Bestuursbeleid V - Volkstuinen Vereniging Alphen NB

advertisement
Bestuursbeleid V.V.A.
Beleid
Uitwerking
1.
Financieel
Het bestuur stelt dat de V.V.A.
financieel gezond moet blijven,
d.w.z. vrij van schulden
Dit tracht het bestuur te bereiken door de uitgaven af
te stemmen op de inkomsten. De inkomsten van het
bestuur bestaan uit contributie en in geringe mate uit
giften
Door een beleidsmatig uitgavenpatroon wordt de
contributie stabiel gehouden.
2.
Verzorging van tuinen en
gewassen.
Het bestuur stelt dat zowel
tuinen als gewassen goed
verzorgd worden.
Dit tracht het bestuur te bereiken door controles.
Er zijn twee soorten controles; te weten:
a. voor de verzorging van de tuinen; deze controles
worden uitgevoerd door de controlecommissie.
Deze commissie laat een schrijven uitgaan bij
onvoldoende verzorging.
b. voor de beoordeling van de gewassen; deze
controles worden uitgevoerd door de
beoordelingscommissie.
Van deze beoordelingen wordt jaarlijks een
puntentelling bijgehouden en een waardering
uitgesproken in de vorm van bekers en oorkondes.
3.
Bezetting van de tuinen.
Het bestuur stelt dat zoveel
mogelijk tuinen bezet moeten
worden.
Dit tracht het bestuur te bereiken door:
a. de contributie aangepast laag te houden;
b. actieve ledenwerving;
c. schaalvergroting van tuinen bij leegstand wanneer
niemand ingeschreven staat op de wachtlijst;
d. tijdelijk verhuur van percelen voor de duur van een
jaar van 1 januari tot en met 31 december.
4.
Onderhoud aan paden,
afrastering en installatie.
Het bestuur stelt dat er
onderhoud gepleegd moet
worden aan paden, afrastering
en installatie. Dit bevordert de
levensduur en werkt
kostenbesparend.
Dit tracht het bestuur te bereiken door:
a. uitvoeren van controles;
b. 1x per jaar groot onderhoud aan paden, afrastering
en installaties; hiertoe worden alle leden schriftelijk
uitgenodigd om hieraan deel te nemen;
c. klein onderhoud gedurende het gehele jaar;
d. het verzoek doen uitgaan aan de leden om
eventuele reparaties zo spoedig mogelijk te melden
bij het bestuur;
e. het zorgvuldig omgaan met materialen.
5.
Werkbaarheid.
Het bestuur stelt dat er een
klimaat moet zijn waarbinnen
zowel bestuur als leden
kunnen werken.
Dit tracht het bestuur te bereiken door een
hanteerbaar huishoudelijk reglement, welke niet in
strijd is met de statuten.
In het huishoudelijk reglement staan afspraken
waaraan leden van de vereniging hun goedkeuring
hebben gegeven.
Het bestuur hanteert dit reglement om handelingen
van zowel bestuur als leden te kunnen toetsen.
6.
Verenigingsgevoel
Het bestuur stelt dat alle leden
van de V.V.A. deel nemen aan
de jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
7.
Optimaal tuinieren.
Het bestuur van de V.V.A. stelt
dat alle leden optimaal gebruik
kunnen maken hulpmiddelen
ter bevordering plantengroei
en verhoging van tuinplezier
8.
Lege tuinen.
Het bestuur stelt dat alle
tuinen van 1 april tot 31
december bezet zijn c.q.
bewerkt worden.
Dit tracht het bestuur te bereiken door:
A. waardebonnen uit te reiken die bestemd zijn voor
de prijswinnaars van ‘Tuinman van het jaar’,. De
winnaars ontvangen hiervoor naast de reguliere
uitnodiging voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering een speciale uitnodiging m.b.t. het
betreffende agendapunt.
Mocht een prijswinnaar zonder mededeling van
verhindering niet aanwezig zijn op de algemene
ledenvergadering dan:
a. vervalt de prijs voor de plaats 1, 2 en 3 aan het
bestuur van de V.V.A., en
b. vervalt de prijs voor plaats 4 t/m 10 aan de
vereniging. Het bestuur zal de prijs in volgorde
doen toekomen aan tuinleden na plaats tien op de
uitslaglijst op voorwaarde dat deze leden op de
vergadering aanwezig zijn.
B. Het verstrekken van consumptiebonnen aan leden
en genodigden.
Dit tracht het bestuur te bereiken door:
leden onder voorwaarden toestemming te geven voor
het plaatsen van tuinkassen.
De voorwaarden zijn:
a. de tuinkas mag slechts bestaan uit een framewerk
met daaroverheen plastic;
b. de hoogte mag maximaal 2 meter zijn;
c. de grondoppervlakte bedraagt ca. 6 m2;
d. per tuin mag slechts één tuinkas geplaatst worden;
e. plaatsing van een tuinkas geschiedt op eigen risico;
f. het bestuur erkent geen enkele aansprakelijkheid in
schadegevallen;
g. bij beëindiging van lidmaatschap V.V.A. dient men
de tuinkas te verwijderen of in overleg
over te dragen aan een lid van de vereniging.
Dit tracht het bestuur te bereiken door:
A. Uitvoering te geven aan beleidsnotitie punt 3
B. Het aanvragen en toewijzen van tuinen geschiedt
tot 1 april van het lopende jaar.
Zijn er na genoemde datum nog tuinen vrij dan
kunnen deze door leden gratis in gebruik genomen
worden voor de periode van 1 april tot en met 31
december van dat jaar.
Voor het gebruik hiervan gelden de volgende
verplichtingen:
a. Er mogen op zo’n tuin slechts bloemen,
pompoenen en kalebassen geteeld worden.
b. Het is niet toegestaan om er groenten en/of
aardappelen te kweken
c. De gebruiker heeft de plicht de tuin op 31
december van dat jaar leeg op te leveren aan de
vereniging.
d. Blijft de gebruiker in gebreke dan kan hij niet meer
in aanmerking komen voor het gratis gebruik van
een lege tuin.
Mochten er ondanks dit aanbod na 1 april toch nog
lege tuinen zijn, dan zal het bestuur deze inzaaien
met bloemen.
9.
Jubilea
Het bestuur stelt dat leden die
een aantal jaren lid zijn van de
vereniging in aanmerking
komen voor een attentie.
Dit tracht het bestuur te bereiken door het 25 jarig, het
40 jarig en het 50 jarig lidmaatschap van een lid te
belonen met een attentie.
De grootte van het bedrag voor de attentie is
afhankelijk van het aantal jaren lidmaatschap van de
V.V.A.
Voor de jaren 2011 t/m 2020 worden de volgende
bedragen als leidraad aangehouden:
25 jaar lidmaatschap: €10,00 aan bloemen
€15,00 aan waardebon(nen)
40 jaar lidmaatschap: €12,50 aan bloemen
€20,00 aan waardebon(nen)
50 jaar lidmaatschap: €15,00 aan bloemen
€25,00 aan waardebon(nen)
Download