NL NL TOELICHTING De vrijhandelsovereenkomst (FTA) tussen de

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
Brussel, 4.5.2012
COM(2012) 205 final
2012/0100 (NLE)
Voorstel voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
over het standpunt van de Europese Unie binnen het door de vrijhandelsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds,
opgerichte Comité voor handel en duurzame ontwikkeling, inzake de functionering van
het Forum van het maatschappelijk middenveld en de oprichting van een
deskundigenpanel belast met het onderzoeken van aangelegenheden die tot de
werkingssfeer van het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling behoren
NL
NL
TOELICHTING
De vrijhandelsovereenkomst (FTA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
de Republiek Korea, anderzijds (hierna "de overeenkomst" genoemd), is op 6 oktober 2010
ondertekend en wordt sinds 1 juli 2011 voorlopig toegepast.
Volgens artikel 13.13, lid 1, van de overeenkomst nemen de partijen binnen een jaar na de
inwerkingtreding van deze overeenkomst in het kader van het Comité voor handel en
duurzame ontwikkeling een besluit over de functionering van het forum van het
maatschappelijk middenveld.
Artikel 13.15 voorziet in de opstelling van een lijst van personen die opgeroepen kunnen
worden om deel te nemen aan een deskundigenpanel belast met het onderzoeken van
aangelegenheden die vallen onder het hoofdstuk handel en duurzame ontwikkeling en waarbij
onderhandelingen geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd.
Bijgevoegd is het voorstel voor een rechtsinstrument tot goedkeuring van het standpunt dat de
Unie zal innemen in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling, met betrekking tot de
hierboven vermelde kwesties.
NL
2
NL
2012/0100 (NLE)
Voorstel voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
over het standpunt van de Europese Unie binnen het door de vrijhandelsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds,
opgerichte Comité voor handel en duurzame ontwikkeling, inzake de functionering van
het Forum van het maatschappelijk middenveld en de oprichting van een
deskundigenpanel belast met het onderzoeken van aangelegenheden die tot de
werkingssfeer van het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling behoren
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,
lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,
Gezien het voorstel van de Commissie1,
Overwegende hetgeen volgt:
NL
(1)
Op 23 april 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Europese
Unie en haar lidstaten over een vrijhandelsovereenkomst met de Republiek Korea te
onderhandelen.
(2)
Op 6 oktober 2010 is een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (hierna "de overeenkomst"
genoemd), ondertekend.
(3)
Overeenkomstig artikel 15.10, lid 5, wordt de overeenkomst, behoudens sluiting op
een latere datum, sinds 1 juli 2011 voorlopig toegepast.
(4)
Volgens artikel 13.13, lid 1, van de overeenkomst nemen de partijen binnen een jaar
na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in het kader van het Comité voor
handel en duurzame ontwikkeling een besluit over de functionering van het Forum van
het maatschappelijk middenveld.
(5)
Artikel 13.15, lid 3, voorziet in de opstelling van een lijst van personen die
opgeroepen kunnen worden om deel te nemen aan een panel deskundigen belast met
het onderzoeken van aangelegenheden die vallen onder het hoofdstuk handel en
duurzame ontwikkeling en waarbij onderhandelingen geen bevredigend resultaat
hebben opgeleverd.
1
PB C […] van […], blz. […].
3
NL
(6)
De Unie moet haar standpunt bepalen betreffende de functionering van het Forum van
het maatschappelijk middenveld en de lijst van personen die als deskundigen kunnen
worden opgeroepen,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
Het standpunt van de Europese Unie binnen het door de vrijhandelsovereenkomst tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, opgerichte
Comité voor handel en duurzame ontwikkeling inzake
i)
de functionering van het Forum van het maatschappelijk middenveld als bedoeld in
artikel 13.13, lid 1, van de overeenkomst, en
ii)
het opstellen van een lijst van gekwalificeerde personen om deel te nemen aan het
panel, als bedoeld in artikel 13.15, lid 3, van de overeenkomst,
wordt gebaseerd op de bij dit besluit gevoegde ontwerpbesluiten van het Handelscomité.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Na vaststelling worden deze besluiten van het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling
EU-Korea bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel,
Voor de Raad
De voorzitter
NL
4
NL
BIJLAGE I
Ontwerp voor BESLUIT nr. […] VAN HET EU-KOREA COMITÉ VOOR
HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING
van [datum]
betreffende de vaststelling van regels voor de functionering van het Forum van het
maatschappelijk middenveld als bedoeld in artikel 13.13 van de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Korea, anderzijds
HET COMITÉ VOOR HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING
Gezien de op 6 oktober 2010 in Brussel ondertekende vrijhandelsovereenkomst tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (hierna "de
overeenkomst" genoemd), en met name artikel 13.13,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Artikel 13.13 van de overeenkomst bepaalt dat leden van de interne adviesgroep(en)
van elk van beide partijen bijeenkomen in een Forum van het maatschappelijk
middenveld.
(2)
De samenstelling van het Forum van het maatschappelijk middenveld is een
evenwichtige, representatieve weerspiegeling van die van de interne adviesgroep.
(3)
De partijen nemen binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in
het kader van het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling een besluit over de
functionering van het forum,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
De regels voor het functioneren van het Forum van het maatschappelijk middenveld, zoals
uiteengezet in de bijlage bij dit besluit, worden hierbij vastgesteld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Gedaan te ... […]
Voor het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling
Covoorzitter van het Comité voor handel en Covoorzitter van het Comité voor handel en
duurzame ontwikkeling voor de Republiek duurzame ontwikkeling voor de Europese
Korea
Unie
NL
5
NL
X
NL
X
6
NL
Bijlage
REGELS VOOR HET FUNCTIONEREN VAN HET FORUM VAN HET
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
Artikel 1
Het Forum van het maatschappelijk middenveld bestaat uit door de interne adviesgroepen zelf
aan te wijzen leden, en wel 12 van de interne adviesgroep van de EU en 12 van de interne
adviesgroepen van Korea. De leden mogen zich laten vergezellen door deskundige adviseurs.
Tussen de vertegenwoordigers van het Forum van het maatschappelijk middenveld van elk
der beide partijen bevinden zich ten minste drie vertegenwoordigers uit respectievelijk het
bedrijfsleven, de vakbonden, en niet-gouvernementele milieuorganisaties.
Artikel 2
Het Forum van het maatschappelijk middenveld heeft twee covoorzitters: een voor de EU en
een voor Korea. De covoorzitters worden door de interne adviesgroepen van de EU en van
Korea aangewezen, door te kiezen uit hun respectieve leden van het Forum van het
maatschappelijk middenveld.
De covoorzitters stellen de agenda op voor bijeenkomsten van het Forum van het
maatschappelijk middenveld, op grond van door hun respectieve interne adviesgroepen
ingediende verzoeken. De agenda omvat bovendien telkens de volgende punten:
a)
informatie van de partijen over de uitvoering van het hoofdstuk over handel en
duurzame ontwikkeling;
b)
verslagen van het overleg ingevolge artikel 13.14 en over het werk van het
deskundigenpanel ingevolge artikel 13.15.
Artikel 3
Het Forum van het maatschappelijk middenveld komt ten minste eenmaal per jaar bijeen,
afwisselend in Brussel en Seoul, tenzij de partijen anders overeenkomen. Buitengewone
bijeenkomsten kunnen worden gehouden wanneer een van de interne adviesgroepen daarom
verzoekt.
NL
7
NL
BIJLAGE II
Ontwerp voor BESLUIT nr. […] VAN HET EU-KOREA COMITÉ VOOR
HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING
van [datum]
betreffende de instelling van een deskundigenpanel als bedoeld in artikel 13.15 van de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Korea, anderzijds
HET COMITÉ VOOR HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING
Gezien de op 6 oktober 2010 in Brussel ondertekende vrijhandelsovereenkomst tussen de
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (hierna "de
partijen" en "de overeenkomst" genoemd), en met name artikel 13.15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Elk der beide partijen mag verzoeken dat een deskundigenpanel wordt
bijeengeroepen om een aangelegenheid, die tijdens het overleg op regeringsniveau
niet op bevredigende wijze werd opgelost, te onderzoeken.
(2)
Het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling houdt toezicht op de
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het deskundigenpanel.
(3)
De partijen hebben een lijst van 18 namen opgesteld, die is opgenomen in bijlage 2,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
De lijst van deskundigen die mogen deelnemen aan het panel overeenkomstig artikel 13.15
van de overeenkomst is opgenomen in de bijlage bij dit besluit en is hierbij aangenomen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld; het Handelscomité EUKorea wordt hiervan in kennis gesteld.
Gedaan te ... […]
Voor het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling
Covoorzitter van het Comité voor handel en Covoorzitter van het Comité voor handel en
duurzame ontwikkeling
duurzame ontwikkeling
NL
van de Republiek Korea
van de Europese Unie
X
X
8
NL
Bijlage
Lijst van deskundigen
Door Korea voorgestelde deskundigen
Kee-whahn CHAH
Young Gil CHO
Weon Jung KIM
Suh-Yong CHUNG
Taek-Whan HAN
Won-Mog CHOI
Door de EU voorgestelde deskundigen
Eddy LAURIJSSEN
Jorge CARDONA
Karin LUKAS
Hélène RUIZ FABRI
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
Geert VAN CALSTER
Voorzitters
Thomas P. PINANSKY
Nguyen Van TAI
Le HA THANH
Jill MURRAY
Ricardo MELÉNDEZ-ORTIZ
Nathalie BERNASCONI-OSTERWALDER
NL
9
NL
FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN DIE GEVOLGEN
HEBBEN VOOR DE BEGROTING
1.
BENAMING VAN HET VOORSTEL
Besluit van de Raad over het standpunt van de Europese Unie binnen het door de
vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Korea, anderzijds, opgezette Comité voor handel en duurzame
ontwikkeling inzake de functionering van het Forum voor het maatschappelijk
middenveld en de oprichting van een deskundigenpanel belast met het onderzoeken
van aangelegenheden die tot de werkingssfeer van het Comité voor handel en
duurzame ontwikkeling behoren.
2.
BEGROTINGSONDERDELEN
Hoofdstuk en artikel: administratieve middelen van de Commissie voor reis- en
verblijfskosten en de kosten van vertolking. Begroot bedrag voor het betrokken jaar:
in geval van onvoorziene behoeften kunnen middelen van de volgende
begrotingsposten worden aangewend:
20.02.01 – Externe handelsbetrekkingen, met inbegrip van de toegang tot de markt
van derde landen
20.01.02.11.00.02.40 – Vergaderingen waaraan uitsluitend personeel van de
Commissie deelneemt
3.
FINANCIËLE GEVOLGEN

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de
ontvangsten, namelijk:
(in miljoen EUR, tot op 1 decimaal)
Begrotingsonderdeel
Artikel …
2
NL
Ontvangsten2
Gevolgen
middelen
voor
de
Periode van 12
maanden vanaf
dd/mm/jjjj
[Jaar n]
eigen
Voor traditionele eigen middelen (landbouwrechten, suikerheffingen en douanerechten) moeten
nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.
10
NL
Situatie na de actie
[n+1]
[n+2]
[n+3]
[n+4]
[n+5]
Artikel …
Artikel …
4.
NL
FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN
11
NL
Download