Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Nieuwgriekse taal en cultuur I (A004232)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
15.0 u
werkcollege
30.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
De Boel, Gunnar
Kaskadiri, Evanthia
LW07
LW06
Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
stptn
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Duits 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels - 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Frans 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Latijn 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Grieks)
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
5
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de taal- en
5
letterkunde (afstudeerrichting Grieks)
aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands, Grieks
Trefwoorden
Woordenschat, lexicale collocaties, Griekse spreektaal, schrijftaal, lectuur, analyse,
redactie, literaire, niet-literaire teksten. Nieuwgriekse letterkunde
Byzantijns rijk, Turcocratie
Situering
In het onderdeel taal leren de studenten omgaan met de lexicale collocaties in het
Grieks, en verwerven een actieve en passieve kennis van zowel gesproken als
geschreven Nieuwgrieks.Opleiding in tekstlinguïstisch begrip van Nieuwgriekse literaire
en niet-literaire teksten.
Het onderdeel cultuur biedt de student een kennismaking met de geschiedenis en de
cultuurgeschiedenis van de Griekse wereld vanaf het Byzantijnse Rijk tot aan de
onafhankelijkheid, met het oog op een beter begrip van de politieke, ideologische en
culturele aspecten van hedendaagse Griekse samenleving.
In samenhang met deze ruimere geschiedenis worden ook de hoofdlijnen van de
Nieuwgriekse letterkunde van deze periode geschetst.
Inhoud
Het onderdeel cultuur biedt de student een kennismaking met de geschiedenis en de
cultuurgeschiedenis van de Griekse wereld vanaf het Byzantijnse Rijk tot aan de
onafhankelijkheid, met het oog op een beter begrip van de politieke, ideologische en
culturele aspecten van hedendaagse Griekse samenleving. In samenhang met deze
ruimere geschiedenis worden ook de hoofdlijnen van de Nieuwgriekse letterkunde van
deze periode geschetst.
(Goedgekeurd)
1
Begincompetenties
De studenten beschikken over een basiskennis van grammatica en woordenschat van
het Nieuwgrieks zoals verworven in het opleidingsonderdeel Nieuwgrieks:
taalverwerving.
Eindcompetenties
1 De studenten beschikken over een passieve kennis van geschreven Nieuwgrieks, en
1 over zowel een actieve als een passieve kennis van gesproken Nieuwgrieks.
2 De studenten zijn in staat om complexe teksten in het Grieks te lezen en te
1 analyseren.
3 Beschikken over een basiskennis van de hoofdlijnen van de Nieuwgriekse
1 letterkunde tot de onafhankelijkheid, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen in
1 de discipline; in staat zijn om op een kritische manier een aantal fundamentele
1 inzichten (gelijkenissen en/of verbanden tussen periodes, auteurs, teksten,
1 invloeden) te formuleren
4 Probleemoplossend aanwenden van het inzicht in de (cultuur)geschiedenis van
1 Griekenland
5 Culturele ontwikkeling van de Grieken in verklarend verband brengen met de huidige
1 Griekse samenleving.
6 Adequaat interpreteren van concrete feiten en gebeurtenissen uit de Griekse
1 geschiedenis.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Werkcollege met praktische oefeningen en discussie in het Grieks.
Hoorcollege: actieve medewerking van de studenten (vertalen en analyseren van korte
tekstfragmenten)
Leermateriaal
Het leermateriaal bestaat uit enerzijds een bloemlezing van krantenartikels, en
anderzijds een syllabus met een historisch overzicht van de Nieuwgriekse geschiedenis
en letterkunde. Geraamde totaalprijs: 5 EUR
Referenties
Aanbevolen lectuur:
R. Clogg: A Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
(19,00 Ђ);
Dennis P. Hupchick & Harold E. Cox: The Palgrave Concise Historical Atlas of the
Balkans. New York: Palgrave, 2001 (22,48 Ђ).
Pieter Borghart: Inleiding in de Nieuwgriekse literatuur. Gent: Academia Press (23Ђ)
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individuele begeleiding door de lector.
Via elektronische afspraak.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling. Lectuur en commentaar in het Grieks van een geziene en een ongeziene
tekst. Vragen over Griekse geschiedenis en literatuurgeschiedenis.
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
100 % periodegebonden evaluatie.
Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
(Goedgekeurd)
3
Download