BSc Technische Natuurkunde

advertisement
Bacheloropleiding (BSc)
Technische Natuurkunde
Studiegids 2012 / 2013
Inhoudsopgave
Disclaimer................................................................................................................... 2
Persoonlijke gegevens.................................................................................................. 3
Organisatie................................................................................................................. 4
Reglementen............................................................................................................... 5
Communicatie en studiehulp......................................................................................... 6
Programma ................................................................................................................ 7
Jaarindeling TU Delft, studiejaar 2012/2013................................................................. 16
TU Delft campus........................................................................................................ 20
Legenda TU Delft campus.......................................................................................... 21
Agenda..................................................................................................................... 22
1
Disclaimer
Persoonlijke gegevens
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de
Faculteit TNW. Voor een aantal onderwerpen komt nadere informatie pas na het ter perse
gaan van de gids ter beschikking. Wijzigingen, aanvullingen en uitgebreide vakbeschrijvingen
vind je op Blackboard: http://blackboard.tudelft.nl en/of in de digitale studiegids:
http://studiegids.tudelft.nl.
Naam:.......................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................
Postcode en Woonplaats:............................................................................................
Geboortedatum:.........................................................................................................
Telefoon:................................................... mobiel:.....................................................
Email: ......................................................................................................................
Studentnummer:........................................................................................................
Medicatie:..................................................................................................................
Allergie: . ..................................................................................................................
Bloedgroep:...............................................................................................................
Bij noodgevallen waarschuwen:
Naam:.......................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................
Postcode: .................................................................................................................
Telefoon:................................................... mobiel:.....................................................
2
3
Organisatie
Reglementen
Opleidingsdirecteur
Pieter Kruit
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het programma van de opleiding TN. Je kunt hem
benaderen met opmerkingen en vragen. Prof.dr.ir. P. Kruit, TN Gebouw, kamer F130,
T: 015 27 85197, [email protected]
Reglementen
www.tnw.tudelft.nl/reglementen
In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de TN opleiding, staan de geldende
procedures, rechten en plichten m.b.t. het onderwijs en de examens. In de uitvoeringsregeling
(UR), de bijlage bij het OER, staat het volledige programma van de opleiding. In de Regels- en
Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) zijn de richtlijnen voor examens opgenomen, de
cijferwaardering en de slaagregels.
Opleidingscoördinator
Hans Zoetelief
De opleidingscoördinator ziet toe op een goede organisatie en dagelijkse gang van zaken in
het onderwijs. Voor dringende problemen kun je hem raadplegen. Dr. J. Zoetelief, TN Gebouw,
kamer A264, T: 015 27 88987, [email protected]
Studieadviseur
Maricha Reedijk
De studieadviseur, mw.drs. M. Reedijk, helpt je als je advies wilt over je studie of als je
persoonlijke problemen hebt. Neem bij studieachterstand of bij langdurige ziekte contact met
haar op. Mw. M. Reedijk, TN gebouw, kamer A204, T: 015 27 82408,
[email protected] Wil je een afspraak maken, doe dat dan via het Onderwijssecretariaat TN
Gebouw, kamer A216, T: 015 27 82022 of 015 27 85995,
[email protected] of [email protected]
Studievereniging VvTP
www.vvtp.tudelft.nl
De Vereniging voor Technische Physica (VvTP) is de studievereniging van Technische Natuurkunde
en Applied Physics. Bij de balie in de V-hal kun je bestelde boeken ophalen, je inschrijven
voor allerlei activiteiten, folders halen over uiteenlopende onderwerpen en krijg je eerstehands
informatie over alles wat met je studie te maken heeft.
Practicumadministratie
[email protected]
Voor de practica moet je je aanmelden. Je ontvangt dan de handleiding plus de data van de
toetsen veiligheid en onzekerheid. Na het behalen van de veiligheidstoets moet je je weer
melden bij de practicumadministratie.
Practicumadministratie Natuurkundig Practicum, TN gebouw, kamer A001.
BachelorEindProject (BEP)
blackboard > eindprojectenadministratieTNW
De VvTP organiseert jaarlijks voorlichting over de mogelijkheden voor Bachelor Eindprojecten in
de onderzoeksgroepen. Als je een onderwerp hebt gekozen schrijf je je in bij de Eindprojecten
Administratie van TNW. Zie www.tnw.tudelft.nl/eindprojecten of via blackboard (education),
[email protected]
Servicepunt TNW
[email protected]
Bij het servicepunt, hoofdingang TN Gebouw, kun je terecht voor vragen op het gebied van
gebouw en meubilair, met klachten over de koffieautomaten, met vragen en wensen op het
gebied van hardware en software, het aanvragen van een gewaarmerkte cijferlijst of informatie
over roosters. Ook aangifte van diefstal doe je via het servicepunt.
4
Slaagregels voor het 1e studiejaar (P-examen)
Je bent geslaagd als je voor alle vakken een eindcijfer ≥ 6 hebt behaald. Cum Laude krijg je als
het gewogen gemiddelde van de vakken voor het propedeutisch examen tenminste 8 is, je in
je eindlijst geen cijfer lager dan 7 hebt en je niet langer dan een jaar over je propedeuse doet.
Slaagregels voor het 2e en 3e studiejaar (bachelorexamen)
Je bent geslaagd als je voor alle vakken een eindcijfer ≥ 6 hebt behaald. Cum Laude krijg je
als het gewogen gemiddelde van de vakken voor het bachelorexamen tenminste 8 is, je in je
eindlijst geen cijfer lager dan 7 hebt, je voor je bacheloreindproject tenminste een 8 hebt en
je inclusief je propedeuse niet langer dan 3.5 jaar over je bachelor doet (buiten erkende RASmaanden om).
De betekenis van de cijfers
9,5 – 10,0
8,5 – 9,0
7,5 – 8,0
6,5 – 7,0
6,0
4,5 – 5,5
3,5 – 4,0
1,0 – 3,0
uitmuntend
zeer goed
goed
ruim voldoende
voldoende
onvoldoende
slecht
zeer slecht
Afronding vindt plaats naar halve en hele cijfers:
drie, vier, acht en negen tienden worden naar
boven afgerond en één, twee, zes en zeven
tienden naar beneden.
De regeling Bindend Studieadvies (BSA) www.bsa.tudelft.nl
De BSA houdt in dat er minimumeisen aan de studievoortgang worden gesteld: in het 1ste jaar van
de studie moeten ten minste 45 van de 60 studiepunten behaald worden om een positief advies
voor het voortzetten van de studie te krijgen. Alle studenten die minder dan 45 studiepunten hebben
behaald, krijgen een negatief bindend studieadvies. Dit houdt in dat je je na dat jaar niet meer in
mag schrijven voor de opleiding TN in de eerstkomende vier jaar. Uiteraard kan bij de bepaling van
het advies met persoonlijke en bijzondere omstandigheden rekening worden gehouden.
Harde Knip www.hardeknip.tudelft.nl
Je wordt pas toegelaten tot een masteropleiding als je bachelor is afgerond. Voor de overgangsregeling
en de hardheidsclausule kun je op de website kijken.
Examencommissie bachelor TN
www.tnw.tudelft.nl/reglementen
De examencommissie stelt vast of de student voldoende kennis, inzicht en vaardigheden heeft voor
het verkrijgen van een graad. Als je wilt afwijken van je oorspronkelijke studieprogramma moet je
toestemming vragen aan de examencommissie bachelor TN via de secretaris: mw. Helen Emmerink:
[email protected]
5
Opleidingscommissie bachelor TN
www.tnw.tudelft.nl/reglementen
De opleidingscommissie heeft tot taak:
a: het adviseren over de vaststelling van de onderwijs- en examenregeling;
b: het jaarlijks beoordelen van het studieprogramma;
c: het adviseren - gevraagd en ongevraagd - van de decaan en de opleidingsdirecteur over
de opleiding en alle daarop betrekking hebbende onderwijsaangelegenheden.
De helft van de leden van de opleidingscommissie bestaat uit studenten. De overige leden
vormen een representatieve vertegenwoordiging van de docenten van de afdelingen die
betrokken zijn bij het onderwijsprogramma.
Evaluatie van de opleiding
blackboard > organization bachelor TN
De opleiding publiceert jaarlijks een rapportage met informatie uit de collegeresponsiegroepen
(CRG), de resultaten van enquêtes die bij tentamens worden afgenomen (Evasys) en
gegevens over het slaagpercentage en rendement van de vakken en opleiding als geheel.
Communicatie en studiehulp
Studentenportal TNW website
tnw.studenten.tudelft.nl
Op de studentenportal van de TNW website is informatie over de opleidingen van TNW gebundeld.
Blackboard
blackboard.tudelft.nl
Blackboard is de elektronische leeromgeving van de TU Delft. Alle nieuw ingeschreven
studenten ontvangen de toegangsgegevens (NetID) op hun studieadres.
Opleidingsinformatie TN
blackboard.tudelft.nl > organization bachelor TN
Op Blackboard bij de organization ‘Bachelor Technische Natuurkunde’ vind je belangrijke
informatie over je opleiding. Je wordt geacht de informatie bij deze ‘organization’ frequent
te raadplegen. Je vindt hier ook informatie over het Bindend Studie Advies (BSA) en de
Harde Knip.
Digitale studiegids en vakbeschrijvingen
studiegids.tudelft.nl
In de digitale studiegids zijn de programma’s en de vakken van de bachelor- en
masteropleidingen van de TU Delft beschreven. De gids kent zoekmogelijkheden op
vakcode, docent en trefwoorden.
College- en tentamenroosters
blackboard.tudelft.nl > roosters
Als je je inschrijft voor een vak wordt dat in je persoonlijke rooster geplaatst. Dit is zichtbaar
onder de tab “MyStudentInfo” op Blackboard.
Aanmelden tentamens
blackboard.tudelft.nl > Osiris
Voor alle schriftelijke tentamens moet je je aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk de 15e
dag (niet werkdagen) voor het tentamen, via Osiris. Een docent kan van je verlangen om
vanaf een eventuele 3e tentamenpoging contact met hem of haar op te nemen voor een
onderwijsbegeleidingstraject.
6
Resultaten en voortgang
blackboard.tudelft.nl > Osiris
Osiris laat je de resultaten van tentamens zien en een overzicht van je voortgang. Als je
onjuistheden constateert, neem dan contact op met de administratie, [email protected]
Programma
Major-minor opzet
De opleiding bachelor Technische Natuurkunde bestaat uit een majorprogramma (150 EC)
gecombineerd met een minorprogramma (30 EC).
Dubbele bachelor TW-TN
De dubbele bachelor Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde is een programma
dat alleen geschikt is voor bovengemiddeld begaafde en gemotiveerde studenten. Heb je
serieuze interesse meld je dan bij de opleidingscoördinator van Technische Natuurkunde:
Dr. Hans Zoetelief, TN Gebouw, kamer A264, T: 015 27 88987, [email protected]
Studiebelasting
De zwaarte van een studieonderdeel drukken we uit in European Credits (EC). 1 EC staat
voor 28 uur studiebelasting. Een studiejaar bevat 60 EC, gemiddeld 1680 uur per jaar.
Minors
www.minors.tudelft.nl
In het 1e semester van het 3e studiejaar is er ruimte voor het volgen van een minor, om je
kennis te verdiepen of te verbreden. Jaarlijks wordt in april voorlichting gegeven en is in mei
gelegenheid tot inschrijven. Wil je zelf een minor samenstellen, dan moet je dat aanvragen bij
de examencommissie van TN. Een elektronisch formulier vind je op dezelfde site. Wil je naar
het buitenland, meld je dan minstens 6 maanden van te voren bij het International Office,
www.tnw.tudelft.nl/studyabroad. Honours track
De Honours Track (2e en 3e jaar BSc TN) is voor studenten Technische Natuurkunde die
zich willen verdiepen en verbreden op een hoger niveau. Om toegelaten te worden moet
je je Propedeuse Cum Laude behaald hebben. Heb je geen Cum Laude dan beslist de
toelatingscommissie. Verantwoordelijk docent en contactpersoon is Lieven Vandersypen.
Prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen, TN Gebouw, kamer B018, T: 015 27 82469,
[email protected]
Programma
De bachelor TN voert een onderwijsverandering door in het eerste jaar om sneller studeren
te bevorderen. De propedeusevakken worden komend jaar in modulair onderwijs in
perioden van vijf weken (octalen) gegeven. Hierbij zijn er per octaal een natuurkundevak,
een wiskundevak en practicum/projectvak. Er zijn 8 octalen per jaar.
7
Vakcode
PROPEDEUSEVAKKEN TECHNISCHE NATUURKUNDE
Vakcode
Vaknaam
Docent
Octaal
EC
TN1002
Inleiding Technische Natuurkunde
Hoogenboom
1-4
3
TN1101
Technology management
Hagen
5-7
3
TN1201
Thermodynamica deel 1
Klein, Van Dijk, Schut
7
3
TN1301
Inleiding Mechanica, golven en optica
Kruit, Zoetelief, Adam,
1
3
TN1311
Moderne Natuurkunde
Brück, Blanter
3
3
TN1321
Inleiding Elektriciteit en Magnetisme
Kouwenhoven, Eijt
2
3
TN1403-P
Inleidend Practicum1
Zoetelief (coördinator)
1-4
5
1,2
6
WI1600
Analyse 1
Kraaikamp
1,2
6
WI1601
Analyse 2
Groenevelt
3,4
6
WI1605-A
Caleidoscoop deel A
Hart
1
3
WI1607
Wiskundige Structuren
Veraar
1,2
6
WI1614
Inleiding Kansrekening
Dekking
3,4
6
1
Zie overzicht onderdelen van het inleidend practicum
2
Bevat een practicum mondeling presenteren
Zie overzicht propedeutische keuzevakken
8
4
3
TN1612TU
Mechanica en Relativiteitstheorie
Mudde, Tummers
5,6
6
4 TN1661
Oriëntatie natuurkunde onderzoek
Kruit (coördinator)
8
3
TN2513
Computational Science
Rieger, Stallinga
5,6,8
3
Propedeutisch keuzevak3
Diverse
4
3
WI1000
Opfriscursus
Caspers
1
0
WI1142TN
Lineaire algebra deel 1
Vermeer
5
3
WI1400TN
Analyse4
WI1400TN D1
Analyse deel 1
Daalderop e.a.
1,2
5
WI1400TN D2
Analyse deel 2
Daalderop e.a.
3,4
4
Vakcode
WI1400TN D3
Analyse deel 3
Daalderop e.a.
6
3
WI1410TN
Voortgezette Analyse
Kneppers
7
3
Het gewogen gemiddelde van de 3 deeltentamens Analyse moet afgerond minstens 5.8 zijn en de delen mogen
niet lager zijn dan een 5.0.
ONDERDELEN VAN HET INLEIDEND PRACTICUM
Vakcode
Vaknaam
Docent
Octaal
EC
TN1403-P IE
Practicum Inleiding Experimenteren
Gillissen
1-4
2
TN1403-P II
Practicum Inleiding Instrumentatie
Verbruggen,
Bhattacharya
1-4
3
Vaknaam
Docent
Octaal
EC
TN1622
Fysica van het dagelijks leven
Alkemade, vacature
4
3
TN1651
Inleiding Biofysica
Dekker
4
3
TN1751
Inleiding Sterrenkunde
Brandl (UL)
4
3
Inleiding elementaire deeltjes fysica
Van der Graaf, De Jong
(NIKHEF)
4
3
12
Docent
Octaal
EC
Natuurkunde vakken
TN1201
Thermodynamica deel 1
Kleijn, Bart
7
3
TN1301
Inleiding Mechanica, golven en
optica
Kruit, Zoetelief, Adam
1
3
TN1311
Moderne Natuurkunde
Brück, Blanter
3
3
TN1321
Inleiding Elektriciteit en Magnetisme
Kouwenhoven, Eijt
2
3
TN1403-P
Inleidend practicum1
Zoetelief (coördinator)
1-4
5
TN1603
Propedeutisch eindproject
Zoetelief (coördinator)
8
4
TN1612TU
Mechanica en relativiteitstheorie
Mudde, Tummers
5,6
6
TN2513
Computational Science
Rieger, Stallinga
5,6,8
3
Propedeutisch keuzevak3
Diverse
4
3
WI1142TN
Lineaire algebra deel 1
Vermeer
5
3
WI1410TN
Voortgezette analyse
Kneppers
7
3
2
8
EC
Geers
Zoetelief (coordinator)
Vaknaam
kwartaal
Inleiding Programmeren
Propedeutisch Eindproject2
PROPEDEUSEVAKKEN TECHNISCHE NATUURKUNDE-TECHNISCHE WISKUNDE
Docent
IN1608WI
TN1603
Vakcode
Vaknaam
Wiskunde vakken
PROPEDEUTISCHE KEUZEVAKKEN
TN2811
Equivalenties Propedeuse
Programma 2011-2012 en nieuwer
2010-2011 en ouder programma
Code
naam
ECTS Code
naam
ECTS
TN1101
Technology management
3
TN1101
Technische Natuurkunde en Innovatie
3
TN1301
Inleiding Mechanica,
golven en optica
3
TN1643 A
Natuurkunde 1 A
3
TN1311
Moderne Natuurkunde
3
TN1643 B
Natuurkunde 1 B
3
TN1321
Inleiding Elektriciteit en
Magnetisme
3
TN1662
Natuurkunde 2
3
TN1661
Oriëntatie natuurkunde
onderzoek 3
TN1672 of
TN1721 of
TN1731 of
TN1741
Nanoscience
Introduction to Imaging Physics
Physics of Fluids
Radiation, Radionuclides & Reactors
3
3
3
3
9
TWEEDEJAARS VAKKEN TECHNISCHE NATUURKUNDE
DERDEJAARS MAJORVAKKEN TECHNISCHE NATUURKUNDE
Vakcode
Vaknaam
Docent
Periode
EC
TN2053
Elektromagnetisme
Planken, Van Dongen, Van
Dijk en Schins
1,2
6
TN2081
Fysica van duurzame energie
Bouwman
4
3
TN2211
Elektronische instrumentatie
Schaart, Bossche,
Pertijs,Naastepad
1,2
6
TN2302
Kwantummechanic 1
Hanson, Steele
3
3
TN2312
Kwantummechanica 2
Dorenbos
4
3
TN2321
Klassieke mechanica
Thijssen, Bouwman
3
3
Vakcode
Vaknaam
Docent
Minor
Periode
EC
1,2
30
SC3010TN
Stochastische signaalanalyse
Den Dekker, Van den Hof
4
3
TN2844
Vaste stof fysica
Blaauboer, Klapwijk en Otte
3,4
6
TN2983
Bachelor eindproject
Diverse
3,4
12
WM0318TN
Wetenschaps- en argumentatieleer
Zwart e.a.
3,4
3
TN2412
Kwantummechanica 3
Verbruggen
3
3
TN2421
Optica
Urbach en Bociort
3
6
TN2345
Inleiding Golven
Urbach, Bociort, Verschuur
2
3
TN2545
Systemen en signalen
Rieger en Young
1,2
6
Equivalenties tweede - en derde jaars vakken
TN2624
Statistische Fysica
Dekker en Abbondanzieri
3,4
6
Programma 2011-2012 en nieuwer
TN2785
Fysische Transportverschijnselen
Kleijn, Mudde
3,4
6
Code
naam
EC
Code
naam
EC
Elektromagnetisme
6
TN2053
Elektromagnetisme I
6
Programma 2010-2011 en ouder programma
TN2952-P
Research practicum (5 proeven)
Zoetelief (coördinator)
1,2,4
5
TN2053
WI2140TN
Differentiaalvergelijkingen
Kneppers
1,2
4
TN2302
Kwantummechanica 1
3
TN2301
Inleiding Kwantummechanica
3
Kwantummechanica 2
3
TN2311
Kwantummechanica A deel 1
3
TN2344
Golven
6
WI2242TN
Lineaire Algebra deel 2
Vermeer
1
3
TN2312
WI3104TN
Statistiek
Redig
3
3
TN2345
Inleiding golven 3
TN2421
Optica
3
TN2321
Klassieke Mechanica
3
TN2321
Klassieke Mechanica A
3
TN2412
Kwantummechanica 3
3
TN2411
Kwantummechanica A deel 2
3
TWEEDEJAARS VAKKEN TECHNISCHE NATUURKUNDE-TECHNISCHE WISKUNDE
Vakcode
Vaknaam
Docent
Periode
EC
TN 2952-p
Research practicum (5 proeven)
Zoetelief (coördinator)
1,2
2
TN2211
Elektronische instrumentatie
Schaart, Bossche, Pertijs,
Naastepad
1,2
6
TN2302
Kwantummechanica 1
Hanson, Steele
3
3
TN2312
Kwantummechanica 2
Dorenbos
4
3
TN2321
Klassieke mechanica
Thijssen, Bouwman
3
3
TN2345
Inleiding Golven
Urbach, Bociort, Verschuur
2
3
TN2545
Systemen en signalen
Rieger en Young
1,2
6
TN2624
Statistische fysica
Dekker en Abbondanzieri
3,4
6
TN2785
Fysische Transportverschijnselen
Kleijn, Mudde
3,4
6
WI2242TN
Lineaire Algebra deel 2
Vermeer
1
3
WI2601
Analyse 3
Dubbeldam
1,2
6
WI2602
Analyse 4
Neerven
3,4
6
WI2604
Numerieke Methoden 1
Gijzen
3,4
6
WI2606
Modelleren en Simulatie
Dekking, Heemink, Dekker,
Meester
3,4
WI2615
Inleiding Statistiek
Jongbloed
1,2
10
DERDEJAARSVAKKEN TECHNISCHE NATUURKUNDE-TECHNISCHE WISKUNDE
Vakcode
Vaknaam
Docent
Periode EC
TN 2952-P
Research practicum (totaal 5 proeven)
Zoetelief (coordinator)
1,2
TN2053
Elektromagnetisme
Planken, Van Dongen, Van Dijk,
en Schins
1,2
6
TN2412
Kwantummechanica 3
Verbruggen
3
3
3
TN2421
Optica
Urbach en Bociort
3
3
SC3011TN
Stochastische signaalanalyse
Den Dekker
3
3
TN2844
Vaste stof fysica
Blaauboer, Klapwijk en Otte
3,4
6
WM0318TU
Wetenschaps- en argumentatieleer
Zwart e.a.
3,4
3
WI3150TU
Partial differential equations 1
Van Horssen en Schuttelaars
1
3
WI4150TU
Partial differential equations 2
Van Horssen en Schuttelaars
2
3
Aardal
WI2608
Optimalisering
WI1603
Algebra 1
6
WI3601
Fourieranalyse
6
TWN3000
Bachelor eindproject
1,2
6
3,4
6
De Pagter
3,4
6
diverse
1,2,4
24
11
PROPEDEUSE TECHNISCHE NATUURKUNDE 2012-2013
9 10 11 1
2
3 --- 8
WEKEN 1
2
ACTIVITEIT
1
1
2
1,5
3
2,5
3
Wi1400TN D1
Analyse deel 1
Wi1400TN D1
Analyse deel 1
WI1400TN
D2
Analyse TN dl
2
WI1400TN D2
Analyse TN dl 2
4
WI1142TN
Lineaire algebra
deel 1
3,5
WI1410T
N
Voortgez.
analyse
Wi1400TN D3
Analyse deel 3
4
5
TN1661
Orientatie TN
7
8
10
5,5
11
6
12
TN1321
Inl. Elektriciteit
en Magnetisme
9
9,5
TN1612TU
Mechanica en
relativiteitstheorie
TN1612TU
Mechanica en
relativiteitstheorie
10
TN1002
Inleiding
Technische
Natuurkunde
10,5
11
11,5
12
12,5
TN1002
Inleiding
Technische
Natuurkunde
TN1002
Inleiding
Technische
Natuurkunde
13
13,5
14
14,5
TN1403-P
Inleidend
Practicum
TN1403-P
Inleidend
Practicum
TN1403-P
Inleidend
Practicum
TN1201
Thermodynamica
d1
15
6
7
8
9 10 1
2
3
4
5
Onderwijs
WI2140TN
Differentiaalvergelijkingen
WI2140TN
Differentiaalvergelijkingen
WI2242TN
Lineaire Algebra 2
14
15
TN2545
Systemen en Signalen
TN2053
Elektromagnetisme
TN2211
Elektronische
Instrumentatie
6
7
8
1
9 10
TN2513
Computational
Science
TN1101
Technology
Management
TN1101
Technology
Management
TN1101
Techn.
Managem
ent
Basisvakken
Natuurkunde
Toegepaste
Natuurkunde,
Practica
TN2211
Elektronische
Instrumentatie
7
8
9 10 1
7
8
Minor
9
10
11
12
13
14
Minor
Economie en
Maatschappij
Basisvakken
Natuurkunde
5
6
7
8
TN2785
Fysische Transportverschijnselen
TN2321
Klassieke Mechanica
TN2624
Statistische Fysica
TN2785
Fysische Transportverschijnselen
TN2312
Kwantummechanica 2
9 10 11 1
TN2952-P
Research Practicum
TN2844
Vaste Stof Fysica
Aug
3
6
7
TN2421
Optica
TN2412
Kwantummechanica 3
SC3011TN
Stochastische
Sign.analyse
TN2844
Vaste Stof Fysica
WM0318TN; Wetensch. & A
WM0318TN
Wetenschaps & A. leer
Wiskunde
4
TN2081
Fysica van duurzame
energie
Legenda
Projecten
3
Onderwijs
3E STUDIEJAAR
4
2
TN2302
Kwantummechanica 1
Toegepaste
Natuurkunde,
Practica
Projecten
Let op: de natuurkunde vakken van het eerste jaar hebben de herkansingen in de week van 22 juli
12
6
TN2624
Statistische Fysica
15
Wiskunde
5
1
3
Legenda
4
WI3104TN
Statistiek
EC
6
TN2513
Computational
Science
TN2053
Elektromagnetisme
3
2E STUDIEJAAR
TN2952-P Res. Pract.
2
TN1603
Propedeutisch
Eindproject
incl. mondeling
presenteren
TN2545
Systemen en
Signalen
2
Onderwijs
TN2345
Inleiding Golven
TN2952-P Res. Pract.
5
TN1002
Inleiding
Technische
Natuurkunde
TN1403-P
Inleidend
Practicum
Hertentamens
TN1301
Inl Mech, golven
en optica
TN2513
Computational
Science
Zomervakantie
8,5
13
Zomervakantie
8
TN1622/
TN1751/
TN2811/
TN1651
Proped.
Keuzevak
Vrije week
7,5
Kerstvakantie
TN1311
Moderne
Natuurkunde
Voorjaarsvakantie
9
5
7
5
6
4,5
6,5
4
EC
1E STUDIEJAAR
0,5
2
3
Onderwijs
13
Hertentamens
8
Onderwijs
Zomervakantie
7
Hertentamens
6
Zomervakantie
5
derwijs
Tentamens
4
Zomervakantie
3
Tentamens
2
On
Zomervakantie
9 10 1
Witte week / (inhaal)onderwijs
8
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
7
Onderwijs
Witte week / (inhaal)onderwijs
6
Zomer
8 22 12 19 26
Juli
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
5
Tentamens
4
Juni
Mei
Tentamens
EC
3
Witte week / (inhaal)onderwijs
2
Onderwijs
April
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
1
9 10
4e kwartaal
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
Maart
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
8
Onderwijs
Febr.
Witte week / (inhaal)onderwijs
7
Jan.
Tentamens
6
Dec.
Voorjaarsvakantie
5
Nov.
Tentamens
4
Okt.
Witte week / (inhaal)onderwijs
3
Sept.
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
2
Onderwijs
MAAND
Witte week / (inhaal)onderwijs
9 10 1
Aug
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
8
Juli
Kerstvakantie
7
Onderwijs
Juni
Kerstvakantie
6
Mei
April
Tentamens
5
Maart
Tentamens
4
Febr.
Witte week / (inhaal)onderwijs
3
Jan.
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
2
Onderwijs
Dec.
Nov.
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
MAANDAG 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1
Witte week / (inhaal)onderwijs
WEKEN 1
ACTIVITEIT
Okt.
Sept.
Zomer
8 15 22 --- 26
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
MAAND
BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2012-2013
4e kwartaal
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
Voorjaarsvakantie
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
MAANDAG 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1
Economie en
Maatschappij
TN2983
BSc Eindproject
8
BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE WISKUNDE EN TECHNISCHE NATUURKUNDE 2012-2013
9 10 1
2
3
On
4
5
6
derwijs
7
8
9 10 11 1
2
3 --- 8
Onderwijs
2
3
4
5
6
7
8
9 10 1
2
Onderwijs
4
5
6
7
8
Aug
9 10 11 1
5
6
7
Onderwijs
11
12
IN1608WI-A
Inleiding Programmeren
A
EC
Hertentamens
Zomervakantie
Zomervakantie
Tentamens
WI1410TN
Voortgezette analyse
2E STUDIEJAAR WISKUNDE EN NATUURKUNDE VAKKEN
9
WI2242TN
Lineaire Algebra 2
10
11
12
13
14
15
16
TN2545
Systemen & Signalen
TN2211
Elektronische
Instrumentatie
WI2615
Inleiding Statistiek
TN2345
Inleiding Golven
TN2545
Systemen & Signalen
TN2211
Elektronische
Instrumentatie
TN2952-P Res. Pract.
TN2952-P Res. Pract.
17
TN2785
Fysische
Transportverschijnselen
TN2624
Statistische Fysica
EC
4
5
6
7
8
9
TN2624
Statistische Fysica
TN2312
Kwantummechanica 2
3E STUDIEJAAR WISKUNDE EN NATUURKUNDE VAKKEN
WI4150TU
Partial Differential
Equations 2
WI1603
Algebra 1
WI1603
Algebra 1
WI2608
Optimalisering
WI2608
Optimalisering
WI3601
Fourier
Analyse
WI3601
Fourier
Analyse
TN2053
Electromagnetisme 1
11
BEP
13
14
15
TN2785
Fysische
Transportverschijnselen
WI3150TU
Partial Differential
Equations 1
10
12
WI2606
Modelleren en
Simulatie
TN2302
Kwantumechanica 1
20
3
WI2604
Numerieke
Methoden 1
TN2321
Klassieke Mechanica
19
2
WI2604
Numerieke Methoden 1
WI2606
Modelleren en Simulatie
18
1
WI2602
Analyse 4
Zomervakantie
WI2615
Inleiding Statistiek
WI2602
Analyse 4
Zomervakantie
WI2601
Analyse 3
Hertentamens
3
WI2601
Analyse 3
Hertentamens
2
8
Projecten
WI1142TN
Lineaire Algebra I
WI1614
Inl. Kansrekening
1
7
Legenda
IN1608WI-B
Inleiding
Programmeren B
WI1614
Inleiding Kansrekening
WI1601
Analyse 2
Hertentamens Natuurkunde vakken 1e jaar
10
WI1607
Wiskundige
Structuren
WI1601
Analyse 2
Witte week / (inhaal)onderwijs
9
WI1605-A
Caleidoscoop deel A
WI1600
Analyse 1
Tentamens
9
TN2952-P Res. Pract.
16
17
18
TN2053
Electromagnetisme 1
BEP
TN2952-P
Research Practicum
WI3606-cq Colloquium
TN2844
Vaste Stof Fysica
TN2412
Kwantummechanica 3
TN2421
Optica
SC3011TN
Stochastische
Signaalanalyse
19
20
21
WI3606-cq Colloquium
TN2844
Vaste Stof Fysica
WM0318TN Wet. & Arg.
WM0318TN
Wetenschap &
Argumentatieleer
22
23
24
Legenda
Wiskunde
Basisvakken
Natuurkunde
Toegepaste
Natuurkunde,
Practica
Projecten
Let op: de natuurkunde vakken van het eerste jaar hebben de herkansingen in de week van 22 juli
14
3
Tentamens
TN1603
Propedeutisch
Eindproject
incl. mondeling
presenteren
8
6
Let op: de natuurkunde vakken van het eerste jaar hebben de herkansingen in de week van 22 juli
1
9 10
Witte week / (inhaal)onderwijs
WI1607
Wiskundige Structuren
7
5
Wiskunde
WI1600
Analyse 1
4
Toegepaste
Natuurkunde,
Practica
8
Zomervakantie
TN2513
Computational
Science
8,5
Basisvakken
Natuurkunde
7
Tentamens
TN1403-P
Inleidend
Practicum
6
Zomervakantie
TN1403-P
Inleidend
Practicum
5
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
TN1403-P
Inleidend
Practicum
4
Witte week / (inhaal)onderwijs
8
TN1403-P
Inleidend
Practicum
3
Onderwijs
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
7,5
2
Zomer
8 22 12 19 26
Juli
Witte week / (inhaal)onderwijs
7
TN2513
Computational
Science
9 10 1
Juni
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
6,5
8
Tentamens
6
7
Tentamens
5,5
6
Tentamens
5
TN1201
Thermodynamic
a d1
Hertentamens
4,5
TN1612TU
Mechanica en
relativiteitstheorie
Zomervakantie
Kerstvakantie
4
TN1612TU
Mechanica en
relativiteitstheorie
5
Zomervakantie
TN1311
Moderne
Natuurkunde
5
4
6
TN1201
Thermodynamica
deel 1
Vrije week
TN1321
Inl. Elektriciteit
en Magnetisme
Voorjaarsvakantie
2
TN1301
Inl Mech, golven
en optica
3
TN2513
Computational
Science
1,5
TN1622/
TN1751/
TN2811/
TN1651
Proped.
Keuzevak
4
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
2
2,5
3
Onderwijs
1
1
3,5
2
Mei
1E STUDIEJAAR WISKUNDE VAKKEN
1E STUDIEJAAR NATUURKUNDE VAKKEN
0,5
3
WEKEN 1
ACTIVITEIT
Witte week / (inhaal)onderwijs
8
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
7
Onderwijs
April
Witte week / (inhaal)onderwijs
6
4e kwartaal
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
Maart
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
5
Tentamens
4
Voorjaarsvakantie
3
Voorjaarsvakantie
Onderwijs
EC
2
Onderwijs
Febr.
Voorjaarsvakantie
1
9 10
Jan.
Tentamens
8
Dec.
Witte week / (inhaal)onderwijs
7
Nov.
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
6
Okt.
Witte week / (inhaal)onderwijs
5
Sept.
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
4
MAAND
Witte week / (inhaal)onderwijs
3
Aug
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
2
Onderwijs
Juli
Kerstvakantie
9 10 1
Juni
Kerstvakantie
8
Mei
Kerstvakantie
7
Onderwijs
April
Tentamens
6
Maart
Tentamens
5
Febr.
Tentamens
4
Jan.
Witte week / (inhaal)onderwijs
3
Dec.
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
2
Onderwijs
Nov.
Witte week / (inhaal)onderwijs
WEKEN 1
ACTIVITEIT
Okt.
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
MAANDAG 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1
Witte week / (inhaal)onderwijs
Sept.
Zomer
8 15 22 --- 26
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
MAAND
BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE WISKUNDE EN TECHNISCHE NATUURKUNDE 2012-2013
4e kwartaal
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
Witte week / (inhaal)onderwijs / Tentamens
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
MAANDAG 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1
15
Economie en
Maatschappij
BEP
8
16
17
21
20
19
6
7
28
27
26
25
24
1.4
C
39
15
14
13
8
22
21
20
19
18
3.2
C
9
1
28
27
26
25
3.3
V
5
4
3
2
1
1.5
C
40
14/7
13/7
12
11
10
21/7
20/7
19
18
17
16
15
9
5.2
8
V
29
5.1
V
28
28/7
27/7
26
25
24
23
22
5.3
V
30
15
14
13
12
11
3.5
C
11
22
21
20
19
18
3.6
C
12
4/8
3/8
2
1
31
30
29
5.4
V
31
11/8
10/8
9
8
7
6
5
5.5
V
32
18/8
17/8
16
15
14
13
12
5.6
V
33
25/8
24/8
23
22
21
20
19
5.7
V
34
geen onderwijs; betreft vakantie, officiële feestdag of collectieve dag
herkansingen
19
18
17
16
15
1.7
C
42
26
25
24
23
22
1.8
CW
43
2
1
31
30
29
1.9
CWT
44
9
8
7
6
5
1.10
T
45
16
15
14
13
12
2.1
C
46
23
22
21
20
19
2.2
C
47
30
29
28
27
26
2.3
C
48
GoedeVrijdag
28
27
26
25
3.7
C
13
14
15
5
4
3
12
11
10
9
8
2
3.9
3.8
CWT
2e paasdag
CW
19
18
17
16
15
3.10
T
16
26
25
24
23
22
4.1
C
17
3
2
1
koninginnedag
29
4.2
C
18
14
13
12
11
10
2.5
C
50
21
20
19
18
17
2.6
C
51
28
27
26
25
24
Kerst
week1
V
52
4
3
2
1
31
Kerst
week2
V
1
11
10
9
8
7
2.7
C
2
18
17
16
15
14
2.8
CW
3
25
24
23
22
21
2.9
CWT
4
1
31
30
29
28
2.10
T
5
10
Hemelvaartdag
8
7
6
4.3
C
19
17
16
15
14
13
4.4
C
20
24
23
22
21
2e pinksterdag
4.5
C
21
31
30
29
28
27
4.6
C
22
7
6
5
4
3
4.7
C
23
14
13
12
11
10
4.8
C
24
21
20
19
18
17
4.9
CW
25
28
27
26
25
24
4.10
CWT
26
5
4
3
2
1
4.11
T
27
9/12 16/12 23/12 30/12 6/01 13/01 20/01 27/01 3/02
8/12 15/12 22/12 29/12 5/01 12/01 19/01 26/01 2/02
7
6
5
4
3
2.4
C
49
1/9
31/8
30
29
28
27
26
5.8
H
35
Periode
1
2
3
4
lunch
5
6
7
8
9
10
Tijd
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
12.30 – 13.45
13.45 – 14.30
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30
16.45 – 17.30
17.45 – 18.30
18.45 – 19.30
Collegetijden
9/06 16/06 23/06 30/06 7/07
9/03 16/03 23/03 30/03 6/04 13/04 20/04 27/04 4/05 11/05 18/05 25/05 1/06 08/06 15/06 22/06 29/06 6/07
8
7
6
5
4
3.4
C
10
colleges / witte week / tentamens; invulling per opleiding
colleges / witte week; invulling per opleiding
tentamens
12
11
10
9
8
1.6
C
41
10/02 17/02 24/02 3/03 10/03 17/03 24/03 31/03 7/04 14/04 21/04 28/04 5/05 12/05 19/05 26/05 2/06
9/02 16/02 23/02 2/03
8
7
6
12
11
4
5
3.1
C
krokusIntro
C
colleges en andere onderwijsactiviteiten
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
onderwijsweek
maandag
weektype
weeknr.
14
13
12
18
17
1.3
C
38
9/09 16/09 23/09 30/09 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12
ZOMERPERIODE
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
onderwijsweek
maandag
weektype
weeknr.
7
6
5
11
10
4
1.2
1,1
C
37
open.
acad.
jaar
C
36
8/09 15/09 22/09 29/09 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12
2de SEMESTER
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
onderwijsweek
maandag
weektype
weeknr.
1ste SEMESTER
Kwartaalsysteem voor eerstejaars wiskundevakken in de bachelor Technische Natuurkunde-Technische Wiskunde,
uitgezonderd WI1142TN en WI1410TN”, tweede- en derdejaaarsvakken
TU Delft academic calendar 2012-2013
18
19
14
13
12
21
20
19
18
17
1.3
C
38
28
27
26
25
24
1.4
C
39
5
4
3
2
1
1.5
C
40
12
11
10
9
8
1.6
C
41
11
15
14
13
22
21
20
19
18
3.2
C
8
1
28
27
26
25
3.3
C
9
14/7
13/7
12
11
10
21/7
20/7
19
18
17
16
15
9
5.2
8
V
29
5.1
V
28
28/7
27/7
26
25
24
23
22
5.3
H
30
4/8
3/8
2
1
31
30
29
5.4
V
31
2
1
31
30
29
1.9
C
44
9
8
7
6
5
1.10
C
45
16
15
14
13
12
2.1
C
46
23
22
21
20
19
2.2
C
47
30
29
28
27
26
2.3
C
48
15
14
13
12
11
3.5
C
11
22
21
20
19
18
3.6
C
12
GoedeVrijdag
28
27
26
25
3.7
C
13
5
4
3
12
11
10
9
8
2
3.9
3.8
C 15
2e paasdag
C
14
19
18
17
16
15
3.10
C
16
26
25
24
23
22
4.1
C
17
3
2
1
koninginnedag
29
4.2
V
18
14
13
12
11
10
2.5
C
50
21
20
19
18
17
2.6
C
51
28
27
26
25
24
Kerst
week1
V
52
4
3
2
1
31
Kerst
week2
V
1
11
10
9
8
7
2.7
C/H
2
18
17
16
15
14
2.8
C
3
25
24
23
22
21
2.9
C
4
1
31
30
29
28
2.10
C
5
10
Hemelvaartdag
8
7
6
4.3
V
19
17
16
15
14
13
4.4
C/H
20
24
23
22
21
2e pinksterdag
4.5
C
21
31
30
29
28
27
4.6
C
22
7
6
5
4
3
4.7
C
23
14
13
12
11
10
4.8
C
24
21
20
19
18
17
4.9
C
25
28
27
26
25
24
4.10
C
26
5
4
3
2
1
4.11
C
27
9/12 16/12 23/12 30/12 6/01 13/01 20/01 27/01 3/02
8/12 15/12 22/12 29/12 5/01 12/01 19/01 26/01 2/02
7
6
5
4
3
2.4
C
49
11/8
10/8
9
8
7
6
5
5.5
V
32
18/8
17/8
16
15
14
13
12
5.6
V
33
25/8
24/8
23
22
21
20
19
5.7
V
34
1/9
31/8
30
29
28
27
26
5.8
V
35
Periode
1
2
3
4
lunch
5
6
7
8
9
10
Tijd
08.45 – 09.30
09.45 – 10.30
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
12.30 – 13.45
13.45 – 14.30
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30
16.45 – 17.30
17.45 – 18.30
18.45 – 19.30
Collegetijden
9/06 16/06 23/06 30/06 7/07
9/03 16/03 23/03 30/03 6/04 13/04 20/04 27/04 4/05 11/05 18/05 25/05 1/06 08/06 15/06 22/06 29/06 6/07
8
7
6
5
4
3.4
C
10
geen onderwijs; betreft vakantie, officiële feestdag of collectieve dag
C/H = overdag colleges, ‘s avonds hertentamens
hertentamens
26
25
24
23
22
1.8
C
43
10/02 17/02 24/02 3/03 10/03 17/03 24/03 31/03 7/04 14/04 21/04 28/04 5/05 12/05 19/05 26/05 2/06
9/02 16/02 23/02 2/03
8
7
6
12
4
5
3.1
C
7
krokusIntro
V
6
colleges en andere onderwijsactiviteiten
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
onderwijsweek
maandag
weektype
weeknr.
19
18
17
16
15
1.7
C
42
9/09 16/09 23/09 30/09 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12
JAARINDELING 2012/2013, ZOMERPERIODE
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
onderwijsweek
maandag
weektype
weeknr.
7
6
5
11
10
4
1.2
1,1
C
37
open.
acad.
jaar
C
36
8/09 15/09 22/09 29/09 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12
2de SEMESTER
zondag
zaterdag
vrijdag
donderdag
woensdag
dinsdag
onderwijsweek
maandag
weektype
weeknr.
1ste SEMESTER
Octaalsysteem voor eerstejaars natuurkundevakken en eerstejaars natuurkunde vakken inclusief WI1142TN en
WI1410TN in de bachelor Technische Natuurkunde-Technische Wiskunde
Jaarindeling TU Delft, studiejaar 2012/2013
Legenda TU Delft campus
5
Nr. 3 5 6 8 10 12 15 20 21 22 23 6
3
10
8
ysk
e
ns
laa
raat
st
aker
oem
Sch
Mu
12
n
15
31
30 30a
40
32
34c
33
i 20
42
21
34
43
22
34a
44
34b
34d
34a
35
45
36
46
N.C. Kistweg
Rotterdamseweg
23
28
Schoemakerstraat
37
TU Delft campus
38
Afslag 10,
Delft-Zuid
Cyclotronweg
69
Molengraaffsingel
63
62
61
66
60
65
20
X
Uytenbogaartsingel
50
64
Adres ....................................... Naam
Mijnbouwstraat 120 . ................... TU Science Center
Julianalaan 67 . ........................... Biotechnology (Kluyver laboratory)
Poortlandplein 6 .......................... Botanic Gardens
Julianalaan 132-134 .................... Faculty of Architecture
Zuidplantsoen 6 .......................... ‘Tempel’
Julianalaan 136 ........................... Chemical Engineering
Prins Bernhardlaan 6 ................... Kramerslab. Physical Technology
Mekelweg 5 ................................ Aula Congress Centre
Prometheusplein 1 ...................... TU Delft Library / Marketing & Communication
Lorentzweg 1 .............................. Faculty of Applied Sciences
Stevinweg 1 . .............................. Faculty of Civil Engineering and Geosciences / University
Corporate Office
28 Van Mourik Broekmanweg 6 . ....... TNO Built Environment and Geosciences
30 Jaffalaan 9 . ................................ OTB Research Institute 30aJaffalaan 9 . ................................ Education & Student Affairs (CSA, International Office)
31 Jaffalaan 5 . ................................ Faculty of Technology, Policy and Management
32 Landbergstraat 15 ....................... Faculty of Industrial Design Engineering / SSC ICT
33 Landbergstraat 19 ....................... Composites laboratory / INHOLLAND
34 Mekelweg 2 ................................ Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering /
CICAT / NIMR
34a Cornelis Drebbelweg 9 . ............... Executive Board / Supervisory Board
34b Leeghwaterstraat 39 . .................. Multi Scale Physics
34c Mekelweg 2 ................................ MultiMedia Services (MMS)
34d Mekelweg 2 ................................ Corporate Policy affairs
35 Cornelis Drebbelweg 5 . ............... EEMCS Examination and Laboratory Class Building
36 Mekelweg 4 + 6 .......................... Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer
Science (EEMCS) / DIMES / IRCTR
37 Mekelweg 8 ................................ Sports Centre
38 Mekelweg 10 .............................. Cultural Centre
40 Rotterdamseweg 137.................... Haagse Hogeschool
42 Rotterdamseweg 141.................... Hogeschool InHolland
43 Leeghwaterstraat 36 . .................. Cogeneration plant
44 Rotterdamseweg 145 . ................. Technostarter share building, YES!Delft
45 Leeghwaterstraat 42 . .................. Low Speed Wind Laboratory & VSSD
46 Leeghwaterstraat 44 . .................. Process and Energy Laboratory (API)
50 Mekelweg 15 .............................. Reactor Instituut Delft (RID, former IRI) / Radiation
Radionuclides & Reactors (RRR)
60 Anthony Fokkerweg 5 .................. Logistics & environment
61 Kluyverweg 3 .............................. Delft Aerospace Structures & Materials Laboratory
62 Kluyverweg 1 .............................. Faculty of Aerospace Engineering / Adhesion Institute
63 Anthony Fokkerweg 1 .................. SIMONA Research Flight Simulator
64 Kluyverweg 2 .............................. High Speed Wind Laboratory
65 Kluyverweg 4 + 6 . ...................... SUPAIR / TRAIL / Facility Management & Real Estate
66 Kluyverweg 5............................... The Fellowship
69 Rotterdamseweg 380 . ................. Annex Faculty AE & EEMCS / ASTI / ANWB driving simulator
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012 | Augustus - August
20 | Maandag - Monday
| | | | | | | | | | 21 | Dinsdag - Tuesday
| | | | | | | | | | 22 | Woensdag - Wednesday
| | | | | | | | | | 
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards