Naleving wet Markt en Overheid

advertisement
Naleving
wet Markt en Overheid
Stand van zaken na een half jaar
Ronald Timmerman & Jacco Hakfoort
1
Waarom een Wet Markt en Overheid?
Van een ongelijk speelveld…
…naar sportieve concurrentie
2
Kern wet Markt en Overheid
̶
Het is overheden toegestaan economische
activiteiten uit te voeren (geen verbodstelsel)
̶
Mits ze dat doen op een gelijk speelveld, door
vier gedragsregels na te leven:

Integrale kosten doorberekenen

Verbod op bevoordeling overheidsbedrijven

Verbod op functievermenging

Gegevensverstrekking aan derden
̶
per 1 juli 2012 voor nieuwe gevallen
̶
en vanaf 1 juli 2014 voor alle economische
activiteiten
3
Samenhang met andere regelgeving
• Staatssteun
• Transparantierichtlijn
• Algemeen mededingingstoezicht
(kartelverbod, verbod misbruik
machtsposities)
• Fiscale regelgeving (BTW,
vennootschapsbelasting)
4
‘Sneak preview’
Sectorstudie Bedrijfsafval
• Gemeenten hebben wettelijke taak (Wm
10:21, eerste lid) om huisvuil in te zamelen
• Daarnaast houden ze zich vaak (direct of
indirect) bezig met inzamelen van
bedrijfsafval
• Inzamelen van bedrijfsafval is een
economische activiteit
• Gedragsregels WMenO zijn van toepassing
5
Gemeenten begeven zich op
verschillende manieren op de markt
• Gemeenten halen soms zelf bedrijfsafval op
(eigen afvaldienst)
• Óf ze werken samen in een
gemeenschappelijke regeling (=
bestuursorgaan)
• Óf ze zijn aandeelhouder in een
overheidsbedrijf (bijvoorbeeld N.V. of B.V.)
• Concurrentie bestaat uit private
afvalbedrijven (soms nationaal, soms
regionaal, soms lokaal actief)
6
Signalen oneerlijke concurrentie (1)
• Bron: door ACM ontvangen signalen en
gesprekken met marktpartijen
• Over het algemeen wordt ‘normale concurrentie’
door overheden ervaren
• Enkele signalen over niet doorberekenen
integrale kosten (maar moeilijk voor
marktpartijen om daar een vinger op te leggen)
• Enkele signalen over bevoordeling (bijvoorbeeld
gebruik briefpapier gemeente of reclame door
gemeente voor ‘eigen’ dienst)
• Eén signaal over functiescheiding
7
Signalen oneerlijke concurrentie (2)
• Verder aantal signalen die buiten de reikwijdte van
WMenO vallen:
• Netwerkvoordelen van overheden (die profiteren van het
feit dat ze al huisvuil ophalen);
• Gemeenten die inbesteden aan hun ‘eigen dienst’ maar
eigenlijk moeten aanbesteden;
• Specifieke eisen (bijvoorbeeld met betrekking tot
ophalen vuil in historische binnenstad) die ‘eigen dienst’
bevoordelen
• Verschillen in wetgeving en regulering (cao, VPB, BTW,
vakbekwaamheidseisen, etc.)
• Buiten de eigen ‘gemeentengrenzen’ actief zijn van
gemeenten;
• Onduidelijk waarom gemeenten actief zijn op deze
markt, geen duidelijk algemeen belang.
8
Beeld dat naar voren komt uit 9 cases
• Belang van bedrijfsafval in totale omzet (op één
uitzondering na) beperkt
• Bij een aantal partijen herbezinning op
nut/noodzaak bedrijfsafval en organisatievorm
• Partijen geven aan óf een gescheiden
boekhouding te voeren voor of via
verdeelsleutels gezamenlijke kosten en
overhead toe te rekenen aan resp. huisvuil en
bedrijfsafval
• Partijen geven aan dat zij van mening zijn ook
andere gedragsregels na te leven
• Op één partij na geen algemeen belang besluit
genomen (in tegenstelling tot andere
sectorstudies)
9
Vervolg
• Publicatie sectorstudies (maart)
• ACM doet nader onderzoek naar aanleiding
van signalen
• Evaluatie WMenO door EZ
– In welke mate draagt WMenO bij aan het
beoogde doelstelling van de wet?
• Evaluatie belangrijk vanwege
‘sunsetbepaling’ – WMenO vervalt per
1/07/2017 tenzij anders wordt beslist.
10
Download