Z1200205.0 Installatie voorschriften Nevada 100x100

advertisement
Nevada
NL
100x100 - 120x120
INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN
NEVADA 100x100 -120x120
NL
Inleiding
Deze handleiding is bedoeld om u te informeren over de juiste installatie voorschriften. Dit om problemen en vertraging te
voorkomen tijdens installatie van de cabine. Controleer of alles aanwezig is en juist is geplaatst.
Nevada A 100x100 - 120x120 (maten in cm)
226,5cm
82cm
Nevada B100x100 - 120x120 (maten in cm)
82cm
236cm
Nevada A/B 100x100 - 120x120 (maten in cm)
10
0
12
0
LET OP: voor de juiste werking van de
installatie zijn nodig:
- Waterdruk van het warme en koude water
van 1,5 tot 3,0 bar.
- Toevoer van schoon water (zonder zand,
roest, enz.)
22
8
±3
.4
.4
±43
±43
Z1200205.0 NL
8
±5
Voorbereiding CAI:
Bij aansluiting (waterdicht) van CAI dient men
rekening te houden met een extra kabellengte
van min. 2,5 meter vanaf het aansluitpunt
zoals aangegeven op de tekening. Dit is
verplicht voor een goede geluidskwaliteit en
voor meer zenders.
22
22
22
±147
Voorbereidingen aardpotentiaal ( )
De cabine dient aan de aardinstallatie
potentiaal vereffend te worden aangesloten.
4,5cm
Vloerafvoer
De douchecabines worden uitgerust met
afvoerplug met bijbehorende sifon. De
vloerafvoer moet ongeveer 40 cm van de
middellijn van de afvoer van de douchebak
worden voorbereid, dit om reden van
voldoende afschot. De afvoer moet minimaal
onder een hoek lopen 1:50. Doet u dit niet
dan loopt de sifon niet voldoende af met alle
gevolgen van dien.
±119
Voorbereiding stroomaansluiting (E)
De cabine dient aan 2 groepen van ieder 16A
aangesloten te worden, middels een
meegeleverde 4-aderige kabel. Elektrisch
installatie moet voorzien zijn van een
aardlekschakelaar van 30mA. De Cabine is
uitgerust met 2 elektrokasten en heeft een
stroomsnoer van 1-1,50m.
Het geabsorbeerde vermogen verschilt van
0,07 tot 6 kW. Deze stroomsnoer dient
duurzaam en waterdicht aan de netstroom en
aan de aardinstallatie potentiaal vereffend te
worden aangesloten. Ten gevolge van werken
met 2 fases dient uw elektro erop voorzien te
zijn in uw eigen meterkast.
4,5cm
Voorbereiding wateraansluiting
De toevoerbuizen voor warm (H)- en koud
water (C) voorziening van de douchecabine
dienen 1,5 cm uit de muur te steken met
uitwendige maat 3/4”. De toevoerleidingen
moeten minimaal een binnen diameter
hebben van 15mm.
9,5cm
14cm
Omgevingsruimte
- Voor het opbouwen van de cabine is een
werkruimte nodig van ca 2,5x de cabine
oppervlakte (gemeten van achterkant muur.
- I.v.m. ventilatie en eventueel onderhoud
dient er 10cm ruimte vrijgehouden te worden
tussen plafond en bovenkant dakrand.
- Voor een goede aansluiting tov wanden en
vloer is het noodzakelijk dat deze haaks en
waterpas zijn.
- Er mogen geen leidingen over de vloer en
muur lopen.
- De cabine moet op een schone, vlakke en
harde vloer geplaatst worden.
- De stoomtechniek is berekend op basis van
een omgevingstemperatuur van ca 20°C.
Enjoy the RIHO life-style
NEVADA 100x100 -120x120
NL
Nevada A 100x100 - 120x120 R55 (maten in cm)
CAI = Centrale antenne aansluiting
Nevada 100x100
Nevada 120x120
E=230VAC
(1 fase + N)
E=400VAC
(2 fases + N)
10
E
10
CAI
90°
S
10
40
5
Drain Ø40mm
227
H
10
C
65
90°
90°
10
Nevada B 100x100 - 120x120 R55 (maten in cm)
CAI = Centrale antenne aansluiting
0
/1
20
Nevada 100x100
E=230VAC
(1 fase + N)
Nevada 120x120
E=400VAC
(2 fases + N)
10
E
10
CAI
5
S
10
C
74,5
45
10
H
236.5
90°
90°
Drain Ø40mm
90°
10
0
/1
20
LET OP: Controleer na de voorbereiding nogmaals of alles aanwezig is en op de juiste locatie geplaatst is.
Z1200205.0 NL
Enjoy the RIHO life-style
NL
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
De douchecabine is een apparaat met een klasse “I”.
De cabine moet stabiel worden bevestigd en duurzaam
aan de netstroom en aan de aardinstallatie potentiaal
vereffend worden aangesloten.
De cabine is voorzien van functies die door middel van
de elektronische installatie geprogrammeerd kunnen
worden.
De aard-, potentiaal- en elektrische installatie van
de badkamer moeten efficiënt zijn en voldoen aan
de nationaal geldende wetten en normen.
De cabine dient te worden aangesloten aan een
elektrische installatie die voorzien is van een
aardlekschakelaar van 30 mA.
De goede werking van de schakelaar dient periodiek te
worden gecontroleerd (test).
- De aardlekschakelaar moet een weerstand hebben
die lager is dan 4 Ohm en gezekerd zijn op 30mA.
- De douchecabine is voorzien van een klem voor de
potentiaal vereffening voor een kabel van 4 tot 6 mm².
Deze wordt gebruikt om de potentiaal vereffening van
metaalmassa’s te verkrijgen.
- Nevada 120x120: De aansluiting op het netstroom
dient te worden uitgevoerd door een kabel van
tenminste H05 V VF-F, met nominale doorsnede van
4x2,5 mm² en 2 gekoppelde omnipolaire schakelaars,
met opening van de contacten van minstens 3 mm
geschikt voor een spanning van tenminste 230V en
elk een stroom van 16A, die bij voorkeur buiten de
badkamer geplaatst is. Zie aansluitschema
mainpower.
- Nevada 100x100: De aansluiting op het netstroom
dient te worden uitgevoerd door een kabel H05 V VFF tripolair, met nominale doorsnede van 3x2,5 mm²
en een omnipolaire schakelaar met opening van de
contacten van minstens 3 mm geschikt voor een
spanning van tenminste 230V en een stroom van
16A, die bij voorkeur buiten de badkamer geplaatst is.
U mag overigens de cabine aansluiten als Nevada
120x120 voor een kortere opwarmtijd.
1
3
2
2
3
Zone 1
Zone 2
60
240
cm
60
cm
2
2 40
3
Z1200205.0 NL
Zone 3
cm
cm
NEVADA 100x100 -120x120
Veiligheidsvoorschriften voor badkamers.
De installatie van stopcontacten, lampen, schakelaars
en/of andere elektrische inrichtingen moeten
plaatsvinden buiten de gevarenzones die door de
nationale voorschriften en normen voor badkamers
voorzien zijn.
De voorschriften verbieden een elektrische installatie in
een zone te plaatsten die daarvoor niet geschikt is. (zie
figuur). De schakelaar en andere elektrische
inrichtingen dienen in een gebied te worden geplaatst
dat niet door degene die de douchecabine aan het
gebruiken is kan worden bereikt.
De fabrikant wijst elke vorm van aansprakelijkheid
af wanneer:
! de nationale voorschriften en normen die van kracht
zijn voor aard-, potentiaal, en elektrische installaties
van de badkamer niet worden gerespecteerd.
! de voorschriften van de nationale wetten en normen
die van kracht zijn voor de veiligheid van badkamers
niet worden gerespecteerd
! de instructies die in deze handleiding beschreven
worden niet worden gerespecteerd.
De douchecabines worden gedemonteerd, nadat ze in
de fabriek aan controle zijn onderworpen, om het
transport en het naar binnen brengen in de ruimte van
bestemming te vergemakkelijken. Men raadt aan de
onderdelen van de douchecabine zorgvuldig te
controleren alvorens haar te installeren. Schade die
geclaimd wordt na de installatie valt niet onder
garantie.
VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS DE
MONTAGE
Om te voorkomen dat resten van vaste stoffen de
oppervlakte van de douchebak zouden kunnen
beschadigen, of de afvoer zouden kunnen verstoppen,
wordt aangeraden de bodem van de douchecabine met
plasticfolie en karton af te dekken. Bij alle glasplaten de
beschermingsband en eventuele beschermhoekjes
aan de onderzijde tijdens het monteren zo lang mogelijk
laten zitten vooral bij het steunen op de douche bak. Dit
geldt ook voor het glas van het technischpaneel.
LET OP: Bij de installatie van de douchecabine is
het verboden acetyl houdende siliconen te
gebruiken.
Na de algehele installatie controleer:
- of het water voldoende afgevoerd wordt.
- op eventuele lekkage.
- of de wartels van de elektra kast voldoende zijn dicht
gedraaid.
- of de deksel van de elektra kast goed dicht zit.
- of de cabine goed functioneert.
Mocht u voor de tweede keer een PE-slang in een
push-in koppeling drukken dan dient u het beschadigde
deel eraf te snijden ter voorkoming van eventuele
lekkage.
Enjoy the RIHO life-style
NL
NEVADA 100x100 -120x120
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Minimale waterdruk
Aanbevolen waterdruk
Maximale waterdruk
Warm watertemperatuur
Aanbevolen water temperatuur
Veiligheidsblokkering
:
:
:
: max.
:
:
Maximale doorstroom capaciteit:
Handdouche
:
Hoofddouche
:
Verticale hydro massage (jets) :
Afvoer met ø40mm buis
:
RI_MP Basicboard
Inlet, Outlet , Valve3, Valve4
Valve 5
Buzzer
Light 12VAC
Heater 1 output to RI_EXT2
Heater 2 output to RI_EXT2
Relais output to RI_EXT2
Power Supply from RI_EXT2
Temp
Keyboard basic 1 en 2
Keyboard prof
Input 1, Input 2
1,5
2-5
5
70
60
38
bar
bar
bar
°C
°C
°C
9
20
17
24
l/min
l/min
l/min
l/min
: 12VDC @ 700mA (8,4W)
Waterdetect
: 12VDC @ 250mA
: 12VAC @ 20W
: 230VAC @ 2,4kW
: 230VAC @ 1kW (triac gestuurd)
: 12VDC
: 230VAC
: tbv NTC weerstand (5VDC max)
: tbv keyboard aansluiting (5VDC max)
: tbv keyboard prof (5VDC max)
: Niet actief
0 - 2,0 VDC of open
Actief
6 - 20 VDC
12VDCmax @ 6 mA
: tbv detectie water niveau, open of gnd Max 5VDC
RI_EXT Extensionboard
Valve 6 Valve 15
Relais
: 12VDC @ 700mA (8,4W) Maximaal 3 kleppen gelijk aan
: 24VDC of AC max 500mA wisselcontact
RI_RAFM Radio module (stereo)
Antenna
CD
Speaker L en Speaker R
: Antenne signaal voor 50ohm systemen (Geen DC spanning)
: 775mVAC ( 1VAC max ) (Geen DC spanning)
: 7W @ 8 ohm
RI_EXT2 Extensionboard Extern
Main Supply
Heater 1 output naar stoomgenerator
Heater 2 output naar stoomgenerator
Heater 3 output naar stoomgenerator
: RI_MP voeding
: 230VAC @ 2,4kW
: 230VAC @ 1kW
: 230VAC @ 2,4kW
Heater 1 Input RI_MP basicboard
Heater 2 input RI_MP basicboard
Heater 3 Input RI_MP basicboard
: 230VAC
: 230VAC
:12VDC
Problemen bij opbouw van uw cabine.
Als een monteur van Riho constateert dat de cabine niet op te bouwen is omdat de voorbereiding niet volgens de voorschriften
is gedaan heeft hij het recht om de opbouw te weigeren en voorrijkosten te rekenen. Hij zal een advies uitbrengen hoe u of de
installateur dit op moet lossen. Vervolgens moet u opnieuw een afspraak maken voor het opbouwen van de cabine. Dit
geschiedt volgens de normale procedures en er worden geen voorkeursregelingen getroffen.
Dus controleer zelf altijd of alles volgens voorschriften is gemaakt om dit soort problemen te voorkomen.
Z1200205.0 NL
Enjoy the RIHO life-style
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
NL-5047TS Tilburg
tel.: +31-(0)13 5728728
fax: +31-(0)13 5728262
e-mail: [email protected]
RIHO Belgium b.v.b.a
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
Tel.: +32-(0)13 314780
fax: +32-(0)13 336604
e-mail: [email protected]
RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH
Kapellenstraße 11
D-56235 Ransbach-Baumbach
tel.: +49-(0)26 232071
fax: +49-(0)26 232632
e-mail: [email protected]
RIHO Polska Sp. Z o.o.
ul. St. Dubois 119
P-93-465 Lodz
tel.: +48-(0)42 2506258
fax: +49-(0)42 2506257
e-mail: [email protected]
RIHO CZ, a.s.
Suchy 37
CZ-68001 Boskovice
tel.: +42-(0)516 468222
fax: +42-(0)516 468216
e-mail: [email protected]
Internet
WWW.RIHO.COM
Aan foutief opgegeven uitvoeringen/specificaties
e.d. kunnen geen rechten ontleend worden. Druken zetfouten voorbehouden.
Download