Oud- en Middelengels

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Engelse taalkunde: Oud- en Middelengels (A002589)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
onderzoeksproject
0.0 u
groepswerk
15.0 u
werkcollege
15.0 u
werkcollege: geleide oefeningen
15.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van Herreweghe, Mieke
LW06
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels Duits)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels Grieks)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels Italiaans)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels Latijn)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels Scandinavistiek)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels Spaans)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Frans Engels)
Master of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
Nederlands - Engels)
Master of Arts in de historische taal- en letterkunde
Uitwisselingsprogramma Taal-en Letterkunde
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
5
aanbodsessie
A
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
5
A
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Oudengels, Middelengels, diachrone taalkunde, historische linguïstiek
Situering
In dit gevorderd opleidingsonderdeel wordt de vaardigheid in het vertalen getraind van
een ouder stadium van het Engels - in casu, het Oudengels en het vroege
Middelengels, wordt structureel inzicht aangeboden in de taal, cultureel-historisch
inzicht in de maatschappij waarin deze teksten tot stand zijn gekomen en linguïstisch
inzicht in de evolutie van het Engels sinds het begin van de Middeleeuwen.
Inhoud
De grammatica van het Oudengels; overzicht van de belangrijkste overgeleverde
Oudengelse teksten (gaande van prozateksten zoals de Oudengelse vertaling van "A
Colloquy on the Occupations" van AElfric naar poëtische teksten als "Beowulf") en
vroege Middelengelse teksten; de vertaling ervan naar het moderne Engels; de
geschiedenis en de archeologie van het leven in Engeland in de Oudengelse periode;
(Goedgekeurd)
1
de (socio-)linguïstische evolutie van het Oud- en het Middelengels.
Begincompetenties
- Gevorderd gebruik van het Engels op C1-niveau m.i.v. geschreven en gesproken
communicatieve vaardigheden.
- Grondige kennis van het grammaticale begrippenapparaat nodig voor de morfosyntactische beschrijving van het Oud- en Middelengels.
Eindcompetenties
1 Gevorderde kennis van de morfo-syntactische structuur van het Oud- en
1 Middelengels kunnen aantonen.
2 Oud- en Middelengelse teksten naar het modern Engels kunnen vertalen (met
1 behulp van een glossarium).
3 Oud- en Middelengelse teksten kunnen verklaren in hun socio-culturele context.
4 Bepaalde archeologische artefacten kunnen linken aan bepaalde Oudengelse
1 teksten of tekstfragmenten.
5 Gevorderde kennis van de belangrijkste cultuur-historische themata in de Oud- en
1 Middelengelse maatschappij kunnen aantonen.
6 Gevorderde kennis van de belangrijkste ontwikkelingen van de taalevolutie van het
1 Oud- en het Middelengels kunnen aantonen.
7 Gevorderde kennis van de sociolinguïstische situatie van het Middelengels (in
1 contact met andere talen zoals het (Normandisch-)Frans en het Latijn) kunnen
1 aantonen.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, werkcollege, werkcollege: geleide oefeningen, onderzoeksproject
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- Werkcollege afgewisseld met zelfstandig werk onder de vorm van groepsreferaten,
waarin door studenten voorbereide vertalingen worden gebracht.
- Zelfstandig schrijven van een werkstuk waarin een klein, maar origineel historisch
linguïstisch onderzoek verwerkt wordt.
Leermateriaal
Geraamde totaalprijs: 12.0 EUR
Syllabus.
Referenties
Mitchell, B., An invitation to Old English and Anglo-Saxon England, Oxford: Blackwell,
1995.
Mitchell, B. & Robinson, F.C., A Guide to Old English, Oxford: Blackwell, 2001 (6th
edition).
Baker, P., Introduction to Old English, Oxford: Blackwell, 2003.
Turville-Petre, T. & Burrow, J.A., A book of Middle English, Oxford: Blackwell, 1992.
Fennell, B., A history of English: A sociolinguistic approach. Oxford and Malden, MA:
Blackwell, 2001.
Brinton, Laurel & Arnovick, Leslie. The English Language. A Linguistic History. Second
Edition. Oxford: Oxford University Press.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Klassikale feedback.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
(Goedgekeurd)
2
Toelichtingen bij de evaluatievormen
- Schriftelijk examen (80%):
- vertaling behandelde tekst
- vertaling niet-behandelde tekst
- vragen die peilen naar de grammatical kennis van het Oud- en Middelengels
- vragen die peilen naar de kennis van de sociolinguïstische, socio-culturele en
historische context
- Onderzoekspaper (20%):
bevat een klein, maar origineel historisch linguïstisch onderzoek
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één van de twee onderdelen kan
men niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel (‘vak’). Indien de
gemiddelde eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit
teruggebracht tot het hoogste niet-geslaagd cijfer (= 9).
Eindscoreberekening
Periodegebonden (80%) + niet-periodegebonden (20%)
Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback op alternatief tijdstip
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
3
Download