NV Economische Impuls Zeeland

advertisement
Raadsvergadering 16 september 2010
Voorstel B 4
Heinkenszand, 31 augustus 2010
Onderwerp:
voorstel om het eerdere besluit om niet deel te nemen aan de NV Economische Impuls
Zeeland te handhaven
(portefeuille burgemeester Gelok)
Geachte Raad,
Inleiding
De N.V. Economische Impuls Zeeland (afgekort: Impuls) is medio 2007 officieel opgericht en
heeft tot doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei
en werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven
en investeringen van elders. Sindsdien heeft, volgens een evaluatierapport opgesteld door
Buck Consultants, Impuls een zestigtal structuurversterkende projecten opgepakt en een
dertigtal projecten in het kader van kenniseconomie. Daarnaast heeft men zich bezig
gehouden met een aantal gebiedsvisies en overkoepelende projecten. Promotie en acquisitie
inspanningen hebben, volgens het rapport, geleid tot de vestiging van elf nieuwe bedrijven
met een bijbehorend aantal van zo'n 200 arbeidsplaatsen. Ook binnen de gemeentegrenzen
van Borsele zijn enkele initiatieven ontplooid. Bij de oprichting is besloten om na twee jaar
een bijsturende tussentijdse evaluatie uit te voeren en na vier jaar een eindevaluatie. Deze
twee evaluaties zijn samengevoegd in een overkoepelende waarvan de resultaten voor u ter
visie liggen. In het bijbehorende rapport van Buck wordt geadviseerd, met inachtneming van
diverse verbeterpunten, de activiteiten van Impuls ook na 2010 te continueren.
Rapport Buck Consultants
Het evaluatierapport van Buck Consultants geeft een indicatie van hetgeen Impuls in hun
ogen bereikt heeft in een periode van iets meer dan twee jaar. Hieronder volgt een aantal
conclusies uit het rapport:
 Impuls heeft een zestigtal structuurversterkende projecten opgepakt en een dertigtal
projecten in het kader van de kenniseconomie. Daarnaast heeft men zich bezig
gehouden met een aantal gebiedsvisies en overkoepelende projecten. De met deze
projecten gemoeid gaande financiën bedragen ruim € 13 miljoen, waarvan een kwart
uit subsidies. Het aantal betrokken bedrijven is meer dan 400, waarvan een kwart
van buiten Zeeland. Veel van deze projecten verkeren echter nog in een startfase en
de economische effecten ervan zijn dan ook nog beperkt. Ook wordt opgemerkt dat
veel van wat is bereikt niet alleen op het conto van Impuls alleen te schrijven is,
maar het resultaat is van een gezamenlijke inspanning.
 De inspanningen op het gebied van promotie & acquisitie hebben geleid tot zo'n 80
potentieel geïnteresseerde bedrijven met, tot nu toe, elf nieuwe bedrijven die zich in
Zeeland hebben gevestigd. Hiermee zijn zo'n 200 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid.
Gemeente Borsele
Naast het evaluatie rapport van Buck Consultants is ons bekend dat de NV economische
Impuls zich binnen Borsele bezig houdt met de volgende projecten:
 Een leidende rol in de lobby om de Hoge Flux reactor Pallas van NRG (medische
isotopen) naar Borssele te halen.
 Deelname aan het door Borselse ondernemers geïnitieerde project beeldverhalen
middels een financiële bijdrage van € 15.000 voor een periode van 3 jaar.
1
Kanttekeningen:
De verschillende rapportages die de afgelopen paar jaar over en door Impuls zijn verzorgd,
geven een soms vertroebeld en onvoldoende duidelijk beeld van de daadwerkelijk door
Impuls gerealiseerde projecten en voor Zeeland geacquireerde nieuwe bedrijven. Naar
aanleiding van het rapport van Buck Consultants is besloten tot een aantal verbeterpunten.
Heroverweging Deelname
In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de activiteiten van de NV Economische
Impuls Zeeland positief worden gewaardeerd en dat de Impuls ondernemers en andere
belanghebbenden bij elkaar brengt. Impuls ontwikkelt en coördineert structuurversterkende
projecten, geeft zelf of regelt deskundige input en bereidt de uitvoering voor.
Ondanks het feit dat wij als gemeente niet deelnemen aan Impuls heeft Impuls zich de
afgelopen jaren ook ingezet voor de Borselse belangen. Derhalve is heroverweging tot
deelname aan de NV te rechtvaardigen.
Deelname aan de NV Economische Impuls vraagt om een jaarlijkse bijdrage van € 1,- per
inwoner. In het geval van Borsele komt dit neer op een bedrag van € 22.626. Daarnaast zal
een eenmalige bijdrage gevraagd worden van ± € 1.450,Ondanks de overwegend positieve berichtgeving over Impuls moeten wij u echter adviseren
niet deel te nemen aan de NV Economische Impuls Zeeland. Naar aanleiding van de
Economische crisis moeten wij een flinke bezuinigingsronde doorvoeren waardoor er binnen
het programma lokale economie en binnen andere programma’s geen financiële ruimte
gevonden kan worden om deelneming aan Impuls te betalen. Er blijft echter wel een
mogelijkheid Impuls op projectbasis in te huren indien daarvoor aanleiding is. In het licht van
vorenstaande geven wij hier de voorkeur aan.
Voorstel
Resumerend stellen wij u voor het eerdere besluit om niet deel te nemen aan de NV
Economische Impuls Zeeland te handhaven.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,
burgemeester.
F.A. Traas,
loco-secretaris.
2
Download