management in de zorg

advertisement
COLLEGEREEKS
MANAGEMENT IN DE ZORG
31 OKTOBER T/M 19 DECEMBER 2017
Nyenrode Business Universiteit
Dé zeven actuele
management onderwerpen
in de zorg samengebracht
in één collegereeks
De veranderingen in de zorg vragen veel van u
als manager. Eén van de uitdagingen is om nog
slimmer en slagvaardiger te opereren om zo
de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen
uw (zorg)instelling te kunnen waarborgen.
Hoe gaat u hiermee om? En welke strategische
keuzes moet u hierbij maken? Hoe speelt u in
op de laatste trends en (online) ontwikkelingen
in de gezondheidszorg? En wat is de rol van
zorgverzekeraars anno 2017?
De collegereeks Management in de zorg geeft
u inzicht in dé belangrijkste zorgthema’s!
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
PROGRAMMA:
COLLEGE 1
Zorgstrategie en organisatie
Dr. Jeroen M. van der Velden - 31 oktober 2017
COLLEGE 2 Innovatie in de zorg
Prof. dr. Guus Schrijvers - 7 november 2017
COLLEGE 3 Kwaliteit en veiligheid in de zorg
Wim Schellekens - 14 november 2017
COLLEGE 4 De rol van de zorgverzekeraar
Bas van der Mierden - 21 november 2017
COLLEGE 5 Financieel management in de zorg
Drs. ing. S. Oude Luttikhuis - 28 november 2017
COLLEGE 6 Ketensamenwerking in de zorg
Prof. dr. Jack van der Veen - 12 december 2017
COLLEGE 7 Verandermanagement in de zorg
Drs. Jo Vincken - 19 december 2017
ZORGVISIE.NL/ACADEMY
COLLEGEREEKS
MANAGEMENT IN DE ZORG
PROGRAMMA
31 OKTOBER - 19 DECEMBER 2017
COLLEGE 1
COLLEGE 3
31 oktober 2017
14 november 2017
ZORGSTRATEGIE EN
ORGANISATIE
DR. JEROEN M.
VAN DER VELDEN
PROF. DR.
GUUS SCHRIJVERS
Dr. Jeroen M. van der Velden, Associate Professor
Strategy Alignment, Nyenrode Business Universiteit
Wim Schellekens, Strategisch adviseur en RvT
De in het verleden gehanteerde strategische
managementstijlen bieden onvoldoende houvast
om de hedendaagse complexe vraagstukken in juiste
banen te kunnen leiden. Strategische keuzes zijn
niet alleen gericht op het realiseren van oplossingen,
maar moeten bijdragen aan het vermogen van de
organisatie om oplossingsrichtingen gaande weg in
te kunnen vullen. In dit college wordt ingegaan op
strategische verandervraagstukken, de waarde van
strategisch denken en wat men kan doen om het
aanpassend vermogen van een organisatie te
vergroten en de rol van het strategieproces daarbij.
In dit college staat centraal wat de rol en
verantwoordelijkheid is van zorgprofessionals,
leidinggevenden en Raad van Bestuur als het
gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg,
mede in relatie tot de kosten. Moet kwaliteits­beleid leiden tot de administratieve lastendruk
zoals we nu zien gebeuren en die zo
demotiverend werkt op professionals?
Aan de orde komt hoe dit veel beter kan en
ook stimulerend is.
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
e waarde van strategisch denken
D
Verandering in strategische stijlen
Het vergroten van het aanpassend vermogen
COLLEGE 2
INNOVATIE IN DE ZORG
EN DIGITALE ZORG
7 november 2017
Prof. dr. Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public
WIM SCHELLEKENS
BAS VAN DER
MIERDEN
KWALITEIT EN VEILIGHEID
IN DE ZORG
Health & Gezondheidseconoom
In de komende jaren moeten zorgprofessionals werken
binnen een bevroren budget. Intussen neemt de
vraag naar zorg toe evenals het diagnostisch en
behandel aanbod. Belangrijk wordt dan substitutie
van tweede naar eerste lijn, van face-to-face
contactnaar internetcontact, van professional
naar patiënt. Dergelijk beleid staat ook bekend
onder de term renovatie (in plaats van innovatie) en
als selectieve krimp en groei. Beleidsinstrumenten
hierbij zijn strategisch inkopen van zorgverzekeraars
en niet jaarlijks dat hele circus optuigen.
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
Ipse de Bruggen en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
Het afwegen van kosten versus kwaliteit
De rol van management in kwaliteit
De administratieve lastendruk als stimulans
voor kwaliteit
COLLEGE 4
DE ROL VAN DE
ZORGVERZEKERAAR
21 november 2017
Bas van der Mierden, Directeur Prometheus
Healtcare bv
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het
marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige
en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde
inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten,
de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan
de consument meer sturing geven aan de rol van
de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van
cruciaal belang?
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
Inkoopmacht van de zorgverzekeraars
Sturing op kwaliteit en doelmatigheid,
wat is de status
Rol van de polishouders
oorbeelden van zorginnovaties in Nederland
V
De financiering via het Cappuccinomodel
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: ZORGVISIE.NL/ACADEMY
COLLEGE 5
COLLEGE 7
28 november 2017
19 december 2017
FINANCIEEL MANAGEMENT
IN DE ZORG
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, Directeur Capax
Capital partners
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich
in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Hiertoe is het belangrijk te begrijpen wat
de taal is die financiers spreken en waar financiers
naar kijken bij het beoordelen van investerings- en
financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business
case naar een case die te financieren is en hoe kunt
u sturen op financiële kengetallen en ratio’s?
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
et begrijpen en beoordelen van de belangrijkste
H
financiële overzichten; balans en resultaten­
rekening
De cashflow- en ratioanalyse van zorgorganisaties
De belangrijkste financiële kengetallen aan de
hand van praktijkcases
COLLEGE 6
KETENSAMENWERKING
IN DE ZORG
12 december 2017
VERANDERMANAGEMENT
IN DE ZORG
Drs. Jo Vincken, Program Director Executive
Education & Organizational Development, Nyenrode
Business Universiteit
Veranderingen binnen de eigen zorginstelling
vereisen een andere invalshoek, dan veranderingen
waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds
meer ontstaan veranderingen door soms complexe
samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang
en collectief belang. Verandering ontstaat doordat
partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke
gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven
nadenken over nieuwe businessmodellen en weten
hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen
om succesvol te zijn.
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
DRS. ING. SANDER
OUDE LUTTIKHUIS
PROF. DR. JACK
VAN DER VEEN
elke benaderingswijzen passen bij welke
W
omstandigheden.
Welk type benadering biedt dan de grootste
kans op succes?
En wat dat betekent voor de eigen rol en opstelling
in een verandering.
Prof. dr. Jack van der Veen, Hoogleraar Supply
Chain Management, Nyenrode Business Universiteit
Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas
sprake zijn van ‘goede zorg’ als alle partijen én ieder
zijn eigen werk zo goed mogelijk doet én optimaal
samenwerkt vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect;
de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder
vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden,
lean management en zorglogistiek.
DIT COLLEGE GAAT IN OP:
elke ‘problemen’ kunnen met behulp van
W
keten­samenwerking worden opgelost?
De principes van ketensamenwerking in de zorg
Hoe geef je leiding geven aan veranderingen in
de zorglogistiek
DRS. JO VINCKEN
“Alle colleges bij elkaar geven weer
voldoende inspiratie om na te
denken over alle veranderingen
die op ons af komen in de zorg.”
Deelnemer over de collegereeks
Management in de zorg
ZORGVISIE
ACADEMY
PROGRAMMA’S
WORDEN
GEMIDDELD
MET EEN 8,5
BEOORDEELD
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN: ZORGVISIE.NL/ACADEMY
PRAKTISCHE
INFORMATIE
DATUM EN LOCATIE
31 oktober, 7, 14, 21, 28 november en 12, 19 december 2017
15.30 - 19.00 uur.
Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
VRAGEN OVER DE COLLEGEREEKS
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact
opnemen met: Kunegonde Warneke
(Portfoliomanager Executive Education)
06 - 192 69 654
[email protected]
€ 2195,- excl. btw
Inclusief lichte maaltijd
DOELSTELLING
I n kort tijdsbestek leert u over de zeven belangrijkste
zorgthema’s van dit moment
Zie hoe u kunt inspelen op de actuele trends en
ontwikkelingen in uw sector
Opereer nog slimmer en slagvaardiger om zo de
kwaliteit van de zorg binnen uw (zorg)instelling te
kunnen blijven monitoren
VOOR WIE?
Raad van bestuur, directie, managers en zorgprofessionals
werkzaam voor een cure- of care­instelling en aan de zorg
gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en
consultancy.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de website: www.zorgvisie.nl/academy
Voor vragen over inschrijven neemt u contact op met:
Beatrijs de Jong (Eventcoordinator)
030 - 638 39 57
[email protected]
DEELNAMECERTIFICAAT
Na afloop van de collegereeks ontvangt u een
deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m.
Nyenrode Business Universiteit.
ZORGVISIE ACADEMY
Zorgvisie Academy is een samenwerking tussen
Zorgvisie en Nyenrode Business Universiteit en ontwikkeld
om een bijdrage te leveren aan de professionalisering
van de gezondheidszorg.
ZORGVISIE.NL/ACADEMY
Download