De werelddelen, de continenten Doelen en eindtermen

advertisement
@blauw@#1
Groepswerk: welke regio’s
(landen) staan in de actualiteit
en waarom.
Situeer en benoem regio’s (of
landen) in het werelddeel op
een wandkaart/ blinde kaart
Noteer de regio’s/landen op
bord. Tot welke werelddelen
behoren deze regio’s of
landen?
@groen@#2
Nieuwe staten:
Wit Rusland: Officieel de
Republiek Belarus. Het land
was samen met onder andere
Rusland en Oekraïne een van
de oorspronkelijke
Sovjetrepublieken. WitRusland verklaarde zich
onafhankelijk op 19 september
1991. De hoofdstad is Minsk..
Oekraïne: Het is het grootste
land (qua oppervlakte) dat
geheel in Europa ligt. De
hoofdstad is Kiev.
Krim (vroeger deel van
Oekraïne): Op 17 maart 2014
werd de onafhankelijkheid
uitgeroepen en op 18 maart
2014 annexeerde Rusland het
schiereiland.
Tsjechië: Sinds 1 januari 1993
vormt Tsjechië (Tsjechische
Republiek) een zelfstandig
land, daarvoor was het
westelijke deel van TsjechoSlowakije. Hoofdstad Praag.
Slowakije: is een republiek in
Centraal-Europa, die zich op 1
januari 1993 losmaakte uit
Tsjecho-Slowakije, dat
daardoor ophield te bestaan.
Hoofdstad Bratislava.
@groen@#3
Staten met een andere naam:
Rusland: Officieel Russische
Federatie. Het land heette
vroeger Sovjet-Unie of Unie
van Socialistische
Sovjetrepublieken (USSR) en
was een communistische staat
in Eurazië. De Sovjet-Unie was
een unie van 15
sovjetrepublieken.
Sri Lanka: Officieel de
Democratische Socialistische
Republiek Sri Lanka (vroeger
Ceylon), is een eilandstaat in
Zuid-Azië.
Lijn vanaf blz. 12
@blauw@#5
@groen@#4
Verdwenen staten
D.D.R.: De Duitse Democratische Republiek, vaak ook Oost-Duitsland genoemd, was een
communistische staat in Europa, opgericht door de Sovjet-Unie in 1949 in de Sovjet-zone
van bezet Duitsland. De staat bestond officieel van 7 oktober 1949 tot 3 oktober 1990. Toen
werden de deelstaten op het grondgebied van de DDR opnieuw ingesteld en traden deze
tot de Bondsrepubliek Duitsland toe, waardoor Duitsland herenigd werd.
Joegoslavië: was tussen 1918 en 2003 de naam van meerdere opeenvolgende staten in
Zuidoost-Europa (Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Vojvodina, Kosovo,
Montenegro, Macedonië) op de Balkan. In 2006 viel het uiteen in Servië en Montenegro.
Terugblikken inhoudelijk
- De werelddelen, de
continenten
Doelen en eindtermen
Leerplandoelen: 4.2: 1
Eindtermen: 1, 16
@blauw@#5
Grpeswerk: laat de leerlingen ook eens de
kleinste landen opzoeken (Malta, Liechenstein,
San Marino, Monaco, Andorra, Vatikaanstad)
vergelik hun oppervlakte met die van België (%).
Media
- PowerPointpresentatie
“ 2 Staten, bevolking en
wereldblokken”
- Atlas
@rood@#1
Ontwikkelingsgraad: De mate
waarin een samenleving het
menselijk welzijn bevordert in
alle facetten van het bestaan .
@rood@#2
welvaart is de mate waarin de
behoeften met de beschikbare
middelen kunnen worden
bevredigd.
@groen@#3
welvaart:
@
http://www.dewereldmorgen.be
/artikels/2010/05/26/economiemaken-en-verdelen-vanwelvaart
.
@rood@#4
Welzijn: de kwaliteit van het
leven, de mate waarin men
tervreden is met materielle
(goederen) en immateriële (bv.
gezondheid) dingen.
@rood@#5
Economische ontwikkeling:
de mate waarin industrie,
landbouw en dienstensector
ontwikkeld zijn.
@rood@#6
Sociale ontwikkeling: de
mate waarin vooral
gezondheidszorg en onderwijs
ontwikkeld zijn.
@rood@#7
Levensverwachting: een
statistisch begrip dat het
gemiddelde levensduur van
een individu in de bepaalde
groep aangeeft.
@blauw@#8
Groepswerk (internet)
Laat de leerlingen de gegevens van België
(analfabetisme, levensverwachting enz.)
opzoeken.
@groen@#9
De levensverwachting is in de loop van de
laatste eeuwen van menselijke geschiedenis
drastisch gestegen. Deze verbetering is
grotendeels het resultaat van verbeterde
hygiëne (riolering en schoon drinkwater),
beschikbaarheid van goed voedsel,
levensomstandigheden (verwarming), vrede
en geneeskunde. Bij dat laatste leverde met
name de uitvinding van de antibiotica een
grote rol. De grootste verbeteringen zijn
gemaakt in de rijkste delen van de wereld
maar dezelfde gevolgen spreiden zich nu uit
in andere delen van de wereld aangezien hun
economieën en infrastructuur verbeteren. In
2013 was de levensverwachting bij geboorte
in België 77,93 jaar.
