Samenvatting aardrijkskunde hoofdstuk 5

advertisement
Samenvatting aardrijkskunde hoofdstuk 5
Tussen oost en west
Cultuur: de manier waarop mensen leven, elk volk heeft eigen gewoontes, gebruiken en
tradities. Verschillen zijn zichtbaar in:
 Geloof
 Taal
 Feesten
 Muziek
 Eten
 Kleding
Culturen versmelten: in landen waar veel mensen met verschillende culturen wonen, neemt
de ene groep dingen van de andere groep over, bijv. eetgewoontes.
Wereldgodsdiensten:
 Christendom - Christus – Bijbel – Kerk
 Islam
- Allah – Koran – Moskee – vasten tijdens Ramadan – een maal
in het leven bedevaart naar Mekka
 Jodendom
- Abraham – Thora – Synagoge
 Boeddhisme - Boeddha
 Hindoeïsme - Brahma, hindoes geloven in wedergeboorte
Christendom heeft meeste gelovigen, mede door zendingswerk zijn grote bevolkingsgroepen
tot christendom bekeerd, bijv. in Zuid- en Midden-Amerika (in 15e eeuw hebben Spaanse
priesters daar zendingswerk gedaan).
Islamieten hebben hun geloof verbreid in Noord-Afrika, Midden-Oosten en Indonesië.
In Noord-Afrika en Midden-Oosten veel plaatsen gebrek aan water. Door droogte en hitte
bestaat grootste deel van land uit woestijn. In oases en bij rivieren wonen veel mensen, daar is
tenminste nog vruchtbare landbouwgrond.
Egypte: 75 miljoen inwoners, vrijwel hele bevolking woont in de buurt van de rivier de Nijl.
Woestijnen groeien door:
 Overbeweiding:
In woestijn weinig mensen, wel herders met rondtrekkende kuddes  gevolg:overbeweiding:
te veel kuddes lopen rond, te veel afgegraasd gebied dat geen kans krijgt om bij te groeien 
woestijnen worden groter.
 Verwoestijning:
Mensen wonen aan rand van woestijn, kappen bomen voor o.a. brandhout  bomen houden
water vast met hun wortels  doordat bomen gekapt zijn, droogt de bodem uit  uitbreiding
woestijn.
Door uitbreiding van woestijnen neemt hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond af terwijl de
bevolkingsaantallen toenemen.
Irrigatiesystemen:
Bevloeiing van grond vanuit bijv. rivieren, ondergrondse kanalen of stuwdammen.
Olie:
Veel aardolie in de grond in van:
 Saudi-Arabië
 Kuweit
 Irak
 Iran
 Libië
 Verenigde Emiraten (VAE)
Deze landen verdienen veel geld met verkoop van olie. Olielanden hebben tekort aan
arbeiders daarom komen veel arbeiders uit landen waar weinig werk is  arbeidsmigratie.
In Saudi-Arabië veel arbeiders uit Jordanië en Egypte.
Oorlogen en ruzies
Redenen waardoor oorlogen in Midden-Oosten ontstaan:
 Gebrek aan water  rivieren stromen door meerdere landen; een land kan veel van dat
rivierwater gebruiken, het volgende land waar de rivier doorheen stroomt krijgt dan
minder water.
 Oorlog om olie  landen die veel olie in de grond hebben zijn schatrijk en willen
graag de baas zijn over de oliebronnen.
 Godsdienstige verschillen  binnen islam zijn twee groepen (sjiieten en soenieten) 
in Irak meer soenieten, in Iran meer sjiieten  in 1980 om die reden oorlog tussen
beide landen.
Westelijke Jordaanoever en Gazastrook – ruzie tussen Israël en Palestijnen
Deze twee gebieden zijn de bezette gebieden in Israël (daar wonen veel Palestijnen). In 1967
veroverde Israël dat gebied van de Palestijnen. Israël wil dat gebied niet teruggeven omdat ze
zich niet veilig voelen tussen de Arabische buurlanden. Palestijnen willen een eigen staat.
Arabische landen steunen de Palestijnen, veel niet-arabische landen steunen Israël, bijv. de
Verenigde Staten. In 1994 is een vredesverdrag gesloten tussen Palestijnen en Israël. In enkele
bezette gebieden kregen de Palestijnen zelfbestuur.
Jeruzalem
Belangrijke stad voor vier bevolkingsgroepen:
 Joden:
hun koning David heeft hier gewoond
 Christenen:
Christus is er gekruisigd
 Orthodoxe christenen:
Christus is er gekruisigd
 Moslims:
Profeet Mohammed heeft er een bezoek gebracht
Orthodoxe christenen: traditionele leer van het christendom, houden zich strikt aan regels en
voorschriften.
Download