Chers amis,

advertisement
Hieronder vindt u een voorbeeld van een brief; u kunt elementen toevoegen
of veranderen, zodat de brief een persoonlijk karakter krijgt. Probeer te
vermijden dat de volksvertegenwoordigers meerdere keren dezelfde,
identieke brief toegestuurd krijgen, want dit heeft merkbaar minder invloed.
Geachte mevrouw volksvertegenwoordiger,
Geachte heer volksvertegenwoordiger,
Met deze brief wens ik u kennis te geven van mijn grote bezorgdheid over het
wetsvoorstel betreffende medisch begeleide voortplanting (MBV), dat op 15 juni
jongstleden reeds goedgekeurd werd door de Senaat. Ook al bevat het voorstel
positieve elementen, zoals een betere controle van de centra voor MBV en een
aantal veiligheidsmaatregelen, het bevat ook een groot aantal negatieve punten die
het onaanvaardbaar maken.
1. Het wetsontwerp garandeert de anonimiteit van de donoren van
voortplantingscellen en embryo’s. Door gevolg te geven aan de wensen van
volwassen mensen zullen heel wat kinderen hun ouders, meestal hun vader, nooit
kunnen kennen. We weten echter hoe onmisbaar de kennis van de eigen afkomst is
voor de ontwikkeling van een kind.
2. Men maakt de technieken voor MBV toegankelijk voor individuele
vrouwen en homoseksuele koppels. Dit betekent dat volwassenen zullen kunnen
beslissen om kinderen meteen al in een educatief kader te plaatsen waar één van de
essentiële referenties, met name de vader- of moederfiguur, zal ontbreken. Deze
situatie gaat regelrecht in tegen het belang van het kind en het internationale verdrag
voor de rechten van het kind (1989), dat in 1991 door België werd ondertekend.
3. Bovendien staat het wetsontwerp toe om post mortem inseminatie en
implantatie uit te voeren, d.w.z. na het overlijden van de vader. Ook dit heeft tot
gevolg dat de kinderen, die met behulp van deze procedures worden verwekt, nooit
de mogelijkheid zullen hebben om hun vader te kennen. Met deze wet kunnen
volwassenen bewust en vanaf de geboorte aan kinderen een situatie opleggen die
voor hen niet de beste is. Nochtans, het welzijn van het kind moet altijd voorrang
krijgen op de kinderwens van de volwassenen, hoe legitiem deze ook is.
4. Het wetsontwerp laat de selectie van embryo 's toe vooraleer ze zijn
ingebracht in de baarmoeder, de zogenaamde pre-implantatie diagnose, in functie
van bepaalde genetische eigenschappen en wel in twee gevallen. Ten eerste zal het
mogelijk zijn om een embryo te selecteren waarvan de genetische karakteristieken
sterk gelijken op deze van een broer of zus die lijdt aan een dodelijke ziekte. Een
orgaan, afkomstig van de medicijnbaby - herdoopt tot redderbaby - dat vervolgens
wordt ingeplant bij het zieke kind kan dit laatste misschien redden, want de kansen
op afstotingsverschijnselen zijn kleiner. Op deze manier staat de wetgeving toe om
een baby te verwekken als instrument ter genezing van een ander kind.
Het tweede geval betreft de selectie van embryo’s die worden verwekt door de
tussenkomst van donoren die vreemd zijn aan de vrouw of het koppel dat een kind
wenst te hebben. Het wetsvoorstel laat matching toe, wat betekent dat
voortplantingscellen en embryo’s geselecteerd worden, om te vermijden dat de
fysieke kenmerken van het toekomstige kind te veel verschillen van die van de
mensen die het zullen opvoeden (kleur van ogen, huid, enz.); dit houdt een ernstig
eugenetisch gevaar in.
5. Last but not least, het wetsvoostel voorziet onvoldoende bescherming voor
vrouwen die beroep doen op technieken van MBV.
Daarom vraag ik u om onverwijld amendementen in te dienen die de
anonimiteit van donoren van voortplantingscellen, de post mortem inseminatie en
de selectie van embryo’s in functie van hun genetische eigenschappen uit het
wetsvoorstel verwijderen. Verder wil ik u ook vragen om amendementen in te dienen
die de toegang tot technieken voor MBV exclusief reserveren tot stabiele
heteroseksuele koppels, en die de gezondheid van de betroffen vrouwen
beschermen.
In het geval dat één van deze amendementen niet wordt aanvaard, lijkt het mij
dat er tegen het wetsvoorstel moet gestemd worden, om trouw te blijven aan het
principe dat het welzijn van het kind altijd voorrang moet hebben op de
kinderwens, hoe legitiem deze ook is.
Hartelijk dank voor uw aandacht,
Download