Pagina 1 van 13

advertisement
Akte hypotheekvestiging AXA Belgium
Het jaar .........., op .........., voor Meester .........., notaris te .......... zijn verschenen:
A. de naamloze vennootschap AXA Belgium, met zetel gevestigd te Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel 0404.483.367, waarvan de
statuten voor het laatst gewijzigd werden - onder andere om de huidige maatschappelijke benaming aan te nemen
- bij akte verleden voor Meester Jean-François POELMAN, notaris te Schaarbeek, op 1 juli 2014, bekendgemaakt in
de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 22 juli 2014, onder nummer 114140556,
Alhier vertegenwoordigd door ............, zich sterkmakend voor voornoemde maatschappij. De verschijnende enerzijds
wordt aangeduid door de woorden " de kredietgevende vennootschap".
B. .........., hierna de "kredietnemers" genoemd;
C. .........., hierna de "hypotheekverleners" en/of "pandgevers" genoemd; die verklaren te zijn overeengekomen wat
volgt:
Artikel 1: bevestiging van de verbintenissen der partijen
De kredietnemers verbinden zich tot de betaling van alle geldsommen, verschuldigd in uitvoering van deze
overeenkomsten.
De partijen bevestigen hun respectieve verbintenissen, bedongen in het "aanbod woonkrediet" van ...........(zie
kredietaanbod rechts bovenaan), verder genoemd de kredietovereenkomst, en in het Lastenkohier van Algemene
Voorwaarden voor een totaal bedrag van
EUR rekening houdend met het gedeelte ervan dat reeds werd
uitgevoerd.
Een exemplaar van deze documenten wordt aan deze kredietakte gehecht om ermee geregistreerd te worden .
De kredietovereenkomst, haar bijvoegsels en het Lastenkohier van Algemene Voorwaarden vormen met huidige akte
samen één ondeelbaar geheel, zonder dat kan aangevoerd worden dat de bijzondere voorwaarden impliciet afwijken
van de algemene.
Artikel 2: hypotheekvestiging
Tot zekerheid voor alle geldsommen, die de kredietnemers, om welke reden ook aan de kredietgevende
vennootschap verschuldigd zijn of zouden kunnen worden, uit hoofde der hogergenoemde en in onderhavige akte
bevestigde kredieten of uit hoofde van andere kredieten of schulden aangegaan in het raam van krediet-, bank-, of
verzekeringsverrichtingen, hypothekeren de hypotheekverleners in het bijzonder ten voordele van de kredietgevende
vennootschap die aanvaardt, de hieronder beschreven goederen met inbegrip van alle onroerende door bestemming
geplaatste of te plaatsen goederen, ten belope van
EUR in hoofdsom, van drie jaar intresten tegen de
overeengekomen rentevoet, en bovendien tot zekerheid van een bijkomen de bedrag van
EUR (5 % van het
bedrag in hoofdsom) voor alle niet door de wetbevoorrechte sommen, zoals de intresten, provisies, wisselverliezen,
boeten, vergoedingen, erelonen van advocaten, verzekeringspremies en alle andere kosten verschuldigd in uitvoering
van onderhavige akte, haarbijlagen en bijvoegsels.
Beschrijving van de gehypothekeerde goederen:
Gemeente ..........
Dertigjarige oorsprong van eigendom: ..........
Artikel 2 bis : (ENKEL bij onverdeeldheid)
De bij onderhavige akte toegestane hypotheek zal bovendien, en van rechtswege ingevolge artikel 883 van het
Burgerlijk Wetboek, slaan, hetzij op het aandeel dat de hypotheekverleners zouden kunnen aankopen van hun medeeigenaars, hetzij op het geheel van de goederen ingeval de hypotheekverleners er uitsluitend eigenaar van zouden
worden bij deling, licitatie of op een andere wijze.
In die gevallen zal het recht om de deling of de licitatie van de onverdeelde goederen te vorderen, welk recht de
schuldeiser bezit ingevolge artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek, bij
niet naleven van de aangegane en aan te gane verbintenissen, vervangen worden door het recht de totaliteit van
dezelfde goederen te doen verkopen.
Op straf van onmiddellijke eisbaarheid van de tegenwoordige schuldvordering aan de voorwaarden van het hieraan
gehecht lastenkohier, zullen de hypotheekverleners niet mogen overgaan tot deling, licitatie of verkoop van het geheel
of een gedeelte van hun aandeel in de hierboven beschreven goederen, ten behoeve, hetzij van derde personen,
hetzij van hun mede-eigenaars, in afwezigheid van de kredietgevende vennootschap, welke zal moeten gedaagd
worden bij deurwaardersexploot, tenminste acht dagen op voorhand betekend.
De hypotheekverleners, zowel in eigen naam als voor hun rechthebbenden, zien er van af zich te beroepen,hetzij op
het voorrecht door de wet toegekend in het voordeel van de mededeelhebber of medeverkoper,
hetzij op de verplichting van de wederinbrenging. De kredietgevende vennootschap zal het recht hebben, kosten ten
laste van de kredietnemers, aan de mede-eigenaars van de hierboven gehypothekeerde goederen bij
deurwaardersexploot te doen betekenen,dat in geval van deling zij zullen gehouden zijn de kredietgevende
vennootschap daarvan te verwittigen bij
deurwaardersexploot, tenminste acht dagen op voorhand betekend. De hypotheekverleners verklaren geen
overeenkomst van onverdeeldheid te hebben aangegaan en ontzeggen zich het recht een dergelijke overeenkomst te
sluiten.
Artikel 3: hypothecaire toestand
De hypotheekverleners verklaren dat de krachtens deze akte gehypothekeerde goederen vrij en onbelast zijn van alle
hypothecaire of zakelijke lasten en van eender welke in- of overschrijving, met uitzondering van de uit hoofde van de
huidige akte te nemen inschrijving en van de inschrijving genomen op het .......... hypotheekkantoor te ......... op ..........
volume .......... nummer .......... tot zekerheid van een bedrag van EUR in hoofdsom en
EUR in toebehoren ten
voordele van .......... slaande op het goed sub..........
De hypotheekverleners verbinden er zich toe aan de kredietgevende vennootschap binnen de tweemaanden een
hypotheekstaat te doen afleveren, die voorgaande verklaring bevestigt op straffe van onmiddellijke eisbaarheid van
het krediet volgens de modaliteiten vermeld in het aangehechte "Lastenkohier van Algemene Voorwaarden".
Artikel 4: onroerende goederen door bestemming
De hypotheekverleners ontzeggen zich het recht op welke wijze ook de roerende bestanddelen, die geacht worden
onroerend te zijn, en in het bijzonder de onroerende goederen door bestemming, te verplaatsen of te vervreemden,
zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de kredietgevende vennootschap te hebben bekomen.
Artikel 5: Lastenkohier van Algemene Voorwaarden
Het Lastenkohier van Algemene Voorwaarden, voor akkoord door partijen ondertekend en aan de onderhavige akte
gehecht om er een integrerend deel van uit te maken, is van toepassing zowel op het krediet als op
hypotheekvestiging, met dien verstande dat elke toepasselijke aan de kredietnemers door dit Lastenkohier van
Algemene Voorwaarden opgelegde verplichting ingeval van hypotheekvestiging van toepassing zal zijn op de
hypotheekverleners ook indien deze niet de kredietnemers zijn.
Artikel 6: kosten
Alle rechten, kosten en erelonen, die voortspruiten uit de onderhavige akte of zijn uitvoering, met inbegrip van kosten
van de inschrijving die de hypotheekverleners de bank laten nemen op grond van onderhavige akte evenals de kosten
van certificaat van de hypotheekbewaarder, zullen uitsluitend betaald en gedragen worden door de kredietnemers.
Artikel 7: Identiteit van de partijen
De ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen op zicht der wettelijke stukken.
Waarvan akte.
Opgemaakt en verleden te .......... op ..........
Na voorlezing gegeven te hebben van de akte, van de kredietovereenkomst en het lastenkohier inbegrepen,hebben
de partijen deze documenten samen met mij, notaris, getekend en geparafeerd.
