Presentatie Irado - Delft R.I.S.

advertisement
Gemeente Delft
11 juni 2013
André Hertog
Directeur N.V. IRADO
Inhoud presentatie
• Korte toelichting activiteiten
en werkgebied van Irado en
strategie (André Hertog)
• Een overheids NV vanuit het
perspectief van de
partnergemeente (Nicole
Cup, gemeente Schiedam)
• Sturing en samenwerking
(Ton Doppenberg, voorzitter
R.v.C)
Kengetallen
• 300 medewerkers
• 100.000 huishoudens, 90.000 ton huishoudelijk
afval
• 3.000 klanten bedrijfsafval, 15.000 ton
bedrijfsafval
• MVO prestatieladder niveau 2
• ISO 9001:2000 gecertificeerd
• VCA** gecertificeerd
• Groenkeur certificaat
Financiële kengetallen
.
2012
2011
2010
2009
Solvabiliteit (voor
winstuitkering)
45%
38%
35%
29%
Winst (x1.000)
2.696
2.647
1.519
859
Activiteiten
• Inzameling huishoudelijk-, en bedrijfsafval
• Beheer van afvalbrengstations
• Beleidsadvisering, projectmanagement en communicatie
• Straatreiniging,
• Riolering en onderhoud bestrating
• Bestrijding van plaagdieren, Specialistische reiniging (o.a. graffiti)
• Groenonderhoud en -beheer
• Gladheidbestrijding en haven- en marktbeheer
Organisatie
Directeur
P&O
Controller
Financiële administratie
Facilitaire zaken
KAM/MVO
Klantrelaties, Communicatie en Advies
Midwaste
Het Goed Rijnmond BV
Afvalbeheer
UBOR
Afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen
Registreren
• Afvalregistratie
• Management/beleidinformatie
Handhaven
Inrichting inzamelstructuur
• Toezicht en controle
• Haal- en brengfaciliteiten
• Repressie, beboeten
Burger
ontdoener
Inzamelen
• Containermanagement
Overslag en
transport
Afzet
Materiaalhegebruik
Communicatie
• Marketing
• Voorlichting
Acceptatiebeleid
• Tarievenbeleid (gratis/betaald)
• Beschikbaarheidbeleid
IRADO ontzorgt met:
• Bedrijfseconomische doelen
• Sociaal maatschappelijke doelen
• Duurzaamheid en kwaliteit
• Flexibele contractpartner
Werkgelegenheidsprojecten
•
Mdw ingestroomd 2012
: 30
•
Mdw uitgestroomd 2012
: 16
•
Mdw ingestroomd 2013
: 50
•
Mdw uitgestroomd 2013
: 19
•
Inzet SW-ers structureel
: 52
De waarde van publieke bedrijven
• Schaalgrootte
• Beoordeling t.a.v:
- Bedrijfseconomisch
- Flexibiliteit
- Realisatie gemeentelijk beleid
- Ontzorging
- Werkgelegenheid
Concluderend
• Veelzijdig in afvalbeheer en beheer openbare ruimte
• Maatschappelijk betrokken als meedenkende en flexibele
partner
• Adequate kostenstructuur, financieel gezond, schaalgrootte is
cruciaal
• Innovatie, flexibiliteit, (financiële)slagkracht
Schaalgrootte is voor Irado cruciaal, met oog op:
• benodigde kennisontwikkeling
• sterke inkooppositie (ook inzameling en afvalverwerking),
• continue verbetering bedrijfsmatigheid (bijv. indirecte
functies)
• Transparantie in bedrijfsvoering en kostenstructuur
Nicole Cup
Procesmanager afval en reiniging
gemeente Schiedam
Regie
•
Regiegemeente
•
Doelstelling gemeente
•
Praktijk in Schiedam
- Werkbeschrijving
- Rapportage
- Productenoverleg
•
Regie = actie
Ervaring samenwerking met Irado
•
Flexibel
•
Lokale kennis
•
Maatwerk
Ton Doppenberg
Voorzitter Raad van
Commissarissen
N.V. IRADO
Verantwoordelijkheidsverdeling binnen Irado
• Aandeelhoudersvergadering (AVA)
– Jaarrekening/jaarverslag
– Strategisch meerjarenbeleid
• Raad van Commissarissen (RvC)
– Toezicht op bestuur
– Goedkeuring belangrijke
strategische beslissingen
• Het bestuur (directeur van Irado)
– Beheer en management van de
onderneming met alle
bevoegdheden die niet onder AvA
en RvC vallen.
De gemeente heeft twee relaties met Irado
Bedrijfsbeleid
Gemeente
als aandeelhouder
ava
Irado
Dienstverlening
Gemeente
als opdrachtgever
dvo
Irado
Samenwerking Avalex en Irado
Samenwerking tussen Avalex en Irado leidt tot een win-win
situatie
Voor Avalex:
• Schaalvoordelen
• Profiteren van professionaliteit van Irado
• Profiteren van ervaring van Irado bij o.a. het beheer openbare
ruimte
EN:
• Financiële soliditeit op korte termijn
Voor Irado:
• Schaalvoordelen
• Kostenbesparing door gemeenschappelijke overhead
Avalex en Irado samen
Kengetallen op “ Holding”- niveau
• Aantal aansluitingen : ca. 250.000
• Gezamenlijke omzet : ca. 80 miljoen
• Solvabiliteit : 16,7
• Aandeelhouders: 8
Irado/Avalex
Holding
NV Irado
(A- aandeelhouders)
NV Avalex
(B-aandeelhouders)
Download