Het eHealth-platform - Frank Robben`s webpage

advertisement
Korte stand van zaken van het
eHealth-platform en de
prioriteiten voor de komende periode
Frank Robben
Administrateur-generaal eHealth-platform
Sint-Pieterssteenweg 375
B-1040 Brussel
E-mail: [email protected]
Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be
Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobben
Doel eHealth-platform
 hoe ?
• door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische
dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in
de gezondheidszorg
• met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
het beroepsgeheim
 wat ?
• optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de
gezondheidszorgverstrekking
• optimaliseren van de veiligheid van de patiënt
• vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle
actoren in de gezondheidszorg
• degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid
25/11/2010
2
10 opdrachten: stand van zaken
1. visie en strategie
•
strategisch plan voor 2011-2013 wordt besproken op
Beheerscomité in december
2. bevorderen van samenwerking inzake eHealth tussen
instanties van de onderscheiden overheidsniveaus
•
•
permanent overleg tussen betrokken federale overheidsdiensten
(FOD Volksgezondheid, RIZIV, FAGG, Federaal
Kenniscentrum, …)
regelmatig overleg met betrokken instellingen van Gemeenschappen en Gewesten: naar een samenwerkingsakkoord ?
3. motor van veranderingen
25/11/2010
3
10 opdrachten: stand van zaken
4. normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur
•
•
basisarchitectuur vastgelegd
aantal standaarden, specificaties en normen vastgelegd
-
-
technische interoperabiliteit: KMEHR (met validatietool), X509, …
semantische interoperabiliteit: ICD9 (ziekenhuizen), ICPC2 en ICD10
(huisartsen), ICF (kinesisten), LOINC (klinische laboratoria), …
gebruik identificatienummer sociale zekerheid als unieke identificatiesleutel
van de patiënt
registratiecriteria huisartsensoftware
5. registratie van softwarepakketten
•
•
lopende voor huisartsensoftware
onderzoek naar nood voor software van andere zorgverleners
6. samenwerkingsplatform en bijhorende basisdiensten
25/11/2010
4
Basisarchitectuur
Patiënten, zorgverleners
en zorginstellingen
Portal Health
DTW
DTW
DTW
DTW
Software
zorginstelling
Site RIZIV
DTW
DTW
DTW
DTW
Software
zorgverlener
Portal
eHealthplatform
DTW
DTW
DTW
DTW
MyCareNet
DTW
DTW
DTW
DTW
Gebruikers
Basisdiensten
eHealth-platform
Netwerk
GAB
GAB
GAB
GAB
Leveranciers
25/11/2010
5
GAB
GAB
DTW
DTW
DTW
DTW
9 basisdiensten

volledig operationeel
1.
2.
3.
4.
5.
coördinatie van elektronische deelprocessen
portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)
geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
beheer van loggings
systeem voor end-to-end vercijfering
•
•
bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de
vercijfering
bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment
van de vercijfering
6. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener
met basisfunctionaliteiten
7. elektronische datering (time stamping)
8. codering en anonimisering
25/11/2010
6
9 basisdiensten
 operationeel tegen einde 2010
9. verwijzingsrepertorium (“metahub”)
 operationeel tegen het tweede kwartaal 2011
6. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met
volledige functionaliteiten
 voor elke basisdienst
• zijn de cookbooks voor het gebruik ervan gepubliceerd
• zijn SLA’s inzake de beschikbaarheid en de performantie
vastgelegd en gepubliceerd, en worden deze SLA’s systematisch
gerespecteerd
25/11/2010
7
10 opdrachten: stand van zaken
7. taakverdeling inzake beheer van authentieke bronnen
en kwaliteitsnormen van authentieke bronnen
•
•
•
basisidentificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers
gegevensbank van zorgverleners en –instellingen gezamenlijk
beheerd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG
en de Gemeenschappen, en gehost door het eHealth-platform
gegevensbank m.b.t. geneesmiddelen gezamenlijk beheerd
door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, en gehost door het
eHealth-platform
-
•
25/11/2010
fase 1: erkenningen, samenstelling, wetenschappelijke bijsluiters en
terugbetalingsvoorwaarden
fase 2: interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische
specialiteiten, en interacties tussen de actieve bestanddelen van
farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten
gegevensbank met de rechten van de patiënt in de
ziekteverzekering beheerd en gehost door de ziekenfondsen
8
Gegevensbank zorgverleners & -instellingen
25/11/2010
9
10 opdrachten: stand van zaken
7. taakverdeling inzake beheer van authentieke bronnen
en kwaliteitsnormen van authentieke bronnen
•
gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van
patiënten bij bepaalde diagnoses beheerd door het Center for
Evidence Based Medicine, en gehost door het eHealth-platform
8. coördineren van programma’s en projecten: één of
meerdere basisdiensten van het eHealth-platform
worden gebruikt door
•
•
24 diensten met toegevoegde waarde in productie
15-tal diensten met toegevoegde waarde in ontwikkeling
9. coördineren van gegevensuitwisseling tussen
elektronische patiëntendossiers en van elektronische
voorschriften van geneesmiddelen en gezondheidszorgen
25/11/2010
10
Voorbeelden diensten in productie
 invoer in en raadpleging van
• het Kankerregister
• het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride)
• de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten
(Qermid)
• het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van
elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNFmedicatie (Safe)
 PROCARE RX waarmee radiologen anoniem
radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen
en opsturen aan deskundigen voor revisie of second
opinion
 ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in
meer dan 30 ziekenhuizen
25/11/2010
11
Voorbeelden diensten in productie
 beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen
(Medega)
 raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie
 rapportering over
• MUG-interventies
• incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus)
 elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de
ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)
 elektronische overmaking van facturen derde betaler
door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen
 elektronische aangifte van de geboorte
 Resident Assessment Instrument (BelRAI)
25/11/2010
12
Voorbeelden diensten in productie
 elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van
de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD
Sociale Zekerheid (Medic-e)
 platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams
Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar
erkende diensten (VESTA)
 on line registratiesysteem voor de private voorzieningen
uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen
 zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van
• de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams
in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en
nierinsufficiëntie)
• de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch
consult
25/11/2010
13
10 opdrachten: stand van zaken
10. trusted third party voor codering en anonimisering
•
een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor
-
•
•
•
25/11/2010
de aggregatie van gegevens in klassen
de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar
betekenisloze nummers of codes
de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar
betekenisloze nummers of codes
 via conversietabellen
 via algoritmes
werd reeds gebruikt in een 10-tal situaties
gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde
instanties
in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling
Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure
precies beschreven en beslist of het dient te gaan om
anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering
14
Verdere prioriteiten
 onderlinge elektronische uitwisseling van relevante
informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen
(regionale en lokale netwerken van) ziekenhuizen en
(huis)artsen
• de globale basisarchitectuur is vastgelegd
• alle (sub)regionale netwerken werken samen in de “Groep 19”
• de “Groep 19” heeft uitgewerkt
- de technische interoperabiliteitsstandaarden
- de uit te bouwen webservices
• het Beheerscomité van het eHealth-platform en het Sectoraal
Comité werken uit
- de wijze waarop de informed consent van de patiënt wordt bekomen
- de wijze waarop een therapeutische relatie tussen enerzijds een patiënt en
anderzijds een zorginstelling of zorgverlener wordt bewezen
• het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub
evenals een fictieve test-hub om de elektronische
gegevensuitwisseling tussen hubs te testen
25/11/2010
15
Uitwisseling zorggegevens: nu
Remote files
unknown
25/11/2010
16
Uitwisseling zorggegevens: toekomst
A
MetaHub
4:
All data
available
C
B
25/11/2010
17
Verwijzingsrepertorium
 wordt uitgewerkt via een getrapt systeem
• de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar
m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten
beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt,
opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium
(een zgn. “hub”)
• het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform
(de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s)
waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen
 de uitwerking via een getrapt systeem
• respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken
tussen zorgverleners en/of –instellingen
• vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform
gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid
25/11/2010
18
Verwijzingsrepertorium
 de publicatie van de verwijzing in een hub en de metahub vereist een informed consent van de betrokkene
• model van informed consent is uitgewerkt, is aan een “openbaar
onderzoek” onderworpen en wordt aan de resultaten daarvan
aangepast
 de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt
verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie
tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene
• de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is
goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na
overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal
Platform inzake Patiëntenrechten, en door de Afdeling
Gezondheid van het Sectoraal Comité
 een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het
Overlegcomité van het eHealth-platform
25/11/2010
19
>110 general
hospitals will
join a hub in
2010-2011
25/11/2010
20
Verdere prioriteiten
 ondersteuning uitbouw platformen voor gegevensdeling
tussen eerstelijnszorgverleners allerhande (huisartsen,
tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers,
diëtisten, psychologen, …)
• in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorgconferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië)
• voor ontsluiting van gegevens tussen lokale informatiesystemen
van eerstelijnszorgverleners onderling en tussen deze systemen
en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het
hub/metahubsysteem
• en voor interactie met een uit te bouwen eerstelijnszorgkluis
• met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform
en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het
uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen
en (huis)artsen
25/11/2010
21
Verdere prioriteiten
 ondersteuning uitbouw eerstelijnszorgkluizen
• mogelijke inhoud
- samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van
onderscheiden (soorten van) eerstelijnszorgverleners (Sumehr)
- zorgtrajecten en zorgplannen
- journalen
- (verwijzing naar) vaccinatietoestand
• op basis van gecoördineerd ontwikkelde software
• die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden
soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en
geïnformatiseerde businessprocessen
• idealiter gehost op beperkt aantal plaatsen
• met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit
vertegenwoordigers van de diverse soorten eerstelijnszorgverleners, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties
25/11/2010
22
Verdere prioriteiten
 vereenvoudiging en informatisering van de
administratieve formaliteiten van zorgverleners en
zorginstellingen, o.a.
• geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van
de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (hoofdstuk IV)
• elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en van andere relevante
administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de
tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en
verzorgingstehuizen
25/11/2010
23
Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
Prescriber
A couple
of days
Pharmacy
A couple of
days
After many days
Sickness fund
medical advisor
25/11/2010
24
Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
Prescriber
A few
seconds
Pharmacy
A few seconds
A few seconds
Sickness fund
medical advisor
25/11/2010
25
Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
25/11/2010
26
Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV
In gegevensbank:
25/11/2010
27
Verdere prioriteiten
 ondersteuning van het systeem voor ambulant
elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en,
nadien, andere gezondheidszorgen
Prescriber
eHealth
Key depot
Recip-e
25/11/2010
28
Pharmacy
Verdere prioriteiten
 aanzetten van ziekenhuizen tot gerichte informatisering
• geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal
elektronisch patiëntendossier, beschikbaar bij elk contact met de
patiënt
• elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer
• transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen
zorgverleners
• gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen
• elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van
zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische
facturatie derde betalende en elektronische feedback
• elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid
• traceerbaarheid van bloed
• elektronische communicatie met de patiënt
25/11/2010
29
Verdere prioriteiten
 grondige aanpak semantische interoperabiliteit
 ingave van aantal gegevens geregistreerd door de
spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te
laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een
noodtoestand (UREG)
 herziening van de toepassing voor het verstrekken van
een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon)
 elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheidsattesten aan werkgevers en scholen
 elektronische overmaking van medische attesten in het
kader van de uitreiking van rijbewijzen
 elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de
patiënt
25/11/2010
30
Predictive modelling, disease management, home care
 mogelijke ondersteuning eHealth-platform
• gebruik van basisdiensten
-
orchestratie
portaalomgeving
gebruikers- en toegangsbeheer
logging
vercijfering
codering en anonimisering
verwijzingsrepertorium
• standaarden
- technisch
- semantisch
• betrokkenheid bij coördinatie van projecten en programma’s
25/11/2010
31
Voor meer informatie
 portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be)
bevat uitgebreide functionele en technische
documentatie m.b.t.
• de basisarchitectuur
• de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het
eHealth-platform
• de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van
deze basisdiensten
• de reeds beschikbare authentieke bronnen
• de normen, standaarden en specificaties
• alle KMEHR-berichten
• de verdere prioriteiten
 eigen website (http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben)
bevat alle slides gebruikt bij uiteenzettingen
25/11/2010
32
[email protected] u !
Vragen ?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards