De nieuwe model Keur van de Unie van Waterschappen

advertisement
Mr Hans Bolkestein
De nieuwe model Keur van de Unie van
Waterschappen
Toegespitst op regulering van handelingen van derden
13 november 2008
1
Waarom een nieuw model?
•
•
•
•
•
•
•
Europese regelgeving
Waterwet
Waterbesluit
Model Waterverordening van het IPO
Deregulering en lastenvermindering voor burgers en bedrijven
Dienstenwet
Modernisering en uniformering.
13 november 2008
2
Wat is vooral nieuw:
• Begrippen / definities
• Brede afweging: veel integraler
• Projectplan (-procedure) en geen keurbeschikking meer voor
eigen werken van het waterschap
• Geen gedoogplichten meer in de Keur
• Deel van het grondwaterbeheer bij het waterschap
• Ecologische kwaliteit
• Zorgplichtartikel als vangnetbepaling
• Meer algemene regels.
13 november 2008
3
Logische opbouw van het reguleringshoofdstuk
• 4.1 watervergunning waterstaatswerken en
beschermingszones
• 4.2 aanbrengen verhard oppervlak
• 4.3 algemene regels
• 4.4 algeheel verbod bij calamiteiten
• 4.5 algeheel verbod kwetsbare wateren en gebieden
• 4.6 watervergunning af- en aanvoeren
• 4.7 meldplicht af- en aanvoeren
• 4.8 watervergunning lozen en onttrekken
13 november 2008
4
vervolg
•
•
•
•
•
•
4.9 meldplicht lozen en onttrekken
4.10 watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren
4.11 meldplicht onttrekken grondwater
4.12 nadere regels melding
4.13 meet- en registratieplicht
4.14 vrijstelling watervergunningplicht voor
beheershandelingen
• 4.15 nadere vrijstellingen
• 4.16 zorgplicht.
13 november 2008
5
Verder proces van totstandkoming model Keur
• 21 november: in CBCF
• Daarna: verwerking binnengekomen commentaar van ws’en,
actualiseren van de oplegnotitie vanwege de totstandkoming
van de model Beleidsregels toepassing Keurbepalingen
(opgesteld door Professionalisering Vergunningverlening
verzending naar Bestuur van de UvW
• 12 december: behandeling model in Bestuur
• 19 december: idem in Leden Vergadering ter fiattering
• Daarna: verzending model Keur naar de waterschappen
• Januari-maart 2009: Unie-traject ter fiattering van de
Beleidsregels toepassing Keurbepalingen
• Daarna: verzending model Beleidsregels naar de
waterschappen.
13 november 2008
6
Wat doen de waterschappen?
• Op basis van de nieuwe model Keur: bestaande Keuren
wijzigen, dan wel geheel vernieuwen
• Afspraak V&W met koepels: vóór 31 juli 2009 zijn Waterwet,
Waterbesluit, Waterverordeningen en nieuwe Keuren
vastgesteld met het oog op een GELIJKTIJDIGE
inwerkingtreding in de tweede helft van 2009
• Inwerkingtreding MOET vóór 22 december 2009 ex KRW.
13 november 2008
7
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards