Ontwikkelingsformulier bij voorlopige aanmelding - HAAL

advertisement
Ontwikkelingsformulier bij aanmelding
De ontwikkeling van uw kind
Naam leerling:
Geboortedatum:
Invuldatum:
1. Globale indruk
Geef in het onderstaande lijstje, door middel van een omcirkeling aan wat u in uw kind herkent.
Mijn kind is:
Spontaan
Driftig
Gespannen
Passief
Zelfverzekerd
Somber
Overactief
Rustig
Aandachtvragend
Teruggetrokken
Jaloers
Vrolijk
Opgewekt
Verlegen
Angstig
Gehoorzaam
Opmerkingen:
2. Welbevinden
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:
1. heeft plezier in het leven
2. is fit en gezond
3. neemt initiatieven
4. speelt vaak met andere kinderen
5. gaat goed om met andere
kinderen
J
S
Ja / Soms / Nee
N
Mijn kind:
6. helpt vaak andere kinderen
7. komt voor zichzelf op
8. vraagt hulp als dat nodig is
9. vertelt spontaan over
gebeurtenissen en activiteiten
10. maakt gemakkelijk contact
met volwassenen
Wat maakt uw kind blij, enthousiast?
Wat maakt uw kind boos, angstig, teruggetrokken?
Hoe gaat u daarmee om? Zijn er geruststellende voorwerpen of bezigheden voor uw kind?
Opmerkingen:
J
S
N
Ontwikkelingsformulier bij aanmelding
3. Bezigheden die uw kind onderneemt
In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten?
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Vaak / Wel eens / Nooit
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind is veel bezig met:
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
W
N
rennen, fietsen, hollen
televisie kijken
bouwen met blokken, Lego, K’nex
puzzelen, denkspelletjes
computerspelletjes
knippen, plakken, kleuren
fantasiespel, rollenspel
V
W
N
J
S
N
8. gezelschapsspelletjes
9. liedjes zingen, naar muziek
luisteren
10. bekijken van een prentenboek
11. luisteren naar een verhaal
12. zelf lezen
13. ……………………………………………………
14. ……………………………………………………
Opmerkingen:
4. Ontwikkeling
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de ontwikkeling van uw kind inschat.
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Ja / Soms / Nee
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:
1. spreekt in hele zinnen
2. spreekt duidelijk
3. kent de betekenis van veel woorden
4. heeft interesse in letters en lezen
5. heeft interesse in hoeveelheden en
getallen
6. gebruikt moeilijke woorden
7. kan moeilijke puzzels en spelletjes
maken
8. heeft een rijke fantasie
Opmerkingen:
J
S
N
Mijn kind:
9. onderzoekt en experimenteert
graag
10. heeft een goed geheugen
11. is ondernemend
12. is nieuwsgierig, stelt veel
vragen
13. heeft oog voor detail
14. bedenkt ‘creatieve’ oplossingen
15. kan handelingen verwoorden
(bijvoorbeeld: ik moet plassen,
ik ga spelen)
Ontwikkelingsformulier bij aanmelding
5. Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat.
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Ja / Soms / Nee
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:
1. kan intensief met iets bezig zijn
2. werkt of speelt geconcentreerd
3. is een doorzetter, ook als iets niet
direct lukt
J
S
N
Mijn kind:
4. weet zich goed te vermaken
5. maakt af waar hij/zij mee
begon
6. ……………………………………………………
J
S
N
Opmerkingen:
6. Heeft uw kind de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezocht?
Zo ja, hoe is dat verlopen?
7. Medisch
Wanneer uw kind onder behandeling is (geweest) van bijvoorbeeld een KNO arts, Psycholoog, Logopedist
of Fysiotherapeut, wilt u dit dan hieronder toelichten?
Ontwikkelingsformulier bij aanmelding
8. Verwachtingen
Wat zijn uw verwachtingen over hoe uw kind zal functioneren op school?
Wat zijn uw verwachtingen over de aansluiting van uw kind bij andere kinderen in de groep?
Verwacht u dat uw kind tijdens de schoolloopbaan extra uitdaging nodig zal hebben?
Verwacht u dat uw kind tijdens de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig zal hebben?
Ondertekening
Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik stel de school in staat om, indien nodig, aanvullend onderzoek te doen en werk actief mee aan het
verzamelen van de daarvoor benodigde gegevens.
Plaats:
……………………………………………………………………………
Datum:
………………………………………………………………………
Handtekening verzorgers:
…………………………………………
Bijgevoegde informatie (bijv. onderzoeksrapport):
-
……………………………………………………………………………………
-
……………………………………………………………………………………
-
……………………………………………………………………………………
…………………………………………
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards