Bevolkingsgroei en welvaart leiden tot schaarste aan voedsel, water

advertisement
14
Schaarste en transitie
Bevolkingsgroei en welvaart leiden tot schaarste
aan voedsel, water en energie
De wereld krijgt in toenemende mate te maken
met schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.
Hoge energie- en voedselprijzen zullen in de
toekomst vaker voorkomen. Vooral de schaarste
aan ‘onbeprijsde’ bronnen, zoals water en
biodiversiteit, baart zorgen. De gevolgen van
schaarste worden vooral gevoeld in de armste
landen.
Op een aantal terreinen zijn forse veranderingen
noodzakelijk om schaarste te voorkomen.
Technologie, gedrag en instituties hangen
daarbij met elkaar samen.
Energie, metalen en mineralen raken voorlopig
nog niet uitgeput
Hoge voedselprijzen hebben vele oorzaken
Schaarstes hangen met elkaar samen
Factoren die hebben bijgedragen aan de voedselcrisis
Grondstoffen
1996
Sb
Zn
Sn
Cd
Cu
Mo
Ni
Nb
Hg
Fe
Co
Li
Ta
1998
2000
2002
2004
2006
2007
2008
Water
water
Klimaat
Biodiversiteit
Groei in landbouwvraag gebaseerd op:
Toename bevolking + sterke economische groei + stijgende vleesconsumptie
Voorraden
Afname productiviteitsgroei
Potentiële voorraden
Afnemende voorraden
Explosie olieprijs
Snelle toename biobrandstoffen
Devaluatie dollar
Hoge buitenlandse valutareserves
Stijgende productiekosten
Vis
Weersinvloeden
Aggressieve
Vraagfactoren in rood
importeurs
Exportbeleid
Aanbodfactoren in groen
Energie
Land /
voedsel
Metalen
Importbeleid
Bron: USDA, Economic Research Service
P
Olie
Gas
Kolen
0
100
200
300
400
500
600
Aantal jaren (productie 2008=1)
De mondiale voorraden energie, metalen en mineralen raken
Hoge voedselprijzen hebben vele oorzaken, zowel ‘ondergronds’
Schaarsten hangen met elkaar samen. Zo leiden hoge olieprijzen
de komende tientallen jaren nog niet uitgeput. Wel worden
als ‘bovengronds’. Naast uitputting van de voorraden zelf, spelen
tot hoge voedselprijzen, via hogere transportkosten en duurdere
samenlevingen afhankelijker van een beperkt aantal producenten.
marktbelemmeringen en overheidsfalen een belangrijke rol.
kunstmest. Door hoge olieprijzen worden alternatieven
Bij schaarste zorgt een hoge prijs idealiter voor een efficiënter
Hoge voedselprijzen worden voor een deel veroorzaakt door
aantrekkelijker. Meer vraag naar biobrandstoffen legt een grotere
gebruik van de grondstof, voor de ontwikkeling van alternatieven
biobrandstoffenbeleid. Exportrestricties in voedselproducerende
claim op het voedselsysteem. En als de wereld overstapt op
en voor aanpassing van de vraag.
landen verlagen weliswaar de binnenlandse prijzen, maar verhogen
elektrisch vervoer op basis van lithiumtechnologie, is mogelijk de
de prijzen op de wereldmarkt.
hoeveelheid lithium weer te beperkt.
De huidige prijzen zijn echter nog niet aangepast aan een toekomst
waarin er minder bronnen voorhanden zijn. In de toekomst kan
schaarste aan sommige grondstoffen bepaalde ontwikkelingen
belemmeren. Zo staat de beperkte hoeveelheid fosfor uitbreiding
van de landbouwproductie mogelijk in de weg; voor fosfor zijn geen
substituten.
Locatie Den Haag T 070 328 8700
Locatie Bilthoven T 030 274 274 5
www.pbl.nl
Contact
Ton Manders
•
[email protected]
•
T 030 274 451
Te verwachten
Scarcity – key facts and figures, oktober 2009
Scarcity – linkages and consequences, december 2009
Download
Random flashcards
Create flashcards