formulier deeltijd

advertisement
INTAKEPROCEDURE
DEELTIJD OPLEIDING
tot
Verpleegkundige (BA)
CROHO 34560
Studiejaar 2015-2016
Naam kandidaat: __________________
INHOUD
1.
INTAKEPROCEDURE DEELTIJD Opleiding tot Verpleegkundige (BA)............................................... 3
Algemeen............................................................................................................................. 3
Doelgroep ............................................................................................................................ 3
Procedure ............................................................................................................................ 3
Bewijsstukken ...................................................................................................................... 4
Advies .................................................................................................................................. 4
2.
FORMULIEREN INTAKEPROCEDURE ............................................................................................... 5
FORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS.......................................................................................... 5
FORMULIER TOELATING ................................................................................................................. 5
3.
FORMULIER DEELTIJD ..................................................................................................................... 7
VERKLARING VAN DE LEERBEGELEIDER .......................................................................................... 9
4.
BETOOG ........................................................................................................................................ 10
BIJLAGE I (in te vullen door de examencommissie)
Het document ‘Intakeprocedure’ van de deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige (BA) is gebaseerd op
het Assessment toelating & intake van de deeltijd opleidingen Welzijn, Instituut Zorg en Welzijn en
van de deeltijd opleidingen van het Instituut Economie en Management, NHL Hogeschool.
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
2
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
1. INTAKEPROCEDURE DEELTIJD Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
U heeft belangstellingen voor de deeltijd variant van de Opleiding tot Verpleegkundige (BA) van de
NHL Hogeschool. Toelating tot deze variant is uitsluitend mogelijk op basis van een door de opleiding
uitgebracht positief advies. Dit advies wordt uitgebracht op basis van de ingevulde formulieren in het
document ‘Intakeprocedure’ en overige verplicht aan te leveren documenten. Dit document heeft tot
doel het proces van de intakeprocedure zo helder mogelijk te omschrijven en biedt daarnaast een
aantal relevante formulieren voor dit assessment.
Algemeen
Ten behoeve van de toelating vraagt de Opleiding tot Verpleegkundige (BA) u een aantal zaken te
noteren en te verzamelen. Dit document verschaft u de informatie over de te verzamelen
bewijsstukken, noodzakelijk voor het verkrijgen van toegang tot de deeltijd opleiding.
Omdat de benadering van beroepstaken uit te voeren binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
op HBO niveau een andere manier van denken vereist, worden er zeer beperkt vrijstellingen verleend
binnen de propedeuse (zie onder 1.2 Doelgroep). Voor een HBO-verpleegkundige in opleiding is het
belangrijk die manier van denken meteen eigen te maken. U stroomt dus in het eerste jaar in.
Doelgroep
De intakeprocedure is uitsluitend bedoeld voor studenten, die de deeltijdvariant van de Opleiding tot
Verpleegkundige (BA) willen volgen. Op basis van de ingevulde formulieren in het document
‘Intakeprocedure’ en de daarin gevraagde stukken zal een advies worden afgegeven over het al dan
niet verlenen van toegang tot de opleiding en het mogelijk verlenen van vrijstellingen. Het aanvragen
en al dan niet toekennen van vrijstellingen vindt plaats na inschrijving bij de start van het studiejaar
2015-2016.
Procedure
Toelating tot de deeltijdvariant van de opleiding is een getrapt proces in 2 fasen:
1. Allereerst wordt bepaald of de kandidaat toelaatbaar is tot de Opleiding tot Verpleegkundige
(BA). De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de WHO1 en in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het
studentstatuut van de opleiding. Toelaatbaarheid wordt verkregen op grond van het bezit van
een HAVO, VWO, MBO-4 of vergelijkbaar diploma. In voorkomende gevallen kan gebruik
gemaakt worden van de 21+ regeling, waarbij men een toelatingsonderzoek voor de vakken
Nederlands, Engels en biologie met een voldoende resultaat dient af te leggen.
2. Vervolgens wordt bepaald of de aspirant student toelaatbaar is tot de deeltijdvariant van de
opleiding. De criteria zijn vastgelegd in paragraaf 2.4 van het studentstatuut van de opleiding.
Het management van de Opleiding tot Verpleegkundige heeft bepaald dat uitsluitend personen
toelaatbaar zijn tot de deeltijdvariant, die
 op 1 oktober van het startjaar voldoen aan de gestelde werkkringeis van 20 uren per
week voor de duur van de gehele opleiding (hiertoe wordt een werkplekscan uitgevoerd)
 de mogelijkheid hebben een externe stage te lopen gedurende 200 uur in de hoofdfase
(zie ook onder ‘3. Formulier deeltijd’).
1
Wet Hoger Onderwijs
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
3
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
Bewijsstukken
De vervolgpagina’s geven de aspirant student informatie over de wijze waarop de formulieren in dit
document ingevuld dienen te worden en welke bewijsstukken verzameld dienen te worden in een
(digitaal) portfolio. Alle ingevulde formulieren en de bewijsstukken dienen te worden verzonden naar
NHL Hogeschool:
NHL Hogeschool
OSB West t.a.v. coordinator deeltijd
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Desgewenst kan het materiaal ook digitaal beschikbaar worden gesteld via een digitaal portfolio of
verzonden worden via de mail naar: [email protected]
Wij vragen u de formulieren in het document ‘Intakeprocedure’ volledig in te (laten) vullen en alle
gevraagde bewijsstukken te verzamelen (u vindt onderaan iedere pagina hiervan een opsomming).
Het verdient aanbeveling alle documenten in een portfolio te verzamelen, bij voorkeur digitaal.
We hebben geprobeerd het formulier op te zetten op basis van ‘go, no go’. Toelating tot de
propedeuse van de opleiding is pas mogelijk wanneer u aan een aantal (opeenvolgende)
voorwaarden hebt voldaan. Wanneer u tijdens het invullen merkt dat u niet aan een voorwaarde
voldoet of wanneer u een bewijs niet kunt leveren, is het verstandig u te bezinnen op de vraag of u
wel toelaatbaar bent.
Nadat u de formulieren in het document ‘Intakeprocedure’ volledig heeft ingevuld en al het
gevraagde materiaal heeft verzameld, kunt u het geheel opsturen naar de coördinator deeltijd: [email protected] Wij raden u aan om kopieën voor uw eigen administratie te maken.
Na ontvangst van de stukken zal er contact met u worden opgenomen om een aanvullend
intakegesprek met u te plannen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de maand februari en de
maand mei, de data zullen op een later moment bekend worden gemaakt.
Advies
Na ontvangst van de ingevulde formulieren en de gevraagde documenten, wordt op basis van de
aangeleverde stukken door de coördinator deeltijd een advies geformuleerd over de
toelaatbaarheid. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de stukken, wordt de aspirant student
geïnformeerd over de toelaatbaarheid en de data voor een intakegesprek.
Let op! In verband met de onderwijsvrije weken zal in de periode van 6 juli tot en met 23 augustus
2015 geen afhandeling plaatsvinden van de ontvangen aanvragen. De eventuele inschrijving blijft
uiteraard wel van kracht.
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
4
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
2. FORMULIEREN INTAKEPROCEDURE
FORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
emailadres:
Geboortedatum:
heeft belangstelling voor de deeltijdvariant van de Opleiding tot Verpleegkundige (BA):
Benodigde
bewijsstukken

Kopie van een geldig identiteitsbewijs
FORMULIER TOELATING
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
5
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
U bent toelaatbaar tot de BA Opleiding tot Verpleegkundige indien u beschikt over:
 Een diploma HAVO, VWO of MBO-4, of
 Een propedeutisch-, bachelor- of mastergetuigschrift, of
 Een voldoende afgesloten 21+ regeling
Benodigde
bewijsstukken

Kopieën van het behaald diploma, getuigschrift of 21+ regeling
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
6
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
3. FORMULIER DEELTIJD
U bent toelaatbaar tot de deeltijd van de Opleiding tot Verpleegkundige indien u:
 voor ten minste 20 uren per week werkzaam bent in een functie behorend tot respectievelijk
direct verbonden aan het beroepenveld waarvoor de opleiding opleidt. gedurende de duur
van de opleiding met regelmaat beroep kunt doen op een HBO verpleegkundige
 een externe stage kunt doorlopen van 200 uur in de hoofdfase 22. Afhankelijk van het
opleidingstraject van de student zal dit zijn in het 2de of 3de jaar van de opleiding, maar nooit
in het afstudeerjaar. In de hoofdfase is door de opleiding een blok van 10 weken
gereserveerd voor de externe stage. De student heeft de mogelijkheid, in overleg met de SLB
docent, over te gaan tot een andere planning van de externe stage in het tweede jaar. De
leidinggevende tekent voor akkoord door ondertekening van pag. 9 (verklaring
leerbegeleider).
Benodigde
bewijsstukken
 Ingevuld ‘Overzicht werkervaring’
 Ingevulde ‘Verklaring leerbegeleider‘
2
Uitgangspunt is een brede ontwikkeling op het gebied van de verpleegkunde op HBO niveau, in
zowel somatische als psychosociale zorg. De keuze voor de setting waarin de externe stage plaats
vindt, wordt afgezet tegen de werkkring van de student. De student motiveert de keuze voor de
externe stage, waarna deze getoetst zal worden.
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
7
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
OVERZICHT WERKERVARING, OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
(betaald werk, vrijwilligerswerk en overige relevante ervaring)
WERKERVARING
Beroep;
Organisatie
functie/activiteit*
Opleiding/cursus
sector
Taken
Onderwijsinstelling Inhoud
Aantal
uren p/w
Diploma/certificaat
Periode
Periode
*
Graag aangeven
 regelmatige deelname aan overlegsituaties met betrekking tot uw werk
 het aantal uren per week dat u routinematig werk verricht
 het aantal uren per week dat u deelneemt aan projecten
 niveau van het werk (MBO of lager, MBO+ of hoger of HBO)
 andere activiteiten voor uw werkgever, bijvoorbeeld : MR, BHV, PV, vakbond,
beroepsvereniging,…
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
8
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
VERKLARING VAN DE LEERBEGELEIDER
De deeltijdvariant van de Opleiding tot Verpleegkundige (BA) maakt gebruik van werkplekleren bij
een instelling of organisatie, die werkzaamheden verricht op een van de domeinen van de
verpleegkunde (AGZ, MGZ, GGZ/VGZ, VGG). Het praktijkwerk heeft een uitvoerend karakter. De
werkzaamheden sluiten aan bij de HBO-competenties en kerntaken van de verpleegkundige.
Begeleiding en toezicht vanuit de instelling/organisatie waar praktijkwerk wordt gedaan, is vereist.
De handtekening van de leerbegeleider is voorwaardelijk voor beoordeling van verslagen en
opdrachten door de opleiding.
Hierbij verklaart de leerbegeleider:
 begeleiding op HBO-niveau aan de student te leveren met betrekking tot persoonlijke
ontwikkeling
 de aanwezigheid van een HBO-verpleegkundige in de organisatie ten behoeve van de
professionele ontwikkeling van de kandidaat.
 binnen de organisatie mogelijkheden te scheppen, opdat de student het HBO-niveau kan
bereiken
 binnen de organisatie mogelijkheden te scheppen, opdat de student kan functioneren in de rol
van verpleegkundige
 ondertekende feedback c.q. beoordelingsadviezen aan de student te geven op praktijkwerk,
waarop vanuit de opleiding gereflecteerd moet worden
Naam student
Naam organisatie
Adres organisatie
Postcode en woonplaats
Telefoon
e-mail
Naam leerbegeleider
Functie leerbegeleider
Naam HBO-verpleegkundige in
de organisatie
Functie HBO-verpleegkundige
e-mail
Telefoon
Handtekening leidinggevende*
Plaats en datum:
* Door ondertekening verklaart de leidinggevende tevens akkoord te gaan met de voorwaardelijke externe stage (pag. 7)
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
9
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
4. BETOOG
De laatste stap in het intakeproces bestaat uit uw motivatie. Wat is uw motivatie om de opleiding te
volgen? Heeft het te maken met uw eigen beroep? Welke eigenschappen maken u geschikt voor het
beroep van HBO verpleegkundige? Welke ervaringen hebt u opgedaan die in die richting wijzen?
Hoe denkt u werken en leren met privé te combineren?
Wilt u (in maximaal 2 A4’tjes) dit samenvatten in een helder betoog. Dit betoog, samen met de
overige aangeleverde informatie wordt door de coördinator deeltijd gebruikt om tot het advies met
betrekking tot toelaatbaarheid te komen.
Benodigde
bewijsstukken
 Een betoog van maximaal 2 A4’tjes
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
10
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
BIJLAGE I (in te vullen door de examencommissie)
VERKLARING WERKKRINGEISEN ARTIKEL 7.27 WHW
De examencommissie van de bacheloropleiding [CROHO-naam] verklaart dat betrokkene:
[naam volgens GBA], geboren op [datum: vb. 6 mei 1985], te [gemeente]
voldoet aan de werkkringeisen als gesteld in het Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)
betreffende de inschrijving voor de deeltijdse inrichting van de opleiding.
Bijlage: verklaring werkgever betrokkene betreffende werkzaamheden.
Aldus verklaard,
De examencommissie,
namens deze,
[handtekening]
[naam]
Voorzitter
Assessment toelating & intake
V 0.1 HBO-V-intakeformulier 2015-2016
11
Opleiding tot Verpleegkundige (BA)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards