Braille_Biologie_VMBO_GLTL_2012_Aanpassingen

advertisement
AANPASSINGEN EXAMENS 2012 TIJDVAK 1
VMBO-GL en TL BIOLOGIE
Algemene opmerking: alle afbeeldingen vervallen.
EXAMENOPGAVEN
titelblad

tekst aangepast (Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.):
Bij dit examen hoort een bijlage.
bladzijde 2: geen aanpassingen
bladzijde 3

vraag 4: tekst aangepast
Bij de helft van de mensen met PCD komt een verkeerde ligging van organen in borst- en
buikholte voor. Organen die normaal links liggen, bevinden zich dan rechts en omgekeerd. Dit
noemt men een 'gespiegelde' ligging van de organen.
Welk orgaan ligt linksonder het middenrif bij mensen met PCD?
(Kies uit: A B C D)
A linkerlong
B rechterlong
C maag
D lever
bladzijde 4

vraag 5: tekst aangepast (schema op uitwerkbijlage toegevoegd)
Het Markermeer is een ondiepe zoetwaterplas die deel uitmaakt van het IJsselmeer. Van het
voedsel in het meer leven honderdduizenden vogels.
Er zijn verschillende manieren waarop vogels voedsel uit het water opnemen. Drie van zulke
manieren worden hieronder genoemd.
Uit de vorm van de snavel kan afgeleid worden op welke manier elke vogel voedsel opneemt.
Manier van voedsel opnemen:
1 kleine organismen uit het water zeven
2 duiken en vissen vangen
3 kleine diertjes oppikken uit de bodem van ondiep water
1/6
Vorm van de snavel:
Q: De snavel van de aalscholver is lang en voorzien van een haakvormige punt.
R: De grutto's hebben een beweegbaar puntje aan een lange snavel.
S: De slobeend heeft een opvallende grote spatelvormige snavel.
--> Op welke manier neemt elke vogel zijn voedsel op? Vul hieronder de letters Q, R en S op
de juiste plaats in.
1 ...
2 ...
3 ...
bladzijde 5

vraag 8 aangepast
Ontstekingen worden veroorzaakt door bacteriën. Door een uitstrijkje van de ontsteking onder
de microscoop te leggen, kan een laborant zien of het om een ontsteking gaat.
--> Geef minimaal twee kenmerken van een bacteriecel waaraan de laborant kan zien dat het
om een ontsteking gaat.
correctievoorschrift vraag 8 aangepast (maximaal 2 punten)
voor elk juist antwoord 1 punt, maximaal 2 punten
- celwand
- geen celkern
- geen bladgroenkorrels
bladzijde 6

vraag 13: tekst aangepast (uitspraken op uitwerkbijlage toegevoegd)
Iemand die van hepatitis A genezen is, heeft actieve immuniteit opgebouwd tegen de ziekte.
Over actieve immuniteit staan hieronder twee uitspraken.
--> Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
uitspraak 1: Actieve immuniteit kan alleen opgebouwd worden tegen een ziekte die wordt
veroorzaakt door een virus.
uitspraak 2: Bij iemand die actief immuun is, worden na een volgende infectie met dezelfde
ziekteverwekker eerder antistoffen gemaakt en in een grotere hoeveelheid.
bladzijde 7

vraag 15 aangepast
Een witkruingors heeft een korte kegelvormige snavel. Zijn snavel is aangepast aan het
voedsel dat de vogel eet.
Welk voedsel eet een gors?
(Kies uit: A B C D)
A insecten
B zaden
C wormen
D muizen
correctievoorschrift vraag 15 aangepast (maximaal 1 punt)
1 pt
B
2/6
bladzijde 8

vraag 18: verwijzing naar afbeelding vervalt
bladzijde 9

vraag 21 aangepast
Het gen dat hemofilie veroorzaakt, bevindt zich op het X-chromosoom. Dit is een
geslachtschromosoom. Geslachtschromosomen komen altijd in paren voor. De man heeft
hemofilie.
--> Hoe heet het andere geslachtschromosoom?
correctievoorschrift vraag 21 aangepast (maximaal 1 punt)
1 pt
Y-chromosoom
bladzijde 10

vraag 23 aangepast
Welk orgaan zorgt voor het tijdelijk opslaan van zaadcellen? En welk orgaan maakt hulpstoffen
die aan de zaadcellen worden toegevoegd?
correctievoorschrift vraag 23 aangepast (maximaal 2 punten)
1 pt
bijballen
1 pt
prostaat of zaadblaasjes
bladzijde 11

vraag 25 aangepast
Onder invloed van hormonen die door de hypofyse worden gemaakt, worden in een ander
orgaan geslachtshormonen geproduceerd.
Welk orgaan maakt geslachtshormonen?
(Kies uit: A B C D)
A eierstokken
B alvleesklier
C bijnieren
D schildklier
bladzijde 12

vraag 26 aangepast
Bij welke gewervelde diergroep kom je organen zoals borsten tegen?
(Kies uit: A B C D)
A reptielen
B vogels
C zoogdieren
D amfibieën
3/6
bladzijde 13


tekst boven afbeelding vervalt
vraag 28 aangepast
Waar wordt borstvoeding gemaakt?
(Kies uit: A B C)
A Van de melk die moeder drinkt.
B Van stoffen uit haar bloed.
C Van alles wat de moeder zelf drinkt.
correctievoorschrift vraag 28 aangepast (maximaal 2 punten)
2 pt
B

vraag 29: tekst aangepast (Uit het diagram blijkt dat ...)
Uit een diagram blijkt dat ...
bladzijde 14: geen aanpassingen
bladzijde 15


tekst boven afbeelding: verwijzing naar afbeelding vervalt
vraag 32: tekst vervalt (In de afbeelding is een bypass aangegeven.)
bladzijde 16


vraag 34: verwijzing naar tabel vervalt (tabel = lijst)
tekst en tabel onder vraag 34 vervallen
bladzijde 17

vraag 35 aangepast
Uit de resultaten blijkt dat de onderzochte eenden geen baltsgedrag vertonen tijdens het
onderzoek.
--> Geef hiervoor een verklaring.
correctievoorschrift vraag 35 aangepast (maximaal 2 punten)
2 pt
de (adequate) prikkel ontbreekt of
er zijn geen mannetjeseenden aanwezig

vraag 36 aangepast
Jonge eendjes zijn nestvlieders. Dit betekent dat zij, als zij uit het ei zijn gekomen, onmiddellijk
kunnen lopen. Zij lopen onmiddellijk achter het grootste bewegende ding aan.
Wat is de uitwendige prikkel voor dit gedrag van de jonge eendjes?
(Kies uit: A B C D)
A honger en dorst
B licht van de zon
C het zien van de moedereend
D de andere lopende jonge eendjes
correctievoorschrift vraag 36 aangepast (maximaal 2 punten)
2 pt
C
4/6
bladzijde 18

vraag 38: tekst aangepast (uitspraken op uitwerkbijlage toegevoegd)
Er staan hieronder twee uitspraken over de glastuinbouw.
--> Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is.
uitspraak 1: Door het gebruik van kassen kunnen gewassen uit andere delen van de wereld in
Nederland geteeld worden.
uitspraak 2: In de glastuinbouw kunnen gewassen ook in andere seizoenen groeien dan het
geval is buiten de kassen.

vraag 42: tekst aangepast
In informatie 3 is de bloem van een komkommerplant beschreven.
--> Hoe heet het deel waaruit de komkommer groeit?
bladzijde 19

vraag 43: tekst aangepast
Een stukje weefsel uit een paprika wordt goed bekeken. Welk deel zal van kleur veranderen als
de paprika rijp wordt?
(Kies uit: A B C D)
A celmembraan
B vacuole
C celkern
D bladgroenkorrels
bladzijde 20

vraag 47 aangepast
In informatie 3 staat dat een oppervlakte van 4200 hectare landbouwgrond wordt gebruikt voor
groenteteelt in kassen. In de tabel staan gegevens over de verdeling van verschillende
groentesoorten over deze oppervlakte.
--> Hoeveel procent van de groenteteelt wordt niet gebruikt voor komkommer, paprika en
tomaat?
correctievoorschrift vraag 47 aangepast (maximaal 3 punten)
3 pt
29%
BIJLAGE
bladzijde 2

informatie 1: verwijzing naar afbeelding vervalt
bladzijde 3

informatie 3.1: tekst vervalt (In de afbeelding ... komkommer zich ontwikkelt.)
5/6
bladzijde 4

informatie 3.3: verwijzing naar afbeelding vervalt
bladzijde 5: geen aanpassingen
UITWERKBIJLAGE

uitwerkbijlage vervalt
6/6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards