Leeswijzer Studentenstatuut 2006/2007

advertisement
Leeswijzer Studentenstatuut 2006/2007: korte toelichting op de verschillende hoofdstukken en
bijlagen
Vaak gestelde vragen
Antwoorden op FAQs over onderwijs, financiën en faciliteiten.
H1
Algemeen
Het waarom? en voor wie? van het statuut. Begrippenlijst.
H2
Inschrijving, gebruik netwerkvoorzieningen
De voorwaarden voor inschrijving, rechten na inschrijving als ‘student’ en als ‘extraneus’.
Beëindiging inschrijving.
Collegegeld (wettelijk of instellings-), examengeld: tarieven, vermindering en vrijstelling, terugbetaling,
boetebepaling.
Regeling Research Fees (reservering financiën voor o.a. reis- en materiaalkosten stage/ afstudeervak),
van toepassing op studenten uit niet-EU- en niet-EFTA-landen. Opsomming EU- en EFTA-landen.
Regeling gebruik netwerkvoorzieningen: gedragscode en privacyreglement.
H3
Bacheloropleidingen
Omvang bacheloropleiding, taal onderwijs en tentamens.
Dringend studieadvies eind eerste bachelorjaar: advies om studie al dan niet voort te zetten.
Individuele invulling BSc-examenpakket: procedure samenstelling en goedkeuring, toetsing door
examencommissies/ examinatoren.
Verplichte en (vrije) keuzeonderdelen: relatie tot individuele invulling examenpakket masteropleiding.
Bachelorminor: omvang en samenstelling.
Grotere varianten van programmaonderdelen, extra vakken, niet-WU-vakken: rol studieadviseur en
examinator.
Vrij bachelorprogramma, procedure via Commissie Vrije Programmering.
Bachelorexamen, afstuderen (definitie) en diploma-uitreiking, BSc-graad, dossierverklaring.
Mastertoestemmingsregeling: voorwaarden waaronder met een WU masteropleiding gestart mag
worden voordat BSc-diploma WU behaald is.
H4
Masteropleidingen
Toelatingsvoorwaarden en procedures verschillende categorieën kandidaten (MSc Admissions Officer).
Taalvaardigheid Engels, aanbod talencursussen Engels.
Individuele invulling MSc-examenpakket: procedure samenstelling en goedkeuring.
Verplichte en (vrije) keuzeonderdelen. Masterminor: omvang en samenstelling, toetsing door
examencommissies/ examinatoren.
MSc-studiecontract (individuele programma op hoofdlijnen, planning, eventuele norm
studievoortgang voordat met MSc-afstudeervak of -stage mag worden begonnen), stage- en
afstudeervakcontract (afspraken over invulling, uitvoering, begeleiding en planning).
Richtlijnen ethische aspecten onderwijs & onderzoek, relevant voor stage en afstudeervak bij derden.
Grotere varianten van programmaonderdelen, extra vakken, niet-WU- (programma)vakken (i.r.t.
Erasmus): rol studieadviseur, examinator.
Vrij masterprogramma, procedure via Commissie Vrije Programmering.
Masterexamen, afstuderen (definitie) en diploma-uitreiking, MSc-graad & ir-titel, dossierverklaring.
H5
Vakken en tentamens
Kleinste programmaeenheid opleiding is ‘vak’ (cursorisch, niet-cursorisch). Verschillende werkvormen.
Verplichte deelname aan onderwijs afhankelijk van werkvorm. In geval van gewetensbezwaren stel
examencommissie vervangende eisen op.
1
Onderwijs en tentamens van een academisch jaar geroosterd in 6 perioden (5 onderwijsperioden
waarin ook tentamens, 1 algemene herkansingsperiode in augustus). Vak kan in principe in één
periode worden afgerond, uitzonderingen daargelaten.
Verplichte aanmelding voor deelname aan vakken (incl. tentamen), maximaal 15 credits per periode.
Student kan docent verzoeken voor meer credits aangemeld te worden.
Taal onderwijs en tentamens afhankelijk van opleidingsfase. Onafhankelijk van de instructietaal heeft
student het recht tentamen in het Nederlands af te leggen (wel tijdig om verzoeken).
Vakken worden afgerond met tentamen (toets na afloop, resultaat uitgedrukt in een cijfer) of
testimonium (verklaring over het verloop). Tentamen heeft betrekking op lesstof uit diezelfde periode;
waar dat niet mogelijk is, wordt studielast gespreid door tussentijdse toetsen. Student kan examinator
op grond van bijzondere omstandigheden om tussentijds (extra) tentamen verzoeken.
Bij herkansing geldt laatst behaalde cijfer. Behaald tentamen mag niet worden herkanst.
Plagiaat in scripties en werkstukken is fraude, examencommissie legt sancties op. Voor citeren gelden
regels.
Regels afleggen tentamen (mondeling, schriftelijk), vaststellen en bekendmaken uitslag. Eventuele
vrijstellingen: verleend door de examencommissie op advies van de examinator van het vak, rol
studieadviseur.
Geldigheidsduur BSc- en MSc-tentamens is 6 jaar.
Kwaliteitszorg onderwijs: rol onderwijsinstituut, vakkenevaluaties, landelijk stelsel van visitaties en
accreditaties. Didactische professionalisering docenten.
H6
Studentenvoorzieningen
Overzicht belangrijkste voorzieningen.
H7
Studie- en studentenbegeleiding
College van Bestuur: draagt zorg voor studiebegeleiding, registratie studieresultaten en jaarlijkse
beoordeling Onderwijs- en examenregelingen BSc- en MSc-opleidingen.
Opleidingsdirecteur: regelt dagelijkse gang van zaken opleiding en opleidingsprogramma.
Studieadviseur: begeleidt en adviseert student, legt afspraken vast, bemiddelt en verwijst zonodig.
Dienst Studentenbegeleiding: omvat dienstverlening door studentendecaan (bij bepaalde studie- en
persoonlijke omstandigheden, financiële en rechtspositionele zaken), studentenpsycholoog en -arts
(begeleiding bij psychische en fysieke klachten die de studievoortgang beïnvloeden, tropenkeuringen
en vaccinaties). Studentenarts is vergelijkbaar met bedrijfarts voor personeel, neemt niet plaats van
huisarts in.
H8
Financiële bijdragen Wageningen Universiteit en student
Studenten worden geacht bepaalde met het onderwijs en studentenvoorzieningen samenhangende
kosten zelf te dragen, andere kosten betaalt de universiteit (centraal of decentraal).
Uitvoeringsregelingen voor WU-bijdrage in kosten eindcolloquia, eindverslagen stage afstudeervak,
bachelorafsluiting en academisch mastercluster, veiligheidskleding, reis- en verblijfkosten excursies
binnen- en buitenland (reiskosten excursies in vrije keuzeruimte bachelorprogramma komen niet voor
rekening WU!).
Regeling reiskosten stages en afstudeervakken binnen- en buitenland. Collectieve reisverzekering,
ziektekostenverzekering visumplichtige studenten.
H9
Studiefinanciering IB-groep en WU
Voorwaarden waaronder Nederlandse en niet-Nederlandse studenten voor studiefinanciering en/of
vergoeding collegegeld door de IB-Groep in aanmerking komen.
2
Bijverdienregeling.
WU-financiering voor studenten B, T15, T31, T33 en studenten BC, IO, MAK, MCS, MID en MME mits
recht op Nederlandse studiefinanciering. Voorwaarde is dat diploma binnen 10 jaar behaald wordt.
H10
Financiële tegemoetkomingen studenten
FOS-regeling: financiële compensatie studievertraging vanwege overmacht (ziekte, bijzondere
omstandigheden), topsport en vanwege door het College van Bestuur erkende bestuursactiviteiten.
Van toepassing op studenten die recht hebben op Nederlandse studiefinanciering.
Procedures: melden overmacht, aanvraag van bestuursmaanden door organisaties, aanvraag
individuele uitbetaling (ineens of in maandelijkse termijnen).
Maandbedrag: meest recent ontvangen bedrag beurs + eventueel aanvullende beurs.
Als uitzondering op de regeling komen niet-Nederlandse studenten zonder studiefinanciering wel
voor bestuursmaanden in aanmerking: ontvangen maximale beursbedrag.
Los van de FOS-regeling compensatie studievertraging door bijzondere omstandigheden voor
Nederlandse en niet-Nederlandse studenten zonder studiefinanciering.
Voorwaarden aanspraak op Sociaal Noodfonds, Regeling Reissubsidie Wageningen Universiteit (voor
bepaalde stages in het buitenland tenzij sprake is van Research Fee). Particuliere fondsen, Wageningen
Universiteitsfonds (WUF, ondersteunt studentenprojecten).
H11
Studeren met een handicap
Begeleiding van/ faciliteiten voor studenten met een functiestoornis, ten behoeve van het volgen van
onderwijs en het afleggen van tentamens. Rol Dienst Studentenbegeleiding.
Studiefinanciering, FOS-regeling, Wajong-uitkering (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen
Jonggehandicapten).
H12
Bestuurlijke organisatie Universiteit en medezeggenschap studenten
Samenwerkingsverband Wageningen UR: Wageningen Universiteit (universitair onderwijs en
onderzoek), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (extern gefinancierd onderzoek) en Stichting
Van Hall Larenstein (Hoger Agrarisch Onderwijs).
Bestuur (Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, College van Bestuur) en medezeggenschap (Centrale
Ondernemingsraad, Studentenraad, Gezamenlijke Vergadering).
Vraagsturing onderwijs. Onderwijsinstituut stelt vraag naar onderwijs vast: onderwijs- en
opleidingenaanbod. Kenniseenheden Wageningen UR vormen aanbodkant onderwijs:
onderwijsactiviteiten departement (verzameling leerstoelgroepen universiteit + DLO-instituut (-tuten)).
Studenten zijn vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen.
H13
Rechtsbescherming studenten en ordemaatregelen
Relevante instanties en regelingen op het gebied van beroepsmogelijkheden op basis van de WHW
(examens, hoger onderwijs, collectief klachtrecht).
Bezwaar en beroep op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht.
WU-regelingen: privacy, arbeidsomstandigheden (o.a. veiligheidsinstructie studenten), ongewenste
omgangsvormen, ombudsfunctie voor studenten. Nationale Ombudsman. Ordemaatregelen:
omstandigheden waaronder het College van Bestuur ze toepast omwille van de goede gang van zaken
binnen gebouwen (bv met betrekking tot gebruik apparatuur, voorwerpen en computerfaciliteiten).
Bijlage I
Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen 2006/2007
Formele basis voor hetgeen aan WU geregeld is rond onderwijs en examens van de
bacheloropleidingen en vermeld is in hoofdstukken van het studentenstatuut, de studiegids e.d.
Bijlage II
Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen 2006/2007
Formele basis voor hetgeen aan WU geregeld is rond onderwijs en examens van de masteropleidingen
en vermeld is in hoofdstukken van het studentenstatuut, de studiegids e.d.
3
Bijlage III
Onderwijskaders Wageningen Universiteit
Formele basis voor de opzet en inhoud van de bachelor- en masteropleidingen van WU.
Kader voor de organen die het onderwijs programmeren (opleidingscommissies en het
onderwijsinstituut), tevens kader voor de aanbieders van onderwijs (departementen). Schrijft o.a.
omvang onderdelen voor.
Licht onderscheid toe tussen onderwijs dat deel uitmaakt van enig ‘beschreven’ programma* (verplicht
en beperkte keuze) en vrije vakken, onderwijs bijzonder hoogleraren (mogelijke omvang, niet in enig
beschreven programma), standaardreeksen stages en afstudeervakken.
Geeft overzicht eindkwalificaties academische opleidingen Wageningen Universiteit.
* Alleen onderwijs dat deel uitmaakt van enig beschreven programma wordt de leerstoelgroepen gefinancierd,
vrije vakken (‘capita ‘) en onderwijs van bijzonder hoogleraren niet.
Bijlage IV
Gedragscode vreemde talen
Gedragscode regelt per studiefase de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd en de taal waarin
wordt getoetst en getentamineerd. Student kan voor tentaminering in het Nederlands kiezen.
Bijlage V
Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS-regeling)
Regeling voor de financiële compensatie van studievertraging door overmacht (ziekte e.d.) en door het
College van Bestuur erkende bestuursactiviteiten: criteria, procedure aanvragen, toekennen en
individueel uitbetalen.
Met als bijlage de Nadere regeling bestuursmaanden: van belang voor organisaties die voor hun
bestuursleden FOS-bestuursmaanden willen aanvragen (deadline in het voorjaar).
Bijlage VI
Regeling Eén jaar WU-financiering BC, IO, MAK, MCS, MID en MME
Regelt het vijfde jaar basisbeurs voor studenten in de genoemde opleidingen die slechts 4 jaar recht
hebben op basisbeurs, OV-jaarkaart, eventueel aanvullende beurs en lening van de IB-Groep.
Relevante namen en adressen
Gebruikte afkortingen
18 augustus 2006
Liesbeth van der Linden O&O
Leeswijzer Studentenstatuut 2006 A5
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards