Voorwaarden en afspraken voor verenigingen die zich aansluiten bij

advertisement
Voorwaarden en afspraken voor verenigingen die zich aansluiten bij FMDO.
 De vereniging is een sociaal-culturele vereniging.
 De vereniging tracht om minstens 3 activiteiten per jaar te organiseren.
 De vereniging heeft respect voor alle vormen van diversiteit zowel op vlak van
afkomst,
leeftijd,
huidskleur,
gezondheid,
sociaal-economische
status,
geloofsovertuiging, seksuele geaardheid,.. De vereniging organiseert geen activiteiten
waarbij wordt aangezet tot onverdraagzaamheid of uitsluiting.
 De vereniging aanvaardt dat de ondersteuning van FMDO dient om de leden van de
vereniging te versterken in hun competenties en netwerk.
 De vereniging accepteert dat er vanuit FMDO geen ondersteuning wordt geboden
aan politieke en louter religieuze acties, en ook niet aan
caféaangelegenheden.
 In de externe communicatie heeft Nederlands minstens een evenwaardige plaats
naast een mogelijk andere taal.
 De vereniging houdt FMDO op de hoogte van de geplande activiteiten.
Aanvragen voor hulp bij het voorbereiden van een activiteiteit of de ontwikkeling van
het promotiemateriaal worden ten laatste drie weken voor de start van de activiteit
aan de FMDO-medewerker bezorgd.
 De vereniging plaatst het logo van FMDO op de externe communicatie van sociaalculturele activiteiten.
 De vereniging zorgt dat contactgegevens en de ledenlijst die FMDO heeft van de
vereniging steeds up to date zijn.
 De vereniging tracht regelmatig deel te nemen aan vorming-, ontmoetings- of
gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd door FMDO.
 De vereniging tracht deel te nemen aan het jaarlijks regionaal overleg.
 De vereniging is een vzw of een feitelijke vereniging en heeft winst maken dus niet
als doel.
 De vereniging is via FMDO verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid van
de bestuursvrijwilligers van de vereniging die meehelpen aan de organisatie van
activiteiten. FMDO verzekert de deelnemers van activiteiten niet.
 De vereniging is niet aangesloten bij een andere sociaal-culturele Nederlandstalige
federatie.
Voor akkoord:
Datum:
Handtekening voorzitter of ondervoorzitter:
FMDO kan het lidmaatschap van een lidvereniging beeindigen:
-
Bij een ernstige overtreding van één van bovenstaande voorwaarden van het
lidmaatschap
-
Indien er langer dan twee jaar geen enkele vorm van contact is tussen de vereniging
en FMDO-medewerker
In bovenstaand geval ontvangt de vereniging een ontslagbrief op het laatst doorgegeven adres
van de vereniging.
De vereniging kan zijn lidmaatschap bij FMDO opzeggen volgens deze procedure:
1. Gesprek vragen per mail/brief: Er moet verplicht eerst een gesprek plaatsvinden
tussen FMDO en de vereniging.
2. Ontslagbrief: Vervolgens kan dan een officiële ontslagbrief verstuurd worden naar
het hoofdkantoor. Deze brief moet ondertekend zijn door minstens twee leden van het
bestuur van de vereniging.
Download