adres [eerste regel vet]

advertisement
"adres [eerste regel vet]"
Referentie JH/14-1232
Betreft
Datum
Parkinson Registratie (ParkinsonInzicht)
3 november 2014
Geachte collega,
Middels deze brief willen wij u informeren over ParkinsonInzicht, een nieuwe landelijke
kwaliteitsregistratie voor de ziekte van Parkinson.
ParkinsonInzicht is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de
Parkinson Vereniging (patiëntenvereniging) en ParkinsonNet (kwaliteitsinstituut voor
parkinsonzorg in de eerste lijn). Het doel van ParkinsonInzicht is om de kwaliteit van zorg
inzichtelijk te maken en zodoende een beter beeld te krijgen van de variatie van zorg die
patiënten met de ziekte van Parkinson ontvangen. Inzicht in kwaliteitsvariatie vormt een goede
basis voor verbetering van zorg waar nodig, zoals gebleken is uit andere al langer lopende
registraties. ParkinsonInzicht heeft niet het doel tot selectieve contractering te komen door
zorgverzekeraars, zoals door velen wordt gevreesd, maar is bedoeld om daadwerkelijk met
elkaar een goede kwaliteit van zorg te garanderen voor de toekomst.
De NVN hecht veel waarde aan instrumenten die de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en
ondersteunt daarom de invoering van ParkinsonInzicht. De NVN heeft daarbij wel een aantal
belangrijke voorwaarden gesteld. In de eerste plaats moet de registratiedruk voor neurologen zo
laag mogelijk blijven. De gegevens binnen ParkinsonInzicht zijn daarom hoofdzakelijk afkomstig
van bestaande databases en van informatie die door patiënten wordt aangeleverd. Om de
feitelijke registratiedruk in de praktijk te toetsen en het systeem te optimaliseren is sinds april
2014 in een tiental ziekenhuizen ParkinsonInzicht geïmplementeerd. Dit heeft er toe geleid dat
op dit moment het online invullen van de registratie ongeveer 3 minuten kost voor het eerste
consult, en 1 à 2 minuten per vervolgconsult. Het invullen van een papieren versie kost minder
dan 1 minuut tijdens het consult, maar moet dan achteraf nog ingevoerd worden. Dit kan ook
door een medewerker van het secretariaat of polikliniek worden gedaan.
In de tweede plaats vindt de NVN dat de uitkomsten van een kwaliteitsregistratie alleen
inzichtelijk mogen worden voor andere partijen zoals zorgverzekeraars, als de geregistreerde
gegevens een valide beeld geven van de kwaliteit van zorg. De informatie uit ParkinsonInzicht is
daarom vooralsnog niet inzichtelijk voor zorgverzekeraars. Vanaf 1 april 2015 zal ‘deelname aan
de registratie’ als nieuwe indicator inzichtelijk zijn voor zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars
krijgen pas inzicht in de proces- en uitkomstindicatoren nadat een commissie, waarin de NVN
pagina 1 van 2
vertegenwoordigd is, van mening is dat de betreffende uitkomstindicatoren een valide beeld
geven van de kwaliteit van zorg. Daarnaast behoudt ieder ziekenhuis altijd zelf de mogelijkheid
om gegevens wel of niet door te geven aan zorgverzekeraars.
ParkinsonInzicht wordt gerealiseerd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Dit
instituut heeft al geruime ervaring met registraties en heeft afspraken gemaakt met
verschillende koepels in de zorg, waaronder de Orde van Medisch Specialisten en de
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Deze afspraken betreffen onder meer de wijze
waarop indicatoren worden vastgesteld, registraties worden vormgegeven, informatie wordt
vrijgegeven en veiligheid van gegevens wordt gewaarborgd. Op de website van het DICA
(www.clinicalaudit.nl) vindt u meer informatie.
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet hebben
met DICA, NVZ, NFU, NPCF en Zorgverzekeraars op 9 oktober jl. consensus bereikt over het feit
dat ParkinsonInzicht vanaf 1 januari 2015 door alle neurologen in Nederland gevuld kan worden
met de gegevens van patiënten en dat daarom per 1 april 2015 ‘deelname aan de registratie’
gezien kan worden als kwaliteitsindicator. Het is de verantwoordelijkheid van ieder ziekenhuis
en de neurologen om te zorgen dat registratie per 1 januari 2015 gestart wordt.
Meer informatie over ParkinsonInzicht, hoe te starten met de registratie en een overzicht van
veel gestelde vragen vindt u op www.parkinsoninzicht.nl
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie,
Dr. Selma Tromp
voorzitter
Dr. George Kienstra
portefeuillehouder Kwaliteit
Mede namens
Dr. Teus van Laar, voorzitter klankbordgroep neurologie ParkinsonInzicht
Dr. Agnita Boon, voorzitter werkgroep Bewegingsstoornissen
Dr. Marten Munneke, directeur ParkinsonNet
Drs. Stefanie van Vliet, directeur Parkinson Vereniging
pagina 2 van 2
Download