doc - Leefmilieu Brussel

advertisement
BIJZONDER BESTEK
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR
DIENSTEN
MET ALS VOORWERP
“PROJECTOPROEP « DUURZAME VOEDING
SYSTEEM 2015”-2015A0080
VEREENVOUDIGDE
ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET
BEKENDMAKING
Opdrachtgevend bestuur
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Ontwerper
Afdeling Informatie et Algemeen Coördinatie, Joëlle Van Bambeke
Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
Inhoudsopgave
I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN .....................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT....................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER ...............................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.3 WIJZE VAN GUNNEN .....................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.4 PRIJSVASTSTELLING .....................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE .....................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ..................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE ............................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.8 OPENING VAN DE OFFERTES ...........................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.9 GESTANDDOENINGSTERMIJN ..........................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.10 GUNNINGSCRITERIA ................................................................................................................. 6
I.11 PRIJSHERZIENINGEN...................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.12 VARIANTEN ..............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I.13 KEUZE VAN OFFERTE ..................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II. CONTRACTUELE BEPALINGEN .........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.1 LEIDEND AMBTENAAR ..................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.2 VERZEKERINGEN ........................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.3 BORGTOCHT .............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.4 LOOPTIJD EN UITVOERINGSTERMIJN ................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.5 BETALINGSTERMIJN ....................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.6 WAARBORGTERMIJN ...................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.7 OPLEVERING ..................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II.8 BEGELEIDINGSCOMITÉ ............................................................................................................... 9
III. BESCHRIJVING VAN DE TECHNISCHE EISEN ...............ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER ...................................................................................... 24
BIJLAGE B: OFFERTE FORMULIER ........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
P. 2
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
Ontwerper
Naam : Afdeling Informatie en Algemeen Coördinatie
Adres : Havenlaan 86C/3000
Contactpersoon: Mevrouw Joëlle Van Bambeke
Telefoon : 027757685
E-mail : [email protected]
Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het
welzijn op het werk.
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
Er wordt geen borgtocht gevraagd, hoewel dit wettelijk verplicht is. Rechtvaardiging: aangezien elk
project maximaal 15.000 euro, inclusief btw bedraagt, wordt er geen borgtocht gevraagd.
Artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
Er worden geen prijsherzieningen toegepast. Rechtvaardiging: geen enkele prijsherziening zal worden
toegepast aangezien het maximumbedrag van elk project beperkt is tot 14.500 euro, inclusief btw.
Gebruik van de resultaten
In toepassing van artikel 19 §1 van het kb van 14/01/2013 betreft deze opdracht het creëren van
modellen. Dit ontwerp leidt tot auteursrechten voor de opdrachtnemer. Het is nodig afstand te doen
van deze rechten om het BIM toe te laten later eventueel aanpassingen te doen.
Conform de bepalingen van artikel 3, § 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten, worden alle vermogensrechten die verbonden zijn met auteursrechten en elk
recht m.b.t. de opgestelde documenten, de studieprestaties en de resultaten ervan bij de uitvoering
van deze opdracht en de gegevens die de uitvoering van de prestaties toelieten, overgedragen aan de
opdrachtgever. Het gaat om een definitieve en exclusieve overdracht die kan worden toegepast op de
hele wereld en die alle exploitatiewijzen betreft (reproductie, communicatie via verschillende kanalen
zoals het internet, expositie, publicatie, uiteenzetting van het stedelijk project, …), inclusief degene
die niet in dit bijzonder bestek zijn opgenomen.
Deze bepaling is bovendien ook van toepassing op de volgende documenten :
–
alle tussentijdse documenten;
–
alle werkdocumenten;
–
alle tijdens de uitvoering van de opdracht ontvangen documenten;
–
alle voorgestelde plannen;
–
alle uitgevoerde illustraties;
–
alle verwezenlijkte PowerPoint-presentaties;
–
het eindrapport en de eventuele bijlagen ervan.
De opdrachtnemer erkent werken te verwezenlijken ingevolge een bestelling van de opdrachtgever in
het kader van deze opdracht en de vermogensrechten over te dragen conform de hierboven vermelde
bepalingen zonder hiervoor een andere vergoeding te krijgen dan de prijs van de opdracht. De
vergoeding die in dit kader voorzien is, dekt de overdracht van de vermogensrechten zoals hierboven
bepaald.
P. 3
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
I. Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de
opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het
koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen.
I.1 Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze diensten : projectoproep « duurzame voeding systeem » 2015.
Plaats van dienstverlening: Brusselse Gewest
I.2 Identiteit van de opdrachtgever
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
I.3 Wijze van gunnen
Overeenkomstig artikel 26, § 2, 1° d van de wet van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze
van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
I.4 Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.
De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de
prestaties van de opdracht of van elke post dekt.
P. 4
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria)
* In toepassing van art. 63 van het kb van 15 juli 2011, is de Belgische inschrijver niet verplicht om
een attest bij te voegen dat bewijst dat hij aan zijn professionele fiscale verplichtingen heeft voldaan.
Het opdrachtgevend bestuur zal zelf inlichtingen inwinnen.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver
geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf
opvragen.
* De Belgische inschrijver is niet verplicht een getuigschrift van niet-faillissement bij zijn offerte te
voegen. Het opdrachtgevend bestuur zal zelf inlichtingen inwinnen.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie)
/
Minimaal/minimale niveau(s) : /
Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie )
/
Minimaal/minimale niveau(s) : /
I.6 Vorm en inhoud van de offerte
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op
het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige
overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd
en door hem ondertekend.
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die
de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro.
P. 5
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
I.7 Indienen van de offerte
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende
wordt vermeld: het besteknummer (2015A0080) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een
postdienst verzonden of door een drager afgegeven.
Dit geheel wordt geadresseerd aan:
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Afdeling Informatie - algemene coördinatie
Mevrouw Joëlle Van Bambeke
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Joëlle Van Bambeke of deponeert ze in de daartoe
bestemde offertebus.
De uiterste datum voor het indienen van de offertes, zal meegedeeld worden in de aankondiging van
opdracht.
Indienen van offertes via e-mail
De offertes kunnen ook via e-mail worden ingediend met een foto van de gehandtekende offerte, op
het volgende adres : [email protected]
I.8 Opening van de offertes
Er is geen publieke opening van de offertes.
I.9 Gestanddoeningstermijn
De termijn gedurende welke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90
kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.
I.10 Gunningscriteria
De volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:
Nr.
Beschrijving
Gewicht
1
Relevant karakter t.o.v. de Brusselse milieu-uitdagingen (impact op het
leefmilieu, overgang naar een duurzamere manier van productie en
consumptie)
40
2
Vernieuwend karakter t.o.v. de bestaande situatie in het Brussels Gewest
40
3
Prijs
20
Totaal gewicht van de gunningscriteria:
100
Aan elk criterium werd een bepaalde waarde toegekend. Op basis van de evaluatie van al deze
criteria, rekening houdend met de waarde die aan elk criterium wordt toegekend, zal de opdracht
P. 6
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
worden gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte indient vanuit het
standpunt van het opdrachtgevend bestuur.
I.11 Prijsherzieningen
Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.
I.12 Varianten
Vrije varianten worden niet toegestaan.
Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien.
I.13 Keuze van offerte
De aanbestedende overheid kiest de meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de
gunningscriteria).
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van
het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als
substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver.
P. 7
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
II. Contractuele bepalingen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken van toepassing.
II.1 Leidend ambtenaar
De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidende ambtenaar:
naam: Frédéric Fontaine
functie: Directeur
tel. : 027757602
in functie bij: Brussels Instituut voor Milieubeheer
adres: Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel
II.2 Verzekeringen
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken,
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat
hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen
een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.
II.3 Borgtocht
Er wordt geen borgtocht gevraagd.
II.4 Looptijd en uitvoeringstermijn
Totale looptijd van dit raamcontract: 12 maanden
II.5 Betalingstermijn
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de
datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de
voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat
daarvan.
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, voor zover het
P. 8
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
opdrachtgevend bestuur op dat ogenblik in het bezit is van een regelmatig opgestelde factuur en
eventuele andere vereiste documenten.
Elke opdracht wordt in schijven betaald, naargelang van de voortgang van de opdracht, ofwel :
- 30% bij de goedkeuring door het BC van het rapport van de lancering van het project;
- 40% bij de goedkeuring door het BC van het tussentijds rapport;
- 30% bij de goedkeuring door het BC van het eindrapport.
II.6 Waarborgtermijn
Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing.
II.7 Oplevering
Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de
afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van
oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld.
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de
leidende ambtenaar bij een aangetekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze
gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de
ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
II.8 Begeleidingscomité
Samenstelling
Voor het BIM : Joëlle Van Bambeke en de medewerkers van haar departement die voor elk specifiek
project als verantwoordelijke zijn aangewezen (LB)
Voor het kabinet-Fremault : Jolien De Troch
Er kunnen experten worden uitgenodigd in functie van de agenda.
Frequentie : bij de aanvang, daarna elk trimester.
Technische vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen in functie van de behoeften.
Rol : oriëntering, goedkeuring van de voortgangsrapporten en het eindrapport en van de documenten
die het voorwerp uitmaken van deze opdracht. Goedkeuring van de hiermee verbonden
betalingsschijven.
P. 9
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
III. Beschrijving van de technische eisen
1. Algemeen kader van de oproep
De impact van de voedselketen, van boer tot bord, is erg groot. Voeding is vandaag goed
voor ¼ van de impact van de Brusselaars op het milieu. De ecologische schade wordt niet
alleen veroorzaakt door de consumptie van voedingsmiddelen (afval, verbruik van water en
energie, enz.), maar ook en vooral door de negatieve impact van de productie en het
transport (verbruik van energie, verbruik van water, gebruik van meststoffen en pesticiden,
productie van afval, uitstoot van broeikasgassen, andere verontreinigende emissies, enz.).
Daarom werd in 2011 een actieprogramma « Duurzame voeding » opgestart dat vanaf 2015
zal worden aangevuld door de ontwikkeling van een gewestelijke strategie van duurzame
voeding/stadslandbouw.
Een duurzaam voedingssysteem
De onderstaande definitie van een duurzaam voedingssysteem wordt gebruikt door de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling – FRDO om alle schakels van de waardeketen
te integreren.
“Een duurzaam voedingssysteem garandeert het recht op voeding, respecteert het principe
van voedselsoevereiniteit, maakt het iedereen ter wereld mogelijk om tegen een redelijke
prijs te beschikken over gezonde voeding in afdoende hoeveelheden, en zorgt ervoor dat de
eindprijs van een product niet alleen een weergave is van het geheel aan productiekosten,
maar daarnaast de externe sociale en ecologische kosten internaliseert. Er wordt gebruik
gemaakt van grondstoffen en hulpbronnen (inclusief het werk en de natuurlijke hulpbronnen
zoals de bodems, water en biodiversiteit) “at their rate of recovery” en de verschillende
componenten van de voedingscultuur worden gerespecteerd. Alle schakels van de
voedingsketen moeten bijdragen aan de verwezenlijking van een dergelijk duurzaam
voedingssysteem.”
Concreet betekent dit voor Brussel:
-
De particuliere en professionele stedelijke voedselproductie ontwikkelen
Een transformatie en een lokale distributie in korte circuits promoten
De particuliere en collectieve consumptie van duurzame voeding promoten
Duurzame voeding voor iedereen toegankelijk maken.
Wat de vraag betreft, zijn de raadgevingen voor een duurzamere voeding de volgende :
- Aanpassing van de hoeveelheden van de verschillende categorieën van
voedingsmiddelen op ons bord met oog voor het milieu: grotere consumptie van
graangewassen, peulvruchten, groenten en fruit; vermindering van de consumptie
van vlees en dierlijke eiwitten;
- Vermindering van de consumptie van bereide maaltijden alsook zoute en gesuikerde
snacks;
- Een voorkeur voor de consumptie van lokale en seizoensproducten;
- Een voorkeur voor de consumptie van biologische producten of producten afkomstig
van een landbouw die het milieu respecteert;
- Producten afkomstig uit de eerlijke handel (Fair Trade) voor die voedingswaren die
niet bij ons geproduceerd kunnen worden;
P. 10
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
-
Ref.: 2015A0080
De consumptie van vissoorten die niet overbevist worden en/of waarvan de teelt niet
aan de basis ligt van milieuproblemen;
Een voorkeur voor de consumptie van producten afkomstig uit korte circuits;
Vermijding van voedselverspilling doorheen de hele keten en bij de verpakking van
de voedingsmiddelen
Duurzame voeding geldt al jaren als een prioritair actiethema voor Leefmilieu Brussel.
Leefmilieu Brussel coördineert ook diverse projecten die zich richten tot verschillende
doelgroepen en die de consumenten ertoe willen aanzetten om geleidelijk hun
voedingskeuzes aan te passen. Er bestaan immers tal van manieren om het milieu zo goed
mogelijk te beschermen en toch lekker te eten.
In dit kader lanceert Leefmilieu Brussel voor de 5de keer een projectoproep i.v.m. duurzame
voeding, gericht op « duurzame voedingssystemen ».
2. Doel
We willen een grote waaier van projecten ondersteunen, zowel wat de omvang als wat de
inhoud betreft, met als doel bij te dragen tot de overgang naar een duurzamer
voedingssysteem (op niveau van het aanbod en van de vraag, volgens de
bovenvermelde definitie).
Via deze projectoproep willen we niet alleen de vraag naar een voor iedereen toegankelijke
duurzame voeding stimuleren, maar willen we ook het aanbod ontwikkelen en uitbreiden
door de stedelijke voedingsproductie aan te wakkeren.
Daarbij is het de bedoeling dat de projecten bepaalde doelgroepen bereiken en thema's
aankaarten, die als prioritair voor Leefmilieu Brussel beschouwd worden.
De prioritaire thema’s 2015 zijn:
-
Particuliere en professionele stedelijke voedselproductie
-
Vermindering van de voedselverspilling
-
Concrete gedragsveranderingen aan de vraagzijde (zie prioritaire doelgroepen)
De uitgesloten thema’s zijn :
-
Het voedselafvalbeheer (composteren, andere technieken)
Algemene sensibilisering zonder reële gedragsveranderingen
De prioritaire doelgroep bestaat uit :
-
kansarmen;
-
restaurants;
-
kinderen (buiten de schoolcontext), jongeren, hogescholen, jongvolwassenen.
P. 11
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
De projecten zelf zullen geen winstoogmerk hebben, zelfs al worden ze gedragen door een
actor wiens hoofdactiviteit wel een winstoogmerk heeft.
Met andere woorden:
 De projecten mogen niet tot persoonlijke verrijking leiden.
 Ze mogen erop gericht zijn om de economische rendabiliteit te ondersteunen, maar
mogen geen commerciële activiteit tot doel hebben.
Activiteiten van het coöperatieve type zijn dus toegelaten.
De modaliteiten van deze projectoproep vindt u hieronder.
3. Tot wie richt de projectoproep 'Duurzame voeding' zich?
De projectoproep richt zich tot alle burgers, verenigings- en publieke actoren, horecazaken,
ondernemingen en anderen die een project in verband met duurzame voeding willen
opzetten.
De projecthouder kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn.
4. De steun die Leefmilieu Brussel de projecthouders biedt
De steun die aan de projecthouders verleend zal worden, zal voornamelijk uit een financiële
ondersteuning bestaan, die de implementatie van het project mogelijk maakt. Leefmilieu
Brussel zal verschillende hulpmiddelen en brochures (kalenders, receptenfiches, brochures
over voedingstips, enz.) ter beschikking stellen. U kunt al deze hulpmiddelen op onze
website www.bruxellesenvironnement.be vinden. Verder zult u ook bij Leefmilieu Brussel
terechtkunnen voor advies en/of informatie.
Voor deze projectoproep editie 2015 heeft het Brussels Gewest een budget van +/- 150.000
euro uitgetrokken.
De financiële steun aan elk project zal maximaal 14.500 euro (incl. btw) bedragen, maar
kleine projecten zijn eveneens welkom.
2 soorten van projecten kunnen worden geselecteerd, overeenkomstig 2 perioden van
de projectoproepprocedure :
 De projecten i.v.m. onderzoek, onderzoekacties, methodologisch onderzoek,
proefprojecten die als voorbeeld moeten dienen, testen van nieuwe ideeën,
hulpmiddelen voor gedragsverandering.
o Voor deze projecten zal de projectoproep plaatsvinden via het
uitschrijven van een overheidsopdracht met de projecten die door de
jury werden geselecteerd.
o Dit impliceert dat het voorstel de concrete resultaten/”delivrables”
beschrijft waarvan LB de eigenaar blijft (tools, publicaties,
methodologische aanbevelingen, …)
 De projecten i.v.m. de acties van kapitalisatie, verspreiding, veralgemening,
animatieactiviteiten, …
o Bij deze projecten zal de projectoproep gevolgd worden door een
subsidiëringsprocedure van de projecten die door de jury werden
geselecteerd.
P. 12
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
o Dit impliceert dat het voorstel beschrijft hoe de ondersteuning toelaat de
overgang te ondersteunen van een project dat op termijn op financieel
gebied autonoom kan functioneren.
Het beschikbare budget voor deze 2 soorten van projecten is hetzelfde, nl. +/- 75.000€
De financiële hulp kan gebruikt worden voor:
-
de aankoop van het materiaal;
de uitvoering van creatieve ideeën;
de communicatie;
de menselijke middelen;
enz.
In dit opzicht dient opgemerkt dat er niet altijd nieuw materiaal aangekocht hoeft te worden.
We roepen u dan ook op om eerst gerecycleerd en tweedehands materiaal nuttig te
hergebruiken, alvorens nieuwe spullen te kopen!
De jury zal beslissen over het toe te kennen bedrag. Mocht een project interessant maar te
duur gevonden worden, zal de jury voorstellen om het gevraagde budget te verminderen.
5. Duur van het project
De geselecteerde projecten hebben een maximumduur van 12 maanden (van midden 2015
tot midden 2016), na selectie door de jury. In de planning van de projecten moet er
rekening worden gehouden met minstens 2 maanden (tot 4 maanden) tussen het
indienen van het project en de lancering ervan indien het aanvaard wordt
(proceduretermijn).
6. De verbintenissen van de begunstigden
De begunstigden zullen verzocht worden om verslag uit te brengen over de ondernomen
acties en de besteding van het budget aan Leefmilieu Brussel.
Al naargelang het type van project zal deze verbintenis het volgende kunnen betreffen :
- hulp bij de verspreiding van de lessen die werden getrokken uit de uitvoering van het
project;
- delen en ter beschikking stellen van hulpmiddelen die in het kader van het project
gecreëerd werden;
- Leefmilieu Brussel toelaten om de in het kader van het project verkregen
resultaten/ondernomen acties te gebruiken;
- de toezegging om een ambassadeursrol te spelen met betrekking tot de resultaten
van het project en de beleefde ervaringen. Dat kan gebeuren in de vorm van
getuigenissen en/of de valorisatie van het project door de realisatie van fiches die
geraadpleegd zullen worden op de website van Leefmilieu Brussel.
Voor de projecten die via een overheidsopdracht zullen worden gefinancierd, blijft Leefmilieu
Brussel eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.
7. In aanmerking komende projecten
Om in aanmerking te komen, moet het project aan de volgende eigenschappen voldoen:
P. 13
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
-
Ref.: 2015A0080
Het formulier en de administratieve bijlagen moeten compleet zijn.
Het project mag max. 14.500€ bedragen.
Het project moet minstens één van de principes van duurzame voeding omvatten.
Het project moet zich richten tot/betrekking hebben op een publiek dat in Brussel
woont of aanwezig is of een voordeel bieden voor het Brussels Gewest.
Elke organisatie/persoon kan slechts voor 1 project ondersteuning krijgen.
De projecten dienen in principe plaats te vinden tussen midden 2014 en midden
2015. Voor een al eerder opgestart project zal de meerwaarde van de gevraagde
financiering in het kader van de projectoproep ten opzichte van het voorziene verloop
zonder de financiering van de huidige oproep toegelicht moeten worden.
De geleverde financiële steun zal niet gebruikt mogen worden:
-
als bijdrage aan een zware investering (bv. voor de aankoop van een bestelwagen)
van meer dan 40% van het gevraagde budget;
als “one shot”-bijdrage voor de betaling van catering, lichte maaltijd, enz. (bv. voor de
aankoop van biologische producten voor bedrijven, de aankoop van appels om als
tienuurtje te eten, enz.).
Het formulier moet het budget gedetailleerd per post bevatten (in het bijzonder nauwkeurige
indicatie van het aan te kopen materiaal).
- De projecten zelf zullen geen winstoogmerk hebben, zelfs al worden ze gedragen
door een actor wiens hoofdactiviteit wel een winstoogmerk heeft.
- Voor de projecten die gebruikmaken van een terrein of een interventie in de publieke
ruimte inhouden, moet het dossier het principeakkoord/de nodige toestemming
bevatten.
8. Selectie van de projecten
De projecten die aan de deelnamecriteria voldoen, zullen geëvalueerd en geselecteerd
worden door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het kabinet van de Minister van
Leefmilieu en vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel. De projecten die aan de
deelnamecriteria voldoen, zullen geëvalueerd en geselecteerd worden door een jury
bestaande uit vertegenwoordigers van het kabinet van de Minister van Leefmilieu en
vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel. Er zullen meerdere projecten weerhouden
kunnen worden.
Gezien het doel dat met deze oproep beoogd wordt, zal de jury voor de nodige variatie in het
type van projecten zorgen en dat zowel qua omvang als qua inhoud.
Dat betekent dat de jury een bijzondere aandacht zal schenken aan het bereiken van:
- een evenwicht in de keuze van projecten die verband houden met de verschillende
aspecten van duurzame voeding;
- een evenwicht in de keuze van projecten die verband houden met de verschillende
fasen van de levenscyclus (van boer tot bord);
- een evenwicht in de keuze van projecten die zich tot verschillende doelgroepen
richten (Belgische kansarmen, jongeren, bedrijfspersoneel, producenten, verwerkers,
enz.).
Lokale besturen die zich kandidaat zouden stellen (gemeenten en OCMW's), zullen hun
project moeten realiseren in overeenstemming met de methodologie die uitgewerkt werd in
het kader van hun lokale Agenda 21:
- implementatie van een transversale samenwerkingsstructuur binnen het bestuur en
P. 14
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
-
-
Ref.: 2015A0080
met de verschillende partners;
meerwaarde van het project ten opzicht van wat er al bestaat;
integratie van alle pijlers van duurzame ontwikkeling (milieu, sociaal, economie) in het
ontwerp, de opvolging en de realisatie van het project, waaronder verplicht het milieu;
kwaliteit van de participatiebenadering;
vermogen om de aanpak te verduurzamen;
vermogen om het project tot een goed einde te brengen in het kader van het
voorgestelde draaiboek
.
9. Uitvoering van het project
Voor de weerhouden projecten zal er zo snel mogelijk een ontmoeting met de projecthouder
vastgelegd worden. Er zullen vergaderingen van het begeleidingscomité met de
projecthouders georganiseerd worden. Dat zal gebeuren in functie van de specifieke
behoeften van de projecten. Er zal minstens één ontmoeting in het begin en op het einde van
het project volgen.
Aan alle groepen die zich kandidaat stellen, zal per e-mail meegedeeld worden of hun
project al dan niet geselecteerd werd.
10. Indiening van de kandidatuurdossiers
De kandidatuurdossiers zullen aan de hand van de als bijlage toegevoegde documenten
worden ingediend. Deze documenten zullen ondertekend moeten zijn. Concreet gaat het om
de volgende stukken :
-
Bijlage A: Offerteformulier
Bijlage B: Kandidatuurdossier
P. 15
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
BIJLAGE A : PROJECTOPROEP DUURZAME VOEDING SYSTEEM 2015
- KANDIDATUURDOSSIER Onderhavige oproep tot kandidaatstelling heeft als doel personen of organisaties te
selecteren die een project willen opzetten in verband met duurzame voeding.
Vragenlijst in te vullen en te ondertekenen door de projectverantwoordelijke.
(Voor de modaliteiten, zie punt 10 van het begeleidend dossier)
*Verplicht
 ADMINISTRATIEF GEDEELTE
1. Statuut van de aanvrager
 Fysiek persoon
 Organisatie
2. Projectverantwoordelijke
Aanspreektitel*: …….. Naam *: ………………………….. Voornaam*:………………………
Functie*: ..................................................................................................................................
