3.1. Verslag 22.06.2016

advertisement
Kort verslag van de 65ste bijeenkomst van het Ferkearsoerlis OVVF, gehouden
op 22 juni 2016 in het Provinsjehûs te Leeuwarden.
Aanwezig:
J. Kramer
J.R. Bekkema
B. Bonnema
H. Boon
R. Bos
M. de Haan
N. Haarsma
J.J. Hijma
J. Jongebloed
W. Kooistra
T. Koster
R. van der Leck
N.J. Oud
H. Rijpstra
S. Siebenga
D. Stoker
J.M Welle
H.K. van der Wielen
C. Dijkman
S.I. van der Meulen
-
provincie Fryslân, voorzitter
gemeente Franekeradeel
gemeente Littenseradiel
gemeente Harlingen
gemeente Dantumadiel
gemeente Achtkarspelen
gemeente Het Bildt
gemeente Ferwerderadiel
gemeente Weststellingwerf
gemeente Opsterland
gemeente Leeuwarden
gemeente Smallingerland
gemeente Ameland
gemeente Tytsjerksteradiel
gemeente Heerenveen
gemeente Súdwest-Fryslân
gemeente Ooststellingwerf
gemeente Terschelling
provincie Fryslân
provincie Fryslân, secretaris
Bericht van verhindering:
S.A.E. Poepjes
E. van Grol
C. Schokker
G. Visser
-
provincie Fryslân, voorzitter
rijkswaterstaat, dienst Noord Nederland
gemeente Vlieland
gemeente Leeuwarderadeel
Afwezig:
J. Boerema
J. Dijkstra
P.H. de Graaf
J. van der Pal
L. Pen
-
gemeente Kollumerland c.a.
gemeente Schiermonnikoog
gemeente Dongeradeel
gemeente De Fryske Marren
gemeente Menameradiel
Gasten:
E. Karrenbelt
P. Schouten
A. van Unen
-
provincie Fryslân/ROF
provincie Fryslân
provincie Fryslân
2
1.
Opening en vaststelling agenda
In verband met de afwezigheid van Poepjes en het hoge OV-gehalte van de
agenda, zit Kramer de vergadering voor.
Een woord van welkom aan de heer Welle die deze vergaderingen voor het eerst
bijwoont. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Ingekomen stukken en Mededelingen
Van der Meulen licht de mededeling over het vernieuwde Modderprotocol
toe. Aan bestuurders zullen twee vragen betreffende een Meldplicht
Werkzaamheden en een mogelijke toepassing Bestuursdwang voorgelegd worden.
De vergadering wil hierover graag schriftelijk geconsulteerd worden.
3.
Vaststellen verslag OVVF/ROF d.d. 25.02.2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Stand van zaken Nota van Uitgangspunten OV Concessie 2020
Alice van Unen verzorgt een presentatie met toelichting van Peter Schouten.
Naar aanleiding hiervan:
Boon vraagt of er actie betreffende de regionale spoorlijnen naar Harlingen en
Stavoren nodig is; Kramer heeft geen signalen in die richting.
Naar aanleiding van de presentatie:
Vraag:
Waarom loopt de treinconcessie langer dan de busconcessie?
Antwoord: Hier hebben we binnen wettelijke grenzen de vrije keus. Een langere
treinconcessie is logisch vanwege langere afschrijvingstermijnen en hogere
investeringen in materieel.
Vraag:
Is er sprake van een verplichting tot zero-emissie in 2015?
Antwoord: Er is een door de provincies ondertekend bestuursakkoord waarin het
streven opgenomen is nieuwe bussen in 2025 en de hele busvloot in 2030
emissievrij te hebben. Het betreft geen harde verplichting maar een
intentieverklaring, met bovendien als voorwaarden: niet ten koste van het
voorzieningenniveau en budgettair neutraal. Voor de trein geldt dit bestuursakkoord
niet. Hier zal sprake zijn van pilots met verduurzaming, bij voorkeur in de vorm van
business cases binnen de concessie.
Opmerking: Elektrificatie trein betekent niet per definitie vergroening
Antwoord: Wat betreft lokale emissie is ten opzichte van diesel wel per definitie
sprake van vergroening. Wat betreft totale emissie inderdaad niet. Maar, zie NS, bij
elektrificatie is meestal wel sprake van het rijden op groene stroom.
Vraag:
Wat zijn de beleidskaders voor de trein Leeuwarden-Harlingen resp. –
Stavoren?
Antwoord: Voor de provincie zijn deze deel van het Hoogwaardig OV-net. Met het
Rijk is er discussie over beheer en onderhoud (B&O) van de railinfra: in de toekomst
wel of niet door ProRail. Wellicht zal geprobeerd worden B&O richting provincie te
schuiven. De provincie zit hier niet op te wachten. De dreiging is nu niet zo acuut dat
er lobby nodig is.
3
Vraag:
Hoe meet je de kostendekkingsgraad van het OV en welke
bandbreedte is er?
Antwoord: De kostendekkingsgraad is het percentage van de exploitatiekosten dat
door kaartopbrengst gedekt wordt, incl. Studenten OV (SOV)-kaart. De
kostendekkingsgraad varieert enorm. Voor de trein is deze rond 65%, voor de
Opstapper onder de 5%. In het algemeen geldt: hoe beter bezet, en hoe sneller en
rechtstreekser een lijn is, hoe hoger de kostendekkingsgraad.
