I-02 Voorbeeld beleidsplan DA ZuidWest Drenthe

advertisement
Beleidsplan Stichting Dierenambulancezorg zuidwest Drenthe e.o.
Inleiding
Per sectie wordt aandacht besteed aan doelstellingen en taken, de huidige situatie, knelpunten,
jaarplanning, begroting en betrokken personen. De bijlagen zijn per sectie apart bijgevoegd.
Oprichting
Vanaf 1 januari 2009 zijn wij door overname gestart met een nieuwe Stichting
Dierenambulancezorg Zuidwest Drenthe e.o.
Na een moeilijke start van het eerste jaar en argwaan van gemeenten, hulpdiensten, dierenartsen
en particulieren door wanbeleid van onze voorganger,hebben wij het vertrouwen terug kunnen
winnen van instanties , hulpdiensten , dierenartsen en particulieren.
Verder hebben we in deze periode tot heden onze stichting dierenambulancezorg opgebouwd tot
een volwaardige professioneel dieren hulp dienst.
In deze periode heeft de dierenambulancezorg veel dieren kunnen helpen waarop wij veel
positieve reacties op hebben gekregen. Onze dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
Mission statement
Op basis van ideële en maatschappelijke motieven biedt de St. Dierenambulancezorg zuidwest
Drenthe e.o. hulp aan alle in nood verkerende dieren in de ruimste zin des woords, in welke situatie
dan ook. Tevens creëert zij voor mensen die om sociale of medische redenen (nog) geen plaats
hebben op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke
participatie. Mens én dier staan centraal binnen de onze stichting.
De St.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. is een organisatie die autonoom is en te allen tijde wil
blijven, om slagvaardig te zijn in een turbulente omgeving, waardoor ze niet afhankelijk wordt van
deze omgeving. Wel staat samenwerking met andere organisaties en instanties hoog in haar
vaandel.
Doelstelling
De statutaire doelstelling van de St.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. kunnen we kort zijn, wij
zorgen voor gewonde, zieke en gevonden (huis) wilde dieren en(water) vogels. Is een dier
aangereden, verwaarloosd, in beslag genomen of ziek aangetroffen worden, wij komen te hulp.
Ook hebben wij tijdelijke opvang( max 48 uur) voor gevonden dieren en zwerf(wilde)dieren en al
hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. In het kader van haar doelstelling verzorgt de
st.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. activiteiten zoals o.a voorlichting op scholen ect.
Werkgebied
De dierenambulance rijdt in de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld,
Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst en zonodig in Hoogeveen.
Waarin wij een belangrijke rol hebben in het dieren welzijn.
Organisatie
De organisatie bestaat uit zowel hoog- als laagopgeleide mensen die, naast bijvoorbeeld hun werk
of studie, op basis van ideële motieven, een aantal uren of dagdeel werkzaam zijn ten behoeve
van onze St. Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. alsmede uit mensen die om sociale of
medische redenen (nog) geen plaats hebben op de arbeidsmarkt. Tussen beide afzonderlijk te
duiden groepen bestaat een evidente synergie en kristalliseert zich hiervandaan uit een
subdoelstelling van de St.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o.: het voor de laatst genoemde
groep creëren van de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke participatie. Een
belangrijke kanttekening hierbij is, dat genoemde medewerkers zelfstandig en zonder
noemenswaardige begeleiding kunnen functioneren binnen de gestelde regels. Voortdurend zal
derhalve inzet moeten worden gepleegd op het bevorderen en onderhouden van interactie tussen
medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden, waarbij een leidinggevende van de St.
Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. een centrale rol vervult. Naast vakkennis bezit deze
leidinggevende, gezien de subdoelstelling, ook sociaal maatschappelijke eigenschappen.
Netwerken in de maatschappelijke omgeving
De St.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. heeft in haar werkgebied een spilfunctie in het
dierwelzijnsbeleid. Dat betekent, dat de organisatie niet alleen gevonden en gewonde dieren in
boven genoemde gemeenten, de dierenartsen, dierenasiels , landelijke opsporingsdienst vermiste
en gevonden huisdieren stichting Amivedi, landelijke inspectiedienst, huisdierencrematorium
Smilde, staatsbosbeheer, jachtopzichters, diverse opvangadressen, maar ook met de
(milieu/dieren) politie, brandweer, Rijkswaterstaat, en andere bedrijven zo nodig.
Daarnaast heeft de St.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. contact met verschillende sponsors
(zie op onze website onder kopje Sponsors en andere hulp). Tussen de St.Dierenambulancezorg zw
Drenthe e.o. en alle bovengenoemde bedrijven en instellingen is sprake van symbiose: een
samenwerking waarbij beide organisaties voordeel hebben.
Beloningsbeleid
De St.Dierenambulancezorg zw Drenthe e.o. is een professionele vrijwilligersorganisatie, waarbij
zakelijke belangen en individuele belangen elkaar in evenwicht houden, waarbij de
communicatielijnen duidelijk zijn en waarbij de kwaliteit, de bezieling van binnenuit komt. De kern
van de organisatie, de identiteit, houdt alles bij elkaar. De mensen in de organisatie maken deel uit
van een gemeenschap met een eigen stijl van werken, en een eigen manier van omgaan met
elkaar. Deze eigenheid is de uitstraling die door de buitenwereld wordt waargenomen.
Om voor elke taak binnen de organisatie de continuïteit te waarborgen is er naast de
verantwoordelijke persoon een tweede persoon aangesteld die als klankbord en vervanger
fungeert.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards