Essay time to market Leon

advertisement
TIME
TO
MARKET
Een probleem…ofjuist een kans
met behulp van
Concurrent Engineering?
Module
Auteur
Studentnr.
Docent
Datum
: Fieldcourse BD2B / Technologie en Productontwikkeling
: Leon Zuidhof
: 1353284
: Ir. J. Slagter
Prof. dr. Ir. F.P.J. Kuipers
: 18-01-2005
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
Inhoudsopgave
Inleiding
3
Wat is Time to Market?
3
Wat is het probleem rond Time to Market en waarom is het een probleem?
4
Wat zijn de mogelijke oorzaken van dit probleem?
5
Wat zijn mogelijke oplossingen voor dit probleem?
6
Conclusie
9
2
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
Inleiding
Deze essay heeft als hoofdonderwerp een term die binnen de bedrijfskunde steeds
vaker de kop op duikt. Deze term is namelijk de zogenaamde Time to Market (TTM).
Er zijn al heel wat artikelen gewijd aan Time to Market en is al veel gezegd over deze
term. Maar wat houdt Time to Market nou eigenlijk precies in en waar heeft het
betrekking op? In deze essay wordt TTM in verband gebracht met een geheel andere
term uit de bedrijfskunde, namelijk concurrent engineering. Deze twee termen staan
logischerwijs vermeld in de vraagstelling die deze essay probeert te beantwoorden.
Deze vraagstelling luidt als volgt:
“In hoeverre is concurrent engineering een geschikt hulpmiddel om de Time to
Market van een organisatie te verkorten?”
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden dienen eerst een aantal dingen
duidelijk te worden gemaakt. Ten eerste natuurlijk wat de termen Time to Market en
Concurrent Engineering eigenlijk inhouden. TTM wordt daarom uitgebreid gedefinieerd in de eerste paragraaf van deze essay. Vervolgens wordt gekeken wat het
probleem rond Time to Market is en waarom het eigenlijk een probleem is. Wanneer
dit probleem duidelijk is uiteengezet wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaken zijn van dit probleem. Hierna wordt concurrent engineering in het verhaal
betrokken. Eerst wordt uitgelegd wat het eigenlijk inhoudt en aan welke eisen het
dient te voldoen. Hier op volgend wordt een antwoord gegeven op de vraagstelling
van deze essay.
Wat is Time to Market?
In deze paragraaf wordt zoals eerder vermeld de term Time to Market gedefinieerd.
Slack geeft in zijn boek “Operations Management” een zeer korte en duidelijke
definitie van TTM, namelijk de tijd die wordt gestoken in het gehele ontwerp proces
van een product, van het concept tot de marktintroductie1.
Duffy en Salvendy geven een soortgelijke definitie in een door hun geschreven
artikel2. Zij definiëren TTM als “total time to design and manufacture”. Youssef
definieert in zijn artikel Time to Market als volgt: “Time to Market is the elapsed time
between idea generation and getting the finished product to the market3”.
Melsa geeft in zijn artikel echter een uitgebreidere definitie van Time to Market4. Hij
hanteert de zogenaamd Time to Market Interval. Deze interval bestaat uit drie
componenten, namelijk front end, development en deployment. Het front end bestaat
uit het vaststellen van de product definities die zijn gebaseerd op markt - en
klantinformatie en het opzetten van een project-plan. De development component
wordt gezien als het ontwerpen van het product zelf, terwijl vervolgens de deployment component bestaat uit het testen en het product klaarmaken voor de productie.
Aan het eind van deze component is het de bedoeling dat het product geproduceerd
en geleverd kan worden aan de consument. Deze drie componenten samen worden
gezien als de zogenaamde product realisatie.
Ook Slagter geeft nog een definitie die van toepassing is op Time to Market5. Deze
definitie luidt: “Time to market concerns the average time a technology-based
1
Slack, N, e.a., Operations Management, 2001, blz. 140
Duffy, V.G., Salvendy, G., International Journal of Production Research, 03/10/99, Vol. 37 Issue 4, blz. 821
3 Youssef, M.A., International Journal of Operations & Production Management, 1995, Vol. 15 Issue 1, blz. 9
4 Melsa, J.L., Information Knowledge Systems Management, 1999, Vol. 1 Issue 1, blz. 15
5 Slagter, K., van der Waals, M., Technology-based Business Development Acceleration, 2004, blz. 3
2
3
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
organization needs to transfer organizational stimuli into profitable products”. Het
betreffende artikel gaat echter over op technologie gebaseerde business development. Vandaar dat in de definitie dus ook op technologie gebaseerde organisaties
terugkomen.
Kort concluderend betekent Time to Market dus de tijd die een organisatie nodig
heeft om een product op de markt te brengen. Dus de tijd die ingaat vanaf het
moment dat er een bepaald idee ontstaat, tot het moment dat de daadwerkelijke
introductie van het idee op de markt plaatsvindt.
Wat is het probleem rond Time to Market en waarom is het een probleem?
Het probleem rond Time to Market is niet de term Time to Market zelf, maar het
proces wat zich afspeelt rond Time to Market. Het gaat dus in feite om het proces wat
nodig is om een bepaald product op de markt te brengen. Maar wat is er dan aan de
hand met dit proces? Wat is de reden dit dat proces als een probleem wordt
beschouwd?
Het probleem rond TTM heeft te maken met de manier waarop organisaties op dit
moment met elkaar de concurrentie aan gaan. Waar het vroeger bijvoorbeeld ging
om de kwaliteit van het product en over het beschikken van bepaalde resources,
daar gaat het nu om tijd. De tijd die nodig is om een product op de markt te zetten,
Time to Market dus. Vele organisaties bezitten een bepaalde hoeveelheid kennis die
noodzakelijk is om een kwalitatief goed product op de markt te brengen. Bovendien
beschikken vele organisatie onder andere door de opkomst van de netwerkstructuur
over vele resources. Het is dus op die gebieden moeilijk om een concurrentievoordeel te behalen. De concurrentiestrijd draait heden ten dage dus om Time to
Market en daar gaat het probleem in schuil.
Youssef komt hier duidelijk op terug in zijn artikel6. Daarin staat namelijk vermeld dat
een organisatie, die snel en meer efficiënt met producten op de markt komt die
voldoen aan de eisen en verwachtingen van de doelgroep, een significant concurrentievoordeel kan creëren ten opzichte van haar concurrenten.
Cohen komt in een door hem geschreven artikel ook duidelijk terug op deze manier
van het voeren van concurrentie7. In het betreffende artikel wordt beschreven dat het
tegenwoordig draait om time-based competition. In deze term wordt het belang van
een snel TTM proces benadrukt.
Een ander artikel wat hier op terugkomt, is het artikel van Melsa 8. In dit artikel staat
vermeld dat de tijd het belangrijkste wapen is in de concurrentiestrijd tussen
verschillen organisaties. Kwaliteit van producten of diensten, waar vroeger voordeel
ten opzichte van de concurrent mee werd behaald, is tegenwoordig een zogenaamde
“table stake”. Consumenten verwachten nou eenmaal een kwalitatief hoogwaardig
product tegen een redelijke prijs. In de 21e eeuw draait het niet meer om wat je hebt
of niet hebt. Tegenwoordig hangt het verschil tussen succes of mislukking hangt af
van het feit of een organisatie snel is of niet.
In dit artikel komt ook naar voren dat een snellere Time to Market verschillende
voordelen met zich meebrengt. De voordelen die genoemd worden door Melsa zijn
6
Youssef, M.A., International Journal of Operations & Production Management, 1994, Vol. 14 Issue 12, blz. 6
Cohen, M.A., Eliashberg, J., Management Science, Feb96, Vol. 42 Issue 2, p173
8 Melsa, J.L., Information Knowledge Systems Management, 1999, Vol. 1 Issue 1, blz. 15
7
4
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
een verbeterde kwaliteit van het product, een betere reactie kunnen geven op
gebeurtenissen vanuit de markt, een betere “learning rate” en de winstgevendheid.
Men zou denken dat een product met meer kwaliteit een langere ontwikkelingstijd
nodig heeft. Dit blijkt echter niet waar te zijn. De ontwikkelingstijd is voornamelijk
langer door het uitvoerig testen van de producten. Het doen van deze testen levert
incrementele verbeteringen van het product op. Het is veel beter om het product de
eerste keer meteen goed te ontwerpen, zodat men niet al deze testen hoeft uit te
voeren. Een snellere Time to Market verbetert ook de tevredenheid van de klant
omdat men in staat is om sneller te reageren op gebeurtenissen die op de markt
plaatsvinden. Door een goed contact met de klant op te bouwen en tevens dit contact
te behouden, is het voor een organisatie mogelijk om na de introductie van een
nieuw product een tweede en derde generatie van dat product op de markt te
brengen. Hierdoor kan het uitvoerig testen van een nieuw product dus achterwege
blijven, wat dus een snellere TTM met zich meebrengt.
Ook is het zo dat organisaties met een kortere Time to Market beter kunnen omgaan
met het leren. Iedere keer dat een organisatie namelijk een realisatieproces van een
product uitvoert, is er een mogelijkheid tot leren. Een korter realisatieproces houdt
volgens Melsa in, dat er de mogelijkheid is om meerdere realisatieprocessen uit te
voeren, dan wanneer een organisatie er een langer realisatieproces op nahoudt. Een
organisatie met een kortere TTM krijgt dus meer mogelijkheden tot leren.
Het laatste voordeel van een snellere Time to Market wat Melsa noemt is de
winstgevendheid. Dit voordeel geldt vooral in markten waar de levenscyclus van een
product kort is. Op deze markten is het dus van wezenlijk belang om snel met nieuwe
producten op de markt te komen. Een snelle TTM is dus essentieel en is heeft grote
invloed op de winstgevendheid van organisaties die op de betreffende markten actief
zijn.
Na dit alles kunnen we dus concluderen dat het probleem rond Time to Market
voornamelijk schuilt in het proces rondom deze term uit de bedrijfskunde. Time to
Market valt heden ten dage samen met de manier van concurrentie voeren van
organisaties. Dit wordt door meerdere auteurs in verschillende artikelen aangegeven.
Waar het vroeger voornamelijk ging om de kwaliteit en/of prijs van een product, daar
draait het nu om de tijd die nodig is om een product op de markt te zetten. De
concurrentiestrijd draait tegenwoordig dus om Time to Market.
TTM brengt verschillende voordelen met zich mee. Melsa neemt bijvoorbeeld de
kwaliteit van het product, het reageren op gebeurtenissen van de markt, de “learning
rate” van een organisatie en de winstgevendheid.
Over Time to Market is al veel gezegd en geschreven. Velen zien het proces rond
deze term als een probleem. Persoonlijk zie ik Time to Market als een kans om je te
onderscheiden van je concurrenten.
Wat zijn de mogelijke oorzaken van dit probleem?
Zoals in de vorige paragraaf is vermeld heeft er op het gebied van het voeren van
concurrentie een omslag plaatsgevonden. De vraag is nu wat in feite de oorzaken
zijn van deze omslag? Waarom draait het voeren van concurrentie niet meer om de
kwaliteit of prijs van een product, maar om de tijd die nodig is om een product op de
markt te zetten?
5
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
Volgens Slagter zijn er twee oorzaken voor het probleem rond Time to Market9. Dit
zijn volgens hem namelijk het steeds korter worden van de technologiecyclus en de
digitale revolutie.
Wanneer levenscycli steeds korter worden is het logischerwijs van belang dat een
bedrijf snel plaatsneemt op de betreffende markt. Dit omdat er dus minder tijd is om
een positief resultaat te genereren. Men dient dus sneller in staat te zijn een intrede
te doen binnen een bepaalde business om de concurrentie voor te zijn. Daarom dient
een organisatie over een snelle Time to Market te beschikken.
Een andere oorzaak die Slagter noemt is de digitale revolutie. Door de opkomst van
het Internet en de bijkomende globalisatie is het voor organisaties allemaal heel
anders geworden. De wereld is namelijk veel “kleiner” geworden. Een organisatie
heeft dus in feite opeens veel meer concurrenten, omdat deze nu allemaal de mogelijkheid hebben om de markt van de betreffende organisatie te betreden. Het is dus
van belang om snel op een bepaalde markt actief te zijn om alvast een voorsprong te
nemen op de vele concurrenten die zullen volgen.
Geconcludeerd kan worden dat het gaat om verschillende macro economische
factoren die deze omslag in het concurrentie voeren teweeg hebben gebracht. Dit
zijn dus factoren waar organisaties weinig tot geen invloed op kunnen uitoefenen.
Het is van belang dat organisaties het proces rond Time to Market gaan zien als een
kans in plaats van een probleem. Men kan er immers weinig aan veranderen.
Wat zijn mogelijke oplossingen voor dit probleem?
Binnen de bedrijfskunde zijn al verschillende oplossingen bedacht en beschreven
voor het probleem dat speelt rond Time to Market. In deze essay wil ik één van deze
oplossingen nader toelichten. Het gaat hier om het zogenaamde Concurrent Engineering (CE), een term die in de vraagstelling van deze essay al duidelijk naar voren
komt. In deze paragraaf wordt deze term nader uiteengezet en gekeken aan welke
eisen het moet voldoen wil het naar behoren functioneren.
Wat is Concurrent Engineering eigenlijk? Concurrent Engineering kan gezien worden
als een bepaalde wijze van productie van een organisatie. Wu en O´Grady behandelen deze productiewijze in hun artikel en definiëren deze als volgt: “Concurrent
Engineering involves the design of products while taking into account a wide variety
considerations, including manufacturing, assembly, testing, maintenance, disposal,
service, cost, quality, purchasing, etc10.” Hong en Schniederjans typeren Concurrent
Engineering als volgt: “Concurrent Engineering is based on cross-functional integration across engineering, marketing, manufacturing, customers, and suppliers 11.”
Kort gezegd houdt Concurrent Engineering in dat alle afdelingen van een organisatie
meer betrokken worden bij het realiseren van een nieuw product. Er wordt tussen de
afdelingen op een andere manier samengewerkt. Ook Melsa beschrijft dit kort in z´n
artikel12. Hij heeft het over cross-functional training. Dit houdt in dat personeelsleden
multifunctioneel dienen te zijn, zodat projectteams niet afhankelijk zijn van een
bepaalde specialist. Dit voorkomt weer dat de teams tijd verliezen met het wachten
op een specialist die beschikbaar.
9
Slagter, K., van der Waals, M., Technology-based Business Development Acceleration, 2004, blz. 2
Wu, T., O'Grady, P., Journal of Advanced Manufacturing Systems, Dec2003, Vol. 2 Issue 2, p187
11 Hong, S., Schniederjans, M.J., International Journal of Production Research, May2000, Vol. 38 Issue 8, p1780
12 Melsa, J.L., Information Knowledge Systems Management, 1999, Vol. 1 Issue 1, blz. 23
10
6
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
Youssef komt hier zeer uitgebreid terug op Concurrent Engineering in zijn artikel13.
Om de term goed te definiëren maakt hij eerst een vergelijking tussen traditioneel en
simultaan fabriceren. Bij het traditioneel fabriceren worden projecten in verschillende
activiteiten opgedeeld. De activiteiten zijn ook toegewezen aan verschillende afdelingen die onafhankelijk van elkaar werken. Deze benadering promoot specialisatie
en de opdeling van activiteiten naar functie. Bijkomend nadeel van traditioneel
fabriceren dat van belang is voor dit artikel is het feit dat deze fabricagewijze een
langere Time to Market vergt. Deze wijze van fabriceren is hieronder weergegeven in
figuur 1.
Market
analysis
Product Design
Production
system
design
Manufacturing
Sales
And
distribution
Figuur 1: Traditioneel fabriceren
De tweede wijze van fabriceren die Youssef noemt is het simultaan fabriceren. Het
simultaan fabriceren kan vergeleken worden met Concurrent Engineering. Activiteiten
die gerelateerd zijn tot het zelfde product of proces hebben een bepaalde communicatie over en weer met elkaar een soort netwerkvorm. De verschillende afdelingen
communiceren direct met elkaar en de informatie vliegt van de ene afdeling naar de
andere. Deze fabricagewijze promoot het theoretisch denken en heeft een kortere
Time to Market ten opzichte van traditioneel fabriceren als resultaat. Het simultaan
fabriceren is weergegeven in figuur 2.
Production
system
design
Sales
And
distribution
Manufacturing
Product Design
Market
analysis
Figuur 2: Simultaan fabriceren
Simultaan fabriceren heeft dus een kortere Time to Market als resultaat. Dit komt
doordat er op een betere en snellere manier met elkaar gecommuniceerd kan
worden binnen een projectteam. Op deze manier kunnen de beslissingen sneller
gemaakt worden, zodat de realisatie van een product sneller kan verlopen.
13
Youssef, M.A., International Journal of Operations & Production Management, 1994, Vol. 14 Issue 12, blz. 7
7
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
Youssef ziet het simultaan produceren als Concurrent Engineering. Hij gebruikt in zijn
artikel echter een andere term voor Concurrent Engineering, namelijk Design for
manufacturability (DFM). Hij geeft een uitgebreide definitie die als volgt luidt:
“Design for manufacturability is a design philosophy that promotes collective and
integrated efforts of a number of teams involved in planning, organizing, directing,
and controlling all activities related to products and processes from idea generation to
a finished product or service such that:
 Available design, manufacturing, and information technologies are efficiently
utilized;
 Teamwork is emphasized;
 Redundancies and non-value-added activities are eliminated;
 Enterprise integration is promoted; and
 Customer requirements and quality are built in the design”.
Het is nu dus duidelijk wat Concurrent Engineering inhoudt. Maar de vraag is nu of
het een geschikt hulpmiddel is om de Time to Market van een bepaalde organisatie
te verkorten.
Cohen komt hierop terug in zijn artikel14. Hij noemt hierbij de term CE niet, maar hij
legt de nadruk op het feit dat organisaties in het kader van hun productontwikkelingsproces gebruik dienen te maken van kleine teams. Deze kleine projectteams zijn
namelijk makkelijk te managen en hierdoor verloopt de communicatie en de besluitvorming beter. Beslissingen worden dus gemakkelijker en sneller genomen en dit
heeft een positieve invloed op de Time to Market.
Ook Duffy en Salvendy menen dat Concurrent Engineering de Time to Market van
een organisatie kan verkorten15. Zij baseren zich op een onderzoek dat zij hebben
uitgevoerd onder 103 productiebedrijven van elektronica in de Verenigde Staten. Zij
zien Concurrent Engineering zelfs als één van de maatstaven die aangeeft in hoeverre CE goed wordt uitgevoerd bij de betreffende organisatie.
In het artikel van Cantamessa wordt CE ook als hulpmiddel beschouwd om de Time
to Market van een organisatie te verkorten16. Dit komt volgens hem door het parallel
uitvoeren van “upstream” en “ downstream” activiteiten.
Diverse auteurs hebben dus aan de hand van verschillende onderzoeken aangetoond dat Concurrent Engineering de Time to Market van een organisatie kan verkorten. Maar om de TTM te kunnen verkorten zal deze productiewijze binnen een
organisatie wel goed moeten functioneren. Aan welke eisen dient Concurrent
Engineering dus te voldoen wil het de Time to Market van een organisatie kunnen
verkorten?
Cantamessa zegt in zijn al eerder aangehaalde artikel dat bijvoorbeeld dat Concurrent Engineering niet in alle situaties goed kan functioneren. Hij zegt dat CE beperkt
werkt wanneer er grote technologische onzekerheid rond een project bestaat. Ce
moet zich volgens hem beperken tot projecten met veel routinematige werkzaamheden omdat Concurrent Engineering te gevoelig is voor radicale veranderingen.
Cantamessa benadrukt in zijn artikel dat technologische onzekerheid en onderlinge
afhankelijkheid factoren zijn die Concurrent Engineering op een negatieve manier
kunnen beïnvloeden. Hij zegt dus in feite dat CE voornamelijk gebruikt kan worden bij
projecten die qua innovatie incrementeel van aard zijn. Bij radicale innovaties zal CE
14
Cohen, M.A., Eliashberg, J., Management Science, Feb96, Vol. 42 Issue 2, p176
Duffy, V.G., Salvendy, G., International Journal of Production Research, 03/10/99, Vol. 37 Issue 4, blz. 821
16 Cantamessa, M., Villa, A., International Journal of Production Research, 9/20/2000, Vol. 38 Issue 14, p3132
15
8
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
volgens hem niet goed functioneren omdat deze productiewijze te gevoelig is voor
radicale veranderingen.
Youssef noemt in zijn artikel de 4 C´s die nageleefd moeten worden bij de implementatie van Concurrent Engineering17. Deze 4 C´s zijn:
1. Concurrence
2. Constraints
3. Co-ordination
4. Consensus
Concurrence houdt in dat het product en het procesontwerp tegelijkertijd parallel in
werking treden. Constraints moeten worden gezien als beperkingen in het proces.
Deze beperkingen kan men beschouwen als onderdeel van het totale productontwerp. Bij co-ordination gaat het om de afstemming tussen product en proces. Dit
dient op een goede manier plaats te vinden, zodat de verschillende benodigdheden
voor beiden zoveel mogelijk met elkaar matchen. De vierde C van consensus houdt
in dat bij belangrijke beslissingen op het gebied van product en proces het volledige
team dient te participeren.
Verder noemt Youssef in zijn artikel dat een succesvolle implementatie van Ce afhangt van de steun van het topmanagement om culturele veranderingen te bewerkstelligen, om doelstellingen vast te stellen en te bepalen op welke dimensies men de
concurrentie wil aangaan. Bij culturele veranderingen gaat het meerdere aspecten.
Ten eerste dient men het lange termijn denken te prevaleren boven het korte termijn
denken. Ten tweede moet het management programma’s instellen die het continue
verbeteren benadrukken en men dient deze programma´s op een periodieke basis te
controleren en te evalueren. Ten derde moeten individuele inspanningen en
suboptimalisatie plaatsmaken voor teamwerk en gehele optimalisatie. Ten vierde
dienen er vele informatiestromen te zijn tussen de verschillende afdelingen. Ten
vijfde dient er een database gebruikt te worden die toegankelijk is voor iedereen
binnen de organisatie, alle informatie uit deze database dient gedeeld te kunnen
worden door alle medewerkers. Tenslotte dient er altijd een goede relatie te zijn met
leveranciers en klanten.
Conclusie
In deze essay is de bedrijfskundige term Time to Market uitvoerig behandeld. In de
inleiding is er een vraagstelling vermeld die als volgt luidt; “In hoeverre is concurrent
engineering een geschikt hulpmiddel om de Time to Market van een organisatie te
verkorten?” In het vervolg van de essay is in verschillende stappen een antwoord
opgesteld voor deze vraag. Eerst is de term Time to Market uitgebreid gedefinieerd.
Hieruit kwam naar voren dat TTM bestaat uit de tijd die een organisatie nodig heeft
om een product op de markt te brengen. Dus de tijd die ingaat vanaf het moment dat
er een bepaald idee voor een product of dienst ontstaat, tot het moment dat de
daadwerkelijke introductie van het idee op de markt plaatsvindt. Vervolgens is het
probleem rond TTM bekeken. Het bleek dat het proces rond TTM voor sommige
organisaties problemen met zich meebrengt. Dit proces heeft te maken met de
huidige manier waarop organisaties met elkaar de concurrentie aangaan. Waar het
vroeger voornamelijk ging om de kwaliteit of prijs van het product, daar gaat het nu
voornamelijk om tijd. De tijd die een organisatie nodig heeft om een product op een
markt te zetten, de TTM dus. Oorzaken van deze omslag zijn de steeds korter
wordende levenscycli van producten en de digitale revolutie.
17
Youssef, M.A., International Journal of Operations & Production Management, 1994, Vol. 14 Issue 12, blz. 11
9
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
Een van de oplossingen die men in de literatuur noemt voor dit probleem is Concurrent Engineering. CE is een bepaalde productiewijze van een organisatie. Kort
gezegd houdt Concurrent Engineering in dat alle afdelingen binnen een organisatie
meer betrokken worden bij het realiseren van een nieuw product. Er wordt tussen de
afdelingen op een andere manier samengewerkt, er wordt meer in overleg met elkaar
gewerkt.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat CE een geschikt hulpmiddel is voor het
verkorten van TTM. Wil het een geschikt hulpmiddel zijn dan dient deze productiewijze wel optimaal te kunnen functioneren. Concurrent Engineering blijkt goed te
werken wanneer radicale veranderingen buitenwegen blijven, omdat deze wijze van
productie zeer gevoelig blijkt te zijn voor radicale veranderingen. Tevens dient men in
een organisatie bepaalde cultuur erop na te houden. Zo dient men bijvoorbeeld het
lange termijn denken te prevaleren boven het korte termijn denken. Men dient te
streven naar het continue doorvoeren van verbeteringen en men het werken in teams
hoog in het vaandel te hebben staan.
10
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
LITERATUURLIJST

Cantamessa, M., Villa, A., Product and process design effort allocation in
concurrent engineering, International Journal of Production Research, 2000

Cohen, M.A., Eliashberg, J., New Product Development: The Performance
and Time-to-Market Tradeoff, Management Science, 1996

Duffy, V.G., Salvendy, G., Relating company performance to staff perceptions:
the impact of concurrent engineering on time to market, International Journal
of Production Research, 1999

Hong, S., Schniederjans, M.J., Balancing concurrent engineering
environmental factors for improved product development performance,
International Journal of Production Research, 2000

Melsa, J.L., Reducing the Time-to-Market Interval, Information Knowledge
Systems Management, 1999

Slack, N, e.a., Operations Management, Pearson Education, Essex, 2001

Slagter, K., van der Waals, M., Technology-based Business Development
Acceleration, 2004

Wu, T., O'Grady, P., A network-based approach to integrated enterprise
concurrent engineering, Journal of Advanced Manufacturing Systems, 2003

Youssef, M.A., Design for Manufacturability and Time-to-Market. Part 1:
Theoretical foundations, International Journal of Operations & Production
Management, 1994

Youssef, M.A., Design for Manufacturability and Time-to-Market. Part 2: some
empirical findings, International Journal of Operations & Production
Management, 1995
11
Essay Time to Market Fieldcourse Business Development
ZOEKPLAN
Onderwerp:
Time to Market
Vraagstelling:
“In hoeverre is concurrent engineering een geschikt hulpmiddel om de Time to
Market van een organisatie te verkorten?”
Begrenzing van het literatuurgebied
kennisgebieden:
Bedrijfskunde
talen:
Engels
periode:
1990-2005
Zoektermen (meertalig):
Time to Market
Concurrent Engineering
Time to Market / Concurrent Engineering
Basiscodes:
-
Rubrieken collectie bibliotheek:
-
Catalogi:
-
Bibliografische bestanden:
-
Vaktijdschriften:
 International Journal of Production Research
 International Journal of Operations & Production Management
 Information Knowledge Systems Management
 Journal of Advanced Manufacturing Systems
 Management Science
 Information Knowledge Systems Management
12
Download