OPROEP AAN DE SOCIALE WERKPLAATSEN

advertisement
OPROEP AAN DE SOCIALE
WERKPLAATSEN
Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie
Dienst projectbeheer
UITBREIDINGSRONDE 2011-2012 Ellipsgebouw
Handleiding
Koning Albert II laan 35 - bus 21,
1030 Brussel
September 2011
HET GROEIPAD SOCIALE ECONOMIE 2011-2012
In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014, de beleidsnota Sociaal Economie van
Vlaams minister Freya Van den Bossche en het Vlaams Werkgelegenheid- en Investeringsplan
2010-2011 (WIP) enerzijds en het ontwerp van akkoord voor een nieuw Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de Social Profit (VIA4) anderzijds, wordt een groeipad voor de
sociale economie voorzien voor uitbreiding van de capaciteit in de sociale werkplaatsen,
beschutte werkplaatsen en de lokale diensteneconomie.
Dit groeipad zal nog in 2011 toegekend worden voor de periode 2011-2012.
Bij dit groeipad worden de volgende algemene criteria, geldig voor de ganse sector van de sociale
economie, naar voor geschoven:
- Het groeipad wordt evenwichtig verdeeld over de beschutte werkplaatsen, de sociale
werkplaatsen en de initiatieven lokale diensteneconomie.
- Er worden geen nieuwe initiatieven erkend, enkel uitbreidingen van bestaande initiatieven zijn
mogelijk.
- Bij de toekenning van de arbeidsplaatsen wordt er gestreefd naar een regionale spreiding
gestreefd op basis van de beschikbaarheid van de doelgroep.
- Het huidig toegekend contigent dient ingevuld te zijn.
- Er wordt gestreefd naar minimale schaalgrootte => opstap voor kleinere ondernemingen.
- Een uitbreiding conform de principes die worden vooropgesteld voor de geplande wijzigingen
van de werkvormen in de sociale economie (bijsturing decreet LDE en nieuw decreet maatwerk)
met name: duurzame tewerkstelling, bevorderen van doorstroom, kwaliteitsverhoging en
afstemming met de reguliere sectoren.
2
HET GROEIPAD VOOR DE SOCIALE WERKPLAATSEN 2011-2012
Omwille van het beperkte groeipad dat kan worden gerealiseerd, wordt er gewerkt met een
geclusterde oproep waarbij de middelen voor de periode 2011 en die voor de periode 2012
worden gekoppeld.
Voor de periode 2011-2012 wordt voor de sector van de sociale werkplaatsen een groeipad
voorzien van 675.000 euro per jaar, of een totaal van 1.350.000 euro.
Voor de sector van de sociale werkplaatsen betekent dit dat er in het kader van de huidige oproep
een contingent beschikbaar zal zijn van 100 VTE doelgroepwerknemers en 20 VTE
omkaderingspersoneelsleden.
Er wordt aan de sociale werkplaatsen bijgevolg de mogelijkheid geboden om een uitbreiding van
het aantal gesubsidieerde doelgroepwerknemers (en omkaderingspersoneel) aan te vragen.
SPECIFIEKE CRITERIA VOOR DE SOCIALE WERKPLAATSEN
Bij de evaluatie van uw aanvraag zullen de volgende criteria afgetoetst worden.
Afrondingen
Ook in deze uitbreidingsronde zal er bij de toekenning van de doelgroepwerknemers gestreefd
worden naar ‘afgeronde aantallen’ en rekening gehouden worden met het huidige aantal erkende
doelgroepwerknemers, en dit om u de mogelijkheid te bieden de omkaderingssubsidie (1 VTE
per 5 VTE doelgroepwerknemers) zo optimaal mogelijk te gebruiken.
We vragen u dan ook om hiermee bij uw aanvraag rekening te houden en te streven naar een
totaal aantal erkende doelgroepwerknemers dat een veelvoud van 2,5 of 5 VTE bedraagt.
Regionale spreiding op basis van de aanwezige doelgroep
Vanuit beleidsmatig oogpunt is het belangrijk dat de plaatsen worden toegekend daar waar nog
het grootste potentieel aan doelgroep zich bevindt. Bijgevolg wordt een regionale spreiding per
provincie nagestreefd binnen het beschikbaar contingent.
Doorstroom
Doorstroom naar het Normaal Economisch Circuit (NEC) is een prioritair aandachtspunt voor
de groei in de sociale economie. Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen zal er rekening
gehouden worden met de ambities en de geplande engagementen van de ondernemingen om
doorstroom te bevorderen.
Kwaliteit van de werking
De sociale werkplaatsen dienen:
- de principes van de ‘Kwaliteitswijzer’ voor maatwerkbedrijven te onderschrijven;
- te participeren in het project “Kwaliteitsmanagement in de sociale economie”.
3
Leefbaarheid van de onderneming
Wat is het belang van de groei voor de interne werking van de sociale werkplaats?
Wat zijn de economische slaagkansen van de gevraagde uitbreiding?
(een organisatorische en financiële inschatting van de haalbaarheid van de uitbreiding, een
inschatting van het marktpotentieel op economisch vlak…)
HOE DIENT U EEN AANVRAAG IN?
U maakt gebruik van het aanvraagformulier dat u kunt downloaden van de website:
http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/nieuwe-projectoproepen
1. U stuurt uw aanvraag per post ten laatste op 17 oktober 2011 naar:
(De postdatum geldt als bewijs.)
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Projectbeheer (Sociale Werkplaatsen)
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel.
2. U stuurt uw aanvraag ook via e-mail naar het volgende adres (uiterlijk op 17 oktober 2011):
[email protected]
Een aanvraag die enkel via e-mail wordt ingediend, is niet ontvankelijk.
Graag een vermelding van uw erkenningsnummer in de benaming van de documenten die u
via e-mail stuurt.
HOE GAAT HET VERDER MET UW AANVRAAG?
De projectadviseur van het VSAWSE die bevoegd is voor uw regio, zal uw aanvraag
onderzoeken. Uw aanvraag zal ook voor advies voorgelegd worden aan het Regionaal
Economisch Sociaal Overlegcomité (RESOC) en aan de erkenningscommissie sociale
werkplaatsen.
De minister bevoegd voor de sociale economie zal een beslissing nemen op basis van de adviezen
van het VSAWSE, het RESOC en van de erkenningscommissie.
HEBT U NOG VRAGEN?
Wenst u nog bijkomende inlichtingen, dan kunt u steeds contact opnemen met Paul De Zeeuw
(02 553 43 71 of [email protected]), of met de projectadviseur van uw regio.
Download