Brief 7

advertisement
(type hier de naam van de school en opleiding)
Plaats en datum:
(vul datum en plaats in)
Betreft:
bezwaar tegen niet-wettelijke bijdrage
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij schrijf ik u in verband met de niet-wettelijke bijdrage, die door uw onderwijsinstelling
momenteel op niet-vrijwillige basis wordt doorberekend aan de leerling. Ik word namelijk geacht
materiaal (bloemen) mee te nemen voor de les. Hierbij beroep ik mij op punt vier van de regels extra
kosten (zie onder). De lessen waarvoor ik dit materiaal moet meenemen vallen onder het reguliere
onderwijsaanbod. School wordt geacht de onkosten van de lessen die vallen onder het reguliere
lesaanbod zelf te betalen (zie punt 4). Hierbij wil ik u mededelen dat ik geen materiaal meer koop en
meeneem naar de les. In lijn met de wet verwacht ik dat school zelf zijn lessen organiseert en
bekostigt. Dit houdt onder andere in dat school zelf de benodigde bloemen aanschaft.
Gezien het feit dat ik van xxxx tot xxxx zelf bloemen heb aangeschaft die onderdeel uitmaakten van
het reguliere lesaanbod heb ik kosten gemaakt die in feite gedragen moeten worden door de school. Ik
declareer hierbij deze kosten. In bijlage 2 staat een overzicht en kopieën van de rekeningen. Het
bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer xxxxx ten name van xxxxx.
Regels omtrent extra kosten:
Aan extra voorzieningen en activiteiten die de school aanbiedt aan de leerlingen, kunnen kosten zijn
verbonden die in beginsel niet door de overheid worden vergoed. Deze kosten kunnen worden
doorberekend aan de leerlingen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: (zie het schrijven van
voormalig minister J. Ritzen. Kenmerk: BVE/ABA/BO-93098968, bijlage 1.)
1. Er dient een scheiding te worden aangebracht tussen enerzijds de inschrijving als leerling en
anderzijds de betaling voor extra voorzieningen.
2. Indien een school (een deel van) de kosten van extra voorzieningen en activiteiten
doorberekent aan de leerlingen, dient de school de leerling te wijzen op het niet verplichte
karakter van deze bijdrage
3. De school dient de leerlingen een specificatie van de kosten te verstrekken.
4. Het kan alleen gaan om extra voorzieningen die geen deel uitmaken van het reguliere
onderwijsaanbod van de school. In beginsel is het daarom mogelijk een leerling die niet voor
een extra voorziening of activiteit wenst te betalen, van het gebruik daarvan of de deelname
daarvan uit te sluiten.
Ik hoop op een spoedige reactie van uw zijde.
Met vriendelijke groet,
(vul hier je naam en contactgegevens in)
Download