3 De tijd van pruiken en revoluties: De Verenigde Staten

advertisement
3
HOOFDSTUKTOETS B
VRAGEN
De tijd van pruiken en revoluties:
De Verenigde Staten
B ASISSTOF
1
2
Maak goede combinaties.
6
Welke instantie controleert of de wetten van de afzonderlijke
A Onafhankelijkheidsverklaring
staten kloppen met de grondwet van de Verenigde Staten?
B Europeanen
A een onpartijdige jury
C meer belasting betalen
B het Congres
D afschaffing slavernij
C de president
E Amerikaanse Burgeroorlog
D het Hooggerechtshof
1
eerste kolonisten
2
Boston Tea Party
3
strijd tussen noord en zuid
4
abolitionisme
5
zelfstandigheid Engelse kolonies
7
Hoe voorkomt men in de Verenigde Staten dat de president
alle macht heeft?
8
Waarom gebruikten de plantagehouders slaven?
9
Lees bron 2. Dit is de mening van een Amerikaanse
bestuurder uit 1855.
Waarom vielen de Engelse kolonisten de indianen aan?
a
3
Past deze bron bij een abolitionist? Leg uit waarom wel
Vul de ontbrekende woorden in.
of niet.
Omdat de …(a)… regering meer belasting wilde heffen,
b
kwamen de …(b)… in opstand.
bestuurder? Leg je antwoord uit.
Wat vind jij van de mening van deze Amerikaanse
Dit was het begin van de …(c)….. Hierdoor werden de
Verenigde Staten onafhankelijk.
4
BRON 2
Geen ondergeschikt ras kan in de VS leven zonder
zich te schikken naar de wil van de blanke,
Engelstalige Amerikaan. Dit geldt voor de negers in
het zuiden, voor de Ieren in het noorden, voor de
indianen in New England en het zal ook zo zijn voor
de Chinezen in Californië.
Bekijk bron 1. Hoe kun je zien dat dit de eerste vlag van de
Verenigde Staten is?
10
a
Wanneer werd de slavernij in de Verenigde Staten
afgeschaft?
b
Leg uit waarom dat in dat jaar gebeurde.
BRON 1
5
De Amerikaanse bevolking bestaat uit mensen van
verschillende afkomst.
Leg uit hoe het komt dat er veel blanke mensen in de
Verenigde Staten wonen.
© MALMBERG
MEMO 2 H/V
11
11
Bekijk bron 3. Dit is een medaillon met de tekst: ‘Ben ik geen
mens en een broer?’
Leg uit waarom juist dit embleem een symbool werd van de
strijd tegen slavernij? Noem twee dingen uit de bron.
BRON 3
12
Zet de volgende ontwikkelingen in de goede tijdsvolgorde.
Begin met wat het eerste was.
A De slavernij wordt afgeschaft.
B De slavenhandel wordt afgeschaft.
C Hollanders verkopen de eerste slaven aan Virginia.
D Opkomst van het abolitionisme.
13
Waarom trokken immigranten vanaf ongeveer 1800 ook naar
de meer westelijk gelegen gebieden van de Verenigde
Staten?
14
Is er in de Verenigde Staten in de achttiende eeuw sprake
van geloofsvrijheid? Leg je antwoord uit.
B ASISSTOF
1
A–5
B–1
3
a = Engelse
C–2
b = kolonisten
D–4
c = Amerikaanse Vrijheidsoorlog
E–3
4
2
12
Er staan dertien sterren op de vlag. Ze staan symbool voor
Er kwamen steeds meer kolonisten naar Amerika en die
de eenheid van de dertien staten die samen de Verenigde
wilden gebied van de indianen hebben om op te leven.
Staten vormden.
MEMO 2 H/V
© MALMBERG
5
De blanke mensen in de Verenigde Staten stammen vaak af
van de kolonisten die vanuit Europa naar Amerika waren
gekomen.
6
D
7
Door een scheiding van machten, waarbij de wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht van elkaar afhankelijk zijn
en dus niet alle macht naar zich toe kunnen trekken. Ook de
president, de uitvoerende macht kan niet zonder de andere
machten.
8
Omdat er een tekort aan arbeidskrachten op de plantages
was en het werk zwaar en eentonig was.
9
a
De bron past niet bij een abolitionist. De Amerikaanse
bestuurder vindt namelijk dat slaven ondergeschikt zijn aan
de wil van de blanke Amerikanen. Hij wil dus zeker niet de
slavernij afschaffen.
b
Eigen antwoord van de leerling met argument. De
leerling moet ingaan op iets dat in de bron staat.
10
a
1865
b
In dat jaar eindigde de Amerikaanse Burgeroorlog, die
werd gewonnen door het noorden, waar men tegen de
slavernij was.
11
De slaaf wordt geketend afgebeeld, waarmee wordt getoond
hoe slecht de slaven het hebben.
De tekst geeft aan dat de slaven ondergeschikt zijn aan de
blanken en dat daar verandering in moet komen.
12
C–D–B–A
13
De smalle kuststroken aan de oostkust waren al vol met
immigranten.
14
Ja, want veel streng gelovige Europeanen vluchtten naar
Amerika en konden daar in alle vrijheid hun godsdienstige
tradities voortzetten.
© MALMBERG
MEMO 2 H/V
13
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards