Woord van Leven - Santuario San Calogero Eremita

advertisement
Woord
van
Leven
Juni 2010
"Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.”
Matteüs 10,39
Bij het lezen van deze
woorden van Jezus
komen er twee beelden
in me op: dat van een
aards leven en van een
bovennatuurlijk leven.
Het aardse leven
beperkt zich tot deze
wereld. Het
bovennatuurlijke leven,
dat God ons door Jezus
geeft, eindigt niet met
onze dood en niemand
zal het van ons kunnen
afnemen.
Je kunt dus eigenlijk op twee manieren in het leven staan. Ofwel
hecht je aan het aardse leven en beschouw je dit als je enige
goed. Ofwel accepteer je het aanbod van God om een veel rijker
leven te ontvangen.
Als je kiest voor het aardse leven zul je geneigd zijn om vooral
aan jezelf te denken en aan de mensen en dingen die je
toebehoren. Maar dan leef je in een cocon waarin alles draait om
je eigen ik; en aan het eind van alles is er alleen de dood.
Als we geloven dat God ons het échte leven geeft, worden we
aangespoord om ons leven een heel andere invulling te geven.
Daarmee kunnen we dan ook waarmaken dat we deze gave van God,
die in eeuwigheid duurt, werkelijk waard zijn. Maar het vraagt van
ons de bereidheid om ons aardse leven op te offeren voor het
andere leven.
"Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.”
Matteüs 10,39
Toen Jezus deze woorden
sprak, dacht Hij aan het
martelaarschap. Hij
vraagt van ons Hem te
volgen en het evangelie
trouw te blijven, in de
bereidheid ons leven te
verliezen; in het uiterste
geval zelfs bereid te zijn
een gewelddadige dood te
sterven. We weten
immers dat God ons het
ware leven geeft.
Jezus, die zijn leven heeft gegeven, heeft het dan ook
verheerlijkt teruggekregen. Hij heeft ons ook verzekerd dat we
niet bang moeten zijn voor degenen die “het lichaam doden, maar
geen macht hebben om de zielen te doden” (Mt 10,28).
Deze maand zegt Hij ons:
"Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.”
Matteüs 10,39
Als je het evangelie erop naleest, kun je constateren dat Jezus wel
zes keer op dit thema terugkomt. Dat geeft aan hoeveel waarde Hij
eraan hecht. Dat is niet alleen omdat Hij ons wil zeggen niet bang
te zijn voor het martelaarschap, maar Hij wil ons duidelijk maken
dat in deze woorden de fundamentele wet ligt voor een
christelijk leven.
Om werkelijk christen te
zijn, moeten we afstand
durven doen van ons
egoïsme en onze
zelfgenoegzaamheid. Niet
onszelf als ideaal stellen,
maar Christus tot het
middelpunt van ons leven
maken.
En wat is het wat Hij van
ons wil? De liefde voor
ieder mens.
Als dit je levensstijl wordt, doe je vanzelf afstand van je eigen ik
en zul je het leven vinden.
‘Niet voor jezelf leven’ is heel wat anders dan alleen maar jezelf
verloochenen en voor de rest een passieve houding aannemen.
Een christen zet zich actief in en neemt verantwoordelijkheid op.
"Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.”
Matteüs 10,39
Al in dit aardse leven
kunnen we ervaren dat het
bovennatuurlijke leven in
ons groeit. Het rijpt
wanneer we onszelf geven
en de mensen liefhebben.
Wanneer je jouw dag
doorbrengt in
dienstbaarheid aan
anderen, wanneer je jouw
dagelijks werk, dat
misschien zwaar en
eentonig is, weet om te
zetten in een daad van
liefde, zul je met vreugde
kunnen ervaren dat je
jezelf verwezenlijkt voelt.
"Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.”
Matteüs 10,39
Al Jezus’ geboden zijn op de liefde gericht. Als we die
opvolgen, zullen we na dit korte aardse leven ook het eeuwige
leven vinden.
Jezus heeft gezegd hoe het ‘laatste oordeel’ eruit zal zien. Hij
zal tot diegenen aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door
mijn Vader gezegend... Want Ik had honger en jullie gaven Mij
te eten... Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, ik
was naakt, en jullie kleedden Mij..." (vgl. Mt 25,34 e.v.).
Wat we voor de medemens doen beschouwt Jezus als voor Hem
gedaan.
Wat kunnen we concreet met dit Woord van leven? Hoe kunnen
we, van nu af aan, ons leven “verliezen om het te vinden”?
Door onszelf voor te
bereiden op het grote,
beslissende examen
aan het eind van ons
leven. Dat is het
‘examen’ waarvoor we
zijn geboren.
Kijk daarom om je heen
en vul je dagen met
daden van liefde.
Christus is aanwezig in
je kinderen, je partner,
je collega’s en al de
mensen om je heen.
Heb oog voor iedereen, ook voor de mensen van wie we via
vrienden of de media weten dat ze in moeilijkheden verkeren.
Geef, naar gelang je
mogelijkheden, hulp en
aandacht aan iedereen
die dat nodig heeft.
Bid in ieder geval voor
ze. Het is de liefde
die telt.
"Wie zijn leven probeert te
behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest
omwille van Mij, die zal het
behouden.”
Matteüs 10,39
“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.
Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), geschreven in juni 1999.
www.focolare.nl
Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)
Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org
Download