Meer info op Wikipedia, zoekterm
‘levensverwachting’.
@blauw@#1
Herhaling eerste graad:
Hoogtezones / Laagland,
middelland en hoogland
Welke reliëfvormen komen
voor in deze hoogtezones?
Korte beschrijving van de
reliëfvormen in elke
hoogtezone?
Gebruik foto’s met
voorbeelden om dekenmerken
af te leiden.
@groen@#2
Werking van een rivier.
Watererosie is een proces
waarbij bodemdeeltjes door de
impact van o.a. stromend
water worden losgemaakt en
getransporteerd.
Sedimentatie of afzetting is
het bezinken en ophopen van
sedimenten, waarbij
sedimentair gesteente
ontstaat. In vlakke gebieden
stromen rivieren trager. Het
water wordt rustig en het
meegenomen materiaal zakt
naar de bodem. Het zinken
van verweringsmateriaal als de
transportsnelheid van water, ijs
of wind afneemt, heet
sedimentatie.
@groen@#4
Belang van rivieren voor de
mens.
Een binnenhaven (rivierhaven)
is een haven die niet vlak aan
zee is gelegen. De haven ligt
dan aan een binnenwater. Een
belangrijk voorbeeld van een
binnenhaven is die van het
Zwitserse Bazel. De grootste
binnenhaven van Europa
bevindt zich in Duisburg.
@groen@#5
Irrigatie is het met gebruikmaking van allerlei technische middelen
toevoegen van water aan landbouwgewassen bij een tekort aan
neerslag. Hierdoor wordt het verbouwen van gewassen met een
betere opbrengst mogelijk gemaakt.
Wegens afwezigheid van neerslag van enige betekenis is de
landbouw in Egypte geheel afhankelijk van irrigatie. De Aswandam
met het Nassermeer speelt een belangrijke rol in de
watervoorziening.
De Aswandam spuit gemiddeld ongeveer 55 miljard m³ water per
jaar waarvan zo'n 46 miljard m³ wordt geleid naar de
irrigatiekanalen. In de Nijlvallei en Nijldelta wordt een areaal van
2
bijna 33 600 km vanuit deze kanalen geïrrigeerd. De irrigatie
levert gemiddeld 1.8 gewasopbrengsten per jaar op.
Terugblik inhoudelijk
- De werelddelen, de continenten
- Reliëf: hoogtezones, reliëfvormen
en rivieren
Doelen en eindtermen
Leerplandoelen: 4.2: 2
Eindtermen: ET1
@blauw@#6
Een interessante vraag om te
stellen: was het belang van
rivieren vroeger hetzelfde als
nu?
@groen@#7
Een kunstmatig stuwmeer
ontstaat doordat mensen een
stuwdam in een rivier plaatsen
die het water tegenhoudt. Met
het grote verval dat op deze
manier ontstaat kan een
waterturbine worden
aangedreven die een
elektrische generator laat
draaien. Op deze manier wordt
schone elektrische energie
opgewekt.
In andere gevallen wordt een
stuwmeer aangelegd als
regulator en voorraad voor
irrigatie of drinkwater. Het
Karibameer, het grootste
stuwmeer ter wereld, bevindt
zich in Zimbabwe.
Media
- PowerPointpresentatie
“ 3 Reliëfgebieden en rivieren op
aarde”
- Atlas
@blauw@#1
Klimaat Gebruik naast
de atlaskaarten ook
klimatogrammen op
@www.meteo.be om het
klimaat te bespreken.
Toon bij de
klimatogrammen ook de
ligging in de VS Google
earth.
@groen@#2
De noordzuidoriëntering van de
gebergtes zorgt ervoor
dat de koude winden uit
het noorden en de
warme winden uit het
zuiden met elkaar in
botsing komen. Dit zorgt
vooral in april en mei
voor het ontstaan van
tornado’s in de
zogenaamde ‘tornado
alley’ in het centrum van
de VS.
@nos.nl/video/509307hoe-ontstaat-eentornado.html
@blauw@#3
Groepswerk
Om de
landbouwactiviteiten te
situeren verdeel je de
klas in 2 groepen die elk
de helft van de oefening
maken. Combineer de
kaarten uit het werkboek
met de atlaskaart.
Daarna een klassikale
verbetering waarbiij met
Google earth de
verschillende
landschappen kunnen
getoond worden.
@rood@#4
Ranching: commerciële
extensieve veeteelt. Het
vee voedt zich op de
uitgestrekte
graaslanden. In de VS
bestaat het graasland
vaak deels uit
privédomein van de
landbouwer en uit
gronden van de staat
waar er dan een
graasovereenkomst voor
gesloten wordt.
@blauw@#1
Op Youtube (zoekterm
agriculture California)
zijn er heel wat filmpjes
te vinden over de
landbouw in Californië.
Ook hier weer kan een
greep uit enkele beelden
een inleiding zijn op de
bespreking. Ook Google
Earth kan hier goed
gebruikt worden.
@blauw@#2
Individuele opdracht
De commerciële
landbouw in Californië
kan als synthese door
de leerlingen zelf
verwerkt worden. Nadien
volgt dan een klassikale
verbetering.
Download