SKOEM eo Stichting Katholiek Onderwijs Echt

advertisement
SKOEM e.o.
Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o.
Ingrijpende gebeurtenissen
Geldig t/m 31/07/2017
INHOUD
1
Samenvatting : Protocol ingrijpende gebeurtenissen
Stichting Katholiek Onderwijs Echt e.o. (SKOEM) hanteert voor haar scholen een
protocol ingrijpende gebeurtenissen.
In dit protocol zijn opgenomen:
Hoofdstuk 1 : rouwverwerking
De meeste scholen krijgen regelmatig te maken met verdriet en rouw bij leerlingen.
Grootouders sterven, een kind verliest een van de ouders en soms krijg je te maken
met het overlijden van een van de leerlingen.
Veel mensen vinden het moeilijk om met het verdriet van anderen om te gaan. Ze
voelen zich onzeker en machteloos en weten niet wat ze kunnen doen of moeten
laten.
Ook voor leerkrachten is dit vaak een moeilijke situatie.
Toch kunnen leerkrachten juist meer betekenen dan ze zelf denken.
Wanneer ze plotseling geconfronteerd worden met een klas met groot verdriet
dreigen ze te vergeten wat ze in normale omstandigheden heel goed kunnen. En
juist de leerkracht kan in moeilijke dagen voor de kinderen heel belangrijk zijn.
Kinderen hebben vooral veel aan de kleine dingen die leerkrachten doen.
Een aai over de bol, even vragen hoe het gaat of een briefje met persoonlijke
woorden voor het kind zelf.
Een persoonlijke sfeer scheppen in de klas of op school gaat vaak vanzelf. Maar met
het verwerken van een sterfgeval gaat vaak een hele organisatie gepaard.
Middels dit hoofdstuk geven we een handreiking aan een ieder die te maken krijgt
met een sterfgeval binnen de school
2
Hoofdstuk 2 : ernstige ziekte ziekte kind, ouder, broer , zusje , leerkracht
Wanneer een leerling, familieleden of leerkracht levensbedreigend ziek zijn ben je
enigszins voorbereid op het bericht dat de persoon overleden is.
Toch komt een overlijdensbericht onverwacht en heeft het gevolgen voor de
nabestaanden.
Ook kan een ernstig zieke eerder overlijden dan verwacht en is niemand daar op
voorbereid.
Wat te doen tijdens de ziekteperiode:
- contact met de zieke persoon en familie is van groot belang.
- dit kan in de vorm van telefoon, bezoek thuis of ziekenhuis, kaartje, per e-mail of
andere communicatievormen.
- verstrek die informatie over de ziekte en het ziekteproces die relevant is.
- vraag aan de familie welke info je kunt verstrekken.
- maak afspraken over bezoek aan huis.
- wijs één persoon aan die als contactpersoon tussen gezin en school fungeert.
- waak ervoor dat de belangstelling voor de zieke in evenwicht blijft.
- zorg voor ruimte en gelegenheid om te praten over de gevoelens die loskomen bij
een naderend overlijden.
- op welk moment en in welke lessen krijgen de leerlingen gelegenheid om erover
te praten.
- welke mogelijkheden zijn er om dit klassenoverstijgend te organiseren.
- het crisisteam op school neemt hiertoe initiatief.
- in geval van overlijden zie stappen bij overlijden hoofdstuk 1.
3
Hoofdstuk 3. zorgtekort
Kinderen zijn helaas te vaak slachtoffer of getuige van huiselijk geweld.
Ze voelen de spanningen, horen woordwisselingen en zien verwondingen.
Kinderen die thuis getuige zijn van geweld lopen ernstige psychische schade op.
Kinderen raken getraumatiseerd doordat ze getuige zijn van de mishandeling tussen
hun ouders.
Vaak worden deze kinderen ook slachtoffer omdat ze zelf mishandeld worden of
omdat ze tussenbeide springen.
Daarnaast zijn kinderen vaak slachtoffer van vormen van kindermishandeling. Per
jaar overlijden zelfs kinderen aan kindermishandeling.
Preventie en signalering in een vroeg stadium zijn dan ook van uiterst groot belang.
Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar een vermoeden van huiselijk geweld en
kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd met de
kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen een
belangrijke signaalfunctie vervullen.
Signalen moeten worden doorgegeven voor eventuele verdere hulp door de
verantwoordelijke instanties, daar waar de oorzaak buiten de school ligt.
Kindermishandeling is:
- elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid
staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of
dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of
psychisch letsel ( Wet op de jeugdzorg, 2005 )
Vormen van mishandeling:
lichamelijke mishandeling:
het kind wordt geslagen, geschopt, geknepen, opgesloten e.d.
psychische mishandeling:
het kind wordt afgewezen, geterroriseerd, aangezet tot afwijkend en/of anti-sociaal
gedrag, gepest, getreiterd, gekleineerd, aan het kind worden extreem hoge eisen
gesteld, een juiste vorm van onderwijs/begeleiding wordt onthouden.
seksuele mishandeling:
het kind wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan, uit te voeren, getuige
te zijn of wordt gedwongen te kijken naar pornografisch materiaal.
lichamelijke verwaarlozing:
het kind wordt (medische) verzorging en/of veiligheid onthouden, het kind krijgt
onvoldoende voedsel en kleding.
psychische verwaarlozing:
het kind wordt geestelijk verwaarloosd, geïsoleerd, genegeerd, nooit aandacht of tijd
voor het kind.
4
Hoofdstuk 4: rampen
Elke ramp is anders. Ook zijn er dingen die u bij elke ramp kunt doen. Ter
voorbereiding of tijdens de ramp zelf.
Voorbeelden van rampen die kunnen gebeuren : grote brand, terroristische aanslag,
verkeersramp, ziektegolf, ordeverstoring, extreem weer, uitval van stroom, gas ,
water of telefoon, bommelding, gevaarlijke stoffen, explosie, overstroming.
Als u een sirene meerdere keren achter elkaar hoort, wordt er alarm geslagen. Dan is
er echt iets aan de hand. Het kan ook zijn dat u op een andere manier
gewaarschuwd wordt, bv. door een rondrijdende geluidswagen. Volg dan de
instructies op van gemeente en politie.
Eerste actie: zorg dat de frequentie van de rampenzender in uw eigen regio altijd
direct voorhanden is.
Op de website www.crisis.nl vindt u onder andere de frequenties van de
rampenzenders en andere nuttige informatie.
Hoofdstuk 5
5a
5b
telefoonlijst
bronvermelding
Het volledige protocol inclusief bijlagen, voorbeelden en brieven ligt ter inzage op
school.
Voorliggend beleid is geldig t/m 31/07/2017
5
Download