Schizofrenie Als schizofrenie in de familie komt

advertisement
Schizofrenie
Als schizofrenie in de familie komt
Informatie voor familieleden van mensen met schizofrenie
Deze folder geeft informatie over wat
familielid) tot lotgenotencontact met andere
Parnassia biedt ter ondersteuning van fami-
familieleden die dezelfde dingen meemaken
lieleden van mensen met een psychotische
tot intensieve ondersteuning in het omgaan
kwetsbaarheid. Heeft u na het lezen nog
met symptomen.
vragen? Verderop in de folder vindt u moge-
Aanbod voor familieleden
(of andere dierbaren)
lijkheden om deze te stellen.
Inleiding
1. Informatie van een deskundige over
Het hebben van een psychotische kwets-
psychosen en schizofrenie (gesprek(ken)
baarheid is voor de persoon zelf het lastigst.
Maar ook voor de familie of de omgeving
behandeling).
kan het moeilijk zijn als een psychose in de
2. Psycho-educatiegroep voor familieleden
familie komt. Familieleden zoeken en vinden
(kennis vergroten en lotgenotencontact);
vaak zelf manieren om moeilijke periodes zo
variërend van twee bijeenkomsten tot
goed mogelijk door te komen.
een cursus van tien bijeenkomsten.
met de behandelaar of juist los van de
3. Samen met uw familielid en betrokken
Vragen die veel voorkomen zijn
behandelaren een crisissignaleringsplan
•
Wat is een psychose?
maken (samenwerken in het voorkomen
•
Wat is schizofrenie?
van crisis).
•
Wat is de oorzaak?
4. Samen met uw familielid en betrokken
•
Hoe kan ik reageren op
behandelaren een Triadekaart maken
psychotische symptomen
(afspraken over de praktische verdeling
en negatieve symptomen?
van zorgtaken).
•
Hoe kan ik mijn gezinslid
5. Op www.parnassia.nl vindt u allerlei
helpen? Wat kan ik wel of
juist niet doen?
6. Consultatie van een familietherapeut.
•
Hoe vind ik de weg binnen
7. Via www.parnassia.nl kunt u een een-
de hulpverlening?
informatie en ondersteuning.
malig telefonisch gesprek aanvragen met
een van onze familiecoaches.
Parnassia wil familieleden (en andere dier-
8. Via www.mijnparnassia.nl kunt u een
baren) zoals u ondersteunen bij het vinden
online module volgen voor mantelzor-
van antwoorden op dergelijke vragen. Zo is
gers: Overbelasting bij mantelzorgers.
er een uitgebreid aanbod waar u, naar eigen
Hier kunt u zeltesten doen en informatie
behoefte, gebruik van kunt maken. Varië-
vinden over de belasting van het mantel-
rend van een algemeen informatiegesprek
zorgen.
(eventueel los van de behandeling van uw
2
Andere
informatiebronnen
Klachten
Bij Parnassia staat kwaliteit van zorg voorop. Dit betekent dat aandacht voor klachten
www.ypsilon.org
en suggesties over de behandeling of over
Ypsilon, vereniging van familieleden en
onze service voor ons vanzelfsprekend is.
naasten van mensen met een verhoogde
Om onze service aan u te kunnen ver-
psychotische kwestbaarheid. Ypsilon biedt
beteren, nodigen wij u dan ook van harte uit
onder andere informatie, lotgenotencontact,
uw suggestie, compliment of klacht aan ons
maandelijkse thema-bijeenkomsten, cursus-
te melden. Dit kan op verschillende manie-
sen en een uitwisseling van deskundigheid.
ren. U leest hierover meer in een aparte
folder. Deze vindt u in het folderrek of bij de
www.context.nl
balie van de afdeling waar uw familielid
Context biedt cursussen en trainingen
onder behandeling is. Ook kunt u de folder
gericht op preventie en het voorkomen van
opvragen bij Informatieservice Parnassia via
psychische problemen. Deze staan los van
telefoon 088-357 57 57 (maandag t/m vrijdag
de eventuele behandeling van uw zieke
10.00 uur -16.00 uur) of
familielid.
[email protected]
www.mantelzorgdenhaag.nl
Meer informatie
Steunpunt Mantelzorg Den Haag (zorgen
voor een dierbare met psychische problemen
wordt ook wel mantelzorg genoemd).
via de behandelaar van uw familielid of als
uw familielid in behandeling is op de
Prinsegracht: Roos de Valk,
tel. 088-357 67 00
[email protected]
als uw familielid in behandeling is bij de
Leggelostraat:
Hans van Peperstraten,
tel. 088-357 61 43
[email protected]
3
Par 133
juli 2012
www.parnassia.nl
Download