DIEREN / SPERMA / EMBRYO`S / BROEDEIEREN

advertisement
DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S /
IB.JP.01.03
BROEDEIEREN / EICELLEN
Augustus 2016
I.
Toepassingsgebied
Productomschrijving
Vogels
II.
Japan
GN-code
0106
Land
Japan
Bilateraal certificaat
Code FAVV:
Titel van het certificaat:
EX.VTL.JP.01.03
Gezondheidscertificaat voor levende vogels bestemd voor
uitvoer naar Japan
III.
2 p.
Specifieke voorwaarden
Quarantaine/isolatie voorafgaand aan de uitvoer
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan met betrekking tot
quarantaine/isolatie.
- De quarantaine-/isolatieruimte moet voorafgaand worden goedgekeurd
door de PCE.
- Elke nieuwe isolatie/quarantaine van dieren met het oog op de export,
moet voorafgaand schriftelijk aan de PCE worden gemeld.
Deze melding en goedkeuring moeten tijdig bij de PCE worden aangevraagd,
aan de hand van het EX.VTL.QU-IS aanvraagformulier gepubliceerd op de
website
van
het
FAVV
(http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/levendedieren/ → Aanvraag goedkeuring
quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in
quarantaine / isolatie).
De quarantaine-/isolatieruimte moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de
instructiebundel voor quarantaine/isolatie die gepubliceerd is op de website
van het FAVV (zie hierboven vermelde link).
IV.
Certificeringsvoorwaarden
Punt 5.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. De
certificerende agent moet een klinisch onderzoek uitvoeren.
Punt 5.2: er moet een verschil worden gemaakt tussen de vogels die vliegen en de
vogels die nog niet uitgevlogen zijn.
• Vogels die nog niet hebben uitgevlogen sedert de uitkomst.
- Indien dit geval van toepassing is, wordt het vakje 5.2.(1) aangekruist.
1/2
DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S /
IB.JP.01.03
BROEDEIEREN / EICELLEN
Augustus 2016
Japan
-
•
De vogels die sedert de uitkomst in een muggenvrije ruimte zijn
opgekweekt, kunnen op gelijk welke leeftijd worden uitgevoerd. De
operator moet de nodige bewijsstukken voorleggen.
- Indien de operator de nodige bewijsstukken inzake het kweken in
een muggenvrije ruimte niet kan voorleggen of indien deze niet
voldoende zijn, moeten de vogels gedurende 21 dagen vóór de export
in een muggenvrije ruimte geïsoleerd worden.
- Gedurende gans deze periode mogen deze voor export bestemde
vogels niet in contact komen met vogels die wel uitvliegen.
Vogels die uitvliegen of hebben uitgevlogen.
- Indien dit geval van toepassing is, wordt het vakje 5.2.(2) aangekruist.
- Het is duidelijk dat het hier vooral gaat om vogels die worden opgeleid:
in de eerste plaats duiven, maar ook jachtvogels. De vogels worden
gelijkgesteld aan wilde vogels.
- Deze vogels moeten gedurende 21 dagen vóór de export in een door
het FAVV goedgekeurde quarantaine worden geplaatst.
Punt 5.3.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle, voor zover er
een register gehouden wordt, en deze regelmatig door de aan de inrichting
verbonden dierenarts wordt ingevuld.
Opdracht van aan de inrichting verbonden dierenarts:
• hij controleert de opname van de betrokken vogels in het register;
• hij controleert of de ruimten muggenvrij zijn en noteert dit in het register;
• hij voert een klinisch onderzoek uit op de vogels. In geval van verplichte
isolatie/quarantaine gebeurt dit in de eerste en laatste week;
• hij noteert zijn bezoeken en bevindingen in het register.
Punt 5.3.2: dit punt wordt aangekruist wanneer het vogels betreft die nog niet
hebben uitgevlogen sedert hun uitkomst. De operator moet de nodige
bewijsstukken voorleggen.
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards