PowerPoint-presentatie

advertisement
www.bestuurszaken.be/mozaiko
Definitie
Jo Noppe,
Studiedienst van de Vlaamse Regering,
Een verduidelijking van de nieuwe definitie en operationalisering van
personen van een buitenlandse herkomst
Definitie en streefcijfer
TOT EIND 2015 – 4%
Medewerkers met een
nationaliteit van een land
buiten de EU-15
of medewerkers van wie
minstens 1 ouder of 2
grootouders de
nationaliteit van een land
buiten de EU-15 hebben
VANAF BEGIN 2016 –
10%
Medewerkers met een
niet-Belgische
nationaliteit als huidige of
eerste nationaliteit
of medewerkers van wie
minstens 1 ouder niet de
Belgische nationaliteit
heeft als eerste
nationaliteit
EVC
Alona Lyubayeva
Vlaams Diversiteitsambtenaar
Stand van zaken rond de nota EVC – Elders Verworven Competenties
EVC
• Regeerakkoord 2009-2014, pag. 78 “vernieuwend personeelsbeleid”:
“Bij de selectie van kandidaten gaat men uit van competenties. De
klemtoon verschuift daarbij van louter diplomagericht werven naar
rekrutering op basis van competentie, inclusief ervaring. Het werven op
basis van EVC’s is daarbij een eerste stap.”
• Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014, p. 3.3.3. “Talentvolle
medewerkers aantrekken”:
“De klemtoon verschuift van uitsluitend diplomagericht werven naar
werving mede op basis van functie-inhoud, competentie en potentieel.
Werven op basis van elders verworven competenties is een eerste stap
naar een meer competentiegerichte selectieprocedure.”
EVC
• Regeerakkoord 2014-2019, pag. 12 “enthousiaste
medewerkers door een modern HR beleid”
“We voeren het tijdens de vorige regeerperiode goedgekeurde
sleutelproject “Modern HR-beleid” verder uit. We zetten in op
een personeelsbeleid dat oog heeft voor een correcte verloning
(gebaseerd op functieweging binnen budgettaire mogelijkheden
en i.s.m. vakorganisaties) en een goede verhouding tussen
werk en privéleven. We bieden meer mogelijkheden om op
basis van elders verworven competenties (EVC) in de
organisatie binnen te komen.”
EVC
• Afsprakenkader EVC VO:
– EVC mogelijk voor een beperkt lijst van knelpuntberoepen
– Goedkeuring EOC bij vrijgeven van een vacature. De afspraken
hierrond staan in het protocol 161.464 van 2 februari 2001 (samen
te lezen met het huishoudelijk reglement van het EOC)
– Portfolio via VDAB
– Alleen bepaalde ervaringsbewijzen komen in aanmerking wegens
afspraken met de vakbond. De huidige lijst vindt u in bijlage
bij protocol 269.880.
EVC
• Evaluatie EVC VO:
– Procedure wordt als “duur, omslachtig en bewijs gedreven” ervaren
– Te weinig gebruikt:
In de periode mei 2013 – januari 2014 zijn drie selectiereglementen
voorgelegd aan het Sectorcomité XVIII met het oog op de opstart van een
EVC-procedure. De vragen kwam uit drie verschillende entiteiten:
Agentschap Ondernemen
VDAB
De Scheepvaart
In het geval van VDAB en De Scheepvaart met succes.
– Te weinig expertise binnen de entiteiten
– De overheidsvakbonden houden sterk vast aan het diplomagericht
werven, o.a. vanuit de principes van gelijkwaardigheid en
objectiviteit.
EVC
NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING,
Conceptnota,
Hilde CREVITS Viceminister-president Economie, Minister van Onderwijs
Philippe MUYTERS, Minister van Werk, Innovatie en Sport
'Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (EVC)‘
VR 17 juli 2015
 Een geïntegreerd EVC-beleid beoogt een maximale
zichtbaarheid en waardering van competenties van burgers
en een reële maatschappelijke impact.
EVC
Huidige praktijk:
• Prioriteit in verschillende beleidsdomeinen
• Versnipperd landschap: iedereen heeft zijn
eigen regels
• Verschillende instrumenten om competenties in
kaart te brengen (bv. Mijn Loopbaan, Oscar,
Compas, C-stick).
• Ervaringsbewijs wordt te weinig gebruikt
EVC
Voorstel:
Geïntegreerde kader => EVC-decreet
EVC in Vlaanderen gaat over het erkennen van competenties in alle
vormen van leren (formeel, niet-formeel en informeel leren), gekoppeld
aan de vier stappen in een EVC-traject (identificatie, documentatie,
beoordeling en certificering). Hiermee verzoenen we het bestaande
begrippenkader over EVC in Vlaanderen met de Europese aanbeveling
over EVC.
EVC
De beoordeling van competenties verloopt op basis van een
standaard, afgeleid van een beroeps- of onderwijskwalificatie
binnen het referentiekader van de Vlaamse kwalificatiestructuur
(VKS). Competenties op het vlak van talen worden beoordeeld
op
basis van het Europese referentiekader voor Vreemde Talen
(ERK).
– Organisatie: transparant en toegankelijk model; neutraliteit en waar
nodig begeleiding
– Financiering: duurzame financiering
– Kwaliteitsgarantie
EVC
VO:
Er wordt onderzocht op welke manier EVC (beter) kan worden
ingebouwd in de procedure voor toegang tot functies binnen de
Vlaamse overheid, voor toegang tot het beroep en voor
gereglementeerde beroepen. Wat betreft de toegang tot functies
binnen de Vlaamse overheid is de bestaande EVC-procedure op
basis van een portfolio geëvalueerd en zijn aanbevelingen
geformuleerd.
De toegang tot het beroep is met de zesde staatshervorming
overgeheveld van het federale beleidsniveau naar het Vlaamse
beleidsniveau. Gereglementeerde beroepen zijn in de meeste
gevallen echter vastgelegd in Europese en federale regelgeving en
maken de toepassing van EVC in een aantal gevallen zelfs
onmogelijk.
EVC
Gesprek:
Wat zijn jouw ervaringen?
Wat moeten wij meenemen in de volgende stappen?
Hoe ziet de ideale procedure voor jou eruit? Minimum => maximum
Taalvoorwaarden
• Krachtens artikel 36 § 3 van de GWHI (zie bijlage) kan men slechts in
dienst genomen worden bij de diensten van de Vlaamse overheid indien
de kennis van de bestuurstaal (het Nederlands) werd vastgesteld
overeenkomstig artikel 15 § 1 van de gecoördineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken.
• Artikel 15 § 1 derde lid van voornoemde wetten stelt dat de kandidaat
enkel tot de selectie wordt toegelaten voor zover uit de vereiste
diploma’s (=diploma’s vereist voor het niveau waarvoor hij kandideert)
blijkt dat hij zijn onderwijs in het Nederlands heeft genoten. Indien hij
dergelijk diploma niet heeft, dan moet hij de taalkennis vooraf door
een examen bewijzen.
Taalvoorwaarden
• Art. 36 § 1 GWHI bepaalt dat de gecentraliseerde en
gedecentraliseerde diensten (administratie, kabinetten, EVA’s enz.) van
de Vlaamse overheid in beginsel uitsluitend het Nederlands gebruiken
ten aanzien van de eigen burgers, tenzij in welomschreven situaties
voor contacten met Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten.
Uit de algemene bewoordingen dat het Nederlands de bestuurstaal
is, volgt dat de Vlaamse overheid in de regel in al haar vormen van
communicatie het Nederlands gebruikt.
Taalstages
SV 863:
• Taalstage is een middel om Nederlands te oefenen. De Huizen van het
Nederlands hebben zicht op de steden en gemeenten die taalstages
aanbieden. Het aantal steden en gemeenten is evenwel nog beperkt.
Naast Lier en Antwerpen, organiseert het Huis van het Nederlands
West-Vlaanderen taalstages in samenwerking met lokale besturen,
zoals met de stad Waregem.
• Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen sluit een contract af met
de instellingen die taalstages inrichten. Een algemeen juridisch kader is
er nog niet.
Taalstages
• Binnen de Vlaamse overheid wordt het instrument taalstage eveneens
ingezet. De afspraken over de taalstage worden in een overeenkomst
vastgelegd met de onderwijsinstellingen. Het overleg over de structurele
verankering loopt momenteel in overleg met de sociale partners. De
conclusie is dat er consensus bestaat tussen de Vlaamse overheid en
de sociale partners om taalstage als instrument van leren-werken te
verankeren.
• De aanmoediging van werkgevers zal worden opgenomen in het
Integratiepact, zoals aangekondigd in beleidsnota. Ik zal engagementen
vragen van onderwijsinstellingen, sociale organisaties, media, lokale
besturen en werkgevers om te voorzien in stage- en
(vrijwilligers)werkplaatsen voor inburgeraars. Mijn collega minister van
Werk is in overleg met de VDAB voor de bijkomende creatie van
werkleerplekken, waaronder taalstages.
Taalvoorwaarden
De rol van de dienst in verband met taalvoorwaarden en taalstages:
• Bemiddeling tussen de entiteiten/kandidaat/scholen
• Uitwerken van beleidskader en juridisch kader
• Bekendmaking en sensibilisering
Taalvoorwaarden
Brainstormsessie in verband met taalvoorwaarden en taalstages:
Heb je ervaring met taaltesting?
Ken je mensen die geblokkeerd zijn in hun job/functie omwille van het
Nederlands?
Ken je mensen die geblokkeerd zijn in hun job/functie omwille de taaltesten
Nederlands?
Ideeën om regelgeving te verzoenen met niet-volkomen kennis van de
taal?
Diversiteitsbeleid
• Beleidsnota en beleidsbrief Minister L. Homans
• Strategisch Gelijkekansen en Diversiteitsplan 2016 – 2020
–
–
–
–
Evaluatie vorig strategisch GKDplan 2011-2015
Evaluatie van de huidige situatie
Streefcijfers
Strategische prioriteiten
• Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de stand van zaken 20142015 en de inspanningen rond diversiteit en gelijke kansen binnen de
Vlaamse administratie
• Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016
Diversiteitsbeleid
• Elementen uit het regeerakkoord:
“Op vlak van diversiteit maken we werk van ambitieuze, maar haalbare streefcijfers
tegen 2020. Voor personen van allochtone afkomst wijzigen we de definitie door deze
voortaan te koppelen aan de Belgische nationaliteit (i.p.v. de nationaliteit van de EU15), en trekken we het streefcijfer op tot 10%. Voor vrouwen in top- en middenkader
trekken we het streefcijfer op tot 40%. Voor personen met een arbeidshandicap
behouden we het huidige streefcijfer van 3%, maar doen we verhoogde inspanningen
om dit percentage effectief te bereiken.”
• Beleidsnota
De Vlaamse overheid kiest voor een waardengedreven en duurzaam
personeelsbeleid waarin diversiteit een positieve kracht is, met gelijkwaardige kansen
voor ieder individu en iedere groep. Deze waarden wil ik stimuleren door
sensibiliserings- en communicatieacties.
Diversiteitsbeleid
• Strategisch Gelijkekansen en Diversiteitsplan 2016 – 2020
5 strategische prioriteiten:
– Verankeren van diversiteit in organisatiestructuur en voeren van doelgroepgerichte
acties (3 groepen met streefcijfers en acties daarrond)
– Ontwikkelen van inclusief HR-beleid en cultuurverandering (HR-processen rond
instroom, doorstroom, retentie en uitstroom)
– Creëren van gelijke kansen en voeren van antidiscriminatiebeleid
– Welbevinden en gelijke kansen op de werkvloer (re-integratie, APA,
personeelsnetwerken)
– Monitoring en rapportering (wettelijke basis en hoe in andere processen meer
monitoren zoals bv. rekrutering)
Diversiteitsbeleid
• Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de stand van zaken 20142015 en de inspanningen rond diversiteit en gelijke kansen binnen de
Vlaamse administratie
Diversiteitsbeleid
• Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016
Prioriteiten van de dienst:
Rekrutering en selectie
Arbeidsmarktcommunicatie
Stagebeleid
Handicap en chronische ziekte
Monitoring
Antidiscriminatiebeleid
(Gender)neutraliteit
Diversiteit in opleidingen
Diversiteitsbeleid
• Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016
– Instroom:
•
•
•
•
•
Rekrutering en Selectie – verbetering van instroomprocessen voor de doelgroepen – ongewenste
effecten – indirecte discriminatie – onnodige drempels (procedures, timing, testing, bewijslast, etc.) (o.a.
NARIC/SELOR/EVC)
Diversiteitsstages, inclusief taalstages, GIBO, IBO, IBO-T, mentoring trajecten
Verbetering van de monitoring van de sollicitanten en van de procedures, incl. Digitale toepassingen
Arbeidsmarkt communicatie en actieve /directe benadering van de doelgroep (VO als diverse
werkgever)
….
– Welbevinden:
•
•
•
•
•
Operationalisering van de definitie handicap
Maatregelen handicap verder optimaliseren incl. re-integratiebeleid
Retentiebeleid met focus op diversiteit/doelgroepen
Monitoring van uitstroom via exitgesprekken
Toegankelijkheid
Diversiteitsbeleid
• Actieplan Gelijkekansen en Diversiteit 2016
– Doorstroom:
•
•
•
•
Vrouwen naar de leidinggevende posities
Vrouwen naar de top
Personen van buitenlandse herkomst naar leidinggevende functies (incl. monitoring)
…
– Beleidsmatige prioriteiten:
•
•
•
•
•
•
Stagebeleid, beleid rond werken en leren op de vloer van de Vlaamse overheid
Neutraliteit en antidiscriminatiebeleid
Taalbeleid
Streefcijfers aanvullen met andere diversiteitsindicatoren, bv. diversiteit in overheidsopdrachten en
aanbestedingen, maatwerkenclaves, diversiteitsplannen en ondernemingsplannen
Maatwerk en ondersteuning naar de entiteiten niet louter rapportering & name-and-shame benadering
Sensibilisering en correcte beeldvorming
Varia
• Personeelswissel dienst
Diversiteitsbeleid:
Veerle Depauw en Silke Smekens => AgO
Joke Baeten => dienst Diversiteitsbeleid
Ann-Sophie Baeken tijdelijke vervanging (web
toegankelijkheid & gender)
Ilse Deceuninck stage Master in Gender (diversiteit in
opleidingen)
Varia
• Testing SELOR:
•
•
Iemand goesting om selectietesten te testen?
http://www.selor.be//nl/nieuws/2015/test-mee-onzetesten/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
15 oktober jobbeurs voor hooggeschoolde PM
Mentorshipprojecten
Mozaiko 2015
• Volgende bijeenkomst op 12 november, zelfde
locatie als vandaag. Het thema “neutraliteit” zal
dan centraal staan
Inschrijven: www.bestuurszaken.be/mozaiko
• 18/12 bestaat Mozaiko 1 jaar
• Yammer: www.yammer.com/mozaiko
Download