College Sociale Wetenschappen Opleiding Sociale Geografie Aan

advertisement
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN
College Sociale Wetenschappen
Opleiding Sociale Geografie
Opleiding Sociale Geografie
Nieuwe Prinscngracht 130
Aan geadresseerde
1018 VZAmsterdam
Tel: 020-5255851
Fax: 020-5255040
Amsterdam, 2 decembcr 2011
Betreft: onderzoek onder bewoners van Nieuwdorp met
Be(rekking tot het Sloegebied
Contactpcrsoon: T. Anker
E-mail: Timo.anker(@student.uva.nl
Begcleider: dr. A. Zorlu
Geachte mevrouw I mijnheer,
Ik ben een derdejaars student Sociale Geografie aan de universiteit van Amsterdam. Voor
mijn bachelorscriptie doe ik onderzoek naar de mening en bcleving van de bewoners van
Nieuwdorp ten opzichte van de Thermphos fabriek.
In dit onderzoek wil ik uitzoeken welke gevolgen voor de volksgezondheid er zijn door de
uitstoot van stoffen door de Thennphos fabriek voor u als bewoners van Nieuwdorp. Is er
bijvoorbeeld sprake van klachten betreffende uw gezondheid, geur en geluid.
Dit onderzoek kan alleen bctekenis hebben als u meewerkt. Daarom wil u met Idem
verzoeken om via de website www.thesistools.com/web/?id=233255 een enquete in te vuHen.
Het invuHen van deze enquete duurt ongeveer 20 minuten. Als u niet reageert zal er nog een
verzoek tot deelname gestuurd worden.
Voor alle duidelijkheid; in de enquete wordt niet gerefereerd aan uw naam of adres, zodat
anonimiteit gewaarborgd blijft. Het spreekt voor zich dat de verstrekte gegevens velirouwelijk
worden behandcld. Het onderzoek wordt van de kant van de Universiteit van Amsterdam
begeleid door ondergetekende. Wilt u meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u een
email sturen naar bovenstaand e-mailadres.
Ik dank u bij voorbaat voor uw bereidheid aan dit onderzoek uw medewerking te verlenen.
Hoogachtend,
Timo Anker
Universiteit van Amsterdam
Download