Vraag:
Hoe strak zijn de kaders die je in een concessie meegeeft?
Antwoord: Hier bestaat veel beleidsvrijheid. Het is zoeken naar het evenwicht
tussen een “in beton gegoten” concessie met financiële zekerheid en één met veel
flexibiliteit, maar ook financiële onzekerheid. Flexibiliteit is nodig om op
ontwikkelingen gedurende de concessieperiode in te spelen, maar niet te veel, want
je betaalt er ook extra voor.
Opmerking: Wanneer er ideeën over het strekken van lijnen zijn: communiceer dat
tijdig.
Antwoord: Dit zal gebeuren. Er zijn drie momenten waarop we in gesprek gaan:
Bij het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) halen we ideeën en
wensen op
Als het concept-PvE er ligt is er een formele inspraakronde voor GS dit
formeel vaststellen
lopende de concessie als er tussentijdse wijzigingen in de dienstregeling aan
de orde zijn om op veranderde omstandigheden in te spelen
Vraag:
Wat is de formele positie van Nota van Uitgangspunten en Programma
van Eisen?
Antwoord: Een NvU is niet verplicht. Naar ons idee wel verstandig, want het legt
de “hoekpunten van het speelveld” vast en zorgt voor vroegtijdige inbreng vanuit de
omgeving en de politiek. Op 5 juli zal GS een besluit nemen over het PvE en het
komst 26 oktober in PS. Dit laatste ook vanwege de financiële kaders.
Een PvE is verplicht o.g.v. de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000). Dit
wordt, na een inspraaktermijn, door GS vastgesteld. Het vormt onderdeel van de
aanbestedingsstukken. Wij stellen in 2016 een PvE voor de trein op en in 2018 voor
de bus. Voor beide geldt dat gegund wordt in 2019 en dat er eind 2020 met de
nieuwe concessie gereden wordt. Bij trein werken we intensief samen met de
provincie Groningen.
5.
RYP- risicoverlagend infrastructuur programma
Jongbloed geeft aan blij te zijn met het RYP, ook voor Weststellingwerf, alleen
wenst hij nog wel even refereren aan een eerdere bestuursovereenkomst over de
Lycklamaweg-Stellingenweg waarover een bedrag van € 200.000 reeds afspraken
gemaakt zijn. Eventueel komt Jongbloed voor een bestuurlijk overleg langs.
Vanuit de provincie zal Jongbloed nader geïnformeerd worden.
Stoker geeft een signaal van Friesland Campina door, dat het risico op een overmaat
in aantal rotondes bij wijze van spreken leidt tot “slagroom in plaats van melk”.
4
6.
Actieplan Fiets
Het beschikbare budget voor gemeenten wordt via de Streekagenda indeling
verdeeld. Dit aan de hand van de opgestelde knelpuntenlijst. Ook hier wijst
Jongbloed op de eerdere Bestuursovereenkomst. De financiële middelen komen in
2017 beschikbaar, uitvoering is voorzien tot en met 2019.
7.
Update Noordelijke Proeftuin Verkeersveiligheid
Van der Meulen schetst kort de voortgang van het Plan van Aanpak voor de
noordelijke proeftuin verkeersveiligheid. Speerpunten zijn Alcohol, Snelheid en
(fiets)infrastructuur.
De Haan vraagt aandacht voor het thema “Afleiding” in het verkeer, en speciaal het
gebruik van mobiele telefoon/smartfone, ook op de fiets.
Bekkema onderstreept de belangrijke rol van vrachtwagenchauffeurs bij
verkeersongevallen. Van der Meulen wenst zich een VR-toepassing waarmee de
ervaringen van vrachtwagenchauffeurs gedeeld kunnen worden met overige
bestuurders.
Oud vraagt aandacht voor de ouder wordende mens; een periodieke bestuurders
APK lijkt hem wenselijk. Vooralsnog bestaat er de bijspijkercursus Bijtanken en
Oppoetsen, uitgevoerd door de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV).
Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor de positie van Landbouwverkeer in relatie
tot verontreiniging van het wegdek. Het ROF-secretariaat heeft de Moddercampagne
weer opgepakt. Met de gemeenten Waadhoeke io en met Kollumerland c.a. en
overig NOF wordt een en ander geactualiseerd. Belangrijke bestuurlijke vragen zijn:
is een centraal meldpunt “aanvang werk” gewenst en zijn bestuurders bereid
eventueel bestuursdwang op te leggen? Deze vragen zullen na voorbespreking in de
werkgroep Waadhoeke schriftelijk aan de OVVF-leden voorgelegd worden.
8.
Voorbereiding BO-MIRT najaar 2016
Op dit moment weinig van te melden, maar de volgende OVVF-vergadering is
één dag voor het MIRT-overleg. Mogelijk volgt eerst een schriftelijk rondje.
9.
Rondvraag
Hijma maakt zich zorgen over de voortgang van de aanleg van het fietspad
langs de N357, met name het deel Hallum-Holwerd. Vanuit de provincie zal er naar
hem gereageerd worden.
10.
Sluiting
Download