Daletcursus_deel_9

advertisement
2
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Vóór de vondst
van de Dode Zee
rollen was de
Leningrad-codex
het oudste nog
bestaande complete handschrift
van de masoretische tekst van
de Tenach, uit het
jaar 1008 na Chr.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Met de c.a. 1000 jaar oudere
Dode Zee rollen kunnen we
vergelijken of de kopiisten goed
werk hebben geleverd.
En wat blijkt?
De tekst is nagenoeg gelijk
gebleven. Jesjoea las dus
dezelfde teksten als wij in het
Hebreeuws.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
1. De Hebreeuws grondtekst is het meest betrouwbaar
De LXX gebruikt het woord ‘orthotomounta’ waar jasjar’ gebruikt wordt
Zonder kennis van Tenach is het
Brit Chadasja niet goed te
begrijpen.
‘We hebben de kennis van het
Hebreeuws nodig om de hele
Bijbel goed te begrijpen.
Spr.3:6 “Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht (jasjar)
maken.
2 Tim.2:15 “Benaarstig u, om
uzelven Gode beproefd voor te
stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt,
die het Woord der waarheid
recht snijdt.” (SV)
Spr.11:5 De gerechtigheid van de
Messiaanse Gemeente
rechtschapene effent (jasjar)
zijn
‘Mayaan Yeshua’
weg,maar de goddeloze komt Drachten
door
zijn goddeloosheid ten val.
Kennismakingscursus
“Alle Schriftwoord is
van God doorademd
en nuttig tot onderrichting,
tot weerlegging,
tot verbetering,
tot de opvoeding in gerechtigheid,
opdat de mens van God
volkomen zal zijn,
voor alle goed werk volledig
toegerust. 2 Tim.3:16,17
Pasa graphe
pas: (ge)heel, alle
graphe: geschrift
Context: Graphe
Hebreeuwse Tenach
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Luc.22:20 “Deze drinkbeker is het
nieuwe testament” (SV)
Grieks denken!
“Een testament is een Grieks
juridisch document dat de
rechtmatige rechten definiëert
van alle betrokkenen.”
(Lost in Translation, p.35)
Wettelijk verklaart een nieuw
testament het voorgaande nietig.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
In dit leerproces vernieuwt
God steeds zijn verbond.
Het Hebreeuwse verbond (berit)
definieert een voortdurende
relatie zonder einde. Het gaat om
een organisch proces van groei.
(Lost in Translation, p.35)
Het Hebreeuwse woord chadasj
duidt op fris, vernieuwd.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Dr. Robert Lindsey (1917-1995) , stichtte samen met David Flusser
de ‘Jerusalem School op Synoptic Research’.
Hij schrijft: "Passages in de evangeliën zijn onduidelijk geworden en
zijn gemakkelijk verkeerd begrepen, of de betekenis wordt volledig
gemist, omdat de interpretatie is gescheiden van een goed begrip
van de Hebreeuwse taalkundige en culturele wortels. " Recent
onderzoek door wetenschappers van de Jerusalem school heeft
aangetoond dat inderdaad een Hebreeuwse achterliggende tekst
Messiaanse Gemeente
bestaan moet hebben van bijna de helft van de B'rit Chadasha
‘Mayaan Yeshua’
(Nieuwe Testament ten minste de eerste drie evangeliën en Drachten
waarschijnlijk ook, de eerste helft van het boek Handelingen )
Kennismakingscursus
Meestal vertaald met
God de Almachtige
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
God die voedt en zorgt voor zijn
kinderen in een relatie zoals een
moeder haar baby verzorgt
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
1 Sam.24:4 “Daar was een
spelonk waar Saul binnenging om
zich af te zonderen” (NBG)
Hebreeuwse
uitdrukking
ontlasten
behoefte doen
poepen
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
4.a. Hebr. is de taal van de Bijbel
4.b. Hebr. is de taal die apart
gezet is voor Gods onderwijs in
Tenach en is daardoor heilig.
4.c. Vertalingen in allerlei talen
kunnen veel van Gods onderwijs
overbrengen, maar lopen het
risico belangrijke aspecten te
missen.
Tenach: Hebreeuws
Aramees: Ezra 4:8 - 6:18 en
7:12-26 en Daniël 3:4b
- 7:28
Messiaanse
Gemeente
‘Mayaan
Yeshua’
Brit Chadasja: Grieks
vanuit
Drachten
Hebreeuws Aramees denken
Kennismakingscursus
Hebreeuws is als enige taal zowel fonetisch als pictografisch van aard
Hebreeuws representeert zowel woorden als concepten
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Yaïr Strijker leert: “Iedere vertaling is een verschraling”.
Luther zei: “Daarom is er gezegd
dat het Hebreeuws uit de bron
drinkt, het Grieks uit de stroom
die daaruit voortvloeit en het
Latijn uit een stroomafwaartse
poel." Er bestaat niet zoiets als
een letterlijke vertaling. Alle
vertalingen zijn in feite commentaren op de originele tekst.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Gen.1:1 “In den beginne schiep
God de hemel en de aarde.”
God schiep de alef en de tav en
alle letters er tussen in.
Dus hij schiep het alef beet, het
Messiaanse Gemeente
Hebreeuws.
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Lucas 4:16 “Hij ging volgens zijn
gewoonte op de sabbatdag naar
de synagoge en stond op om voor
te lezen.
Hand.26:14“en toen wij allen
ter aarde vielen, hoorde ik een
stem tot mij spreken in de
Hebreeuwse taal: Saul, Saul,
waarom vervolgt gij Mij? Het
valt u zwaar tegen de
prikkels achteruit te slaan. 15
En ik zeide: Wie zijt Gij, Here?
Messiaanse Gemeente
En de Here zeide: Ik‘Mayaan
ben Yeshua’
Jezus, die gij vervolgt. Drachten
Kennismakingscursus
Hand.21:40, 22:1
“En toen hij dit toegestaan had,
wenkte Paulus, boven aan de
trappen staande, het volk met
zijn hand; en toen het geheel stil
geworden was, sprak hij hen
in de Hebreeuwse taal
toe en zeide: Mannen broeders
en vaders, luistert naar
hetgeen ik thans ter
verdediging tot u ga zeggen.”
Hand.22:2
“Toen zij nu hoorden, dat hij
hen in de Hebreeuwse taal
toesprak, hielden zij zich te meer
stil.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Matth.6:22 “De lamp van het
lichaam is het oog. Indien dan uw
oog zuiver is, zal geheel uw
lichaam verlicht zijn”
LETTERLIJK
“de lamp van het lichaam is het
oog, als dan is het oog van u
goed, zal geheel het lichaam van
u verlicht zijn.”
Bbvt Nye
ajin tov
oog goed
vrijgevig
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Matth.11:12 “Sinds de dagen van
Johannes de Doper wordt het
koninkrijk van de hemel door
geweld bedreigd en proberen
sommigen er zelfs met geweld
beslag op te leggen.”(NBG)
“En van de dagen van Johannes
den Doper tot nu toe, wordt het
Koninkrijk der hemelen geweld
aangedaan, en de geweldigers
nemen hetzelve met geweld.”(SV)
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Joh.19:30 “Het is volbracht”
(15.00 uur)
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Hosanna,
hosanna,
hosanna in de
hoge (2x)
Heer ons hart
is vol lof.
Wij verhogen
uw naam.
Wees
verheven, o
Messiaanse Gemeente
Heer mijn God,
‘Mayaan Yeshua’
Hosanna
in de
Drachten
hoge.
Kennismakingscursus
Openb.4:6 “En voor de troon was
als een glazen zee, kristal gelijk.
En midden in de troon en rondom
de troon waren vier dieren, vol
ogen van voren en van achteren.
7 En het eerste dier was een
LEEUW gelijk, en het tweede dier
een RUND gelijk, en het derde
dier had een gelaat als van een
MENS, en het vierde dier was een
vliegende arend AREND gelijk.”
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
De teksten staan altijd zowel in
het Hebreeuws (getranslitereerd)
en in het Nederlands.
Bij langere liederen wordt vooral
het refrein in het Hebreeuws
gezongen.
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Bij het lezen van Torah wordt
de lezer gevraagd één regel in
het Hebreeuws te lezen
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Kennismakingscursus
Pred.12:13
“Van al het gehoorde
is het slotwoord:
Vrees God
en onderhoud zijn geboden,
want dit geldt
voor alle mensen.”
Messiaanse Gemeente
‘Mayaan Yeshua’
Drachten
Download