Tel.: ……………………………………… GSM: .........................................................................
E-mail* : ..................................................................................................................................
3. Contactgegevens van de aanvragende organisatie
Naam*: ....................................................................................................................................
Straat*: ……………………………………………………………………………………Nr*: ...........
Postcode*: ...................
Tel.*: …………………………………………………….. Fax*: ......................................................
E-mail* : ..................................................................................................................................
P. 16
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
4. Classificatie van de organisatie
Juridisch statuut van de aanvragende organisatie*:
 Vzw
 Administratie, verduidelijk : ……………………………………………
 Onderneming
 Statuut Sociale Economie
 Andere: ..........................................................................................
Beschikt u over een milieuverantwoordelijke*?
 ja
 nee
Zo ja, omschrijf de functie van de milieuverantwoordelijke binnen uw organisatie:
5. Eerder ontvangen steun
Heeft u al eerder methodologische steun ontvangen van Leefmilieu Brussel *?
 ja
 nee
Zo ja, omschrijf het kader, het bedrag en het jaar : ..................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Hebt u reeds vroeger financiële steun van Leefmilieu Brussel ontvangen*?
 ja
 nee
Indien ja, beschrijf de context, het bedrag en het jaar: ..............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 PROJECTBESCHRIJVING
 Naam van het project (‘tijdelijk’ aangeven tussen aanhalingstekens als dit het geval is):
 ............................................................................................................................................
P. 17
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
 Samenvatting van het project (5 lijnen) :
Het project omvat :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
 ............................................................................................................................................

 Doelgroep(en) van het project :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Overheersend thema :
 ………………………………………………………………………………………………………..

 Gedetailleerde beschrijving van het project (acties/fasen van het project/planning) :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
P. 18
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Schatting van het aantal personen dat door het project kan worden bereikt:
 Direct : .................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Indirect : ..............................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Plaats van het project :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Ontwikkelde tools in het kader van het project:
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
P. 19
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Voorziene communicatie met het doelpubliek:
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Potentiële partners : (Hoe worden zij bij het project betrokken ?)
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Indien het project een aanvulling/voortzetting van een lopend initiatief rond duurzame
voeding is, geef hiervan dan een korte beschrijving :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Verwachte resultaten van het project :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
P. 20
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Kwantitatieve evaluatie van de projectresultaten, verwachte omvang van het
milieuresultaat :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Welke middelen zullen worden ingezet om het project autonoom te maken en de
duurzaamheid ervan te garanderen ?
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Beschrijf het herproduceerbare karakter van uw project:
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
P. 21
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Voornaamste aangevoelde behoeften voor de concretisering van dit project :
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Op welke middelen en hulpbronnen kan u vanaf nu een beroep doen om dit project te
verwezenlijken (eigen middelen, subsidies, competenties, materiaal, hulp, contacten,
enz. ?
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
P. 22
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Voorziene gedetailleerde budget voor de duur van het project in functie van de behoeften
van uw project :
 OPGELET : geef aan of de prijzen met of zonder btw zijn !
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 Rekeningnummer waarop het budget mag gestort worden:
 ............................................................................................................................................
 Houder van de rekening:
 ............................................................................................................................................

Voor de verantwoordelijke,
Ik verklaar op eer dat alle meegedeelde gegevens correct zijn en geef de bevoegde administratie de
toelating indien nodig een controle ter plaatse uit te voeren.
Handtekening en naam van de verantwoordelijke van het project
Datum
P. 23
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“PROJECTOPROEP « DUURZAME VOEDING SYSTEEM » 2015”
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)
Ofwel (1)
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN
ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE
OVERHEIDSOPDRACHT:
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage.
P. 24
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van
..................................
Bij de offerte te voegen documenten
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht
moeten worden bijgevoegd.
Gedaan te ............................................................................................
De ............................................................................................
De inschrijver,
Handtekening: ............................................................................................
Naam en voornaam: ............................................................................................
Functie: ............................................................................................
Belangrijke nota
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011).
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
P. 25
BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Ref.: 2015A0080
P. 26
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards