De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
1169520-165933-GMT
Uw brief
Bijlage(n)
Datum
Betreft:
13 juli 2017
Vergoeding geneesmiddel palbociclib
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.
Geachte voorzitter,
In deze brief wil ik uw Kamer informeren over palbociclib, waarover ik vanaf
april 2017 heb onderhandeld. De onderhandelingen zijn positief afgerond.
Palbociclib zal vanaf 1 augustus 2017 deel uit maken van het basispakket van de
Zorgverzekering. Daarnaast informeer ik u met deze brief dat ik geld vrijmaak
voor een onderzoekstraject naar het gepast gebruik van deze nieuwe klasse van
geneesmiddelen.
Palbociclib
Palbociclib (merknaam Ibrance) is een geneesmiddel dat voor de behandeling van
borstkanker sinds 20 oktober 2016 in de pakketsluis geplaatst. De pakketsluis
voor palbociclib was voor het eerst aangekondigd in de brief van 7 april 2016
(Kamerstuk 29477, nr. 371). Op 11 april 2017 heeft het Zorginstituut mij
geadviseerd om dit geneesmiddel niet te vergoeden voor de behandeling van
hormoonreceptor positieve, humaan epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve,
lokaal gevorderde borstkanker of gemetastaseerde borstkanker (hierna: lokaal
gevorderde of gemetastaseerde borstkanker), tenzij door prijsonderhandelingen
de prijs op een meer kosteneffectief niveau kon worden gebracht en de impact op
het zorgbudget kon worden gereduceerd.
Het Zorginstituut heeft in zijn advies tevens aandacht gevraagd voor een
studievoorstel van de behandelaren (vertegenwoordigd in de beroepsgroep
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) / Nationaal Borstkanker
Overleg Nederland (NABON). Deze studie zal helderheid geven over de
positionering van palbociclib en toekomstige geneesmiddelen binnen deze
therapeutische klasse als start- dan wel vervolgbehandeling en daarmee het
gepast gebruik te onderbouwen.
De onderhandelingen hebben inmiddels tot een positief resultaat geleid voor
palbociclib. Het gesloten financieel arrangement heeft betrekking op alle huidige
en toekomstige bewezen effectieve indicaties waarbij palbociclib kan worden
toegepast. Het financieel arrangement dekt de door het Zorginstituut vastgestelde
financiële risico’s af die met opname van palbociclib in het basispakket gepaard
gaan. Palbociclib komt in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket
Pagina 1 van 2
vanaf 1 augustus 2017. De afspraak met de leverancier bestaat uit een
vertrouwelijke kostenreductie die oploopt naarmate de uitgaven toenemen.
Onderdeel van het financieel arrangement met de leverancier is dat over de
inhoud van de financiële afspraken geen verdere uitspraken kunnen worden
gedaan. Wel kan ik aan u melden dat er afspraken gemaakt zijn tot 2021. Voor
afloop van het financieel arrangement zal worden bezien wat nodig is om
financiële risico’s vanaf 2021 af te dekken.
Kenmerk
1169520-165933-GMT
Tevens heb ik ZonMW opdracht gegeven om een gepast gebruik studie uit te laten
voeren naar de plaatsbepaling van deze therapeutische klasse. Hiervoor heb ik
maximaal € 6 miljoen ter beschikking gesteld.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de sluisprocedure met een positieve uitkomst
afgerond kan worden. Daarom heb ik besloten om palbociclib per 1 augustus
2017, voorlopig tot 2021, toe te laten tot het basispakket.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers
Pagina 2 van 2
Download