begroting economische zaken (economie, innovatie en energie)

advertisement
BEGROTING ECONOMISCHE ZAKEN (ECONOMIE, INNOVATIE EN ENERGIE)
In de week van 13 oktober behandelt u de begroting van Economische Zaken, de onderdelen economie,
innovatie en energie. Waterschappen besteden veel aandacht aan slimmere en duurzame oplossingen
voor bestaande problemen om waterbeheer beter en goedkoper te krijgen. Want wij staan voor de uitdaging het waterbeheer in Nederland zodanig te organiseren dat we niet alleen morgen, maar ook over 50
jaar, nog steeds droge voeten en voldoende zoet water hebben van gewenste kwaliteit. Wij hechten aan
praktische en realistische oplossingen. 5% tot 10% van het totale investeringsbudget van waterschappen
wordt besteed aan innovatie, van schets tot implementatie. De waterschappen zouden nog beter in staat
zijn om innovatieve en duurzame oplossingen te implementeren als enkele belemmeringen worden weggenomen. Daarom vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten.
DUURZAME ENERGIE EN GRONDSTOFFEN UIT AFVALVWATER
Waterschappen hebben bij de uitvoering van hun waterbeheertaken direct te maken met de gevolgen van
de klimaatverandering. Dijken, polders, gemalen en watersystemen moeten worden aangepast en versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. De waterschappen kennen daarnaast een bijzonder actief energie- en grondstoffenbeleid, waarmee wij bijdragen aan de doelstellingen van het Rijk. De waterschappen hebben zelf het initiatief genomen en zichzelf een duurzaamheidsopdracht gesteld. Dit past bij
de traditie van waterschappen om zich te richten op lange termijn ontwikkelingen.
Waterschappen zijn grootverbruikers van energie, vooral bij de 340 afvalwaterzuiveringsinstallaties en
ruim 3600 poldergemalen die wij in bedrijf hebben. Daarbij komt 85% van het energieverbruik van de waterschapssector voor rekening van de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Door energie te besparen en op
een duurzame manier te produceren, verminderen de waterschappen niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar besparen wij ook kosten (energienota). De investeringen verdienen zich op termijn terug
en komen via lagere belastingen weer ten goede aan de burger.
Daarnaast zijn waterschappen actief met het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. De waterschappen hebben voor het terugwinnen van grondstoffen een Green Deal Grondstoffen met het Rijk gesloten. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van de circulaire economie en het sluiten van
1
kringlopen. Grondstoffen die teruggewonnen kunnen worden, zijn bijvoorbeeld fosfaat en cellulose , maar
in de nabije toekomst mogelijk ook alginaat, polymeren en C02.
Wat de waterschappen onder andere nodig hebben om de ambities waar te maken, is experimenteerruimte en aanpassing van de afvalstatus voor geproduceerde grondstoffen.
TOEKOMST DUURZAME ENERGIE
Eind 2015 komt het Energierapport uit met daarbij een visie van het kabinet op de energievoorziening van
Nederland. Het rapport en de visie zijn het vertrekpunt van een dialoog over energie waar een beleidsagenda uit voort moet komen. De waterschappen zijn graag bereid om mee te denken over en hun bijdrage te leveren aan een volledige duurzame energievoorziening in 2050.
MIJNBOUWWET
In oktober stuurt minister Kamp een wijziging van de Mijnbouwwet naar de Tweede Kamer. Het Rijk wil
decentrale overheden nauw betrekken bij mijnbouwwinning. Dat voornemen is goed en er is daadwerkelijk verandering op dat gebied te bespeuren. De decentrale overheden hebben zich daar gezamenlijk voor
ingezet. Vooruitlopend op de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer attenderen wij u op het door
de Kamer aangenomen amendement (Kamerstuk 34041 nr. 38) dat decentrale overheden een adviesrecht
1
Cellulose uit zeefgoed is geschikt als isolatiemateriaal en toepassing in de wegenbouw
Pagina 2 van 2
geeft bij vergunningaanvragen en winningsplannen onder de Mijnbouwwet. Dit zorgt voor stevige verankering van watersysteem en waterkwaliteitsbelangen in het toetsingskader. Het kabinet heeft het amendement voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Het is nog niet duidelijk op welke manier dit
amendement in het wetsvoorstel opgenomen wordt, maar wij zijn van mening dat de Mijnbouwwet op dit
punt moet worden gewijzigd om recht te doen aan het aangenomen amendement.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: [email protected]
Download