BBC BOOM - Phantoms Basket

advertisement
PHANTOMS Basket
“Basketbal voor allen in de Rupelstreek”
Beleidsplan 2017-2020
December 2016
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag1/20
“If you don’t know where you’re going,
you will end up somewhere else”
BELEIDSPLAN
2017-2020
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag2/20
INLEIDING
Het opmaken van een beleidsplan is geen sinecure, en al zeker niet voor een
nieuwe, jonge basketbal club.
Gelukkig wordt het clubbeleid gevoerd door vele ervaren mensen, wat het
opmaken van een dergelijk plan toch enigszins vergemakkelijk, bovendien
blijft het altijd een evenwichtsoefening tussen wensen, dromen en realiteit.
Het was van uiterst belang om aandacht te hebben voor alle onderdelen van
het beleid waarvoor telkens een visie uitgestippeld moet worden voor een
langere termijn, op een ogenblik waarop men nog niet altijd duidelijk zicht
heeft op de situatie zoals ze op dat ogenblik is.
Bovendien noopte de vaststelling van de financiële mogelijkheden van de
club en de huidige economische situatie, voorzichtig om te gaan met de
planning van een aantal wensen. De uitvoering van dit plan wordt een echte
uitdaging, waarbij succes gaat afhangen van de volharding en de moed om
uit te voeren !
De kracht van een beleidsplan
Het beleidsplan, zoals het is opgemaakt door PHANTOMS Basket, is een
duidelijk kader waarin gewerkt kan worden. De krijtlijnen van het beleid
worden uitgezet en het schept binnen die bakens mogelijkheden om vrij in
te spelen op de kansen die zich ongetwijfeld zullen aandienen in de
toekomst.
Het is dus geen strak keurslijf waarin geen enkele
manoeuvreerruimte meer over is en waar men niet meer zou kunnen
bijsturen. Integendeel, het is een opsomming van een beleidskoers en de
bijhorende accenten waarbij in de formulering meteen de motivering terug
te vinden is.
Anderzijds is het ook geen vrijblijvend document, gezien de concrete
voorstellen achteraf zullen getoetst worden aan de realisaties. Dat zal in
eerste instantie door het bestuur zelf gebeuren, maar ook door de spelers,
coaches, supporters en sponsors, overheden, en vooral de ouders van onze
jeugdspelers, kortom alle stakeholders. De bedoeling is om jaarlijks een
deel van dit plan te realiseren en deze zaken zullen dan ook telkens
voorgesteld worden bij het begin van een nieuw seizoen.
Opbouw van dit beleidsplan
Bij de opstelling van dit plan is per beleidsdomein steeds op dezelfde
manier te werk gegaan.
Enerzijds zijn we vertrokken vanuit de
verzuchtingen binnen de club en werden deze vertaald in concrete
voorstellen.
Anderzijds leefde het besef dat men pas kan plannen maken wanneer die
steunen op een grondige analyse van de bestaande toestand.
Het
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag3/20
afstemmen van die beide uitgangspunten op elkaar, rekening houdend met
de beperkingen qua financiële draagkracht van de club en de onzekere
inbreng van andere instanties, was de volgende stap. Elk concreet voorstel
uit dit beleidsplan is in feite een synthese van een volledig dossier dat in
veel gevallen nog moet opgestart worden. Sommige dossiers zullen volledig
ten laste van de club vallen, andere zullen dan weer in samenwerking met de
overheid uitgewerkt worden.
Gedachte
Bij de opmaak van dit plan is geprobeerd om het overzicht te behouden over
het geheel. Vanuit de optiek om een integraal plan op te stellen voor het
gehelde beleidsveld is erop gelet om een zo scherp mogelijk beeld te
schetsen hoe wij de komende 3 jaar de club wil besturen. Daarbij hebben
we rekening gehouden met de mogelijkheden van onze club en de
gemeentelijke overheid.
Of deze oefening al dan niet geslaagd is, zullen we pas binnen enkele jaren
weten, wanneer we aan de evaluaties zijn toegekomen. Alleszins is het zo
dat wij onze koers hebben uitgezet, en we zullen zorgen dat om met dit
beleidsplan als kompas de eindbestemming vlot bereiken.
De PHANTOMS
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag4/20
INHOUD
pagina
1
Financieel beleid
6
2
Interne communicatie
7
3
Jeugdbeleid
8
4
Seniorploegen
9
5
Evenementen
10
6
Nieuwe projecten
11
7
Medische begeleiding
12
8
Accommodatie en infrastructuur
12
9
Sociaal beleid
13
10
Veiligheid
14
11
Pers
15
12
Coaches – Trainers
16
13
Samenwerkingsakkoorden
17
14
Vrijwilligersbeleid
18
Conclusie
PHANTOMS BASKET
19
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag5/20
1.
Financieel beleid
Analyse
De financiële toestand van de club is uiteraard gezond.
Daarbij achten we een transparantere situatie naar de leden en stakeholders wenselijk,
met in acht name van de nodige discretie anderzijds.
Daarnaast willen we in de eerste plaats een groter saldo op de rekening creëren, zodat we
niet in problemen geraken met een plots cashflow tekort. Hierbij moeten we volgende
zaken goed voor ogen houden :
 Sportief wensen we, indien mogelijk, onze niveaus minstens te behouden
 Schaalvergroting lijkt ons meer aangewezen dan inkrimping van de club.
 Verhogingen van sponsoring bijdragen zijn momenteel niet eenvoudig gezien de
economische situatie
Concreet
1. Het financieel beleid van alle afdelingen moet worden afgestemd, tevens moet
budgetcontrole maandelijks gebeuren. De penningmeester zou hiertoe een module moeten
ontwikkelen.
2. Het hoofdbestuur en de jeugdwerking dient ieder jaar een klein overschot (minstens 5% )
te voorzien in zijn budgettering.
3. Extra inkomsten kunnen we genereren door tijdens de thuismatchen een tombola te
organiseren zonder dit in het budget op te nemen. Op die manier kan het budget nog eens
met 2 à 3 % verhoogd worden, en creëren we dus een overschot.
4. Overleg met de grote sponsors zou ook kunnen leiden tot inkomsten verhoging. Hiertoe
moeten we wel commercieel actiever worden. Een apart actieplan moet worden opgesteld,
bij voorkeur wordt een commerciële cel opgericht.
5. Voor onkostenvergoedingen (trainers, spelers, scouting..) worden wettelijke barema’s
vastgelegd, en tevens moet dit verder geoptimaliseerd worden binnen de legale
spelregels.
6. Het cafetaria in de sporthal moet aantrekkelijk en gezellig zijn, zodat mensen zich thuis
voelen en er een gezellige namiddag of avond hebben, waardoor de omzet wordt verhoogd.
De nodige stappen in aankoop en verkoop (tarieven) van producten worden in een aparte
werk groep bepaald, evenals de mankracht en de methode van uitbating, conform de
afspraken met de partners, overheden en eigenaar van het gebouw.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag6/20
2.
Interne communicatie
Analyse
Een belangrijke opdracht van een bestuur ligt er in om naar de leden, sympathisanten,
supporters, overheden en sponsors te luisteren, alvorens beslissingen te nemen.
Het beleid moet ontstaan in de samenwerking met de leden, spelers en coaches via
overlegorganen, commissies en infoavonden waarbij iedereen echte inspraak moet hebben.
Alle leden moeten aan bod kunnen komen in een open dialoog binnen de club. Het is dan
aan het bestuur om, na een grondige evaluatie van alle argumenten, beslissingen te nemen.
Na het nemen van beslissingen moet de betrokkenen daarover geïnformeerd worden. Dit
betekent dat beslissingen worden toegelicht en gemotiveerd. Daartoe moeten we
verschillende kanalen uitbouwen.
Concreet
1. Ombudsman
De klachten, suggesties en opmerkingen riskeren
om terecht te komen bij allerlei mensen in de club.
centraliseren wensen we een ombudsman aan te stellen.
Om al deze problemen te
2. Niet alle communicaties is altijd even efficiënt in een sportclub. Daarom zou een
jeugdraad kunnen worden opgericht die regelmatig communicaties verspreid en verder
twee werkgroepen:
i. Organisatieteam voor alle “niet sportieve” activiteiten, de uitbouw van de
infrastructuur en accommodatie en de catering.
ii. Omkaderingsteam voor alles wat rechtstreeks te maken heeft met wedstrijden:
scouting, filmen, conditie, waarbij alle publiceerbaar materiaal beschikbaar
wordt gemaakt via de website
3. Een actuele website moet ons uithangbord zijn. Er zou een manier moeten worden
bedacht om dit te realiseren, waarbij regelmatig en makkelijke updates mogelijk moeten
zijn. Kunnen we dit neerleggen bij de PA of is dit eventueel mogelijk via ploeg kapiteins?
4. Kan in de cafetaria bv een constante info banner geprojecteerd worden ?
5. Een Facebook en/of Twitter account is zeker te overwegen, maar kunnen we regels
opleggen in het gebruik ervan ? Verder separaat onderzoeken.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag7/20
3.
Jeugdbeleid.
Analyse
Het jeugdbeleid kan nog beter uitgebouwd worden in de Rupelstreek en weet zich
gesteund door het bestuur in het algemeen. Voor het recreatieve jeugdbasket moeten
extra mogelijkheden geschapen worden om hen te laten integreren in het breed
maatschappelijk gebeuren. De doorstroming naar de seniorploegen moet gemaximaliseerd
worden
Concreet
1. Het jeugdopleidingsplan
Het huidige jeugdopleidingsplan is bijna aan herziening toe. Een volledig uitgewerkt
jeugdopleidingsplan dient gespreid over 5 jaar te worden ingevoerd voor gans de
jeugdafdeling, evt. met andere accenten voor de Meisjes, waarbij ook opsplitsing tussen
talent niveaus wordt uitgewerkt. De sporttechnische experten, gecoördineerd door de
jeugd coördinatoren dienen hiervoor de nodige acties te ondernemen.
2. Om het basketbal niveau te verbeteren moeten we zelf ook trainingen aanbieden buiten
het normale basketbal seizoen (van september tot april) en moeten we al onze leden
stimuleren om deel te nemen aan goede sportkampen. Deze selectie kunnen wij voor hen
maken. Daarenboven moeten we overwegen om ook zelf sportkampen in te richten in de
vakantieperiodes, voor zover daar de middelen en accommodaties beschikbaar voor zijn.
3. Specifiek rond rekrutering en scouting dient een werkgroep opgericht worden die zowel
het organisatorische als praktische aspect zal behandelen. Hierbij zal men voorzien in
afspraken met scholen en gemeentelijke sportdienst. Alvorens jongeren naar onze club te
transfereren, moet eerst alles grondig onderzocht worden. Daar moet immers in eerste
instantie een noodzaak voor zijn, zodanig dat elke transfer grote kans op succes heeft.
Voorafgaandelijk dient eerst een inventaris van het aanwezig talent is bepaald.
4. Er wordt gestreefd naar georganiseerde basket/recreatiedagen voor kinderen/kleuters.
De mogelijkheid om recreatief met basket om te gaan, ism gemeentelijke sportdiensten,
PCA of zelfs VBL moet worden onderzocht. De nodige contacten kunnen hiervoor worden
georganiseerd.
5. Instroom nieuw talent is hoofdzakelijk in functie van landelijke ploeg, omdat het een
meerwaarde dient te zijn tov het al aanwezige potentieel. Uitzonderlijk kunnen ook
nieuwe speelsters worden aangetrokken om over voldoende speelsters te beschikken,
ongeacht het niveau. Immers zowel voor jongsens als meisjes streven we naar een
landelijke als provinciale ploeg vanaf U14. Bij de jongsens betekent dit 8 ploegen en 6 bij
de meisjes vanaf U14, oftewel circa 120 spelers voor deze 14 ploegen
Onder U14 wensen we nog eens 12 ploegen: voor het niveau U12 en U10 zouden we ook
graag telkens 4 ploegen hebben. De naar de U 8 (met 4 ploegen van 10 spelers ) instroom
moet komen van rekrutering in scholen en Multimove project (50 spelers).
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag8/20
4.
Seniorploegen
Analyse
Om ons jeugdbeleid te accentueren, en alle spelers ook op het einde van hun jeugd de
nodige kansen te geven op een doorbraak en spelgelegenheid bij de seniorploegen, deinen
we te blijven beschikken over een aantal seniorploegen. Deze moeten aantreden op
meerdere niveaus om te kloof niet te groot te maken tussen de verschillende spelers.
Noodzaak voor opstellen van een sportief 3-jarenplan met concrete doelstellingen, die we
op regelmatige basis evalueren, om onze ambities op langere termijn waar te maken.
Concreet
1. Voor de herenafdeling dient eerst een separaat deelbestuur opgericht waarbij de
ambities voor de komende 5 jaar wordt uitgeschreven. Gezien het huidige niveau (3e
provinciale) lijkt het een gezonde ambitie om op 5 jaar tijd op te rukken naar landelijk
niveau. Daarna, en afhankelijk van de sterkte van onze jeugdploegen enerzijds en de
budgettaire sterkte anderzijds, kunnen we overwegen om hogere ambities, ttz 1e
landelijke of zelf nationale reeksen te koesteren. Gezien de verankering die we willen met
de jeugd zullen we meerdere ploegen moeten samenstellen en op senior niveaus.
2. Voor de damesploegen het streven we ernaar om vanaf 2019 terug in 1e nationale aan te
treden, om vanaf 2020 ook op Europees vlak aan de poule wedstrijden deel te nemen.
Vanaf dat jaar willen we, afhankelijk van budget en sterkte van de concurrentie, met de
Dames een vaste top-4 ploeg zijn in 1e nationale, met als ambitie 1 kampioenstitel per 5
jaar, en met zelfde frequentie een bekerfinale te spelen. De andere seniorploegen dienen
ter ondersteuning van de clubwerking omdat we op ieder platform voor al onze leden het
juiste niveau willen kunnen aanbieden.
3. Jaarlijkse sportieve doelstellingen worden geformuleerd door het bestuur voor het
daaropvolgende seizoen. In overleg met trainers dienen ze verder in detail aangepast en
uitgewerkt te worden, voor aanvang van het seizoen. Op regelmatige basis worden ze dan
tijdens het seizoen gemeten en eventueel bijgestuurd.
4. Doorstroming vanuit de jeugdreeksen moet één van onze topprioriteiten blijven. Het
ideale is dat we daarbij minstens aan de parameters voldoen dewelke de VBL gebruikt in
Basket Pass. Uit te voeren samen met jeugdbestuur. Voor de damesploegen ramen we dat
een 4 tal seniorploegen in VBL en 1 in KAVV competitie zou moeten volstaan om dit te
garanderen met een 40 tal echte seniors. Voor de herenploegen rekenen we eerder op 3
VBL seniorploegen en 1 KAVV, ook daar lijkt een 40 tal seniorspelers dus noodzakelijk.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag9/20
5.
Evenementen
Analyse
De financiële toestand in 2016 is gezond, maar we willen in de toekomst extra armslag en
enige reserves aanleggen.
Door het inrichten van nieuwe evenementen binnen de club (voor internen en externen
toegankelijk) zouden we meer middelen kunnen genereren. Tevens lijkt ons dit zeer
bevorderlijk voor het club gevoel en de teamspirit. Op deze manier leren we al onze leden
en hun familie / entourage ook eens op een andere manier kennen.
Ook participatie als vereniging aan andere, reeds bestaande evenementen kunnen een
welkome bron van inkomsten kunnen betekenen.
Concreet
1.
Het clubbestuur, in samenspraak met jeugdbestuur, legt jaarlijks de events kalender vast
in mei voor het daaropvolgende seizoen.
2.
We streven naar een goede spreiding van deze evenementen, maximaal 6 interne ( op club
niveau) en een 8 tal externe ( buiten het normale club gebeuren)
3.
Voor ieder event wordt een verantwoordelijke aangesteld, deze zal het event verder
uitwerken en de communicatie verzorgen. Voor interne event trachten we telkens ook één
van onze seniorploegen en een jeugdploeg te activeren om te helpen bij de inrichting.
4.
We kunnen ook actief deelnemen aan bestaande externe evenementen als vrijwilliger ten
voordele van onze clubwerking. We denken daarbij aan festivals in de Rupelstreek,
jaarmarkten, Sportpaleis, beurzen, braderij,……
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag10/20
6. Nieuwe projecten
Analyse
In de komende 3 jaar zou de club opnieuw enkele projecten kunnen realiseren, waarmee
we de club extra uitstraling kunnen geven. In dit onderdeel willen we nog enkele concrete
zaken kort aanstippen. Het gaat hier eerder om een uitdrukking van wensen dan om
concrete plannen.
Concreet
1. Inrichting finales Beker van Antwerpen en Vlaanderen. Naast de uitstraling is dit ook
financiële een zeer interessant project. Van zodra onze accommodaties zijn aangepast
moeten we onze kandidatuur stellen.
2. Inrichting Beker van België. Door het systeem van een bod onder gesloten enveloppe
wensen we de volgende jaren minstens 1 maal de organisatie op ons te mogen nemen.
3. Inrichting van internationale jeugdtornooien. Hiervoor zal door een bestuurslid het
nodige onderzoek naar vereiste faciliteiten, kostprijzen en realiseerbaarheid worden
uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie zal aan het bestuur worden voorgelegd alvorens hier
enig ander initiatief wordt genomen.
4. G-sport is één van de speerpunten in de provinciale werking. Ook daar zouden we meer
actie moeten ondernemen. Hiervoor zullen we als club de nodige stappen moeten zetten
tegen eind 2015.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag11/20
7.
Medische begeleiding
Analyse
In een grote sportclub als de onze ontbreekt het momenteel nog aan medische
begeleiding. Dit vertaalt zich in:




Een tekort aan opvolgingsmogelijkheden voor jeugdspelers
weinig of geen verbetering van individuelere “zwakkere punten” op lichamelijk vlak
Weinig blessurepreventie
Onduidelijke revalidatiemogelijkheden na blessures
Concreet
1. Er wordt een werkgroep opgericht die de ganse medische en conditionele begeleiding van
speelsters zal organiseren en hiertoe een handleiding met procedures moet ontwikkelen.
2. De club dient een budget op de begroting te voorzien om de medische begeleiding op te
krikken, in samenspraak met jeugdbestuur kan dit ook voor de landelijke ploegen worden
opengesteld/ingericht
3. Met spelers en eventueel hun ouders duidelijke afspraken maken en richtlijnen opstellen
mbt medische begeleiding
4. Aan coaches het beleid en de visie
mogelijkheden/procedures verduidelijken
PHANTOMS BASKET
over
medische
begeleiding
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag12/20
en
de
8.
Accommodatie en infrastructuur
Analyse
Met de bouw van de nieuwe sporthal op de Schorre hebben we
vanaf 1 januari 2017 een extra troef. We beschikken over 3
terreinen om trainingen te geven elke weekdag en woensdag
namiddag. Daarnaast willen we ook voor de accommodaties in
Reet en Niel een goede werking opzetten. Dit met het oog op
maanden december / januari waarin we op dinsdag en donderdag
contractueel niet over de sporthal beschikken (Hockey)
Daarenboven kunnen de andere locaties ons ook helpen in een bredere rekrutering van
jonge kinderen.
Concreet
1. Inventaris met alle verbeteringsacties opstellen.
2. Intergemeentelijk overlegplatform bouwen voor optimaal gebruik zaal Phantoms Dome.
3. We voorzien maximaal en contractueel met Braxgata 400 actieve leden in totaal.
Vanuit het beleid rond de seniorsploegen en vriendenclubs verwachten we momenteel 90
seniorspelers – en verder 60 spelers voor U16-U18-U19-U21, daarnaast 120 spelers in de
U21-U14 en nog eens 100 in de U10-U8-U6 reeksen. Multimove projecten schommelen
momenteel rond 30 kinderen ( 3-4-5 jaar). Tenslotte mogelijk nog 15 in G-sportafdeling.
Partnerships met clubs uit de Rupelstreek zorgen mogelijk nog voor een grotere instroom.
4. Mogelijk behalen we dus nooit de maximale capaciteit van 400, maar toch is het wenselijk
gebruik van zalen in Reet en Niel afstemmen op beschikbaarheid Phantoms Dome.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag13/20
9. Sociaal beleid
Analyse
Als één van de grootste clubs in de Rupelstreek moeten we ons bewust zijn voor onze
sociaal-maatschappelijk impact. Als basketbalclub willen we ons dan ook profileren tov.
de andere sportclubs met een aangepast sociaal beleid.
Ook sociaal mindergegoeden of anders validen moeten binnen onze vereniging aanbod
komen, terwijl we ook een rol kunnen spelen binnen de integratieproblematiek.
In de wetenschap de studies hebben aangetoond dat eind anno 2016 de grootste kans
armoede bij kinderen in Vlaanderen in de gemeente Boom ligt, nl 37 %, zijn we verplicht
om samen met gemeentelijke diensten hiervoor oplossingen te inden
Concreet
1. Lidgelden in schijven laten betalen. Kortingen voorzien bij families met meerdere
aangesloten spelers.
2. Acties naar minderbedeelden organiseren met gemeentelijke sportdiensten, vb gratis
sportkampen en pleintjes werking of “Grabbelpas “
3. Kortingen op inkomtickets via IMSIR
4. Creëren van een ombudsfunctie binnen de club
5. Mogelijkheden voor studie begeleiding voorzien.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag14/20
10.
Veiligheid
Analyse
In het kader van aansprakelijkheden moeten we binnen de club een evaluatie maken van
alle cases dewelke zich met betrekking tot veiligheid kunnen voordoen.
Concreet
1. Met het bestuur de veiligheid en de status eens doorlichten en eventuele verbeteringen
bepalen. Verbetervoorstellen bestuderen en eventueel uitvoeren.
2. Rondgangen organiseren in de door ons gebruikte sportaccommodaties samen met
respectievelijke gemeentelijke technische diensten.
3. Het veiligheidsbeleid moet worden uitgeschreven in een procedure, waarbij iemand vanuit
het bestuur zich bezig houd met deze materie
4. Regelmatige controles uitvoeren aan de hand van checklists.
5. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten voor al onze bestuursleden en
medewerkers. Ook aandacht voor alle medewerkers m.b.t. onze events
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag15/20
11.
Pers
Analyse
De belangstelling voor het basketbal stagneert in de pers.
Ook de infrastructuur voor de pers in onze sporthal is zeer beperkt en moet zeker
worden uitgebreid gemoderniseerd .
Vanuit de club gebeuren momenteel geen spontane perscommuniqués, waardoor we zelden
of nooit de pers halen.
Concreet
1. Persverantwoordelijke(n) aanstellen.
2. Wekelijks een wedstrijdverslag / nieuwsbrief doorsturen aan de pers.
3. Elk seizoen een ploegvoorstelling geven en daarop de pers uitnodigen.
4. Een plaats in de sporthal als volwaardige perstribune uitbouwen.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag16/20
12.
Coaches – Trainers
Analyse
Als club beschikken we over enkele gerenommeerde trainers, maar we moeten er blijvend
over waken dat we ons trainers bestaand op peil houden en kunnen handhaven tegenover
het vereiste coachingsniveau.
Er moet een evaluatiesysteem komen voor onze trainers en een platform om te korten bij
te sturen.
Het volgen van externe opleidingen en bijscholingen moet worden aangewakkerd.
Tevens moeten we vaste barema’s afspreken voor de onkosten vergoedingen, in functie
van anciënniteit en diploma.
Om de binding tussen de seniorploegen en de jeugd te versterken willen we regelmatig
spelers van de seniorploegen inpassen in onze coachingstaff bij de jeugd.
De coaches moeten ook meer betrokken worden bij de clubwerking en het clubbeleid.
Concreet
1. Vanaf 2016 moet elke jeugdcoach vanaf U14 en hoger over een coachesdiploma
beschikken niveau B, voor de landelijke ploegen bij voorkeur een niveau A
2. Op de trainersvergaderingen moet geconstateerde tekorten worden besproken.
Vergaderingen met coaches moeten vooral over het basket technische moeten gaan.
3. De vergaderingen dienen elke 2 maanden plaats te vinden en moeten vooraf bepaald zijn.
4. Interessante externe opleidingen moeten worden meegedeeld aan alle trainers, via brief
of uithangbord
5. De jeugdcoördinators, samen met de jeugdverantwoordelijke zoeken constant naar
nieuwe coaching talenten, en polsen bij de oudere spelers (vanaf 17 jaar ) naar kandidaattrainers, bij voorkeur met sportopleiding.
6. Op het einde van het seizoen zouden de coaches, in overleg met het bestuur een
evenement kunnen inrichten ten bate van de ganse club.
7. Voor het seizoen starten we steeds met een interne clinic voor onze coaches, een followup is gewenst rond de kerstperiode
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag17/20
13.
Samenwerkingsakkoorden
Analyse
In de Rupelstreek, en waarschijnlijk in heel Vlaanderen, werken clubs hard om te groeien,
maar door de beperkingen in het hinterland komen we elkaar regelmatig tegen bij de
zoektochten naar sponsoring, nieuwe spelers, investeringsgelden voor beter
accommodaties, ….
Het resultaat is dat de kleine beschikbare mogelijkheden nog moeten verdeeld worden
onder vele kleintjes, en door deze versnippering wordt het product Basketbal minder
attractief.
Er is ook een grote afgunst tussen de verschillende plaatselijke clubs.
Om de versnippering tegen te gaan moeten we denken aan samenwerking, met andere
basketbalclubs uit de regio, maar ook met andere sportclubs uit Boom, met gemeentelijke
of provinciale overheden en zelf met bedrijven.
Concreet
1. Procedures voor samenwerkingsakkoorden opstellen.
2. Overlegplatform creëren met andere basketbalclubs.
3. Contacten leggen met clubs uit Aartselaar, Niel, Wilrijk of Rumst, en zelfs overwegen om
een satelliet clubs in gemeentes zonder basketbalclub op te richten ( vb. Terhagen, Reet,
Waarloos of Puurs/Ruisbroek)
4. Via de gemeentelijk sportdienst deelnemen aan initiatieven die ons kunnen samenbrengen
met andere sportclubs of in specifieke initiatieven.
5. Contact opnemen met voetbal, judo, tennis of bv hockeyclubs om samen een permanent
secretariaat uit te bouwen, promotiecampagnes te voeren of overleg te plegen met lokale
overheden. Ook kunnen we mogelijk gemeenschappelijke samenwerking opzetten voor
bepaalde events.
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag18/20
14.
Vrijwilligersbeleid
Analyse
Onze club draait op vele vrijwilligers, maar in de huidige maatschappij is vinden van
mensen die zich een gans jaar belangelooos inzetten quasi een utopie. We moeten dus veel
specifieker aan werken om alle nodige vrijwilligers aan te trekken en te begeleiden.
In deze Stappen naar Vrijwilligersbeleid hanteren we de methode van de 6 B’s. Deze
methode is gebaseerd op een bestaand model met zes B. Deze methode omvat het hele
traject rond het werken met vrijwilligers..
Concreet
We gaan ons inschrijven voor het traject van DYNAMO, aangeboden door de Vlaamse
gemeenschap, om de werking van onze vrijwilligers te optimaliseren. Concreet gaat het
daarin over 6 stappen :
1. Bezinnen: Wie en wat zijn we als organisatie, waarom werken we met vrijwilligers,
wat hebben we vrijwilligers te bieden, wat vragen we van hen?
2. Binnenhalen: Wie willen we binnenhalen, hoe willen we dat doen, waar zoeken we?
3. Begeleiden: Welke begeleiding is er mogelijk, hoe en wanneer begeleiden, wie is
aanspreekpunt, aan welke begeleiding is behoefte?
4. Belonen: Op welke manier belonen we onze vrijwilligers, wie zorgt daarvoor?
5. Behouden: Hoe houden we onze vrijwilligers vast, wat is daarvoor nodig?
6. Beëindigen: Hoe nemen we afscheid van een vrijwilliger, houden we een
exitgesprek, wat zijn de ervaringen van vrijwilliger in de organisatie, wat kunnen
we nog voor elkaar betekenen?
Verder willen we binnen de club ook 2 à 3 vrijwilligers coördinatoren aanstellen, zij
worden de eerstelijns aanspreekpunten en actoren in ons vrijwilligersbeleid
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag19/20
Conclusie
Met het huidige enthousiasme en met de steun van de vele hulpvaardige medewerkers zijn
we ervan overtuigd dit beleidsplan tot een goed einde te kunnen brengen.
Jaarlijks wensen we dit maximaal plan te kunnen uitvoeren, en om het enigszins
overzichtelijk te houden zullen we alle voorzien plannen steeds in onze doelstellingen
opnemen. Het al dan niet behalen van deze doelstellingen en de objectieve meting ervan
leggen we vast in KPI’s en wordt jaarlijks geëvalueerd op de algemene vergadering van de
vereniging.
Let’s start it up !
De PHANTOMS
December 2016
We willen dan ook herhalen met wat we begonnen zijn :
“If you don’t know where you’re going, you
will end up somewhere else”
PHANTOMS BASKET
documentnr. : Beleidsplan -2017-2020. pag20/20
Download