Jaarverslag van de secretaris over 2012

advertisement
JAARVERSLAG 2013 VAN DE SECRETARIS
Inleiding
De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977. De stichting is gevestigd te
Haarlem en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting is bij de Kamer van
Koophandel Haarlem ingeschreven onder nummer 41222191.
Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel het bevorderen van
belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein,
onder meer door het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde
rechtspersonen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen
maatschappelijk belang beogen.
Bestuur
In 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: dr. A.H. van Stegeren,
voorzitter, mr. E.H. Huisman, secretaris, mr. R. J. Kaas, penningmeester en de leden
R.F.M. Braakhuis MBA, drs. M. J. Nouwen en drs. H. M. Steenhoff.
Hélène Steenhoff werd per 1-1-2013 benoemd tot bestuurslid. Margreeth Pop trad
per 1 januari 2013 af als bestuurslid na een zittingsperiode van 15 jaar. Edzo
Huisman is Margreeth Pop opgevolgd als secretaris per 1-1-2013.
Het secretariaat van de stichting wordt sinds 1 januari 2013 gevoerd op het kantoor
van Edzo Huisman in Heemstede. Een medewerker van Edzo Huisman: Adri Zijl,
doet de uitvoerende werkzaamheden voor het secretariaat.
Het postadres van de stichting is gewijzigd in:
postbus 303, 2100 AH Heemstede.
Het bestuur kwam 5 keer bij elkaar op het kantoor van Edzo Huisman: op 26 februari,
23 april,13 juni, 17 september, 25 november 2013.
Beleid
Het vermogensbeheer werd gevoerd door de ABNAMRO Bank en Bank Insinger de
Beaufort. In de loop van het jaar 2013 zijn gesprekken gevoerd over aanpassingen
van het vermogens beheer. Een intensieve selectieprocedure heeft ertoe geleid dat
per 1 januari 2014 het vermogensbeheer wordt gedaan door de ABN AMRO Bank en
IBS Vermogensbeheerders onder regie van de onafhankelijke organisatie Wealth
Management and Partners (WMP) in Amsterdam op basis van het door het bestuur
vastgesteld beleggingsstatuut van de stichting.
Het vermogen van de stichting is in 2013 licht gestegen. Het stamvermogen is
ruimschoots in stand gebleven.
De stichting heeft ook voor 2013 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status
behouden. In 2013 is het beloningsbeleid en de toepassing van de ANBI regels
opnieuw ter sprake gekomen in het bestuur en is het beloningsbeleid van
bestuursleden herzien op basis van de bestede uren per bestuurslid, met als
ingangsdatum 1 januari 2014.
Aanvragen
In 2013 zijn 143 aanvragen behandeld.
In het totaal is een bedrag van € 397.435 besteed aan giften.
De verdeling van de gelden over de verscheidene categorieën luidt als volgt:
-
Cultuur € 196.435
-
Medisch € 17.000
-
Natuur € 5.000
-
Ontwikkelingshulp € 46.000
-
Sociaal-maatschappelijk € 74.300
-
Sociaal-recreatief € 14.200
-
Wetenschappelijk € 44.500
Opvallend is dat relatief veel financiële steun wordt verleend op cultureel gebied.
Instellingen die door de jaren heen regelmatig worden gesubsidieerd zijn:
- Bevrijdingspop
- Haarlemmer Hout Festival
- Beeckestijn Pop Festival
- Internationaal Orgelconcours
- Teylers Museum
- Frans Hals Museum
- Haarlems Historisch Museum
Bijzondere projecten waren in 2013:
- Thijsse's Hof: herstel van deze bijzondere heemtuin in Bloemendaal die door veel
scholen wordt bezocht voor natuuronderwijs.
- Top Schaatsen Haarlem: project waarmee gehandicapten worden gestimuleerd om
te schaatsen.
Prijzen
De Keetje Hodshon Prijs 2013 werd toegekend aan Dr Sander A.M. Lestrade voor
een studie op het gebied van de linguïstiek voor zijn proefschrift ‘Space of Case’
(Radboud Universiteit Nijmegen 2010) en zijn verdere publicaties.
De J.C.Ruigrok Prijs 2013 op het gebied van de economische wetenschappen werd
toegekend aan Dr Ralph S.J. Koijen voor zijn proefschrift ‘Essays on Asset Pricing’
(Tilburg University 2008) en zijn verdere publicaties.
De Martinus van Marumprijs 2013 op het gebied van de exacte wetenschappen werd
toegekend aan Dr Marc M.J. Stevens voor zijn proefschrift: ‘Attacks on Hash
Functions and Applications’ (Universiteit Leiden 2012) en zijn verdere publicaties.
Edzo Huisman reikte op 21 juni 2013 de prijzen uit in het gebouw van de Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Overige zaken
De website www.jcruigrokstichting.nl wordt goed bekeken.
Het beleidsplan is geactualiseerd.
Haarlem, 15 juni 2014
Edzo Huisman, secretaris
Download