Douanerisico`s bij overnames: due diligence

advertisement
Douanerisico’s bij overnames: due diligence onderzoek
Fusies en overnames nemen na jaren van neergang weer toe. Bij fusies en overnames wordt vaak een kijkje in de financiële
keuken verlangd door de koper. Partijen schakelen meestal een accountant in om de financiële risico’s in kaart te brengen. De
fiscale risico’s worden door een fiscalist in kaart gebracht, maar de douane-risico’s blijven vaak onderbelicht. In deze bijdrage
gaan wij in op het afdekken van douanerisico’s bij fusies en overnames.
Fusies en overnames – due diligence
Douane en accijns bij fusies en overnames
Bij fusies en overnames neemt een partij een belang in een
De
andere onderneming. Het is van groot belang om te weten
douaneschulden navorderen. Deze kunnen oplopen tot zeer
welke financiële verplichtingen deze fusie of overname met
grote bedragen. Fusies en overnames houden een dergelijke
zich meebrengt. Daarom worden veelal due diligence
navordering niet tegen. Het is dan ook van uiterst groot
onderzoeken uitgevoerd. Due diligence onderzoeken richten
belang om bij een fusie of overname in kaart te brengen
zich op de “boeken” van een onderneming, maar andere
welke risico’s nog
facetten, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen,
accijnsrisico’s kunnen aanzienlijk zijn.
worden vaak ook meegenomen.
Douane
kan
voor
een
periode
bestaan op
van
vijf
douanegebied.
jaar
Ook
In de nabije toekomst, dus vlak na de overname of de fusie,
Een investeerder wil vooraf weten wat de potentie van de
zal de investeerder een grote mate van zekerheid willen
onderneming is, maar ook welke financiële verplichtingen
hebben op het gebied van douane en accijns. Daarom dienen
nog kunnen voortvloeien uit het
verleden en of er nog “lijken in de
Met due diligence onderzoek worden risico’s en
kansen in kaart gebracht op het gebied van
kast” achterblijven. Afhankelijk
douane
van de resultaten van het due
diligence onderzoek wil de koper garanties van de
verkopende
partij,
voor
het
geval
deze
financiële
verplichtingen zich daadwerkelijk voordoen. Douanerechten
zijn daar een goed voorbeeld van; vaak onbekend en
onbemind maar met grote financiële risico’s.
procedures,
interne
controle
maatregelen en audits bij het due
diligence onderzoek te worden
betrokken.
Classificatie, douanewaarde en oorsprong zijn elementen
die bij een due diligence onderzoek tot fiscale gevolgen
kunnen leiden. Ook de indeling van goederen in het juiste
accijnstarief en de hoogte van het juiste tarief zijn bepalend
voor een eventuele accijnsschuld. Wanneer wij een dergelijk
Aan de hand van de uitkomsten van een due diligence
due diligence onderzoek uitvoeren, onderzoeken wij zowel
onderzoek, kunnen voorbehouden worden opgenomen door
het verleden als de nabije toekomst, gebaseerd op een
de koper. Stel dat er bijvoorbeeld nog een claim van een
risicoanalyse.
afnemer opportuun is, dan kan in de koopovereenkomst
worden opgenomen dat deze claim niet voor rekening komt
van de “nieuwe” investeerders, maar dat deze claim voor
rekening komt van de huidige aandeelhouders.
Niet alleen voor kopers is due diligence onderzoek essentieel.
Ook de verkoper wil niet voor verrassingen komen te staan
met als risico dat de overname of fusie niet doorgaat dan wel
dat hij achteraf wordt aangesproken.
I
www.customsknowledge.nl
Export control bij fusies en overnames
Niet alleen pure douanerisico’s spelen bij fusies en
overnames. Ook zogenoemde niet fiscale douanerisico’s
kunnen spelen bij ondernemingen. Een voorbeeld hiervan
zijn risico’s op het gebied van export control.
Wanneer
ondernemingen
hebben
geleverd
aan
gesanctioneerde partijen of landen, heeft dat niet alleen tot
gevolg dat een verbod is overtreden. De onderneming heeft
in beginsel ook een economisch delict begaan. Ook wordt
hierbij de goede naam van een onderneming te grabbel
gegooid. De schade hiervan kan grote invloed hebben op de
waarde van de onderneming.
In het geval regels op het gebied van export control zijn
overtreden, wordt ook de nieuwe investeerder geassocieerd
met de onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden. Dit
moet vanzelfsprekend te allen tijde worden voorkomen. Als
investeerder in een onderneming wilt u daarom zeker zijn
dat zulke overtredingen niet hebben plaatsgevonden en dat
er voldoende controles zijn ingebouwd om dergelijke
situaties te voorkomen. Due diligence onderzoek biedt
hiervoor de uitkomst.
Vertegenwoordiging douanezaken
Tevens is van belang om in kaart te brengen welke relaties
een onderneming heeft en hoe de vertegenwoordiging op
douanegebied is geregeld. Welke expediteurs mogen de
onderneming vertegenwoordigen? Welke afspraken zijn de
onderneming en de (douane-)expediteur overeengekomen?
Ook hierin kunnen risico’s schuilen. Een (douane-)expediteur
zou bijvoorbeeld aangifte kunnen doen op basis van
gegevens van de opdrachtgever, terwijl de opdrachtgever in
de veronderstelling is dat de (douane-)expediteur de
heffingsgrondslagen vaststelt.
Voorbehouden
In sommige gevallen is door omstandigheden niet alle
informatie beschikbaar. Het is dan niet mogelijk om een
volledig due diligence onderzoek uit te voeren. In een
dergelijk geval wordt vaak een voorbehoud opgenomen in
de koop- of fusieovereenkomst.
In andere gevallen blijkt uit het due diligence onderzoek dat
er aanzienlijke risico’s spelen op het gebied van douane. In
dat geval kunnen – wanneer een koper het risico niet wil
lopen – ook voorbehouden worden opgenomen in de koopof fusieovereenkomst.
Aan deze voorbehouden zitten juridische haken en ogen. Het
inschakelen van een specialist op dit gebied is hierbij dan ook
van belang.
Conclusie
Komt u in een onderhandelingssituatie voor een overname
of fusie als koper of verkoper, stel dan een due diligence
onderzoek in naar de douane-aspecten van de onderneming.
Onderzoek kan aanzienlijke risico’s en kansen aan het licht
brengen. Zo komt u – zowel als koper of als verkoper – niet
voor verrassingen te staan.
Meer informatie
Wilt u weten of een due diligence voor u raadzaam is of wilt
u inzicht in risico’s en kansen bij uw (potentiële)
onderneming? Neemt u dan contact op met Bart Boersma
Andersom kan dat natuurlijk ook het geval zijn, wanneer een
([email protected]) of Samantha Speelman
partij een (douane-)expediteur overneemt. In dat geval is het
([email protected]).
risico aanwezig dat volmachten bijvoorbeeld niet zijn
afgegeven door de juiste partij.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs
Knowledge BV.
I
www.customsknowledge.nl
Download