Algemene voorwaarden - Financiën voor ZZP`ers

advertisement
AlgemenevoorwaardenHealthyFinance
Overeenkomst
Vaneenovereenkomstissprakewanneer:
•
•
•
Uzichaanmeldtvooreenonlineofofflinetraining,cursus,programma,seminarofiets
dergelijksviadewebsite,viae-mail,telefonischofschriftelijk.
Eenschriftelijk,mondelingoftelefonischgedaanaanbodwordtaanvaard.
Ueen(digitaal)productaanschaftviadewebsite.
Annulering–Bedrijven/ondernemers
Annuleringisnietmogelijk.Hetiswelmogelijkombijeenopeninschrijvingtrainingeenander
vooruindeplaatstelatengaan.Definanciëleafhandelingdientudanonderlingafte
stemmen.Hetverplaatsenvanuwdeelnamenaareenanderedatumopuwverzoekistottwee
maandenvooraanvangvandetrainingingezamenlijkoverlegmogelijk.
Annulering-Consumenten/particulieren
Productenendienstendieuviadewebsiteaanschaft,kunnenbinnen14dagenzonderopgave
vanredenenwordengeannuleerd(herroepingsrecht)doormiddelvanhetversturenvaneen
[email protected].
Onlineproductenendiensten
Bijhetaanschaffenvaneenonlineproductofdienstwaarbijdeleveringaltijdensde
bedenktijdvan14dagenplaatsvindt,zietuvanafhetmomentdatdecursusstartafvanhet
herroepingsrecht.Eenonlineprogrammaisgestartophetmomentdeeerstelesofmodule
onlinestaatenudeinloggegevenshiervoorheeftontvangen.
Betaling
Betalingontvangikgraagbinnen14dagennafactuurdatum.Alsbetalinguitblijftdankanik
eenberoepdoenopeenincassobureau.Udientallegerechtelijkeenbuitengerechtelijke
kostentevergoedendieikredelijkerwijsmoetmakenalsbetalinguitblijft.
Vervanging
Alsikdoorziekteofovermachtgeentrainingkangeven,staathetmijvrijeenvervangerinte
schakelenofdetraininginoverlegteverplaatsennaareenanderedatum.
HealthyFinanceŸRuimtesonde14a3824MZAmersfoortŸ06-22739705ŸKVK09168391
www.healthyfinance.nlŸwww.financienvoorzzpers.nlŸ[email protected]
versiefebruari2016
Verplaatsingtrainingsdatum
Ingevalvanonvoldoendedeelnemerskanikeentrainingsdatum(openinschrijving)
verplaatsen.
Aansprakelijkheid
Bentuontevredenovereendoormijgeleverdedienst,dandoeikmijnuiterstebestomdaar
samenmetuuittekomen.Mijnaansprakelijkheidgaatnietverderdanhetovereengekomen
factuurbedragvoordiedienst.Mijnaansprakelijkheidvoorzaakschadegaatnietverderdan
hetbedragdatmijnverzekeringineenvoorkomendgevaldaadwerkelijkuitkeert.Alsde
verzekeringnietuitkeert,ismijnaansprakelijkheidbeperkttothetovereengekomen
factuurbedragvoordebetreffendedienst.
Intellectueeleigendom
Hettrainingsmateriaalwatgebruiktwordtin(online)trainingenofprogramma’s,in
werkboekenendergelijke,hebikzelfontwikkeld,hiervanbenikauteursrechthebbendeen
dezewerkenmogennietwordenverspreidof.Teksteninnieuwsbrieven,e-booksenopde
websitemogennietwordenverspreidofverveelvoudigd.
Inloggegevensdietoegangbiedentotonlineproductenendienstenzijnuitsluitendvoor
persoonlijkgebruikenmogennietaananderenwordenverstrekt.
Geheimhouding
Vanzelfsprekendgaikvertrouwelijkommetuw(bedrijfs)gegevens.
InhetprivacyencookiestatementstaathoeHealthyFinanceomgaatmetuw
persoonsgegevensenmetcookies.
HealthyFinanceŸRuimtesonde14a3824MZAmersfoortŸ06-22739705ŸKVK09168391
www.healthyfinance.nlŸwww.financienvoorzzpers.nlŸ[email protected]
versiefebruari2016
Download