historische ontwikkeling van het Nederlands

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Nederlandse taalkunde: historische ontwikkeling van het Nederlands
(A000286)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
B (semester 1)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van Keymeulen, Jacques
Vandenberghe, Roxane
45.0 u
LW06
LW06
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Duits)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Engels)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Frans)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Grieks)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Italiaans)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Latijn)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Scandinavistiek)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Spaans)
Master of Arts in de historische taal- en letterkunde
Uitwisselingsprogramma Taal-en Letterkunde
Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
stptn
5
aanbodsessie
B
5
B
5
B
5
B
5
B
5
B
5
B
5
B
5
B
5
5
B
B
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
taalverandering, historische ontwikkeling van het Nederlands
Situering
studenten inzicht geven in de historische ontwikkeling van het Nederlands in de
voorbije eeuwen
Inhoud
systematische studie van fonologie, morfologie en syntaxis van oudere fasen van het
Nederlands; studie van mechanismen van taalverandering op de verschillende
domeinen van het Nederlandse taalsysteem; studie van geografische variatie in oudere
taalfasen van het Nederlands; studie van de historische gelaagdheid van de
tegenwoordige Nederlandse standaardtaal
Begincompetenties
basiskennis van de Nederlandse Taalkunde, zoals die in de bachelorvakken wordt
meegegeven
Eindcompetenties
(Goedgekeurd)
1
1 - grondige kennis aantonen van de historische ontwikkeling van het Nederlands
2 - inzicht aantonen in de mechanismen van taalverandering
3 - kennis aantonen van de regionaal gebonden kenmerken van het oudere
1 Nederlands
4 - kennis aantonen van het aandeel van verschillende oude regionale taalvariëteiten
1 in de moderne Nederlandse standaardtaal
5 - in staat zijn de verworven kennis en inzichten aan te wenden bij het begrijpen,
1 lokaliseren en approximatief dateren van oude teksten
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Diverse syllabi, handouts en handboeken (naargelang van het cursusonderdeel en de
behandelde thematiek); de syllabi worden geredigeerd door de lesgevers en ter
beschikking gesteld via het secretariaat van de sectie Nederlandse Taalkunde.
Geraamde totaalprijs: 10€
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
collectieve en individuele begeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
100% periodegebonden
Faciliteiten voor werkstudenten
Het vak kan door werkstudenten gevolgd worden in afspraak met de lesgever.
(Goedgekeurd)
2
Download