Handleiding Aanvraag Projectsubsidie

advertisement
Subsidieadministratie: A. de Graaf
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 15
K2-116
1105 AZ Amsterdam
tel.: 020 - 5665404
fax: 020 - 6976177
email: [email protected]
Handleiding aanvragen van financiële steun
voor projecten bij de
Stichting Astma Bestrijding (SAB)
1.
Aard van de aanvragen.
a. Overeenkomstig de doelstellingen van de SAB wordt uitsluitend steun verleend
aan projecten die direct of indirect ten goede komen aan patiënten met astma,
chronisch obstructieve longaandoeningen en andere luchtwegaandoeningen,
alsmede de gevolgen daarvan.
b. Binnen dit kader kunnen projecten gericht zijn op behandeling, wetenschappelijk
onderzoek; medisch onderwijs en/of nascholing of andere onderwerpen passend
binnen de doelstelling
2.
Indienen van de aanvragen
a. Aanvragen s.v.p. indienen volgens het schema onder punt 5.
b. Aanvragen behoren te worden ingediend aan de hand van een aanvraagformulier
dat op verzoek door de subsidieadministratie van de SAB wordt toegezonden of
kan worden gedownload van de website http://www.astmabestrijding.nl
c. Aanvragen voor klinisch onderzoek dienen vergezeld te gaan van een
goedkeuringsverklaring van de Medisch Ethische Commissie van het
aanvragende instituut, c.q. van een geaccepteerde medisch ethische instantie.
d. Behandeling van verlengingsaanvragen, vergezeld van een gedetailleerd interimrapport, geschiedt conform nieuwe aanvragen.
3.
Toewijzing voor projecten
a. De toewijzing voor projecten geschiedt voor een periode van één jaar na de in de
aanvraag genoemde startdatum van het project.
b. De maximale duur van projecten is 3 jaar.
c. Uitbetaling van verleende subsidie zal in principe 1x per jaar geschieden na
akkoord bevinding door de SAB van de interim- of eindrapportage plus de
declaratie van de gemaakte kosten.
4.
Naamsvermelding bij publicaties
De SAB verwacht dat de resultaten van de gesubsidieerde projecten worden
gepubliceerd en dat zij daarbij als subsidiegever wordt vermeld.
Indien geen publicatie plaatsvindt, dient na afronding van het project een verslag aan
de SAB te worden toegezonden.
Stichting Astmabestrijding 05/2012
1/2
5.
Indieningsdata subsidieaanvragen
Voorjaar:
Najaar
6.
vóór 15 februari
vóór 15 september
Indiening aanvragen
Uw aanvragen dient u per email in te dienen bij de subsidieadministratie van de SAB:
[email protected]
Alleen het ondertekende formulier met de specificatie van de personeelskosten dient
tevens per post verzonden worden naar:
Subsidieadministratie Stichting Astma Bestrijding
p/a A. de Graaf
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 15
K2-116
1105 AZ Amsterdam
U wordt verzocht uw aanvragen NIET te faxen.
Stichting Astmabestrijding 05/2012
2/2
Download