Genetische modificatie steeds belangrijker, maar niet in

advertisement
PERSBERICHT
Genetische modificatie steeds belangrijker, maar niet in Europese
landbouw
1 oktober 2012
De wetenschappelijke ontwikkelingen rond genetische modificatie blijven in volle
vaart doorgaan, maar wat betreft genetische gemodificeerde (gg-)gewassen haakt
Europa af bij de rest van de wereld. Dit blijkt uit een analyse die de Commissie
Genetische Modificatie (COGEM) heeft uitgevoerd van afgegeven vergunningen
voor werkzaamheden met genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) en
COGEM adviezen over vergunningaanvragen in de afgelopen jaren.
In deze analyse (COGEM signalering CGM/121001-01, ‘Vergunningen en adviezen:
trends in genetische modificatie’) is zowel gekeken naar de ontwikkelingen in onderzoek,
als naar toepassingen in de landbouw, gezondheidszorg en industriële productie. Het
blijkt dat veertig jaar na het eerste recombinant DNA experiment, de onderzoeksactiviteiten met ggo’s in Nederland en daarbuiten nog steeds toenemen. Terwijl
genetische modificatie zijn weg begint te vinden in industriële en medische toepassingen,
blijkt de ontwikkeling van gg-gewassen specifiek voor de Europese landbouw echter tot
stilstand te komen.
In de afgelopen tien jaar is slechts één nieuwe vergunning voor de teelt van een gggewas afgegeven. Het aantal binnen de EU afgegeven vergunningen voor veldproeven
met gg-gewassen daalt gestaag, tot ca 50 in 2011. En er zijn geen grote bedrijven meer
die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe gg-gewassen voor de Europese
landbouw.
In andere delen van de wereld gaat de ontwikkeling van gg-gewassen onverminderd
voort. Een gevolg hiervan is dat het aantal importvergunningen voor gg-gewassen in de
EU de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen. Er zijn inmiddels meer dan 50 gggewassen toegelaten voor import. De EU lijkt alleen nog een rol te spelen als afzetmarkt
voor gg-gewassen.
Uit de analyse van de COGEM blijkt verder dat de toegenomen wetenschappelijke
mogelijkheden om eigenschappen te introduceren en meerdere eigenschappen te
combineren in een ggo, de milieurisicobeoordeling van werkzaamheden met ggo’s
ingewikkelder en tijdrovender maakt, met een toenemende behoefte aan aanvullende
informatie.
EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie
De signalering is te vinden op de website van de COGEM: http://www.cogem.net/#. Een papieren versie van de signalering
kunt u opvragen via [email protected] of per post: Commissie Genetische Modificatie, Postbus 578, 3720 AN Bilthoven
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de COGEM, dr. ir. F. van der Wilk, tel. (030) 274
2777, e‐mail [email protected]
COGEM
De COGEM heeft tot taak de regering te adviseren over de risicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en te
signaleren over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie (Wet milieubeheer §2.3).
Download
Random flashcards
Create flashcards