Artikel 8: Tussenkomst van de echtgeno(o)t(e) hangende de procedure van echtscheiding
1. De kredietnemer is gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen.
'Is hier tussengekomen ............Die, in het licht van de procedure tot echtscheiding die tussen hem/haar en de
kredietnemer hangende is,verklaart kennis te hebben van al hetgeen vooraf gaat en verklaart overeenkomstig artikel
215 (Indien het te hypothekeren goed als de gezinswoning kan worden gekwalificeerd) en artikel 1418 van het
Burgerlijk
Wetboek in te stemmen met het aangaan van de lening/het krediet door zijn/haar echtgeno(o)t(e),kredietnemer, en
met de hypotheekvestiging op het voorschreven goed krachtens onderhavige akte. Hij/zij verklaart aldus impliciet
onherroepelijk te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst van lening/krediet en van de
hypotheek op grond van artikel 224 (Indien het te hypothekeren goed als de gezinswoning kan worden gekwalificeerd)
en artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek.
De kredietgever van zijn kant verbindt er zich toe om haar verhaal te beperken tot het eigen vermogen vande
kredietnemer, met inbegrip van de inkomsten van de kredietnemer, van welke aard ook, maar met uitsluiting van de
eigen goederen [en inkomsten] van de tussenkomende echtgenoot.
Onder opschortende voorwaarde van overschrijving van het vonnis van echtscheiding in de registers van de
burgerlijke stand, verbindt de kredietgever er zich toe zijn verhaal te beperken tot de goederen en inkomsten die vanaf
dan en naderhand zullen toebehoren aan de echtgenoot-kredietnemer en/of door deze laatste zullen verworven zijn.'
2. De kredietnemer is gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, en het te hypothekeren goed behoort
weliswaar aan de kredietnemer toe, maar is tevens de gezinswoning in de zin van artikel 215 van het Burgerlijk
Wetboek, zodat de tussenkomst van de andere echtgenoot vereist is, doch enkel met het oog op de instemming met
de hypotheek en de verzaking aan de vordering tot nietigverklaring voorzien in artikel224 van het Burgerlijk Wetboek.
'Is hier tussengekomen ............Die, in het licht van de procedure tot echtscheiding die tussen hem/haar en de
kredietnemer hangende is,verklaart kennis te hebben van al hetgeen vooraf gaat en verklaart overeenkomstig artikel
215 Burgerlijk Wetboek in te stemmen met de hypotheekvestiging op het voorgeschreven goed krachtens
onderhavige akte.
Hij/zij verklaart aldus impliciet onherroepelijk te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst
van lening/krediet en van de hypotheek op grond van artikel 224 Burgerlijk Wetboek.'
Borderel van hypothecaire inschrijving
Inschrijving wordt gevorderd op het .......... kantoor van de hypotheken te ..........,
Ten voordele van :
A. de naamloze vennootschap AXA Belgium, met zetel gevestigd te Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan
25,ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer RPR Brussel 0404.483.367,
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden - onder andere om de huidige maatschappelijke benaming aan
te nemen
- bij akte verleden voor Meester Jean-François POELMAN, notaris te Schaarbeek, op 1 juli 2014,bekend gemaakt in
de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 22 juli 2014, onder nr 114140556,
Tegen
1. ..........
2. ..........
Krachtens een kredietakte voor onbepaalde duur, verleden ten overstaan van notaris .......... te .......... op.......... en
geregistreerd te .......... op .......... waarbij hypotheek wordt gevestigd met verwijzing naar de
wettelijke bepalingen van artikelen 1560 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende executoriaal beslag
op onroerend goed, of
naar wettelijke bepalingen die er in de toekomst voor in de plaats zouden gesteld worden, akte die eveneens de
clausule van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bevat,
Tot zekerheid voor alle bedragen die de kredietnemers, om welke reden ook, aan de kredietgevende vennootschap
verschuldigd zijn of zouden kunnen worden uit hoofde van de hogergenoemde kredietakte of uit hoofde van andere
kredieten of schulden aangegaan in het raam van krediet-, bank-, of verzekeringsverrichtingen ten belope van:1. het
bedrag in hoofdsom van
EUR,
2. 5 % van het bedrag in hoofdsom om de kosten en toebehoren te waarborgen, hetzij
EUR,3. drie jaar intresten
tegen de rentevoet van het krediet waarvan de wet de rang voorbehoudt, pro memorie,hetzij samen
EUR
Op de volgende onroerende goederen: Gemeente ..........
In .......... opgemaakt, te .........., op ..........
Download