getoonde plaatjes

advertisement
Architectuur in
de Digitale Wereld
(versie nulpuntdrie)
inaugurele rede
prof. dr. Daan Rijsenbrij
de onderneming
mensen
technologie
digitale architectuur
de architect
digitale architectuur
technologie
mensen
de onderneming
etymologische herleiding
van het woord ‘architect’
Grieks
Sanskrita
Nederlands
archo
arh
waardig /
verdienstelijk
tekton
takshati
hij vormt /
hij construeert
enkele eisen en wensen
betere service
naar studenten!
lagere
kosten!
nieuwe technologie
fusies!
globalisatie!
nieuwe regelgeving!
deregulering!
outsourcing!
hogere
kwaliteit!
kortere
time to
market!
polariteiten in de onderwijssituatie
management:
Digitale revolutie
Kennis revolutie
visie
leerdoel:
leermiddelen:
beheer
het web
onderwijsvorm:
leeractiviteit:
opleiding:
contactonderwijs
virtuele
contacten
aanbodgericht
vraaggericht
rol student:
zelfstudie
autonoom
actief
passief
beoordeling:
functie docent:
teamlid
werken
met kennis
verwerken
van kennis
werkvorm:
samen leren
competenties
vakkennis
leerboek
kennis
producten
rol docent:
expert
coach
Bron: Mirande (IOWO 1999)
vloedgolf aan technologieën
E-Learning
E-Portfolios
Course Management
Systems
Idea Management
Virtual Teams
Data Mining
Communities /
Social Networks
Web Conferencing
Information Retrieval/
and Search
Content Integration
Portals
Semantic web
Peer to Peer for
learning exchange
naar een moderne universiteit
hiërarchische
universiteit
met
losse
IT systemen
heroriëntatie van het universitaire gebeuren
door intensieve gebruikmaking van IT
grootscheepse toename
van de complexiteit zowel in
het universitaire gebeuren als in IT
nieuwe bekwaamheden / rollen
voor de medewerkers
snelle transformaties
in het ecosysteem
1996
2004
2012
webachtige
universiteit
ondersteund door
genetwerkte
IT systemen
de definitie
Architectuur beschrijft hoe een onderneming, de
informatievoorziening, een applicatie en / of een
infrastructuur is vormgegeven, dient te worden
gebouwd en zich voordoet in het gebruik.
Architectuur is een coherente en consistente
verzameling principes, verbijzonderd naar
- uitgangspunten,
- regels,
- richtlijnen en
- standaarden
soms vastgelegd in patterns.
de ‘connected world’
principes worden in principe
opgesteld
van buiten
naar binnen
Omgeving
Organisatie
gedrag
Strategische
principes
Architectuur
principes
Processen
Vaardigheden
Middelen
architectuuraspecten
schoonheid
functionele
samenhang
constructie
belevingswaarde
gebruikswaarde
maakbaarheid/
onderhoudbaarheid
beschouwingslagen
stadsplan
wijkplan
universiteit
onderzoeksdomein
gebouwontwerp
applicatie: Metis
vier werelden
bedrijfsgebeuren
informatieverkeer
voorschrijvend
faciliterend
applicaties
technologie
infrastructuur
domeinen
hoofddomeinen
- onderwijs
- onderzoek
- kennisinstituut
(maatschappelijke functie)
corporate knowledge
- interne opleidingen
- kennismanagement
overall domein
- besturing
communicatie-ruimtes
- digitale socio-room
- (interne) marktplaats
- communities (virtual ‘project’ room)
ondersteunende domeinen
- HRM
-F&A
- IT - zaken
- inkoop / leveranciersrelaties
- middelenbeheer / ‘real estate’
- relatiebeheer
- communicatie / PR
- juridische zaken
digitale werkruimte
domein
‘rood’
portal
domein
‘groen’
roltype
portal
domein
‘blauw’
domein
‘geel’
roltypes
interne roltypes
externe roltypes
via extranet
student
onderzoeker
docent
lijn bestuurder
lid Ondernemingsraad
domein eigenaar
domein-medewerker
klant
cursist
partner / leverancier
via Internet
informatiezoeker
potentiële klant
potentiële sollicitant
potentiële student
4 (conceptuele) werklocaties
universiteit
thuis
(meeting place)
(extended office)
stageplek
elders
de Waarde ligt in de Relaties
(architectuur binnen het ecosysteem)
leveranciers
studenten
Radboud
Universiteit
medewerkers
bedrijfsleven
overheid /
maatschappij
de architect: regisseur in het
beeldvormingsproces
kaderstellend
enterprise architect
domeinarchitect
oplossingsgericht
applicatiearchitect
infrastructuur architect
werkruimte architect
is dit het resultaat van de
menselijke maat in het IT gebruik?
Stelling 5:
Een brede academische
vooropleiding is
een absolute voorwaarde
voor een goede architect.
Stelling 10:
Het wordt tijd dat
er een functionaris wordt benoemd
die voor de digitale Nederlandse
samenleving
een soortgelijke taak krijgt als de
Rijksbouwmeester voor de fysieke
wereld.
Stelling 9:
Digitale architectuur is nog niet
populair in de directiekamer.
Als het goed gaat met de
onderneming, wordt deze als ballast
ervaren.
Als het slecht gaat, is er geen geld
voor.
Stelling 1 :
Het zal blijken dat
de belangrijkste architecten
van de 21ste eeuw
de architecten van de digitale
wereld zijn.
Architectuur in
de Digitale Wereld
(versie nulpuntdrie)
[email protected]
Download