Bijlage 3 - Open Vld Gent

advertisement
Departement Communicatie en Promotie
Dienst Communicatie
Externe Communicatie
PERSBERICHT
11 juni 2014
– Melding schade noodweer 7-9 juni 2014
Als gevolg van de zware onweders van 7 tot en met 9 juni 2014 zal de Stad Gent een
vraag tot erkenning als ramp indienen bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Daarom roept het stadsbestuur de Gentenaars op om schade te melden via een online
meldingsformulier of via de loketten Stedenbouw en Openbaar Domein in het AC
Zuid en in Oostakker (gezien vooral het noorden van Gent getroffen werd door de
onweders). Dat kan tot en met 18 juni. Daarna zal de vraag doorgestuurd worden
naar de Minister van Binnenlandse Zaken, die een onderzoek zal opstarten naar het
uitzonderlijk karakter van de ramp, zowel van de fenomenen op zich als van de
financiële impact. lndien de natuurfenomenen als uitzonderlijk worden beschouwd,
wordt een beslissing tot erkenning voorgelegd aan de Ministerraad.
Schademeldingen
Bezoekadres
Sint-Niklaasstraat 27/301
29000 Gent
Tel. 029 266 52 37
Fax 029 266 52 229
Om een aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, dient de Stad Gent
informatie te verzamelen over de schadegevallen. Daarom wordt aan de inwoners
gevraagd eventuele schade te melden. Het melden van de schade kan via volgende
kanalen:
E-mail [email protected]
Internet www.gent.be
stadsbestuurgent
@stadgent
- Via de website van de Stad Gent (www.gent.be) door het invullen van het
e-meldingsformulier op www.gent.be/stormschade
company/stad-gent
Openingsuren
Elke werkdag 8 - 17 uur
Bereikbaar
Bus 3/17/18/38/329
Tram 4/24
- Via het loket Stedenbouw en Openbaar Domein Oostakker (Oostakkerdorp 3, 9041
Oostakker, tel. 09 255 98 97, e-mail [email protected]. Openingsuren:
maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdag ook van 14 tot 18 uur).
Het meldingsformulier is daar verkrijgbaar.
(halte Korenmarkt)
Tram 1
(halte Sint-Niklaasstraat)
Postadres
Dienst Communicatie
Afdeling Externe Communicatie
Stadhuis
Botermarkt 1
29000 Gent
1/3
Foto’s: www.flickr.com/photos/stadgent
- Via het loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-centrum (Administratief
Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50,
e-mail [email protected]. Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 8 tot
13 uur en op woensdag ook van 14 tot 18 uur). Het meldingsformulier is daar
verkrijgbaar.
De meldingsformulieren kunnen nog tot en met woensdag 18 juni 2014 ingediend
worden.
Fotomateriaal
Omdat fotomateriaal een groot belang zal spelen bij de beslissing om de onweders te
erkennen als ramp, wordt gevraagd om bij een melding maximum 3 foto’s te
bezorgen van de schade. Op deze foto’s moet de schade duidelijk zichtbaar zijn.
Opgelet
Een melding houdt niet in dat het dossier automatisch wordt doorgestuurd naar het
Rampenfonds. Indien het noodweer erkend wordt als ramp, dient de burger zelf zijn
dossier nog in te dienen bij het Rampenfonds. Verzekeringsdocumenten, offertes,
facturen … hoeven niet ingediend te worden bij de Stad Gent, maar moeten wel
zorgvuldig bewaard worden voor het eventueel dossier voor het Rampenfonds.
Dekking natuurrampen door de verzekering
Bovendien is het aangeraden om in eerste instantie contact op te nemen met de
verzekeraar. Sinds de wet van 17 september 2005 is er een verplichte uitbreiding van
de verzekeringspolissen 'brand eenvoudige risico's', waardoor de natuurrampendekking door de verzekering wordt geregeld. Dit betekent dat alle polissen 'brand
eenvoudige risico's' overstromingen, aardbevingen, overlopen of opstuwen van
openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen omvatten. Het
Rampenfonds kan hier enkel nog in uitzonderingsgevallen tussenkomen.
2/3
...
Natuurfenomenen die niet in deze natuurrampen-dekking opgenomen zijn, worden
wel door het Rampenfonds verder behandeld. Dit zijn hagel, atmosferische neerslag,
tornado's en stormen, blikseminslagen en andere risico's die niet werden opgesomd.
Gelieve dan ook enkel informatie over deze natuurfenomenen door te geven. Bij
storm- en hagelschade kan nog steeds een aanvraag tot financiële tegemoetkoming
ingediend worden bij het Rampenfonds. Bij eventuele tussenkomst van het
Rampenfonds wordt dan drie vierden van het uitbetaalde bedrag door de verzekering
in mindering gebracht.
Informatie
Brandweer, Ambtenaar Nood- en Interventieplanning, Roggestraat 70, 9000 Gent,
tel. 09 268 88 65, e-mail [email protected]
Bevoegd
De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail [email protected]
3/3
Download