Hyperbare Zuurstoftherapie

advertisement
Hyperbare
Zuurstofth
erapie
ie?
Wat is
hyperbare
zuurstoftherap
Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling, waarbij de patiënt 100% zuurstof krijgt
toegediend via een mond-neus masker bij een druk die hoger is dan de normale
omgevingsdruk. Om die hogere druk te verkrijgen, wordt er een situatie nagebootst alsof
er 15 meter onder water wordt gedoken. Dit gebeurt in een grote ruimte
(hyperpressiekamer), waar de druk kunstmatig verhoogd kan worden.
De werking van hyperbare zuurstof
Doordat er zuurstof onder druk wordt ingeademd, wordt de hoeveelheid zuurstof die in
het bloed oplost ± 12½ maal zoveel. Dit levert voor het lichaam geen problemen op.
Door deze toename zullen de weefsels waar te weinig zuurstof komt beter van zuurstof
worden voorzien. Hierdoor is er een grotere kans dat probleemwonden en bepaalde
infecties beter en sneller zullen genezen.
In bestraald weefsel wordt door de verhoogde zuurstofspanning in het lichaam de
aanmaak van nieuwe haarvaatjes gestimuleerd.
Praktische uitvoering
De patiënt gaat de grote ronde tank in en neemt plaats in de hyperpressiekamer (figuur
1). Indien nodig wordt de patiënt er met bed, brancard of rolstoel ingereden. In de
kamer staan twaalf "vliegtuigstoelen" en er is ruimte voor vier bedden of brancards. Na
het installeren van alle patiënten gaat de deur dicht en wordt de luchtdruk in de kamer
verhoogd naar 2½ atmosfeer, hetgeen te vergelijken is met een duik naar 15 meter
onder water. Tijdens het op druk brengen zal de temperatuur in de kamer iets stijgen.
Dit op druk brengen duurt ongeveer 15 minuten.
Als er een druk van 2½ atmosfeer bereikt is, moet de patiënt een masker opzetten
(figuur 2). Via dit masker, dat sluit over de neus en mond, wordt 100% zuurstof
ingeademd. Als het masker wordt afgezet, ademt de patiënt gewoon buitenlucht (21%
zuurstof) . Ook zonder dit masker kan een patiënt dus gewoon ademen.
Het inademen van de zuivere zuurstof is wel het belangrijkste onderdeel van de
behandeling.
De patiënt houdt in principe de gehele zitting het masker op. Alleen als de patiënt een
slokje water wil drinken, iets wil vragen of zich niet prettig voelt mag het masker worden
afgezet.
Gedurende de periode (70 minuten) dat de patiënt "op druk is", worden er zogenaamde
"luchtstops" gemaakt. Dit betekent dat na twintig minuten de toevoer van zuurstof door
het masker wordt veranderd in toevoer van lucht. Na vijf minuten wordt weer zuivere
zuurstof toegediend. Dit wordt van buitenaf geregeld en de patiënt merkt er niets van.
De patiënt krijgt een seintje wanneer de periode van vijf minuten lucht aanbreekt.
Wij doen dit, omdat er een hele kleine kans bestaat op zuurstofvergiftiging tijdens de
behandeling.
Als de patiënt last heeft van tintelende vingers en tenen, wazig zien, transpireren,
misselijkheid en trekkingen rond de mond moet de patiënt het personeel waarschuwen
en het masker afzetten.
Als de patiënt dat wil,
kan hij tijdens de
"luchtstops" het masker
even afzetten,
bijvoorbeeld om een
slokje water te nemen.
De patiënt mag het
masker alleen afzetten als hij in staat is om het ook weer op te
zetten. In totaal krijgt de patiënt drie blokken van twintig minuten zuurstof en vijf
minuten lucht.
Na de laatste periode met zuurstof wordt de druk afgebouwd. Tijdens het afbouwen van
de druk wordt het iets kouder in de kamer. De duur per behandeling is ongeveer één uur
en 40 minuten.
Wat kan de patiënt tijdens de behandeling verwachten?
De patiënt krijgt tijdens een aparte afspraak informatie van het personeel over de
behandeling. Er wordt een vragenlijst doorgenomen, waarin o.a. wordt gevraagd naar
een contactpersoon en naar medicijngebruik. De patiënt moet daarom bij dit eerste
bezoek voor alle zekerheid zijn medicijnen meenemen.
Ook moet de patiënt oefenen in het "klaren van de oren". Bij het "op druk gaan" is het
namelijk mogelijk dat de patiënt druk voelt op de oren. Deze druk kan ook worden
waargenomen tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig, tijdens het rijden in de
bergen of in een lange tunnel. In de tank ontstaat dit gevoel doordat de druk aan de
buitenkant van het trommelvlies hoger is dan aan de binnenkant. Dit drukgevoel op de
oren kan worden verholpen door kauwen, slikken, gapen of klaren. Klaren betekent dat
de patiënt de neus dichtknijpt en probeert te persen terwijl hij de mond gesloten houdt.
Wacht hiermee niet totdat er pijn in de oren ontstaat, maar begin met klaren op het
moment dat een lichte druk wordt gevoeld of als het gehoor minder wordt.
In de hyperpressiekamer hangen camera's , waarmee de patiënt constant bewaakt
wordt. Er is een constante geluidsverbinding zodat het personeel buiten kan horen wat er
in de hyperpressiekamer gebeurt. Zonodig kan via microfoons instructie worden gegeven
(figuur 3).
In noodgevallen kan via de sluis (dat is het gedeelte waardoor de patiënt naar binnen is
gekomen) personeel worden ingesluisd en eventueel patiënten worden uitgesluisd (figuur
4).
Voor aanvang van de behandeling moet de patiënt zich omkleden in kleding die door ons
wordt verstrekt (broek en hesje). De patiënt mag geen spullen in de zakken van deze
kleding mee naar binnen nemen. Eventuele wonden blijven gewoon verbonden.
Tijdens de behandeling kan de patiënt lezen of puzzelen (met potlood). Er is een
mogelijkheid tot het beluisteren van muziek.
Geboden en verboden (afdelingsregels)



Het is verboden de volgende zaken tijdens de behandeling mee naar
binnen te nemen: lucifers, aanstekers, vulpennen, ballpoints, spuitbusjes,
nagellak, elektrische apparaten, horloges. Bij twijfel verzoeken wij de
patiënt navraag te doen bij ons personeel. Persoonlijke bezittingen kan de
patiënt tijdens de behandeling in een afsluitbaar kastje deponeren. De
sleutel van dit kasje houdt de patiënt tijdens de zitting bij zich.
Over straatschoenen dient de patiënt voor het betreden van de
hyperpressiekamer overschoentjes aan te trekken, die door ons worden
verstrekt.
Begeleiders moeten tijdens de behandeling buiten de afdeling wachten.



Indien een patiënt verhinderd of ziek is, dient hij dit (telefonisch) aan ons
te melden.
De tank is 24 uur per dag beschikbaar. Het kan gebeuren dat er een
spoedpatiënt behandeld moet worden. Hierdoor kan een behandeling later
starten, vervallen of voortijdig beëindigd worden.
Vervoersbriefjes - voor het verkrijgen van een vergoeding van de
vervoerskosten van ziekenfonds of particuliere verzekeringsmaatschappij kunnen bij het personeel worden aangevraagd.
Voor aanvang en na afloop van de behandeling staat er koffie en thee klaar. Wij vragen
hiervoor een kleine vergoeding.
Behandeltijden en locatie
Volgens mij gaan alle patiënten in rotterdam naar het hyperbare zuurstof centrum, dus
alles wat hieronder staat dient aangepast. Als wat hierboven staat uit het AMC afkomstig
is, dient hiervoor misschien toestemming gevraagd worden. Misschien is er een
gelijkaardige papieren en electronische folder van het hyperbare zuurstof centrum in
Rotterdam. Te overleggen met Dumans of Metselaar aub
Deze informatie is van toepassing voor hyperbare zuurstoftherapie in het Academisch
Medisch Centrum te Amsterdam. Behandelingen: maandag t/m vrijdag: 08.30 uur, 11.00
uur en 14.00 uur.
De patiënt dient 15 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn. In
principe wordt voor de patiënt een vast tijdstip ingepland.
Het is soms mogelijk - na overleg - op een ander tijdstip behandeld te worden.
De hyperpressietank staat in bouwdeel F, ruimte 302. Neem de hoofdingang van het
ziekenhuis, loop rechtdoor tot het grote plein, steek over aan de linkerkant naar het
ziekenhuiswinkeltje, loop bij de liften van de F-toren de gang in; aan het eind links
bevindt zich de tank.
Adres en telefoonnummers
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 566 91 11
terug
Download