Rapport - Werkplaatsen Sociaal Domein

advertisement
De titel
 Typ ondertitel
Typ naam auteur(s)
Typ datum
Voeg logo Hogeschool in
Inhoudsopgave
 Werkplaatsen Sociaal Domein
3
 Inleiding
5
De titel  Inhoudsopgave
2
Werkplaatsen Sociaal Domein
Context: een paradigmawisseling in sociale dienstverlening
Vergrijzing, ontgroening, de toegenomen arbeidsparticipatie, individualisering, marktwerking en
democratisering: deze en andere sociaal-maatschappelijke veranderingen hebben in het afgelopen
decennium geleid tot ingrijpende veranderingsprocessen in zorg en welzijn. Niet langer staan
diensten en producten centraal, maar de vraag van de cliënt / bewoner / burger en zijn of haar
mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Integrale sociale dienstverlening staat dicht
bij de leefwereld van kwetsbare mensen zelf. Interventies zijn erop gericht de zelfredzaamheid van
cliënten te versterken en hun sociale netwerken te activeren en te vergroten. Het vraagt van
sociale professionals dat zij outreachend te werk gaan, samenwerken in ketens en netwerken en
daarbij over de schotten van wonen, welzijn en zorg heen kijken.
Wat is een werkplaats Sociaal Domein?
In 2016 zijn 14 regionale Werkplaatsen Sociaal Domein van start gegaan. De werkplaatsen zijn de
opvolgers van de Wmo-werkplaatsen die van 2009 tot en met 2015 al actief waren. De
Werkplaatsen Sociaal Domein zijn samenwerkingsverbanden tussen lectoraten, hogescholen,
gemeenten en organisaties. Deze nieuwe vorm van samenwerken past bij de verbreding naar het
gehele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Lectoren en
hogescholen behouden hun trekkende rol en krijgen versterking van een ‘medetrekker’ vanuit één
of meerdere gemeenten. De Werkplaatsen Sociaal Domein stellen samen met de partners in de
regio een meerjarige kennisagenda op.
Onderwijsmodules
De Werkplaatsen Sociaal Domein dragen bij aan het opsporen, verder ontwikkelen en evalueren
van nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Drie jaar hebben de zes Werkplaatsen Sociaal
Domein nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn opgespoord, verder ontwikkeld en geëvalueerd.
Op basis van deze praktijkervaringen en praktijkonderzoek ontwikkelen de werkplaatsen
onderwijsmodules, die om niet ter beschikking gesteld worden aan gemeenten, organisaties in de
zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. In de onderwijsmodules staat een
bepaald maatschappelijk probleem en een door de Werkplaats Sociaal Domein gevolgde en
ontwikkelde methodiek centraal.
De titel  Werkplaatsen Sociaal Domein
3
De onderwijsmodules zijn gratis digitaal toegankelijk en mogen aangepast worden aan de lokale
context. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming voor commerciële doeleinden gebruikt
worden. Vragen over inhoud en toepassing van deze specifieke onderwijsmodule en suggesties
voor verbetering kunnen gestuurd worden aan naam en E-mail.
De kennisproducten van de Werkplaatsen Sociaal Domein worden uitgegeven en beheerd door
Movisie.
De titel  Werkplaatsen Sociaal Domein
4
Inleiding
Typ uw tekst
De titel  Inleiding
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards